AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Stanisław Janusiński, 2016-11-10
kielce

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

Język niemiecki, Plan rozwoju zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
 
Nauczyciel : Stanisław Janusiński
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Miejsce odbywania stażu: Liceum Ogólnokształcące w Małogoszczu
Wymiar stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2014r.
Termin zakończenia stażu: 31.05.2017r.
Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: czerwiec 2017r.
Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego: czerwiec 2017r.
 
Cele:
1. Rozwijanie swoich umiejętności zawodowych.
2. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych.
3. Kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
4. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE


Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.2.3.
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.


Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących oświaty

wniosek o rozpoczęcie stażu

plan rozwoju zawodowego


gromadzenie dokumentacji.przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
IX 2014r.


IX 2014r.

IX 2014r.


okres stażuV 2017r.


VI 2017r.
prawidłowo sformułowane dokumenty
wniosek

plan rozwoju zawodowego

zaświadczenia, opracowane materiały


sprawozdanie

ocena dorobku zawodowego

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp.
Zadania
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.2.


3.
4.5.6.
Organizacja i rozwój własnego warsztatu pracy.


Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły.Pełnienie dodatkowych zadań i funkcji w szkole.Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniem zdolnym i słabym.


Przygotowanie uczniów i udział w różnych konkursach.


Doskonalenie umiejętności wychowawczych.
studiowanie fachowej literatury oraz czasopism,
przygotowanie pomocy dydaktycznych, przy współudziale uczniów do nauczania języka niemieckiego
dbałość o sprzęt i pomoce dydaktyczne ułatwiające przyswajanie nowego materiału,
pozyskiwanie materiałów dydaktycznych, kontynuowanie współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN celem pozyskania bezpłatnych materiałów dydaktycznych dla szkoły,


udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach doskonalących, konferencjach,

udział w pracach komisji maturalnej,
udział w pracach komisji poprawkowej,
udział w komisji rekrutacyjnej do Liceum Ogólnokształcącego w Małogoszczu,

diagnozowanie poziomu wiedzy uczniów, opracowywanie planów i organizacja zajęć z uczniem słabym i zdolnym,

praca z uczniem w formie pozalekcyjnych zajęć dodatkowych,


organizowanie imprez klasowych mikołajek, wigilii,
wycieczki integracyjne
zachęcanie uczniów do efektywnej nauki i samorozwoju,
udział w zebraniach z rodzicami,
kontakty z rodzicami,
na bieżąco

okres stażu


okres stażu


na bieżącookres stażu


okres stażuokres stażu
na bieżącookres stażu


na bieżąco
notatki własne


dokumentacja z posiedzeń Rad Pedagogicznych,
zaświadczenia o zakończonych kursach


powołanie Dyrektora
plany pracyplany zajęć dodatkowych


plan pracy wychowawcy
notatki
adnotacje w
e-dzienniku

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp.
Zadania
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.
2.

Wykorzystanie komputera do codziennej pracy dydaktycznej.Wykorzystywanie Internetu jako źródła informacji.


tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem komputera,
wykorzystanie technik informacyjnych do gromadzenia danych,
wykorzystanie multimediów podczas zajęć,
prowadzenie dokumentacji własnej
i szkolnej w formie elektronicznej,
korzystanie z publikacji, scenariuszy zajęć, umieszczenie planu rozwoju zawodowego i innych opracowanych materiałów na stronie internetowej,
okres stażu
na bieżącomateriały dydaktyczne
scenariusze lekcji
prezentacje multimedialne
wydruki stron

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp.
Zadania
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.2.3.


Współpraca z innymi nauczycielami języka niemieckiego i nauczycielami innych przedmiotów.

Udział w pracach przedmiotowego zespołu języków obcych.


Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem.
wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych, konkursów, szkoleń.

tworzenie planów pracy,
opracowywanie pomiarów osiągnięć edukacyjnych uczniów,
analiza egzaminów próbnych, testów sprawdzających umiejętności po gimnazjum, tworzenie planów naprawczych,

opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów.

okres stażuokres stażuokres stażu
zdjęcia, sprawozdania zamieszczane na stronie internetowej szkoły,

protokoły z posiedzeń, opisy, analizy,


§ 8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Lp.
Zadania
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.2.3.
Udział w kursie i pełnienie funkcji egzaminatora OKE (jeśli będzie taka możliwość).

Pełnienie funkcji przewodniczącego oraz członka komisji na maturach ustnych.

Pełnienie funkcji członka komisji na maturach pisemnych.
sprawdzanie pisemnych prac maturalnych,przeprowadzanie ustnych egzaminów maturalnych z języka niemieckiego,


udział w nadzorowaniu abiturientów podczas matur pisemnych,

okres stażuokres stażuokres stażu
zaświadczeniapowołanie Dyrektorapowołanie Dyrektora


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp.
Zadania
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.

2.


3.Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w środowisku.Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kulturalnych.

Przygotowanie Dnia Języka Niemieckiego.
udział w organizacji Dni Otwartych Szkoły, Dni Europejskich,
przygotowanie uczniów do występów z okazji różnych uroczystości obchodzonych w szkole,

organizowanie wycieczek do kina, na wystawy itp.,


zapoznanie z obyczajami Niemiec i krajów
niemieckojęzycznych,

okres stażu

okres stażu


okres stażu
dokumentacja szkolna

dokumentacja wycieczek

sprawozdania, zdjęcia
§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.

2.
3.


Współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie spraw wychowawczych, oraz z kuratorami.Współpraca z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką i nauczycielami W-F.Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Małogoszczu.
wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych,
pogadanki z młodzieżą na temat bezpieczeństwa w szkole i poza nią, popadania w kolizję z prawem,
działania mające na celu ograniczenie absencji,
podejmowanie działań na rzecz poprawy zachowania uczniów,

realizacja programów profilaktycznych i propagowanie aktywności ruchowej jako sposób na przeciwdziałanie nałogom i higieniczny tryb życia, podnoszący sprawność umysłową ucznia,

mobilizowanie uczniów do udziału w konkursach oraz imprezach organizowanych przez GOK,

według potrzebokres stażu
okres stażu
okres stażu
sprawozdania
opis i analiza działań
sprawdzanie i opis
poświadczenie dyrektora GOK

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp.
Zadania
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.

Rozpoznawanie i rozwiązywanie pojawiających się w szkole problemów edukacyjnych i wychowawczych.
Analiza sytuacji konkretnych uczniów,
określenie przyczyn i znaczenia problemu,
wywiad środowiskowy,
współpraca z pedagogiem szkolnym, rodzicami i nauczycielami uczącymi,
systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
okres stażu stosownie do potrzeb uczniów

dokumentacja szkolna, opis przypadku zgodnie z zaistniałą sytuacjąPowyższy plan może ulec modyfikacji.
Opracował: Stanisław Janusiński


Zatwierdzam do realizacji ………………………………
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.