AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Karolina Kostorz, 2016-10-03
Jastrzębie-Zdrój

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO MGR KAROLINY KOSTORZ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16
IM. PROF. RUDOLFA RANOSZKA W JASTRZĘBIU – ZDROJU
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2019 r.

W ramach § 8 ust. 2 pkt 1 dotyczącego uzyskania pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją pragnę zrealizować w trakcie odbywania stażu następujące zadania:
1. Dokonać analizy procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
2. Aktywnie uczestniczyć w różnych formach doskonalenia zawodowego (zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych), które istotnie przyczynią się do podniesienia kompetencji, uzyskania dodatkowych kwalifikacji, poszerzenia wiedzy oraz opanowania nowych umiejętności tj. m.in. warsztatach, konferencjach metodycznych, szkoleniach, kursach doskonalących, konferencjach naukowych oraz indywidualnych spotkaniach z metodykiem.
3. Współpracować z Samorządem Uczniowskim, rodzicami oraz innymi nauczycielami przy organizacji uroczystości i imprez szkolnych oraz klasowych.
4. Przeprowadzić pedagogizację rodziców w formie warsztatów.
5. Prowadzić dodatkowe zajęcia zarówno dla uczniów uzdolnionych, jak i wykazujących niski poziom sprawności fizycznej.
6. Angażować się w pracę zespołu wychowawczego.
7. Przygotowywać uczniów do zawodów sportowych i dokonywać ewaluacji osiągniętych wyników.
8. Stosować metody aktywizujące w pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej.
9. Studiować literaturę specjalistyczną, gromadzić nietypowe środki dydaktyczne.
10. Systematycznie dokonywać ewaluacji własnej pracy wśród uczniów, rodziców
i nauczycieli.
11. Przeprowadzić obserwację dzieci oraz dokonać wywiadu z uczniami i wykorzystać wyniki do rozwijania i ukierunkowania zdolności i zainteresowań uczniów.
12. Prowadzić działania związane z profilaktyką uzależnień oraz przeciwdziałaniem agresji rówieśniczej.
13. Współpracować ze środowiskiem lokalnym, w tym w szczególności z MOSiR-em, MOS-em, sołtysem, Publicznym Przedszkolem nr 2 oraz Publicznym Przedszkolem
nr 26 w Jastrzębiu – Zdroju.
14. Organizować zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w ramach SKS-ów.
15. Brać udział w akcjach społecznych: „Sprzątanie świata”, „Góra grosza”.
16. Organizować akcje charytatywne na rzecz schroniska dla zwierząt w Jastrzębiu – Zdroju.
17. Zorganizować Międzyszkolny Turniej Olimpijski pt. „Rozpalcie ogień w sobie” dla uczniów klas III.
W ramach § 8 ust. 2 pkt 2 dotyczącego wykorzystywania w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej planuję zrealizować następujące zadania:
1. Brać udział w szkoleniach z zakresu technologii informacyjnej i jej wykorzystania
w edukacji.
2. Opracowywać w formie elektronicznej m.in.:
1) ankiety dla uczniów i rodziców oraz dokonywać ich analizy,
2) wyniki konkursów wewnątrzszkolnych,
3) scenariusze imprez szkolnych,
4) programy autorskie,
5) pomoce dydaktyczne,
6) sprawdziany i konkursy,
7) pamiątkowe dyplomy oraz plakaty.
3. Wykorzystać komputerowe programy edukacyjnych i Internet do samokształcenia
i pracy z uczniami.
4. Współtworzyć stronę internetową szkoły.
W ramach § 8 ust.2 pkt. 3 dotyczącego umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć pragnę wykonać następujące zadania:
1. Prowadzić zajęcia otwarte z wychowania fizycznego dla zainteresowanych nauczycieli.
2. Zorganizować dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz edukacji wczesnoszkolnej z Jastrzębia – Zdroju warsztaty z elementami sztuk walki i samoobrony jako sposobu przeciwdziałania agresji rówieśniczej.
3. Aktywnie uczestniczyć w różnych konferencjach naukowych doktorantów wygłaszając doniesienia na temat sztuk i sportów walki oraz aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.
4. Przeprowadzić warsztaty oraz szkolenia dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
5. Publikować prace badawcze w czasopismach naukowych punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
6. Zamieszczać samodzielnie opracowane i innowatorskie materiały dydaktyczne na różnych portalach internetowych dla nauczycieli.
W ramach § 8 ust. 2 pkt. 4 a dotyczącego opracowania i wdrożenia programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich zamierzam zrealizować następujące zadania:
1. Opracować oraz wdrożyć do realizacji program autorski pt. „Program pozalekcyjnych zajęć z rekreacji fizycznej z elementami samoobrony dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 16 im. prof. Rudolfa Ranoszka w Jastrzębiu – Zdroju”.
2. Opracować oraz wdrożyć do realizacji program autorski pt.: „Program zajęć rozwijających zainteresowania z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV – VI”.
3. Opracować do realizacji program autorski pt.: „Szach, mat, pat- królestwo szachownicy” dla uczniów klas I – VI.
W ramach § 8 ust. 2 pkt. 4 c dotyczącego poszerzenia zakresu działań szkoły,
w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych pragnę wykonać poniższe zadania:
1. Zorganizować pokaz sztuk walki oraz spotkania ze znanymi sportowcami z różnych dyscyplin dla uczniów klas I – VI.
2. Zorganizować festyn sportowy dla uczniów klas I – III.
3. Organizować konkursy szkolne, zawody i turnieje sportowe dla uczniów klas I – III oraz IV – VI.
4. Zorganizować „Projekcję bajek” dla uczniów klas I – III.
5. Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu oraz potrzeb zarówno szkoły, jak i środowiska lokalnego.
W ramach § 8 ust. 2 pkt. 4 e dotyczącego wykonywania zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami planuję zrealizować następujące zadania:
1. Zorganizować zajęcia z elementami sztuk walki oraz pokaz w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju.
2. Zorganizować „Projekcję bajek” dla wychowanków Publicznego Przedszkola nr 2
w Jastrzębiu – Zdroju.
3. Przeprowadzić wykłady dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
W ramach § 8 ust. 2 pkt. 5 dotyczącego umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony w trakcie stażu pragnę wykonać poniższe zadania:
1. Pogłębiać wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki poprzez uczestnictwo
w warsztatach i szkoleniach oraz samodzielne studiowanie literatury przedmiotu.
2. Współpracować z pedagogiem szkolnym w celu poszerzania wiedzy psychologicznej
i pedagogicznej potrzebnej do prawidłowego rozpoznawania i zaspokajania potrzeb rozwojowych dzieci.
3. Diagnozować środowisko rodzinne uczniów.
4. Starać się rozpoznawać i rozwiązywać problemy wychowawcze i edukacyjne uczniów.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.