AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Izabella Mękarska, 2016-09-16
Łódź

Religia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju na dyplomowanie

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Nauczyciel religii
w Szkole Podstawowej
w Łodzi


Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Przewidywana data ukończenia stażu: maj 2017r.
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel mianowany
Cel główny podejmowanego stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego


CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE


Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
• zapoznanie się z aktualnymi przepisami
• prawa oświatowego dotyczącymi awansu
• zawodowego.
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

• śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela.
• uzyskanie informacji na temat awansu za pomocą Internetu.
• założenie teczki „Awans zawodowy”
sierpień/wrzesień
2014

01 wrzesień 2014
wrzesień 2014

w okresie stażu

w okresie stażu

wrzesień 2014
Rejestr aktów prawa oświatowego
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły
Teczka stażu zawodowego „Awans zawodowy”
2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. • gromadzenie dokumentacji
• praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego
• uzyskanie oceny dorobku zawodowego. cały okres stażu
cały okres stażu

czerwiec 2017
Teczka „Awans zawodowy”


Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły

3.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju. • przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. 31.05.2017 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowegoWYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI
PRZEWIDYWANE EFEKTY


1.
Przeprowadzenie analizy własnej pracy
• obserwacje zajęć przez dyrektora szkoły przeprowadzenie zajęć lekcyjnych w obecności, innych nauczycieli, ewaluacja i samoocena przeprowadzonych zajęć.
Otrzymam informację zwrotną na temat swojej pracy, wprowadzę udoskonalenia w pracy na podstawie informacji zwrotnych. Określę mocne i słabe strony swojej działalności.

2.
Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
• udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia warsztatu i metod pracy tj. konferencje, warsztaty, kursy oraz zewnętrznych formach szkoleniowych.
• studia podyplomowe z plastyki.
Zdobytą wiedzę oraz materiały szkoleniowe wykorzystam w pracy z uczniami oraz na potrzeby podniesienia jakości pracy szkoły.
Zdobędę uprawnienia do nauczania plastyki w szkole.


3.
Zapoznanie się ze zmianami w dokumentach oraz tworzenie narzędzi określających zasady funkcjonowania szkoły.
• analiza dokumentów obowiązujących w szkole
• opracowanie narzędzi tj. plany, arkusze badań, raporty, kwestionariusze ankiet, wywiadów podnoszących jakość pracy szkoły.
Zastosuję się do obowiązujących zmian w przepisach prawnych.
Pogłębię możliwość zdobywania nowych umiejętności tworzenia dokumentów szkolnych.

4.
Prowadzenie zajęć dodatkowych.

• prowadzenie zajęć artystycznych (teatr, warsztaty plastyczne, rękodzieła, chórek szkolny itp.) zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami uczniów.
• zajęcia dodatkowe opiekuńczo – wychowawcze np. w świetlicy szkolnej


Będę doskonalić się w pracy pozalekcyjnej w celu zapewnienia uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju, umożliwienia im realizacji zainteresowań, zapewnienia czasu po lekcjach.
Moja działalność wpłynie korzystnie na wizerunek placówki.
Przede wszystkim da możliwość wyeksponowania własnych pomysłów i kreatywności dla dobra wizualnego odbioru placówki np. przez rodziców
Poza tym wzbogaci ofertę pracy szkoły w staraniach o wzrost naboru.

5.
Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów.
• organizowanie szkolnych konkursów
• organizowanie wystaw, kiermaszy szkolnych
• organizowanie dyskotek i zabaw pozalekcyjnych.
Zadbam o rozwój pozytywnej rywalizacji wśród uczniów oraz nabywania umiejętności właściwego gospodarowania swoją własnością i czasem.
Zaktywizuję uczniów w obszarze podejmowania wyzwań, odnoszenia sukcesu i porażki. Wesprę uczniów w zaspokajaniu potrzeb interpersonalnych.

6.
Realizacja projektów edukacyjnych
• włączenie się do działań projektowych realizowanych na terenie szkoły
Włączenie się w pracę nad projektem szkolnym pozwoli mi na usprawnienie warsztatu własnej pracy z uczniami. Skorzystam z wielu zaproponowanych w nich rozwiązań problemów o charakterze edukacyjnym lub profilaktycznym.
Wzbogacę warsztat pracy o narzędzia multimedialne.

7.
Aktywny udział w pracach zespołów.
• udział w pracach zespołów zadaniowych na terenie placówki tj. z. wychowawczy, z. ds. ewaluacji wewnętrznej, z. ds. organizacji sprawdzianu po kl. VI
Udział w pracach zespołów pozwoli mi na rozwijanie umiejętności interpersonalnych. Doskonalenie się w roli lidera. Poszerzanie umiejętności organizacji pracy własnej oraz innych współpracowników.
Da możliwość czynnego udziału w zarządzaniu i organizacji pracy placówki.

