AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Natalia Dwornikowska, 2016-08-24
Bukowice

Język polski, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

- n +
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela stażysty

Nauczyciel stażysta:
mgr xyz

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: xyz
Posiadane kwalifikacje: ukończone studia magisterskie na kierunku filologia polska, specjalność nauczycielska
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
Czas trwania stażu: od 1 września 2015 roku do 31 maja 2016 roku
Stanowisko: nauczyciel języka polskiego
Opiekun stażu: mgr zyx
Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.
Pracę w Zespole Szkół Szkole Podstawowej i na stanowisku nauczyciela języka polskiego rozpoczęłam 1 września 2015 roku i tym samym zapoczątkowałam swój staż nauczycielski. Jako nauczyciel stażysta wzbogacałam swoją wiedzę i doskonaliłam umiejętności, wierząc, że wzbogaci to moją pracę pod względem merytorycznym i dydaktycznym oraz podniesie efektywność moich działań.
Zadania zapisane w planie rozwoju zawodowego skorelowane były z potrzebami placówki i wynikały z powinności nauczyciela stażysty (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli § 6 ust. 1). Ich realizacja pozwoliła mi sprostać wymaganiom kwalifikacyjnym umożliwiającym uzyskanie awansu na stopień nauczyciela kontraktowego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli § 6 ust. 2). W czasie trwania stażu realizowałem założone w planie rozwoju cele umożliwiające mi uzyskanie awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. (§ 6 ust. 1 pkt 1)

Pierwszym podjętym krokiem było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu panią mgr zyx. Określiłyśmy jasne, czytelne i możliwe do realizacji zasady współpracy, uzgodniłyśmy harmonogram spotkań i hospitacji, a także podpisałyśmy kontrakt.
Na początku września zapoznałam się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli tj. Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Wzięłam także udział w szkoleniu Awans zawodowy nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego: Awans zawodowy nauczyciela. Poradnik (wyd. CODN), Irena Dzierzgowska, Przygotowanie dokumentacji awansu. Poradnik nauczyciela, Awans zawodowy nauczyciela. Przepisy – zasady – przykłady – oceny, pod red. J. Kropiwnickiego, J. Piechowski, Rozwój i awans zawodowy nauczyciela. Dzięki temu poznałam procedurę awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego. Podejmowane przeze mnie w tym celu działania wzbogaciły moją wiedzę w zakresie prawa oświatowego. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, prawidłowe relacje między nami i obustronne dążenie do wspólnego celu przyczyniły się do terminowego i rzetelnego wykonania zadań, w tym prawidłowego opracowania i terminowego złożenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.
Na początku stażu zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły, statutem i zawartymi w nich regulaminami. Kolejnym zadaniem było poznanie funkcjonowania szkoły. Dokładnie przeanalizowałam statut szkoły, program wychowawczy z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, oraz podstawy programowe. Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny tradycyjny oraz e-dziennik, a także dziennik zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 KN . Bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie struktury dziennika. Przeanalizowałam tygodniowy rozkład zajęć, dyżurów oraz harmonogram organizacji roku szkolnego. Brałam udział w posiedzeniach zespołu humanistycznego oraz pracach zespołów nadzorujących egzaminy zewnętrzne. Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w szkole i poza nią (wyjazdy, wycieczki itp.) oraz uczestniczyłam w szkoleniu BHP. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Nabyta w ten sposób wiedza pozwoliła mi nawiązać owocną współpracę z członkami rady pedagogicznej, rodzicami uczniów i wreszcie samymi uczniami. W miarę zdobywania wiedzy coraz aktywniej brałam udział w życiu szkoły.
Na bieżąco dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego poprzez gromadzenie zaświadczeń ze szkoleń, scenariuszy lekcji, obserwacji lekcji i analizy literatury.
Zgromadzona dokumentacja została wykorzystana przeze mnie do tworzenia własnego warsztatu pracy. Systematyczne dokumentowanie własnych działań w znacznym stopniu ułatwiło mi opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Sporządzone na potrzeby realizowanych zadań scenariusze lekcji wykorzystam w kolejnych latach pracy. Analiza i notatki z podejmowanych działań są zapisem cennych spostrzeżeń nabytych w trakcie zdobywania doświadczenia zawodowego oraz doskonalenia posiadanej już wiedzy i umiejętności.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust. 2 pkt. 2)

