Katalog

Magdalena Aniołek, 2016-08-24
Chludowo

Język niemiecki, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

(zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. z 14 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580) i Rozporządzenie MENiS z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r, poz. 393)

CZĘŚĆ A - PODSTAWOWE INFORMACJE

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – lic. Magdalena Aniołek
NAZWA I ADRES SZKOŁY – Zespół Szkół im.7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku.
STANOWISKO PRACY – nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca w świetlicy
POSIADANE KWALIFIKACJE – ukończone studia wyższe zawodowe na kierunku filologia germańska - Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze - Wydział Humanistyczny oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej - Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU – mgr Jolanta Jedynak i od 1.09.2015 r. mgr Magdalena Matuszak
CZAS TRWANIA STAŻU – 02.09.2013-31.05.2016

DODATKOWE ZADANIA PEŁNIONE W SZKOLE – opiekun sali tradycji

DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE
– Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku filologia germańska - Uniwersytet Zielonogórski – wydział humanistyczny,
- Dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej - Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STAŻU –
- Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
- Ocena dorobku zawodowego za okres stażu 02.09.2013-31.05.2016.

CZĘŚĆ B – SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Wstęp
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Był to dla mnie czas zmian zarówno jako dla nauczyciela, jak i dla człowieka.
Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych. W październiku 2014 r. rozpoczęłam dwuletnie studia uzupełniające w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z rozwojem małego dziecka.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczo-wychowawczymi oraz dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i wiele jeszcze rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie.

§7 ust. 2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu - panią mgr Jolantą Jedynak, a następnie z panią mgr Magdaleną Matuszak. We wrześniu 2013 r. powstał kontrakt, który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć. [Załącznik nr 1]
Poznałam procedury awansu zawodowego i przygotowałam plan rozwoju zawodowego.
Na początku roku szkolnego 2013/14 zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli & 7 ust. 2 pkt 5).
Zgodnie z przepisami we wrześniu 2013 r. przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

Efekty realizacji:

Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie wymaganiom.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

W trakcie stażu:
1) doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych z j. niemieckiego i opiekuńczo-wychowawczych,
2) przygotowałam scenariusze zajęć,
3) samodzielnie opracowywałam różne pomoce dydaktyczne, takie jak: karty pracy, krzyżówki, rebusy, testy, rozsypanki wyrazowe, zdaniowe.
Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam zajęcia z języka niemieckiego w obecności Dyrektora szkoły oraz opiekuna stażu [Załącznik nr 2]
Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym i uzyskały opinię pozytywną. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowanie scenariusza zajęć. Wspólnie z opiekunem dbałam, aby każde zajęcia zostały omówione podczas konsultacji
W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał, poziom wiedzy, a także aktywność i reakcje uczniów. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy zarówno dydaktycznej, jak i opiekuńczo-wychowawczej.
Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia.
Zgodnie z opracowanym harmonogramem w okresie stażu obserwowałam zajęcia i uroczystości prowadzone przez panią Jolantę Jedynak oraz przez panią Magdalenę Matuszak. Były to lekcje z języka polskiego, historii oraz języka angielskiego.
Szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i tych zdolniejszych. Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Zwracałam także uwagę na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy.
Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji.
Przeprowadzałam dyskusje z moimi podopiecznymi dotyczące ich podejścia do zajęć z języka niemieckiego i świetlicy, oraz satysfakcjonujących ich metod. Dawało mi to możliwość zainteresowania ich moimi zajęciami, poznawałam przyczyny ich trudności w nauce i starałam się pomagać im w pokonywaniu tych trudności. Dowiedziałam się, jak efektywnie realizować zajęcia poprzez zastosowanie metod aktywizujących, a także, że należy sukcesywnie przypominać dzieciom o zasadach obowiązujących w świetlicy.
Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek. Po dokonaniu autorefleksji doszłam do następujących wniosków:
• Praca nauczyciela języka obcego i wychowawcy świetlicy sprawia mi dużo satysfakcji,
• w pracy nauczycielskiej najważniejszy jest kontakt z uczniem,
• metody pracy należy dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,
• poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi w zadowalający sposób prowadzić proces wychowania i nauczania,
• mam dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą,
• potrafię z nimi współpracować,
• powinnam stale pracować, by moja wiedza i umiejętności były dostosowane do potrzeb szkoły.

