AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Sikorska, 2016-10-13
Bydgoszcz

Historia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

- n +

Plan rozwoju zawodowego na stopień awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego
mgr Małgorzata Sikorska

Dane nauczyciela
1.Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Sikorska
2.Nazwa i adres placówki: Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego ul. Berlinga 13 Bydgoszcz
3.Stanowisko: nauczyciel historii, historii i społeczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym
4.Wykształcenie: wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
5.Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
6.Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2015 roku
7.Planowana data zakończenia stażu: 31 maja 2018 roku

Cele stażu
1. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego 2. Poszerzenie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej
3. Podejmowanie różnorodnych działań na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły

Planowane czynności organizacyjne
1. Poznanie procedury awansu zawodowego (VIII 2015)
2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu (1 IX 2015)
3. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego (IX 2015)
4. Śledzenie zmian w prawie oświatowym dotyczących awansu zawodowego (okres stażu) 5. Realizacja powinności i niezbędnych wymagań do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego – realizacja planu rozwoju zawodowego (okres stażu) 6. Analiza pracy własnej (okres stażu) 7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego (okres stażu) 8.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego (VI 2018) 9. Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły (VI 2018)
10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego wraz z dokumentacją (VI 2018)
Powinności nauczyciela mianowanego

* § 8.1. Nauczyciel mianowany, ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły,
3)pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
– z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Wymagania niezbędne
do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

* § 8.2.1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania podjęte na rzecz realizacji wymagań
Formy realizacji zadań
Termin realizacji zadań
Dowody realizacji zadań

Obserwacja i analiza możliwości i osiągnięć edukacyjnych uczniów
 Obserwacja oraz analiza możliwości
i osiągnięć edukacyjnych uczniów za pomocą opracowanych narzędzi diagnostycznych, propozycje zmian (ewaluacja)
 Realizacja planów wynikowych
w poszczególnych klasach i bieżące sprawdzanie efektów nauczania (testy, sprawdziany, zadania)
 Badanie poziomu i przyrostu wiedzy
i umiejętności uczniów przez przeprowadzanie
i analizę wyników próbnych egzaminów, testów
Okres stażu
Diagnozy, wyniki analiz, testy, plany wynikowe

Aktywna realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych
 Opieka nad młodzieżą podczas lekcji, imprez szkolnych, wycieczek, zajęć pozalekcyjnych
 Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, nauczycielami oraz rodzicami uczniów
Okres stażu
Zdjęcia, dokumentacja szkoły

Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy
 Diagnoza potrzeb edukacyjnych uczniów
 Wzbogacanie lekcji przez wykorzystanie metod aktywizujących
 Stosowanie w codziennym nauczaniu zasad oceniania kształtującego
Okres stażu
Notatki, materiały edukacyjne

Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkoły
 Modyfikowanie planów wynikowych z historii, historii i społeczeństwa oraz WOS
 Protokołowanie zebrań rad pedagogicznych
 Prowadzenie bieżącej dokumentacji
 Przygotowanie wzoru dyplomów szkolnych
 Modyfikacja PSO z historii, WOS oraz historii
i społeczeństwa
Okres stażu IX 2015
Plany wynikowe, PSO, księga protokołów, dziennik elektroniczny

Pogłębianie wiedzy i umiejętności
 Udział w wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniowych radach pedagogicznych
 Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego - szkoleniach, konferencjach i warsztatach organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej - warsztatach dotyczących wspierania zdolności
i talentów, na przykład: „Jak organizować pracę ucznia zdolnego?”, „Pedagogika pamięci”
 Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury przedmiotu oraz korzystanie z publikacji i portali internetowych dla nauczyciel Okres stażu
Protokoły, listy obecności, notatki, zaświadczenia

Uwzględnianie w pracy dydaktyczno-wychowawczej potrzeb rozwojowych uczniów, umożliwienie korzystania z form pozalekcyjnych
 Indywidualizacja nauczania
 Diagnoza potrzeb i zainteresowań uczniów
 Zaangażowanie uczniów do udziału w konkursach, spotkaniach historycznych, pracy samorządowej, wolontariatu
 Uwzględnianie w pracy dydaktycznej
i wychowawczej specyficznych potrzeb edukacyjnych uczniów (dostosowanie wymagań edukacyjnych)
Okres stażu
Notatki, plany nauczania, dokumentacja konkursów, karty wycieczek

Zdobycie dodatkowych kwalifikacji
Ukończenie kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych: socjoterapia
I i II rok stażu
Zaświadczenie lub dyplom

