AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

RENATA ZABAGŁO, 2016-08-18
GŁOGÓW

Religia, Plany rozwoju zawodowego

Awans zaowdowy na nauczyciela mianowanego- plan pracy

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


mgr Renaty Z.

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
w Szkole Podstawowej Nr 7
im.

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

1. Dane personalne:
a. Imię i nazwisko nauczyciela: Renata
b. Miejsce pracy:
c. Pełniona funkcja: nauczyciel religii
d. Okres odbywania stażu: 01.09.2015r. – 31.05.2017r.

2. Posiadane kwalifikacje:
1. mgr Teologii z przygotowaniem pedagogicznym
2. Kwalifikacje w ramach skończonych studiów magisterskich do nauczania przedmiotu- etyka
3. Studia Podyplomowe: Informacja Naukowa Elektroniczna i Bibliotekarstwa
4. Kurs dla nauczycieli: Kierownik placówki wypoczynkowej
5. Kurs dla nauczycieli: Kierownik wycieczki

3. Cel: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z póź. zmianami)
oraz w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karcie Nauczyciela, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz. U. z 2013r. Poz. 393.

4. Plan rozwoju zawodowego został napisany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późniejszymi zmianami).
I. UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI
WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH
DZIAŁANIACH
(§ 7, ust. 2, pkt. 1).
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznanie i realizacja
procedury awansu
zawodowego na stopień
nauczyciela mianowanego •Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: (Karty Nauczyciela; Ustawy o systemie oświaty; Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)
•Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem
i organizacją szkoły (Statut Szkoły, WSO, Regulaminy).
•Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa
oświatowego.
•Zapoznanie z materiałami opublikowanymi na
stronach internetowych i portalach edukacyjnych. IX- X 2015r.
W okresie stażu
.


W okresie stażu

W okresie stażu Przedłożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Wprowadzenie pozyskanej wiedzy do pracy


Notatki

Wykaz stron www
2. Dokumentowanie
i realizacja planu rozwoju •Gromadzenie dokumentacji: zaświadczeń, świadectw, programów, sprawozdań, potwierdzeń, konspektów, arkuszy hospitacji, notatek.
•Opracowanie dokumentacji z przebiegu procesu
awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na
nauczyciela mianowanego
•Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym. W okresie stażu


VI 2017r.


VI 2017r. Wpisy w dokumentacji stażu


Sprawozdanie z realizacji stażu

Wniosek wraz
z dokumentacja formalną
3. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu •Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji
stażu, ustalenie zasad współpracy, zawarcie pisemnego kontraktu. IX 2015r. Kontrakt
4. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego. •Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.

•Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach
doskonalenia
•Udział w lekcjach oraz zajęciach realizowanych przez opiekuna stażu .
•Studiowanie literatury fachowej, publikacji i portali
internetowych dla nauczycieli W okresie stażu

Wg oferty przez
okres stażu
W okresie stażu

W okresie stażu Protokoły szkoleń Rady Pedagogicznej
Zaświadczenia

Karty obserwacji

Wykaz bibliograficzny
5. Organizacja
i doskonalenie własnego warsztatu pracy,
popularyzacja wiedzy
z własnego przedmiotu •Opracowanie rozkładów materiałów z religii
•Opracowanie PSO z religii
• Wykonywanie, gromadzenie i stała aktualizacja materiałów i pomocy dydaktycznych: (gazetki, prezentacje multimedialne, testy itp.).
•Analiza wyników nauczania i wyciąganie wniosków
do dalszej pracy.
•Opracowanie prac klasowych, sprawdzianów.
•Organizowanie konkursów przedmiotowych

•Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne. IX 2015-2016r.
IX 2015
Cały okres stażu


W okresie stażu

W okresie stażu
Wg harmonogramu

W okresie stażu Rozkłady materiałów z religii
PSO z religii
Scenariusze zajęć, spisy pomocy, zdjęcia gazetki.

Testy, sprawdziany,

Testy, prace klasowe

Regulaminy, protokoły

Dzienniki
6. Aktywne uczestnictwo
w życiu szkoły •Organizowanie i współorganizowanie imprez,
uroczystości szkolnych (np. wigilii dla nauczycieli
i pracowników szkoły, rekolekcji szkolnych itp.)
•Prowadzenie tablic religijnych

•Praca w komisjach konkursowych i egzaminacyjnych
•Praca w Zespole Nauczycieli Bloku Humanistyczno- Społecznego Zgodnie z
kalendarzem

W okresie stażu

Wg potrzeb
Wg harmonogramu Scenariusze imprez,
uroczystości. Sprawozdanie

Tablice tematyczne- (zdjęcia tablic)
Protokoły
Adnotacja w protokołach Zespołu
7. Uczestniczenie
w ewaluacji obszarów działalności szkoły •Opracowanie szczegółowych konspektów.
•Konsultacja z opiekunem stażu.
•Prowadzenie zajęć w obecności osób hospitujących.