Przystępując do stażu na nauczyciela kontraktowego, wspólnie z opiekunem, założyłam mój udział w charakterze obserwatora, w co najmniej jednej godzinie zajęć w miesiącu prowadzonych przez opiekuna stażu, uczestniczyłam również w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli: panią aaa oraz pana bbb. Dzięki temu miałam okazję obserwować metody, formy pracy wykorzystywane przez nauczyciela z większym doświadczeniem. Istotnym elementem obserwowanych zajęć było ich omówienie i analiza. Szczególną uwagę w swych obserwacjach zwracałam na kwestie merytoryczne oraz dydaktyczne. Notatki i wnioski prezentowałam opiekunowi ucząc się formułowania celów, dostosowywania form i metod pracy. Obserwacja, a przede wszystkim analiza zajęć wpłynęły na wzbogacenie mojego warsztatu pracy. Również raz w miesiącu pani zyx uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przeze mnie. Omawianie obserwowanych zajęć zwiększyło moją wiedzę i wzbogaciło umiejętności dydaktyczne, co wykorzystałam podczas samodzielnego prowadzenia zajęć. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki z pewnością wzbogaciło mnie, początkującego nauczyciela, o nowe doświadczenia, sprawiło, że wciąż poszukuję nowych rozwiązań i pomysłów. Moja pewność siebie rosła z zajęcia na zajęcie, co, jak myślę, pozytywnie wpłynęło na moją pracę z dziećmi.
W okresie od września do stycznia zajmowałam się również biblioteką szkolną. Do zakresu moich obowiązków należało katalogowanie i wydawanie uczniom darmowych podręczników oraz organizacja pracy samej biblioteki. Dzięki temu miałam kontakt z większą liczbą uczniów, również z klas, w których nie prowadziłam zajęć.
Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w tym w dwóch szkoleniowych:
• Praca w chmurze jako nowe narzędzie dydaktyczne
• Zasady postępowania w razie ataku terrorystycznego
Uważam zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz doskonałe źródło wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
Przygotowywałam uczniów moich klas do szkolnych konkursów: recytatorskiego (który niestety nie odbył się z powodu niewystarczającej ilości chętnych uczestników) oraz do Międzyszkolnego Konkursu Kaligraficznego. Ponadto byłam członkiem jury szkolnego etapu konkursu recytatorskiego Humor w poezji dla dzieci (uczestniczyłam również w obradach jury klasowych eliminacji do tego konkursu).
W ramach godzin z art. 42 Karty Nauczyciela prowadziłam dla uczniów klas czwartych zajęcia zespołu humanistycznego. W drugim semestrze zaangażowałam się również w prace projektu „Śladami przeszłości idziemy w przyszłość”, który nadzorują panie ccc i ddd. Efektem pracy naszego zespołu jest makieta miejscowości, która będzie jednym z elementów dekoracyjnych przyszłorocznych uroczystości szkolnych.
Angażowałam się również w inne wydarzenia ważne dla szkoły. Pomagałam przy okolicznościowych dekoracjach (m.in.: przy wiosennej dekoracji okien oraz przy dekoracjach do uroczystego apelu upamiętniającego rocznicę zakończenia II Wojny Światowej). Wzięłam też czynny udział w organizacji i prowadzeniu kiermaszu charytatywnego.
Byłam również opiekunem w trakcie szkolnych wycieczek. 13 stycznia pełniłam funkcję kierownika wycieczki w trakcie wyjazdu do teatru w Oleśnicy. 18 marca byłam opiekunem na wycieczce do Wrocławia, na której uczniowie odwiedzili Panoramę Racławicką, Muzeum Narodowe oraz Hydropolis. Opiekowałam się również uczniami klas 2. gimnazjum w trakcie wycieczki rowerowej i biwaku w dniach 13-14 maja.
Udoskonalałam swój warsztat pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji własnych. Pogłębiałam swoją wiedzę studiując literaturę fachową, korzystałam z artykułów i książek o tematyce psychologiczno-pedagogicznej Na bieżąco śledziłam również propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
• www.eduseek.ids.pl
• www.pwn.com.pl
• www.interklasa.pl,
• www.wsip.com.pl
• www.publikacje.edux.pl
• www.scholaris.pl
• www.szkolnictwo.pl
• www.profesor.pl
• www.literka.pl
• www.awans.net
• www.men.waw.pl
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania (strona internetowa: http://www.profesor.pl/), jak również przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej (płyta CD). Wykorzystywałam komputer do przygotowywania konspektów, dokumentacji, sprawdzianów i pomocy na lekcje Przygotowując lekcje, korzystałam również z programów multimedialnych oraz urządzeń w technologii cyfrowej. Prowadząc zajęcia, często łączyłam te narzędzia, aby uatrakcyjnić przekaz dydaktyczny.
Realizując postawione zadania, wynikające z planu rozwojowego i planu pracy szkoły, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia opiekunki stażu oraz całego grona pedagogicznego Zespołu Szkół, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt. 3)

