Katalog

Justyna Dolna, 2016-11-10
Kościerzyna

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Awans zawodowy

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Danuta Rolbiecka-Romahn
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Justyna Dolna
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2015 r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2018r.
Szkoła: Szkoła Podstawowa w TuszkowachRodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MENiS z 01.12.2004r.
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1. § 7.1.1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
2. Uczestnictwo w zespole przedmiotowym.
3. Współpraca z gronem pedagogicznym dotycząca współorganizowania imprez, konkursów, wycieczek, wyjść do kina i do teatru.
4. Praca w Samorządzie Szkolnym.
5. Współpraca z biblioteką szkolną.
Cały okres stażu – według harmonogramu
Według harmonogramu

Według terminarza
Cały okres stażu

Cały okres stażu
Potwierdzenie obecności

ProtokółPotwierdzeniaPotwierdzenia
1. § 7.1.2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1. Udział w konferencjach przedmiotowo-metodycznych oraz warsztatach organizowanych przez wydawnictwa językowe.
2. Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej.
3. Udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (warsztaty metodyczne, konferencje, seminaria, szkolenia)
4. Współpraca z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli – praca w komisjach konkursowych.
5. Samokształcenie z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
6. Zapoznawanie się z wiedzą edukacyjną na stronach www
Według harmonogramuWedług harmonogramu

październik 2011-
luty 2014
Cały okres stażu


Cały okres stażu

Zaświadczenia
Protokół


Zaświadczenia


Potwierdzenia
Bibliografia


www

1. § 7.1.3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
1. Uczestnictwo w szkoleniach dla nauczycieli rozpoczynających staż na stopień nauczyciela mianowanego organizowanych przez ODN.
2. Analiza dokumentacji.
Karta Nauczyciela.
Rozporządzenie MEN z 3. sierpnia 2000r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Rozporządzenia MENiS z 01.12.2004r.
Rozporządzenie MEN z 30. kwietnia 2007r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
Ustawa o systemie oświaty.
Analizowanie na bieżąco dokumentów związanych z zasadami ubiegania się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego.
3. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego na podstawie lektury czasopism oświatowych i publikacji na stronach www.
Wrzesień 2015
Cały okres stażuCały okres stażu
ZaświadczenieTeksty rozporządzeń, notatki

Notatki
1. § 7.2.1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności, i dokonywania zmian w tym działaniu.
1. Współpraca z opiekunem stażu.
Zawarcie kontraktu.
Ustalenie terminów spotkań i konsultacji z opiekunem.
Dokonywanie samooceny pracy i osiągnięć – określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
Opracowanie sprawozdania z przebiegu stażu.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
Opracowywanie rozkładów materiałów i planów wynikowych (dokonywanie korekt).
Ewaluacja i stosowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego korelującego z WSO; opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego dla klas I-III i IV-VI
Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
Ewaluacja zajęć z języka angielskiego.
Obserwacja lekcji opiekuna stażu oraz lekcji otwartych i ich omówienie.
Opracowanie i gromadzenie pomocy dydaktycznych – gazetki przedmiotowe, karty pracy, testy.
Tworzenie własnych projektów edukacyjnych.
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów.
4. Opracowanie tematów na spotkania szkoleniowe zespołów.
5. Publikowanie własnych prac.
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie.
Publikacja scenariuszy lekcji.
Cały okres stażu
wrzesień 2015
maj 2016
maj 2017
maj 2018
czerwiec 2018
wrzesień 2015
wrzesień 2016
wrzesień 2017

wrzesień 2015Cały okres stażuWedług harmonogramuCały okres stażu

marzec 2016
marzec 2017


październik 2015-
grudzień 2016

Kontrakt
Terminarz spotkań

Sprawozdanie,
notatkarozkładPSO
Karta ewaluacji


Karta ewaluacji
Scenariusz
Notatki z obserwacji

Pomoce

Scenariusz
1. § 7.2.2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Poznawanie problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego; konsultacje z uczniami i rodzicami.
2. Współpraca z PPP przy rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów ucznia.
3. Organizowanie szkolnych konkursów języka angielskiego dla klas I-III i IV-VI, oraz Szkolnego Konkursu Piosenki Angielskiej.
4. Organizowanie uroczystości szkolnych
5. Praca w Samorządzie Szkolnym, prowadzenie spotkań, organizowanie apeli oraz uroczystości szkolnych, włączanie się do akcji charytatywnych.
6. Rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
7. Kształtowanie umiejętności obiektywnej samooceny.
8. Kształtowanie umiejętności samodzielnego uczenia, szukania informacji.
9. Przygotowanie gazetki ściennej o tematyce związanej z kulturą i geografią państw anglojęzycznych.
10. Współpraca z wydawnictwami oraz księgarniami językowymi.
11. Współpraca z rodzicami z Rady Rodziców.
wrzesień 2011
cały okres stażu
październik 2015
marzec 2016
czerwiec 2016
według harmonogramu


Cały okres stażu

Cały okres stażu
Cały okres stażu

Cały okres stażu
Cały okres stażu

Cały okres stażu
Ankieta
Regulamin konkursu

Protokół


Protokół
Potwierdzenie
1. § 7.2.3. Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy użyciu technologii komputerowej.
2. Prowadzenie dokumentacji szkolnej przy pomocy komputera – pisanie konspektów, sprawozdań, protokółów.
3. Korzystanie z nowości dydaktycznych na stronach www, portali językowych i wykorzystywanie ich na lekcjach (karty pracy, testy). Dzielenie się pozyskaną wiedzą i materiałami z innymi nauczycielami drogą internetową.
4. Przygotowywanie lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.
5. Wykorzystanie środków audiowizualnych w procesie nauczania.
Cały okres stażu


Cały okres stażuCały okres stażuCały okres stażu


Cały okres stażu
Testy, materiały


Sprawozdania, konspektySpis stron www

1. § 7.2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły.
Przybliżanie uczniom pozytywnych wzorców i pomoc w procesie kształtowania osobowości
Realizacja planu wychowawczego, współorganizacja imprez klasowych, wycieczek
Organizacja oraz sprawowanie opieki nad uczniami podczas imprez, wycieczek
Pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych.
2. Pedagogizacja rodziców:
Wywiadówki oraz pogadanki z rodzicami
Cały okres stażu

Rok szkolny 2015/2016
2016/2017

według harmonogramuwedług potrzeb
Scenariusz


Program pracy wychowawczej1. § 4.2.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i ich modyfikacji: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania. Wdrażanie regulaminów wewnątrzszkolnych.
2. Analiza przepisów prawa oświatowego i posługiwanie się nimi w trakcie awansu.
IX, X 2015r. oraz przez cały okres stażuCały okres stażu
Kopia statutu i WSO, notatki
Dokumentacja szkolna
.............................................. ..............................................
data      podpis nauczyciela data      podpis dyrektora szkoły
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.