* § 8.2.2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej

Zadania podjęte na rzecz realizacji wymagań
Formy realizacji zadań
Termin realizacji zadań
Dowody realizacji zadań

Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły TIK
Samodzielne poznawanie możliwości poszczególnych programów komputerowych
i Internetu oraz korzystanie z Internetu,
programów komputerowych i sprzętu multimedialnego w codziennej pracy
Okres stażu
Pliki komputerowe, dokumenty własne

Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela
 Tworzenie dokumentów szkolnych (plany wynikowe, sprawozdania, plany pracy) przy użyciu programów komputerowych
 Wykorzystanie materiałów edukacyjnych do nauczania historii, WOS dostępnych w Internecie
 Tworzenie sprawdzianów, testów
i pomocy dydaktycznych przy użyciu programów komputerowych
 Zaangażowanie uczniów do wykonywania zadań w formie elektronicznej
 Tworzenie i wykorzystywanie na lekcjach prezentacji multimedialnych
 Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji dla nauczycieli, stron MEN, OKE, CEO i in.
 Publikowanie na stronach internetowych bieżących informacji historycznych
 Obsługa dziennika elektronicznego
Okres stażu
Dokumenty szkolne, multimedialne materiały dydaktyczne, pliki komputerowe, strona internetowa szkoły

Wykorzystanie komputera i Internetu do czynności związanych z odbyciem stażu
 Uzyskanie i aktualizacja wiedzy na temat awansu zawodowego nauczycieli przez Internet
 Korzystanie z porad i publikacji innych nauczycieli odbywających staż na nauczyciela dyplomowanego
 Tworzenie dokumentacji stażu
Okres stażu
Pliki komputerowe, teczka awansu zawodowego

*§ 8.2.3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania podjęte na rzecz realizacji wymagań
Formy realizacji zadań
Termin realizacji zadań
Dowody realizacji zadań

Współpraca w ramach zespołów przedmiotowych
 Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli „Ocenianie kształtujące. Dlaczego warto zmienić styl nauczania?”
 Przeprowadzenie lekcji otwartej z elementami oceniania kształtującego
 Aktywne uczestniczenie w pracach zespołu humanistycznego, tworzenie narzędzi diagnostycznych, planów pracy, wspieranie działań podejmowanych przez zespół, udostępnianie pomocy dydaktycznych, współpraca w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych i edukacyjnych
II rok stażu III rok stażu Okres stażu
Dokumentacja szkolenia, lekcji otwartej, spotkań zespołów, zdjęcia

Praca w Nauczycielskiej Akademii Internetowej
Pełnienie funkcji mentora NAI, prowadzenie kursu internetowego – Ocenianie kształtujące2, wymiana doświadczeń na forum kursu
Okres stażu
Zaświadczenia

Publikacja wiedzy i umiejętności
Opublikowanie na stronie internetowej szkoły artykułów z zakresu historii oraz oceniania kształtującego, publikacja scenariuszy lekcji, planu rozwoju zawodowego
Okres stażu
Publikacje w Internecie

Praca w zespole ds. nowelizacji statutu, procedur szkolnych
i regulaminów oraz zmian w prawie
Przewodniczenie zespołowi ds. nowelizacji statutu, procedur szkolnych i regulaminów oraz zmian w prawie
Okres stażu
Dokumentacja zespołu zadaniowego

* § 8.2.4.a. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania podjęte na rzecz realizacji wymagań
Formy realizacji zadań
Termin realizacji zadań
Dowody realizacji zadań

Program koła naukowego
Opracowanie i wdrożenie programu koła naukowego WOS dla licealistów
IX 2015 Okres stażu
Program koła

Program dydaktycznych wycieczek
Opracowanie i wdrożenie programu wycieczek historycznych
Okres stażu
Programy wycieczek

Program szkolenia dla nauczycieli
Opracowanie i wdrożenie programu szkolenia dla nauczycieli „Ocenianie kształtujące. Dlaczego warto zmienić styl nauczania?”
II rok stażu
Program szkolenia

*§ 8.2.4.c. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania podjęte na rzecz realizacji wymagań
Formy realizacji zadań
Termin realizacji zadań
Dowody realizacji zadań

Konkursy
Zorganizowanie międzygimnazjalnego konkursu „Od Mieszka do Piłsudskiego” z okazji Narodowego Święta Niepodległości
XI 2015, 2016, 2017
Dokumentacja konkursów