•Ocena i analiza słabych i mocnych stron
przeprowadzonej lekcji. W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu

W okresie stażu Konspekt
Adnotacje w dziennikach
Arkusze pohospitacyjne,
scenariusze zajęć
Notatka


II. UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI
ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH
(§ 7, ust. 2, pkt. 2).
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Obserwacja i analiza
możliwości uczniów •Rozmowy z uczniami na temat Eucharystycznego Ruchu Młodych
•Zaangażowanie chętnej młodzieży do Eucharystycznego Ruchu Młodych 
•Opieka nad uczniami zdolnymi, przygotowanie
do konkursów
•Prowadzenie zajęć formacyjnych Eucharystycznego Ruchu Młodych W ciągu całego stażu
W ciągu całego stażu

W okresie stażu

W okresie stażu Lista zgłoszonych do ERM

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych, plany pracy

Sprawozdanie
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych, plany pracy, sprawozdanie
2. Pogłębianie wiedzy na
temat problemów
środowiska uczniów •Uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami uczniów.
•Rozmowy indywidualne z rodzicami
i uczniami.
•Aktywna współpraca z wychowawcami klas. Wg harmonogramu
spotkań
W okresie stażu

W okresie stażu Plany spotkań z rodzicami

Wpisy w dziennikach

Notatki
3. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze
strukturami samorządowymi. •Udział w akcjach charytatywnych
organizowanych przez Caritas działający na terenie miasta Głogów
•Włączenie się w akcje szkolne z grupą ERM na terenie szkoły
• Współpraca z parafią pod wezwaniem św. Mikołaja w Głogowie Wg harmonogramu akcji

W okresie stażu


W okresie stażu Sprawozdanie


Sprawozdanie


Sprawozdanie
4. Przekazywanie
dziedzictwa kulturowego •Czynne uczestnictwo w akademiach szkolnych

•Współorganizowanie i organizowanie wycieczek, pielgrzymek i wyjść kulturalnych
• Pełnienie funkcji opiekuna podczas imprez integracyjno –kulturalnych, rekolekcji, pielgrzymek i wycieczek szkolnych Wg harmonogramu

W okresie stażu

W ciągu całego stażu Sprawozdanie, scenariusze
przedstawień
Karty wycieczek, sprawozdania

Karty wycieczek

III. UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 3).
Lp. Zadania Formy realizacji Termin
Dowody realizacji
1. Wykorzystanie Internetu
i komputera do
poszukiwania informacji. •Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
•Korzystanie ze stron MEN. W okresie stażu

W okresie stażu Adresy stron www

Notatki
2. Publikacje w Internecie. •Zamieszczenie w Internecie publikacji dotyczących
pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego,
scenariuszy zajęć, uroczystości itp. W okresie stażu Adresy stron www

3. Wykorzystanie
komputera i Internetu
w pracy. •Opracowywanie i dostarczanie materiałów na stronę
internetową szkoły.
•Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych
– prezentacji multimedialnych, scenariuszy zajęć, kart
pracy, planów pracy, sprawozdań, tablic tematycznych itp.
•Dokumentowanie przebiegu stażu. W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu Strona internetowa szkoły

Materiały i pomoce dydaktyczne
Potwierdzenie dyrektora szkoły
4. Wykorzystanie technik multimedialnych
do współpracy z uczniami i rodzicami •e-dziennik
•Popularyzacja stron www. W okresie stażu
W okresie stażu
e-dziennik
Adresy stron www.


IV. UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ
OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 4).
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Rozwijanie własnych
kompetencji
pedagogicznych. •Udział w kursach i szkoleniach
•Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii,
pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie).
•Korzystanie ze zbiorów biblioteki pedagogicznej
•Tworzenie własnego zbioru bibliotecznego W okresie stażu
W okresie stażu

W okresie stażu
W okresie stażu Zaświadczenia.
Wykaz bibliograficzny

Wykaz przeczytanych pozycji Wykaz zakupionych pozycji
2. Aktywne realizowanie
zadań wychowawczych
i opiekuńczych •Poznanie aktualnego poziomu rozwoju uczniów
•Realizacja w pracy dydaktycznej zaleceń poradni
psychologiczno – pedagogicznej dotyczących
konkretnych uczniów
• współpraca z pedagogiem przy rozwiązywaniu
trudnych problemów wychowawczych;
• pomoc uczniom w procesie kształtowania charakteru W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu Testy

Sprawdziany, karty pracy,

Sprawozdanie z podjętych działań
Rozkłady materiału, sprawozdanie
3. Współpraca z rodzicami •Uczestnictwo w zebraniach ogólnoszkolnych
i klasowych W ciągu
całego stażu Według kalendarza szkolnegoV. UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY
SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY,
W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ
(§ 7, ust. 2, pkt. 5).
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Pogłębianie wiedzy na
temat systemu oświaty • Udział w konferencjach o systemie oświaty
• Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium
prawa oświatowego W okresie stażu

W okresie stażu Zaświadczenie

Strony www
2. Praca na rzecz pomocy społecznej na terenie szkoły •Organizowanie lub współorganizowanie pomocy społecznej dla potrzebujących uczniów
Według potrzeb

Sprawozdanie


Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizowania być modyfikowany


………………………………………….
mgr Renata

Zatwierdzam do realizacji:

…………………………………………… ……………………………
Miejscowość i data Podpis i pieczęć dyrektora szkoły
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.