8.
Doskonalenie kompetencji w zakresie pracy z dzieckiem nadpobudliwym
• podjęcie proponowanych form doskonalenia w zakresie pracy z uczniem nadpobudliwym
• zaprojektowanie scenariuszy zajęć dotyczących przeciwdziałania zachowaniom agresywnym
• studiowanie literatury pedagogicznej na temat nadpobudliwości dziecka i ADHD
Zdobyta wiedza i nabyte doświadczenie pozwoli mi na lepsze zrozumienie specyfiki pracy z dziećmi wykazującymi zachowania agresywne i słabo dostosowane społecznie.
Odpowiednim podejściem i właściwymi metodami zminimalizuję przejawy niewłaściwych zachowań uczniów w czasie moich zajęć lekcyjnych.

9.
Promowanie szkoły w środowisku lokalnym
• organizowanie przedstawień dla uczniów naszej placówki oraz przedszkolaków
• organizowanie uroczystości szkolnych
• organizowanie lub włącznie się w organizację festynów, festiwali, dni otwartych, uroczystości okolicznościowych.
• coroczne organizowanie i przygotowanie uczniów do komunii świętej oraz rocznicy
Zachęcę uczniów do aktywnego zaangażowania się w przygotowywanie okolicznościowych akademii. Dzięki temu dam im możliwość pokazania na forum swoich umiejętności i talentów.
Szukając inspiracji w różnych źródłach oraz korzystając z własnych pomysłów zadbam o atrakcyjność moich działań na rzecz wizerunku szkoły.


10.
Współpraca z rodzicami
• Zaproszenie rodziców do współpracy podczas organizowania uroczystości szkolnych, festynów, komunii itp.
Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz klasy, szkoły przyczyni się do zwiększenia integracji na linii nauczyciel – uczeń – rodzic.
Zwiększy poczucie odpowiedzialności rodziców za ich dzieci. Wesprze rodziców w procesie wychowania.
11.

Podejmowanie funkcji zarządzających
• opracowanie i wdrożenie planu pracy Samorządu Uczniowskiego
• pełnienie roli opiekuna SU
• pełnienie funkcji zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego podczas sprawdzianu klas VI
• pełnienie funkcji lidera zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej
Uatrakcyjnię ofertę szkoły poprzez działania samorządowe. Rozwinę swoje umiejętności zarządzania zespołem oraz organizowania pracy. Będę miała decydujący wpływ na przebieg badań ewaluacyjnych. Zaangażuję Radę Pedagogiczną w rzetelną pracę nad oceną dobrych i złych stron działalności w poszczególnych obszarach i wspólne wypracowanie wniosków.

12

Zadania duszpastersko – wychowawcze na terenie szkoły
• organizowanie lekcji tematycznych dotyczących uczczenia postaci świętych i historycznych
• organizowanie uroczystości szkolnych np. z okazji świąt religijnych lub państwowych
Zaangażuję społeczność szkolną do udziału w imprezach o tematyce religijnej lub państwowej
Zadbam o rozwijanie wśród uczniów i ich rodzin umiejętności podtrzymywania tradycji świątecznych, rytuałów, zachowania symboliki religijnej i narodowej§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI
PRZEWIDYWANE EFEKTY


1.
Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji
• opracowanie narzędzi badawczych oraz przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami
• opracowanie dokumentacji okresu stażu z wykorzystaniem technologii komputerowej

• korzystanie z programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych i Internetu
Efektem będzie prawidłowe opracowanie wszelkiego rodzaju ankiet, kwestionariuszy, prezentacji multimedialnych, planów pracy, scenariuszy zajęć, sprawdzianów klasowych, sprawozdań, dyplomów

2.
Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktycznej oraz użytkowej
• opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych.
• wykonanie wystroju klasy i korytarzy szkolnych przy użyciu technologii komputerowej.
• wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby lekcji i uroczystości szkolnych
• współudział w tworzeniu strony internetowej szkoły,
• śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
• prowadzenie kroniki szkolnej
Wykonane przeze mnie pomoce dydaktyczne będą formą działania innowacyjnego.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy w zakresie posługiwania się technologią komputerową i informacyjną przyniesie wymierne korzyści w postaci poprawy estetycznego wizerunku korytarzy i klasopracowni, uatrakcyjni prowadzone przeze mnie zajęcia lekcyjne, udoskonali proces komunikacji miedzy nauczycielem, uczniem i rodzicem,
wzbogaci ofertę szkoły poprzez redagowanie tekstów i artykułów na potrzeby strony internetowej i kroniki szkolnej.