Zadania dodatkowe oraz promocja szkoły
 Prowadzenie koła naukowego z WOS – „Praca z uczniem zdolnym”
 Prowadzenie corocznych warsztatów dla mieszkańców Fordonu w ramach „Fordońskich spotkań z historią”
 Organizowanie corocznych debat międzygimnazjalnych Fordon Masters
 Udział w projekcie Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu organizowanego przez Klub Jagielloński, organizacja zajęć w szkole
 Organizowanie pokazu filmów, wystaw
i wykładów we współpracy z IPN, na przykład: „Stan wojenny w Polsce”, „Zbrodnia Katyńska”
 Organizowanie wycieczek historycznych
(w roku 2015/2016 do Chełmna, Bydgoszczy)
Okres stażu III 2016, 2017, 2018
Dokumentacja i zdjęcia z debat, wystaw, wykładów, wycieczek, warsztatów, projektu ANP, informacje na stronie internetowej szkoły

*§ 8.2.4.e. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania podjęte na rzecz realizacji wymagań
Formy realizacji zadań
Termin realizacji zadań
Dowody realizacji zadań

Współpraca z instytucjami naukowymi, oświatowymi  Współpraca z IPN, upowszechnianie dorobku instytutu, historii najnowszej Polski, gromadzenie pomocy dydaktycznych dla szkoły
 Współpraca z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, przygotowanie uczniów do olimpiady z WOS, udział w konferencjach
 Współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej, udział w szkoleniach oceniania kształtującego, promowanie OK
 Współpraca z Klubem Jagiellońskim, realizacja projektu ANP promującego postawę patriotyczną i obywatelską wśród młodzieży, angażowanie do pracy wolontariuszy Okres stażu
Dokumentacja projektu, olimpiady, zaświadczenia, zdjęcia, pomoce dydaktyczne

Współpraca ze środowiskiem lokalnym, z bydgoskimi szkołami
 Współpraca z nauczycielami z innych szkół, z Gimnazjum nr V i LO nr VIII podczas organizowania konkursów, wystaw i imprez, wymiana doświadczeń
 Współpraca z rodzicami lub opiekunami uczniów, pedagogiem i psychologiem szkolnym, Poradnią Psychologiczną – Pedagogiczną, udział w miejskich akcjach charytatywnych, imprezach, współpraca ze szkolnym wolontariatem
Okres stażu
Dokumentacja spotkań, zdjęcia, informacje
na stronach internetowych

Współpraca ze strukturami samorządowymi
 Współpraca z samorządem uczniowskim szkoły, wspieranie działań uczniów i nauczycieli
 Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Bydgoszczy, organizowanie wyborów
w szkole, wspieranie działań młodzieży
Okres stażu
Dokumentacja wyborów do MRMB, zdjęcia, wiadomości internetowe

*§ 8.2.5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania podjęte na rzecz realizacji wymagań
Formy realizacji zadań
Termin realizacji zadań
Dowody realizacji zadań

Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów
 Obserwacja własna, rozmowy z uczniami, wnioski wyciągnięte z rad pedagogicznych poświęconych problemom edukacyjnym i wychowawczym w szkole
 Korzystanie z pracy pedagoga i psychologa szkolnego
 Zapoznanie się z dokumentami uczniów,
z dokumentacją poradni pedagogiczno- psychologicznej
 Współpraca ze środowiskiem lokalnym,
poznanie środowiska uczniów
Okres stażu
Notatki, dokumenty szkolne, rejestr spotkań

Pogłębianie wiedzy i umiejętności
Lektura literatury z zakresu psychologii, udział w warsztatach dotyczących wychowania i profilaktyki, na przykład: „Behawioralna modyfikacja trudnych zachowań”
Okres stażu
Notatki, zaświadczenia

Umiejętność stosowania zdobytej wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów
 Rozwiązywanie problemów edukacyjnych przez omawianie zaistniałych trudności w gronie nauczycieli, proponowanie środków naprawczych, modyfikowanie warsztatu pracy poprzez zastosowanie właściwych metod pracy
z uczniem o danej potrzebie edukacyjnej
 Rozwiązywanie problemów wychowawczych przez zgłaszanie zaobserwowanych negatywnych zjawisk, pomoc, współpraca z rodzicami, udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczo – opiekuńczych podczas rad pedagogicznych
 Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego i wychowawczego. - studium przypadku - opis i analiza postępowania
Okres stażu
Notatki, rejestr spotkań, poprawa sytuacji wychowawczej lub edukacyjnej wybranych uczniów

Powyższy plan może ulec modyfikacji zgodnie z bieżącymi potrzebami

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393) na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.