W okresie stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, Radach Pedagogicznych.
Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
• Konferencja Metodyczna:” Język niemiecki lubię to!” 02.04.2014 r.
• Szkolenie z emisji głosu. 02.04.2014 r
• UONET+kurs komputerowy - szkolenie dla nauczycieli i wychowawców 09.09.2014 r.
• Szkolenie z zakresu BHP oraz PPOŻ 25.11.2014 r.
• Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 05.01.2015 r.
• Warsztaty-wykonywanie bransoletek 04.03.2015r.
• Szkolenie na temat ”Tablica interaktywna w pracy nauczyciela” luty 2016 r.
• Pogadanka-szkolenie: ”Zagrożenia terrorystyczne”

Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły.
Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w kursach miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć.
Sumiennie pracowałam nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy. Regularne przeprowadzanie zajęć edukacyjnych z języka niemieckiego dla uczniów gimnazjum, gier i zabaw z językiem niemieckim dla dzieci w świetlicy dało mi pogląd na możliwości uczniów i pomogło w odpowiednim doborze metod pracy, dzięki czemu byłam w stanie pomóc uczniom pogłębiać swoje umiejętności.
Opracowywałam rozkłady materiałów i plany pracy świetlicy.

Brałam czynny udział w realizacji kalendarza imprez szkolnych. Byłam współautorem i współorganizatorem następujących wydarzeń i uroczystości szkolnych:
• Pomagałam w organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (styczeń 2014)
• Wspólnie z innymi nauczycielami języków obcych organizowałam półmaratony językowe (luty, marzec 2014, 2015, 2016)
• Kiermasz Bożonarodzeniowy - pomoc przy stoisku z bransoletkami (grudzień 2015)
• Pomoc w wykonywaniu ozdób świątecznych przez dzieci z świetlicy szkolnej.
• Pomoc podczas różnych przedstawień, np. z okazji Dnia Matki (klasa 2 SP)

Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, scenariuszy, sprawozdań, zdjęć i zapisów w dokumentacji szkolnej oraz na stronie internetowej.
Na bieżąco studiowałam dostępną literaturę metodyczną i pedagogiczną tworząc własną bibliotekę.

Efekty realizacji

Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Zwiększyły one poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy nauczyciela języka niemieckiego i wychowawcy świetlicy oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć.
Współpraca z opiekunem stażu była bardzo pomocna w kształtowaniu umiejętności nauczania. Poznałam nowe metody nauczania, otrzymałam wskazówki do pracy z uczniami zdolnymi i słabszymi. Miałam szanse wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat obserwowanych i hospitowanych zajęć.
Przygotowanie szkolnych imprez było okazją do rozwinięcia uzdolnień uczniów, zwiększenia ich motywacji, a także promocji szkoły w społeczności lokalnej.


3. Publikowanie własnych prac.

Tłumaczyłam pisma urzędowe i specjalistyczne, w tym folder „Architektura duża i mała zabytkowa i współczesna w gminie Suchy Las”.
W prasie lokalnej „Gazeta Sucholeska” umieszczałam relacje z spotkań, jakie organizowałam dla dzieci i młodzieży: w styczniu 2013 r. - spotkanie z wolontariuszami z Fundacji „Dr Clowna” oraz wrzesień 2014 r. dwa spotkania z przedstawicielką Ogólnopolskiego Programu promującego naukę języka niemieckiego Deutsch-Wagen-Tour pod patronatem MEN.

Efekty realizacji:

Publikowanie materiałów w prasie i wydanie folderu o gminie dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami, jak i poznanie ciekawych osób z środowiska lokalnego i jednocześnie uświadomiło, jak ważna jest wymiana tych doświadczeń.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Na bieżąco prowadziłam dzienniki zajęć lekcyjnych, świetlicowych i w ramach art.42 KN oraz gromadziłam materiały do sprawozdania z realizacji stażu.

Efekty realizacji:

Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych oraz dzienników zajęć świetlicowych, arkuszy ocen. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej.
Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia planu pracy szkoły, a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły.


§7 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.

W ciągu stażu starałam się poznawać środowisko lokalne uczniów. Przez cały okres stażu w Zespole Szkół w Biedrusku byłam nauczycielem języka niemieckiego w gimnazjum oraz wychowawcą w świetlicy. Obserwowałam moich podopiecznych zarówno na lekcjach, jak i na zajęciach w świetlicy, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju uroczystościach czy wycieczkach szkolnych. W poznaniu ich środowiska pomagały mi rozmowy z samymi dziećmi, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałam sytuację dzieci uczęszczających do naszej szkoły czy świetlicy, a także poznałam problemy, jakie występują w środowisku. Zauważone przeze mnie problemy wśród moich podopiecznych rozwiązywałam poprzez rozmowy z dziećmi oraz ich rodzicami, z wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
Co roku na bieżąco kontaktowałam się z koordynatorem do spraw współpracy międzynarodowej, czego wynikiem były wyjazdy dzieci i młodzieży na ferie zimowe wraz ze mną jako opiekunem. I tak: w 2014 r. - wyjazd gimnazjalistów do gminy partnerskiej Poronin, w 2016 r. - wyjazd grupy młodzieży do Borowic k/Karpacza w ramach wymiany z gminami partnerskimi. W ramach Międzynarodowego Dnia Rodzin, udzieliłam wywiadu lokalnej „Gazecie Sucholeskiej” na temat „Jak się żyje polskiej rodzinie?”.
W ramach projektu „Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń” zorganizowałam dwa spotkania, jedno dla dzieci z klas 1-4 szkoły podstawowej, drugie dla klasy 6 sp i gimnazjum z wolontariuszami z Fundacji „Dr Clown” z Poznania. Na moje zaproszenie odwiedziła nas pani koordynator fundacji z czterema wolontariuszami, którzy przebrani za clownów pokazali uczniom, jak wygląda terapia śmiechem propagowana przez fundację oraz w przystępny sposób wyjaśnili ideę wolontariatu. Dowodem realizacji tego zadania jest artykuł w prasie lokalnej i liczne zdjęcia.