3.
Wykorzystanie programów komputerowych i narzędzi multimedialnych.
• publikowanie i udostępnianie scenariuszy na stronach portali edukacyjnych
• dokumentacja fotograficzna zajęć dodatkowych i uroczystości szkolnych
• obrabianie zdjęć
• zgrywanie muzyki
• udział w forach dyskusyjnych
Wykorzystanie programów komputerowych i narzędzi multimedialnych w zbogaci proces edukacyjny, wzbogaci formę katalogowania informacji i dokumentowania wydarzeń, udoskonali organizację i przekaz w czasie zajęć lekcyjnych lub uroczystości szkolnych, pozwoli na szybką i swobodną komunikację między nauczycielami.
§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


Lp.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI PRZEWIDYWANE EFEKTY

1.
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
• prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
• prowadzenie konkursów i imprez szkolnych w obecności innych nauczycieli

Wszyscy chętni nauczyciele, a w szczególności stażyści będą mogli korzystać z moich propozycji wykorzystywania na lekcjach oraz w czasie innych zajęć z uczniami metod aktywizujących. Inni nauczyciele będą mogli dzięki moim pomysłom usprawnić sposoby organizowania, uatrakcyjniania i angażowania uczniów w realizację imprez szkolnych.
Udostępnię materiały dydaktyczne przeze mnie utworzone do użytku dla wszystkich nauczycieli w szkole.2.
Prowadzenie szkoleń dla innych nauczycieli
• poprowadzenie rady szkoleniowej nt organizacji i przebiegu sprawdzianu po kl. VI
• poprowadzenie rady szkoleniowo – warsztatowej dotyczącej wypracowania wniosków po sprawdzianie.
Nauczyciele będą znali procedury i będą umieli dostosować się do wymogów organizowania i przebiegu sprawdzianu po kl. VI
Wspólne wypracowanie wniosków po sprawdzianie pozwoli na ukierunkowanie dalszej pracy nauczycieli z uczniami w celu poprawy wyników w kolejnym roku.
3.
Korzystanie z zasobów internetowych w celu wymiany doświadczeń
• udostępnianie w „chmurze” materiałów o charakterze dydaktycznym pozyskanych w czasie np. szkoleń
Inni nauczyciele będą mieli wgląd w skatalogowany przeze mnie zestaw pomocy naukowych.


§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. ZADANIA
FORMY REALIZACJI
PRZEWIDYWANE EFEKTY

1.
Opracowanie programów edukacyjnych

• opracowanie i wdrażanie programu zajęć dodatkowych realizowanych w ramach profilaktyki uzależnień – koło teatralne
• opracowanie programu zajęć etyki
• opracowanie programu zajęć WDŻ
• włączenie się w realizację szkolnych programów prowadzonych w ramach Programu Wychowawczego Szkoły i Profilaktyki


Poprzez ćwiczenia teatralne zaangażuję uczniów pod względem emocjonalnym oraz zapoznam z technicznymi metodami gry na scenie. Uświadomię uczniom problem zagrożeń płynących z agresji, przemocy, nadużywania środków odurzających, alkoholu i nikotyny
Zajęcia będą miały również na celu zagospodarowania uczniom czasu po lekcjach
Moi uczniowie będą mogli odczuć, że wszelkie podejmowane przeze mnie działania wychowawcze, edukacyjne i profilaktyczne służą ich rozwojowi. W czasie zajęć z etyki będę rozwijała wśród uczniów postawy tolerancji, pro- ekologiczne i pro-społeczne. Zachęcę uczniów do podejmowania dyskusji, obrony własnego zadania, wyciągania moralnie słusznych wniosków. W czasie zajęć z WDŻ zapoznam uczniów z zagadnieniami dotyczącymi psychicznego, fizycznego i społecznego rozwoju człowieka. Podejmę temat cech rozwoju emocjonalnego i uczuciowego w okresie dojrzewania. Wprowadzę zagadnienia dotyczące różnych sposobów organizacji życia rodzinnego.
§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI
PRZEWIDYWANE EFEKTY


1.
Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w środowisku lokalnym

• prowadzenie zajęć warsztatowych z plastyki dla uczniów innych szkół oraz przedszkoli
• prowadzenie zajęć warsztatowych rękodzieła dla rodziców i uczniów okolicznych szkół i przedszkoli
• organizowanie okolicznościowych np. świątecznych wystaw lub kiermaszy na terenie szkoły i poza nią dla gości z zewnątrz.

Zamiłowanie do kreatywnego działania i niestandardowych form pracy pozwoli mi na promowanie szkoły na terenie innych placówek. Wytwory artystyczne nie tylko będą zdobiły sale i korytarze naszej szkoły, ale również innych instytucji.
Wychodząc naprzeciw potrzebie wspierania rodziców w procesie wychowawczym dam rodzicom i ich dzieciom możliwość kreatywnego spędzenia wolnego czasu.

