AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Agnieszka Katarzyna Motyka, 2016-10-13
Wyszków

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Agnieszka Motyka
nauczyciel przedmiotów zawodowych – technik cyfrowych procesów graficznych

okres stażu: 01.09.2015 r. - 31.05.2018 r.


UCZESTNICZENIE W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU SZKOŁY ORAZ POTRZEB SZKOLY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO
(§ 7, ust. 1, pkt. 1).

L.p. Zadania Formy realizacji Termin Forma dokumentacji
1 Analiza organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Analiza dokumentacji szkolnej: Statutu Szkoły, WSO, Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, Programu Rozwojowego Szkoły. IX/X 2015 r. Notatki
2 Udział w różnych formach pracy szkoły
Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z innymi nauczycielami i dyrektorem
Wg harmonogramu

Wg planu pracy szkoły

W okresie stażu Protokoły posiedzeń rady pedagogicznej

Notatki

Sprawozdania
Aktywna działalność w zespole przedmiotowym i ewaluacyjnym

Układanie testów do egzaminów próbnych i analiza wyników egzaminów

Organizacja/współorganizacja konkursów, imprez i uroczystości szkolnych według planu pracy szkoły

3 Współpraca z Samorządem Uczniowskim
Pełnienie funkcji kierownika/opiekuna wycieczek
W okresie stażu Sprawozdania

Artykuły na stronie internetowej szkoły
Współpraca podczas organizacji akademii szkolnych i różnorodnych imprez szkolnych

4 Współpraca z Radą Rodziców
Organizowanie spotkań z rodzicami:
• Opracowanie tematyki godzin wychowawczych wspólnie z rodzicami
• Współorganizacja wycieczek i imprez klasowych Wg harmonogramu

W okresie stażu Wpisy w dzienniku klasowym

Plany spotkań z rodzicami
Udział w konsultacjach indywidualnych


POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJETNOŚCI ZAWODOWYCH, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
(§ 7, ust. 1, pkt. 2).

L.p. Zadania Formy realizacji Termin Forma dokumentacji
1 Współpraca z opiekunem stażu Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Wg harmonogramu obserwacji
Karty obserwacji zajęć, scenariusze zajęć
Scenariusze zajęć, karty obserwacji
Notatki, uwagi, sprawozdania zespołu
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

Konsultacje z opiekunem stażu

2
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego.
Aktywny udział w szkoleniach i warsztatach
W okresie stażuProtokoły posiedzeń rady pedagogicznej

Notatki

Zaświadczenia

Protokoły szkoleń

Karty obserwacji
Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych i szkolnych formach doskonalenia zawodowego
Udział w zajęciach otwartych organizowanych przez innych nauczycieli
Studiowanie literatury fachowej, publikacji i portali internetowych dla nauczycieli
Gromadzenia własnej biblioteki

POZNAWANIE PRZEPISÓW DOTYCZACYCH SYSTEMU OŚWIATY, Z UWGLEDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ ODBYWA STAŻ
(§ 7, ust. 1, pkt. 3)

L.p. Zadania Formy realizacji Termin Forma dokumentacji
1 Analiza prawa oświatowego Analiza Karty Nauczyciela;
W okresie stażu Notatki
Analiza Ustawy o systemie oświaty;
Analiza rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;

Analiza rozporządzenia MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych

Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
2 Analiza wszelkiej dokumentacji regulującej zasady funkcjonowania i organizacji szkoły Analiza Statutu Szkoły W okresie stażu Notatki
Analiza WZO
Analiza Szkolnego Programu Wychowawczego

Analiza Planu Rozwojowego Szkoły
Analiza regulaminów: Rady Pedagogicznej. Rady Rodziców, Samorządy Uczniowskiego
Analiza przepisów BHP szkoły

UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH
(§ 7, ust. 2, pkt. 1)

L.p. Zadania Formy realizacji Termin Forma dokumentacji

Poznanie i realizacja procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: (Karty Nauczyciela; Ustawy o systemie oświaty; Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)
VIII/IX 2015 r.

W okresie stażu

VIII/IX 2015 r.
Przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

Sprawozdania

Przedłożenie planu rozwoju zawodowego
Opracowanie dokumentacji z przebiegu procesu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
2 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Ustalenie zasad współpracy IX 2015 r.
W okresie stażu Kontrakt

Konspekty zajęć

Karty obserwacji zajęć

Ustalenie terminów konsultacji z opiekunem
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowanie konspektów, analiza zajęć

Dokumentowanie i realizacja planu rozwoju

Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, świadectw, programów, sprawozdań, potwierdzeń, konspektów, arkuszy hospitacji, notatek.
W okresie stażu

VI 2018 r.


VI 2018 r. Wpisy w dokumentacji stażuSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Wniosek wraz z dokumentacją formalną
Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym.

Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy pedagogicznej, popularyzacja wiedzy z nauczanych przedmiotów

Opracowanie planów realizacji nauczania
W okresie stażu

Notatki
Palny realizacji programów nauczania

Przedmiotowy system oceniania

Scenariusze lekcji

Pomoce dydaktyczne

Regulaminy i protokoły

Sprawozdania

Opracowanie i analiza przedmiotowego systemu oceniania

Wprowadzenie do PSO elementów oceniania kształtującego

Przeprowadzenia badania funkcjonowania PSO z elementami kształtującymi – opracowanie ankiet, analiza

Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywizujących metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem

Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych.