Efekty realizacji:

Zacieśniła się więź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również pomiędzy mną a nimi. Bardziej poznałam ich problemy, co starałam się uwzględnić w codziennej pracy opiekuńczo- wychowawczej.
Nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami. Uzyskałam informacje o zachowaniach moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy, charakter. W związku ze współpracą z rodzicami mogłam szybciej rozwiązać problemy wychowawcze.

2. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów.

Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne swoich podopiecznych, starałam się dostosować do nich ofertę edukacyjną. Przygotowywałam uczniów do udziału w konkursach, uroczystościach oraz do egzaminu gimnazjalnego.

Efekty realizacji:

Różnorodna oferta edukacyjna stosowana przeze mnie zwiększa motywację uczniów do nauki, a mnie daje możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz umiejętności.3. Praca z uczniem zdolnym.

W trakcie trwania stażu w ramach art. 42, ust.2, pkt 2 prowadziłam zajęcia edukacyjne z języka niemieckiego oraz język niemiecki w formie prac plastycznych i zabaw dla dzieci ze świetlicy. Celem ogólnym tych zajęć było wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy. [Załącznik nr 3]
W ramach zaspakajania potrzeb edukacyjnych oraz motywowania uczniów zorganizowałam dwa spotkania i przygotowałam cztery gimnazjalistki do Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej - Sing mit w Chludowie. I tak:
• 09.09.2014 r. - na moje zaproszenie odwiedziła nas pani lektor Justyna Wichłacz, przedstawicielka Ogólnopolskiego Programu promującego naukę języka niemieckiego „Deutsch-Wagen-Tour” pod patronatem MEN. Gimnazjaliści z zaangażowaniem uczestniczyli w proponowanych grach i zabawach, które dostarczyły im dużo radości i pomogły w przyswojeniu nowych, niemieckich słówek.
• Czerwiec 2016 - przygotowałam cztery uczennice gimnazjum do międzyszkolnego konkursu piosenki obcojęzycznej, organizowanego przez Zespół Szkół w Chludowie. Dziewczyny zaprezentowały piosenkę niemieckiego zespołu „Rammstein” i zdobyły 3. miejsce.

Efekty realizacji:

Praca z uczniem zdolnym jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy. Celem organizowanych przeze mnie konkursów w szkole oraz zachęcanie uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez inne instytucje było wzbudzenie u uczniów ciekawości, prezentowanie swoich umiejętności, chęci samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych.


§7 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu

W swojej pracy na bieżąco korzystam z komputera i Internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego: opracowuję testy, pomoce dydaktyczne, wyszukuję materiały do zajęć, przesyłam prace i dokumenty drogą elektroniczną. Wzięłam udział w szkoleniu z zakresu obsługi komputera.

Efekty realizacji:

Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiły mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniły się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów do zajęć.

2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach

Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów wychowawczo-edukacyjnych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania: planów pracy, sprawozdań, analiz, tworzenia dokumentów szkolnych takich jak: protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych, pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć i uroczystości, elementów gazetek ściennych, zaproszeń i dyplomów na różne uroczystości szkolne, podziękowań itp.
W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujący sposób:
• Uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego (portale internetowe);
• Poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizację;
• Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli, konsultowałam się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali;
• Publikowałam na stornie internetowej własne plany, scenariusze uroczystości, plan rozwoju zawodowego itp.;
• Odwiedzałam strony np.: www.literka.pl, www.gwo.pl, www.men.gov.pl, www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.scholaris.pl,
• Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z innymi nauczycielami. Zachęcałam dzieci do wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania ze słowników i encyklopedii multimedialnych oraz samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności.
Wyszukane materiały i informacje były pomocne w prowadzeniu zajęć świetlicowych, niejednokrotnie tworzyłam własne prezentacje multimedialne oraz korzystałam z portali internetowych poszukując różnych rozwiązań niezbędnych w pracy.
Internet i komputer pomógł mi w zdobywaniu wiedzy i był niezastąpionym narzędziem komunikacji. Technologia komputerowa ułatwiła mi pracę nauczyciela, a opublikowane przeze mnie materiały mogą okazać się pomocne innym nauczycielom.