Po rozpoczęciu stażu zapoznałam się z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Przeprowadziłam rozmowy z wychowawcami klas, w których prowadzę zajęcia na temat uczniów. Uzyskałam wiedzę na temat gromadzenia informacji o środowisku uczniów. Nawiązałam współpracę ze szkolnym pedagogiem. Regularnie brałam udział w wywiadówkach i spotkaniach z rodzicami. Po zapoznaniu się z wcześniejszymi opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dostosowałam metody pracy do indywidualnych potrzeb ucznia. Nauczyłam się wypełniać opinie o dziecku dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Mnogość charakterów, zwyczajów, problemów, jakie przejawiali wychowankowie zmuszało do wzmożonej koncentracji, jednak przede wszystkim do otwartości w postępowaniu z dziećmi, empatii ale również stanowczości. Znalezienie „złotego środka” w codziennym działaniu było moim priorytetem. Żeby to osiągnąć, musiałam jednak poznać dzieci, z którymi miałam do czynienia. Nieodzowną pomocą okazała się współpraca z wychowawczyniami poszczególnych klas. Panie chętnie służyły radą, podpowiadały jak one radzą sobie w sytuacjach trudnych z uczniami, szczególnie tymi sprawiającymi problemy wychowawcze. W tak dużej grupie dzieci konflikty są nieuniknione. Zdarzały się sytuacje np. odepchnięcia jednego z uczniów przez resztę grupy, naśmiewania się czy wyszydzania, a nawet agresji. Zawsze starałam się reagować natychmiast po zaistniałej sytuacji. Nieoceniony okazał się również kontakt z pedagogiem szkolnym, którego obowiązki pełniła pani mgr A. K. Zawsze chętnie służyła radą i swoim doświadczeniem, ale sama również zasięgała informacji o uczniach, traktując mnie jak równorzędną partnerkę w dyskusji oraz wdrażając w działania opiekuńczo-wychowawcze szkoły. Chcąc jak najlepiej poznać dzieci z grupy przez cały rok szkolny starałam się nawiązać serdeczne kontakty z dziećmi i ich rodzicami, aby być w pełni zaakceptowana jako nowy nauczyciel, oraz aby dzieci i ich rodzice darzyli mnie zaufaniem, co w dużym stopniu wpływa na jakość mojej pracy i obrazu placówki w oczach rodziców.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4)

Obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i robiłam notatki, które były podstawą do omówienia obserwowanych zajęć oraz bazą do polepszania jakości mojej własnej pracy jako nauczyciela. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Sama również prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu. Przeprowadzałam także lekcje w obecności pani Dyrektor. Każde prowadzone przeze mnie zajęcia przeprowadzałam w oparciu o rozkład materiału oraz własne scenariusze lekcji, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Po każdym działaniu omawiałam jego przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.
PODSUMOWANIE

Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliły mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. Celem nauczyciela powinno stać się osiągnięcie poziomu własnego rozwoju zbliżonego do ideału, który oprócz satysfakcji uczniów i nauczycieli stanowi także istotny czynnik przeciwdziałający wszechobecnej rutynie i monotonii.
Rzetelnie realizowałam zadania wynikające z zajmowanego stanowiska i planu rozwoju osobistego. W podejmowanych działaniach korzystałam z pomocy i wskazówek opiekuna stażu. Bieżący rok był dla mnie wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy, był sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności. W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia – przede wszystkim poznałam specyfikę prowadzenia zajęć z dziećmi.. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwala mi wierzyć, że podejmowane przeze mnie działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w pracę szkoły, nauczanie dzieci oraz rozbudzanie ich zapału do nauki, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy. Nadal muszę pracować nad usprawnieniem prowadzenia dokumentacji szkolnej. Będę się także starała pracować nad utrzymaniem dyscypliny wśród uczniów podczas prowadzenia z nimi zajęć.
Kontynuując swój rozwój osobisty, zamierzam doskonalić własny warsztat pracy i podnosić kwalifikacje zawodowe. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne takie jak: scenariusze lekcji, karty pracy. Nauczyciel nie może sobie pozwolić na to, aby „być w tyle”, dlatego będę starała się, w miarę możliwości, wykorzystywać w pracy technologię komputerową i informacyjną.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.