AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

JOANNA MOŚCICKA, 2016-10-13
RÓŻAN

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Nauczyciel mianowany : Joanna Mościcka
Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2014r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2017r.


CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju. -wstępna analiza własnych umiejętności.


- zapoznanie się z aktualnymi przepisami
prawa oświatowego dotyczącymi awansu
zawodowego.
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

- śledzenie zmian dokonywanych w Karcie
Nauczyciela.
- uzyskanie informacji na temat awansu za pomocą Internetu.
- założenie teczki „Awans zawodowy”
sierpień 2014sierpień/wrzesień
2014wrzesień 2014

wrzesień 2014w okresie stażu

w okresie stażu


wrzesień 2014
Wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkołyWydruki z Internetu


Teczka stażu zawodowego
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentacji
- praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego. cały okres stażu

cały okres stażuczerwiec 2017
Teczka „Awans zawodowy”

Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju. - przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. czerwiec 2017 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowegoWYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły -udział w konferencjach, warsztatach i kursach

-udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia warsztatu i metod pracy na bieżąco


cały okres stażu Zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa
Potwierdzenie dyrektora szkoły

Gromadzenie świadectw, potwierdzeń sprawozdań, itp.


Przeprowadzenie analizy własnej pracy - hospitacje zajęć przeprowadzone przez dyrektora szkoły, ewaluacja i samoocena przeprowadzonych zajęć
w ciągu stażu zgodnie z terminami Konspekty lekcji, arkusze hospitacji
Zapoznanie się ze zmianami w dokumentach określających zasady funkcjonowania szkoły. -analiza dokumentów obowiązujących w szkole
-aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych cały okres stażu


cały okres stażu Potwierdzenia dyrektora szkoły

Potwierdzenia dyrektora szkoły
Aktywne rozwijanie zdolności uczniów.
- prowadzenie koła zainteresowań dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
- zorganizowanie konkursów szkolnych z zakresu nauczanych przedmiotów
- prowadzenie zajęć dla uczniów mających kłopoty w nauce cały okres stażuw okresie stażucały okres stażu Harmonogramy zajęć dodatkowych,
dyplomy potwierdzające udział
w konkursach międzyszkolnych,
sprawozdania z przeprowadzonych konkursów szkolnych ,
potwierdzenia dyrektora szkoły


Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej -udział w warsztatach
dotyczących pracy dydaktycznej i wychowawczej
-dbałość o wystrój i wygląd pomieszczenia dydaktycznego
-przygotowanie wraz z uczniami pomocy
dydaktycznych cały okres stażu Zaświadczenia, certyfikaty
potwierdzające uczestnictwo
w odbytych szkoleniach
metodycznych

Gromadzenie pomocy
dydaktycznych

Opracowanie narzędzi badawczych do mierzenia jakości i diagnozy edukacyjnej - konstruowanie testów
- konstruowanie ankiet do diagnozowania pracy dydaktycznej i wychowawczej cały okres stażu

Druki testów

Druki ankiet
Organizowanie uroczystości szkolnych - zachęcanie uczniów do aktywnego zaangażowania w przygotowywanie okolicznościowych akademii cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły o przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości


Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych - praca w zespole przedmiotowym w okresie stażu Potwierdzenia dyrektora szkoły

Udział w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych organizowanych przez OKE - przygotowanie sali do egzaminu, udział w przebiegu egzaminu zgodnie z funkcją wyznaczoną przez dyrektora szkoły zgodnie z harmonogramem Potwierdzenie dyrektora szkoły

Samodzielne studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych - lektura i analiza literatury fachowej w poszukiwaniu nowych metod aktywizujących do wykorzystania w pracy z uczniami na bieżąco Wykaz przeczytanej literatury i opis jej wpływu na efekty pracy§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji, pomocy dydaktycznych -stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji szkolnej, np. sprawozdań, zestawień,
-wykorzystanie komputera do opracowania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole (testy, sprawdziany, prezentacje multimedialne),
-wykorzystanie komputera do przygotowania wystroju klasy i dekoracji na uroczystości szkolne,

-wykorzystanie komputera do dokumentacji zaplanowanych zadań stażu na nauczyciela dyplomowanego


cały okres stażu
Przykładowe sprawozdania


Dokumentacja stażu
Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach lekcyjnych i dodatkowych.
-opracowanie wraz uczniami gazetki ściennej lub wystawy związanej z nauczanymi przeze mnie przedmiotami
-tworzenie prezentacji multimedialnych
- wykorzystanie na lekcjach interaktywnego atlasu historycznego, foliogramów multimedialnych oraz podręcznika multimedialnego
cały okres stażu
Zdjęcia opracowanych gazetek ściennych / wystawek prac,
potwierdzenia dyrektora szkoły
Publikowanie w Internecie swoich osiągnięć - opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
- publikowanie konspektów lekcji oraz scenariuszy uroczystości i imprez szkolnych w ciągu stażu Wydruki internetowe
Korzystanie z zasobów Internetu -wykorzystywanie informacji znalezionych w Internecie w pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela cały okres stażu Wydruki internetowe