Efekty realizacji:

Wykorzystanie Internetu na zajęciach świetlicowych zdecydowanie podniosło atrakcyjność zajęć, które stały się dla dzieci bardziej ciekawe i inspirujące. Mnie natomiast przyniosły wiele satysfakcji ze zwiększenia motywacji dzieci.§7 ust. 2 pkt. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.

Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach, kursach zewnętrznych, a także podczas zajęć na studiach uzupełniających. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie. Korzystałam z czasopism:
• „Głos Pedagogiczny” - miesięcznik
• „Uczyć łatwiej” - j. niemiecki - kwartalnik
• „Psychologia w szkole” – kwartalnik
• „Pedagogika społeczna” – kwartalnik
• „Wychowanie na co dzień”- kwartalnik
• „Nowa szkoła” - miesięcznik społeczno-pedagogiczny

Pomagałam dzieciom mającym problemy natury wychowawczej lub edukacyjnej. Wiele cennych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałam od opiekuna stażu, nauczycieli wychowawców i pedagoga szkolnego z którymi na bieżąco współpracowałam.
Istotnym elementem pracy nauczyciela jest stały kontakt z opiekunami dzieci. Indywidualne spotkania pozwalają na systematyczny monitoring zachowania i postępów dziecka oraz na wyjaśnienie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów. W czasie indywidualnych spotkań z rodzicami oprócz bieżących spraw opiekuńczo – wychowawczych znajduję czas na podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców. Chcę w ten sposób ułatwić im zrozumienie niektórych problemów z dzieckiem, wyjaśnić relacje: rodzic-dziecko-nauczyciel, czy uświadomić problem zagrożeń, jakie czyhają na ich dzieci.

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.

W trakcie odbywania stażu starałam się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny.
Podczas zajęć wspomagałam dzieci w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiałam problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów. Zachęcałam ich do nauki poprzez stosowanie ciekawych dla dzieci motywatorów. W czasie pogadanek realizowałem tematykę profilaktyki uzależnień oraz zachowań patologicznych. Kształtowałam świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności, właściwe postawy wobec środowiska, dbałość o powierzone mienie.
Pogłębianie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że dzieci rozwiązywały zadania, bądź podejmowały działania, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję.
Brałam udział w imprezach szkolnych, wycieczkach klasowych, a także pomagałam organizować imprezy integrujące środowisko lokalne. Do największych takich imprez z moim aktywnym udziałem należą:

• Kiermasz Bożonarodzeniowy - grudzień 2015 r.
• Festyn z okazji „Dnia Dziecka” – czerwiec 2014/2015
• Dzień Talentów – maj/czerwiec 2013/2014/2015/2016.

Efekty realizacji:

Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej planować swoją pracę. Dzięki samemu studiowaniu literatury metodycznej pogłębiam swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną. Udział w szkoleniach i kursach oraz zapoznanie się z literaturą fachową podniosło moją wiedzę teoretyczną, ale także było inspiracją do działań praktycznych.§7 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej. Zapoznałam się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Zespołu Szkół w Biedrusku: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny.
Analizując różnorodne przepisy zapoznałam się także z Konwencją Praw Dziecka.
Brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych i plenarnych. Uczestniczyłam w pracach komisji egzaminacyjnych - byłam przewodniczącą komisji na egzaminie gimnazjalnym.
Pracowałam wspólnie z zespołem nauczycieli nad aktualizacją dokumentacji szkoły. Znajomość prawa i przepisów pozwala mi na odpowiednie wykorzystanie ich w pracy. Pozwoliła na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji. Poznałam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.


PODSUMOWANIE

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu naszej szkoły. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Dużą satysfakcję sprawia mi praca wychowawcza z grupą świetlicową. Podczas pełnienia funkcji wychowawcy w świetlicy nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałam je w codziennej pracy wg potrzeb, konsekwentnie z zaangażowaniem i cierpliwością.
dała mi także aktywność w różnych obszarach działań, chętnie podejmowałam zadania wynikłe z potrzeb szkoły. Nadal będę prezentowała postawę otwartości i aktywności.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania.
Wiele zadań to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczymi i dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.

Magdalena Aniołek

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.