Wykonywanie pomocy dydaktycznych (gazetki klasowe, prezentacje multimedialne, testy)
Publikacje prac z działalności dydaktycznej (scenariusze lekcji, materiały dydaktyczne w formie prezentacji multimedialnych )

Organizacja konkursów przedmiotowych, fotograficznych, graficznych


Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły

Dokumentacja dorobku życia szkoły
W okresie stażu

Wg harmonogramu

Według potrzeb

Strona internetowa szkoły

Protokoły

Gazetki szkolne

Praca w komisjach konkursowych i egzaminacyjnych

Organizacja i współorganizacja uroczystości szkolnych

Praca na rzecz promocji szkoły (przygotowywanie prezentacji, materiałów promocyjnych)
Przygotowywanie materiałów tematycznych do gablot ściennych


Uczestnictwo w procesie mierzenia jakości pracy szkoły na różnych obszarach

Opracowanie szczegółowych konspektów.
W okresie stażu

Protokoły

Notatki

Adnotacje w dzienniku

Plan pracy

Analizy

Konsultacja z opiekunem stażu.

Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły.

Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonej lekcji

Praca w zespole przedmiotowym, zespole ewaluacyjnym.

Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen
Udział w diagnozach zewnętrznych

UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH
(§ 7, ust. 2, pkt. 2)

L.p. Zadania Formy realizacji Termin Forma dokumentacji
1 Obserwacja i analiza możliwości uczniów Zbieranie informacji na temat uczniów.
W okresie stażu

Wg harmonogramu i organizacji roku szkolnego Notatki

Protokoły

Dzienniki

Plan pracy, plan wychowawczy

Teczka wychowawcy
Przygotowanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce.

Współpraca z pedagogiem szkolnym w ramach pomocy uczniom z trudnościami
Opieka nad uczniami zdolnymi – metoda projektu, e-learning
Przygotowanie uczniów kończących szkołę do wejścia na rynek pracy – uczestnictwo w targach branżowych

2 Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów Uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami uczniów.
Wg harmonogramu spotkań

W okresie stażu
Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami.

Aktywna współpraca z wychowawcami klas.

3 Przekazywanie dziedzictwa kulturowego Organizacja i współorganizacja wycieczek i wyjść kulturalnych – muzea, galerie sztuki, kino, teatr W okresie stażu Sprawozdania
Karty wycieczek
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 3)

L.p. Zadania Formy realizacji Termin Forma dokumentacji
1 Wykorzystanie komputera i Internetu do poszukiwania informacji Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego nauczycieli (portale poświęcone awansowi)
W okresie stażu Wydruki, notatki
Korzystanie ze storn internetowych MENiS oraz innych poświęconych tematyce nauczycielskiej

2 Publikacje w Internecie Publikacja w Internecie materiałów dotyczących pracy dydaktycznej – scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne, W okresie stażu Wydruki, adresy stron internetowych
Publikacja planu rozwoju zawodowego

3 Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy dydaktycznej Przygotowywanie scenariuszy, materiałów i pomocy dydaktycznych – prezentacji multimedialnych, kart pracy, sprawozdań
W okresie stażu


Według potrzeb Notatki, zdjęcia, portfolio
Wykorzystanie Internetu na zajęciach

Przygotowanie prezentacji szkoły

Opracowanie i przygotowanie materiałów na stronę szkoły

Przygotowanie zaproszeń, dyplomów, podziękowań i innych materiałów
4 Wykorzystanie komputera i Internetu na zajęciach do pracy z uczniami Wykorzystanie poczty elektronicznej i Internetu do otrzymywanie od uczniów prac do oceny
W okresie stażu Notatki

Realizowanie przez uczniów projektów wymagających posługiwania się Internetem i komputerem – metoda projektu (webquest)

UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 4)

L.p. Zadania Formy realizacji Termin Forma dokumentacji
1 Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. Udział w kursach i szkoleniach
W okresie stażu Zaświadczenia, notatki
Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie).

Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej (nowości książkowe, czasopisma).

2 Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych Zapoznanie z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz z zaleceniami pracy z tymi uczniami
W okresie stażu Notatki
Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy, obserwację.
Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych.

3 Studiowanie literatury Zapoznawanie się z literaturą z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki W kresie stażu Notatki

UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ
(§ 7, ust. 2, pkt. 5)

L.p. Zadania Formy realizacji Termin Forma dokumentacji
1 Uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. Dostosowanie przedmiotowych planów wynikowych, przedmiotowego systemu oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych.
W okresie stażu


Wg harmonogramu Protokoły, notatki, plany realizacji programów nauczania
Udział w pracach różnorodnych komisji: egzaminacyjnych, konkursowych

Udział w radach pedagogicznych i zespołach nauczycielskich opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne
2 Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa i jej wykorzystanie w bieżącej działalności.
Samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego oraz aktualizowanie wiedzy na jego temat poprzez śledzenie stron internetowych MEN.
W okresie stażu Notatki
Analiza przepisów prawa oświatowego

Współpraca z pedagogiem szkolnym

Plan ma charakter otwarty i może być modyfikowany w trakcie realizacji stażu


mgr inż. Agnieszka MotykaWyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.