§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
Współpraca z innymi nauczycielami szkoły -pomoc nauczycielowi stażyście/kontraktowemu w opracowaniu planu rozwoju zawodowego,
-obserwowanie zajęć otwartych prowadzonych przez stażystę/kontraktowego, służenie radą, doświadczeniem,
-przygotowanie i przeprowadzenie lekcji otwartych – prezentowanie warsztatu pracy (scenariusze i inne materiały edukacyjne
zgodnie z potrzebami szkoły ZaświadczenieScenariusze lekcji koleżeńskich
Współpraca z pedagogiem szkolnym - analiza sytuacji uczniów, podejmowanie wspólnych działań pedagogicznych i wychowawczych, realizacja zaleceń pp-p
- rozmowy dotyczące uczniów mających problemy w nauce na bieżąco Dokumentacja szkolna
Notatki własne
Udział w pracach zespołów przedmiotowych -opracowanie sprawozdań zgodnie z potrzebami szkoły sprawozdania


§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
Opracowanie planu kółka dotyczącego nauczanych przedmiotów dla uczniów zainteresowanych poszerzeniem i utrwalaniem swoich wiadomości
-opracowanie i wdrożenie planu kółka
okres stażu Zapisy w dzienniku kółka

Praca z uczniem posiadającym zalecenia lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej - dostosowanie wymagań do możliwości ucznia
- zachęcanie uczniów do udziału w dodatkowych zajęciach mających na celu pokonanie trudności w nauce na bieżąco Potwierdzenie dyrektora szkoły

Wdrażanie programu profilaktyki i wychowawczego - uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z agresji, przemocy, nadużywania środków odużajacych, alkoholu i nikotyny
- prowadzenie pogadanek, dyskusji, rozmów cały okres stażu Program profilaktyki i wychowawczy zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną

§8 ust.2 pkt 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
Wykonywanie powierzonych zadań w komisjach egzaminacyjnych -udział w szkoleniach, uczestnictwo w komisjach egzaminacyjnych wg harmonogramu Zaświadczenie dyrektora szkoły

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w środowisku
- angażowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych i pozaprzedmiotowych

- współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości o charakterze środowiskowym wynikających z kalendarza uroczystości szkolnych cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły
Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych
formach kulturalnych -organizowanie wycieczek do kina, muzeum, teatru okres stażu Karta wycieczki, zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
Realizowanie zadania opiekuńczo-wychowawczych nauczyciela
-wycieczki
-rozpoznawanie trudnej sytuacji uczniów (kontakty z pedagogiem, rodzicami),
-aktywne pełnienie dyżurów nauczycielskich w trakcie przerw śródlekcyjnych - informacja zwrotna do uczących na temat zaobserwowanych podczas dyżurów problemów
cały okres stażu Karty wycieczek, zaświadczenia
Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz uczniów i edukacji w środowisku lokalnym.
-współpraca z policją (prelekcje, pogadanki, pikniki),
-współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Makowie Maz.
-współpraca z Samorządem Uczniowskim szkoły (akcje, konkursy, inne przedsięwzięcia),
-współpraca z Radą Rodziców
cały okres stażu Zaświadczenia,
opis współpracy

Zaświadczenie opiekuna SU
Współpraca z wydawnictwami -uczestnictwo w warsztatach organizowanych przez wydawnictwa
- pozyskiwanie pomocy dydaktycznych
cały okres stażu Potwierdzenie udziału w warsztatach


Podręczniki i wykazy otrzymanych pomocy
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych. -stała współpraca z rodzicami, poznawanie środowisk wychowanków, diagnozowanie problemów, ustalenie metod pracy i pomocy, ich wyniki i wnioski
- opieka nad uczniem mniej zdolnym, wyrównywanie braków, zachęcanie do korzystania z pomocy koleżeńskiej cały okres stażu Ankiety, notatki własne


Dokumentacja szkolna


Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych wśród uczniów - rozpoznanie przypadków uczniów wymagających szczególnej pomocy ze strony nauczyciela, zdiagnozowanie problemów,
- opis sposobu pomocy, planowane a uzyskane efekty w okresie stażu zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami Opisy przypadków, analiza podjętych działań i wnioski

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.