2.
Wykorzystanie dodatkowych kwalifikacji
• prowadzenie zajęć z Wychowania do życia w rodzinie
• prowadzenie lekcji etyki
• prowadzenie lekcji plastyki
Prowadzenie pogadanek, dyskusji, odgrywanie ról dramowych w ramach zajęć lekcyjnych z etyki i WDŻ pozwoli mi na promowanie wśród uczniów właściwych postaw, zachowywania norm, umiejętności pełnienia ról społecznych itp.
Podczas zajęć z plastyki wprowadzę uczniów w świat historii sztuki uświadamiając tym samym korelację treści z innymi przedmiotami, tj. język polski, muzyka

3.
Zadania duszpastersko – wychowawcze na terenie parafii
• opieka nad uczniami w czasie udziału we Mszy św. rekolekcjach i innych nabożeństwach
• przygotowywanie uczniów do czynnego udziału we Mszy świętej i nabożeństwach
• przygotowanie uczniów klas trzecich do Komunii św.
• organizowanie wycieczek turystyczno – krajobrazowych oraz o charakterze religijnym.
Moim celem będzie dawanie uczniom przykładu właściwego postępowania w życiu religijnym i zachowania się w kościele. Wdrożę uczniów do współtworzenia różańca, rorat, oprawy liturgicznej Mszy świętej poprzez, czytanie czytań liturgicznych lub śpiewanie.
Rodzinne wyjazdy zespołów klasowych zacieśnią więzy wspólnotowe i zwiększą proces integracji.
§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. ZADANIA
FORMY REALIZACJI
PRZEWIDYWANE EFEKTY

1.
Współpraca z organizacjami i instytucjami
• nawiązanie współpracy z przedstawicielami Policji w celu zabezpieczenia dyskotek szkolnych
• Współpraca z radą osiedla Kurak - Piastów
• Współpraca z parafią Matki Bożej Anielskiej
• Włączenie szkoły w dni obchodów znanej postaci ze świata kultury, nauki lub sztuki, rocznic itp. odbędzie się we współpracy z biblioteką.
• Współpraca z PCK i Caritas
Zapewnie uczniom bezpieczny czas zabawy i rekreacji.
Wpłynę na świadomości uczniów oraz wrażliwość na potrzebujących poprzez rozszerzenie działalności wolontariatu w szkole.
Zadbam o różne sposoby kształtowania wśród uczniów postaw obywatelskich i patriotycznych szczególnie przez kontakt z ludźmi starszymi, cierpiącymi i potrzebującymi.
Realizacja programu wychowawczego szkoły pozwoli na zaangażowanie uczniów w działania kulturalno – naukowe.

2.
Współpraca z wydawnictwami
• uczestnictwo w warsztatach organizowanych przez wydawnictwo Święty Wojciech
• pozyskiwanie pomocy dydaktycznych proponowanych przez różne wydawnictwa
Pozyskam cenne informacje dotyczące nowości edukacyjnych proponowanych przez wydawnictwo. Wzbogacę biblioteczkę multimedialną w celu wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych z religii, etyki, plastyki oraz WDŻ
3.
Współpraca z organizacjami i instytucjami wspierającymi szkołę materialnie
• Pozyskiwanie sponsorów na rzecz szkoły
Uzyskam estetyczny i praktyczny wystrój sali katechetycznej oraz innych pomieszczeń w szkole.
Udoskonalę proces lekcyjny poprzez bogactwo zastosowanych środków wizualnych dzięki pozyskaniu sprzętu multimedialnego.
Zorganizuję uczniom oraz nauczycielom przyjemne miejsce pobytu w szkole poprzez pozyskanie pomocy na zabiegi renowacyjne sal i korytarzy.
Wzbogacę zasoby pracowni gromadząc pomoce naukowe oraz materiały służące nauce przez zabawę.


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


Lp.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI PRZEWIDYWANE EFEKTY
1.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.
• stała współpraca z rodzicami, poznawanie środowisk wychowanków, diagnozowanie problemów, ustalenie metod pracy i pomocy
• włączanie się w pracę zespołu wychowawczego
• współpraca z pedagogiem szkolnym
Poszukiwanie przyczyn zaburzeń emocjonalnych i edukacyjnych zaniedbań moich wychowanków pozwoli mi na właściwy dobór metod i środków do pracy, aby zapewnić im wzrost sukcesu wychowawczo – edukacyjnego.

2.
Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych wśród uczniów
• rozpoznanie przypadków uczniów wymagających szczególnej pomocy ze strony nauczyciela, zdiagnozowanie problemów,
• opis sposobu pomocy, planowane a uzyskane efekty.
Uzyskanie efektów w pracy z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych, posiadającym opinie PPP ze szczególnymi zaleceniami indywidualizacji procesu nauczania.

Plan rozwoju jest otwarty i może ulec zmianom (w zależności od przydziału czynności lub potrzeb placówki).

.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.