AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Mateusz Zachciał, 2016-08-09
Poznań

Język polski, Sprawozdania

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

- n +

Mateusz Zachciał Poznań, dn. 31.05.2016 r.
nauczyciel kontraktowy
SPRAWOZDANIE ZA ROK SZKOLNY 2015/2016
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
I PRZEBIEGU STAŻU NAUCZYCIELA KONTRAKTOWE-GO, STARAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA
NAUCZYCIELA MIANOWANEGOSzkoła Podstawowa nr 74
im. Mikołaja Kopernika w PoznaniuImię i nazwisko nauczyciela: mgr Mateusz Zachciał
Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu
ul. Trybunalska 17/25; 60-325 Poznań
Nauczane przedmioty: język polski, historia, etyka

Posiadane kwalifikacje: ukończone studia magisterskie na kierunku filologia polska oraz uzyskanie tytułu magistra filologii polskiej, ukończone studia licencjackie na kierunku filo-logia polska i historia, seminarium dla nauczycieli etyki.

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Blanka Kubicka
Czas trwania stażu: 01.09.2015-31.05.2018.

Dodatkowe zadania pełnione w szkole: opiekun koła historycznego (2015/16); koordyna-tor projektu edukacyjnego CEO; opiekun Samorządu Uczniowskiego; protokolant posiedzeń Rady Pedagogicznej; wychowawstwo.

Dokumenty poświadczające kwalifikacje zawodowe:
Dyplom ukończenia studiów wyższych ze specjalizacją nauczycielką na kierunku filologia polska i historia – Akademia Pomorska w Słupsku

Dokumenty związane z realizacją stażu:
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
Wniosek o otwarcie stażu- zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
Cząstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowe-go ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
Dyplomy i zaświadczenia dokumentujące dorobek zawodowy za okres stażu 01.09.2015 – 31.01.2016 (strony 5-6).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzy-skiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. nr 260, poz. 2593) § 7.

1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:


1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecz-nej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły z uwzględ-nieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.”

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stop-ni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. nr 260, poz. 2593) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia MEN z dnia 14 listopada 2007r. (Dz. U. z 14 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580)


Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyj-nego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wstęp

Z dniem 01.09.2015 roku rozpocząłem staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy na nauczyciela mianowanego. Zgodnie z procedurą awansu, napisałem plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. Plan rozwoju zawodowego został przeze mnie przygotowany w oparciu o Rozporządzeniu MENiS z 1 grudnia 2004 roku z późniejszymi zmianami w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczy-cieli. Pisząc plan opierałem się głównie na potrzebach i oczekiwaniach Dyrektora szkoły, uczniów, rodziców oraz diagnozie własnych umiejętności i wiedzy. Wziąłem również pod uwagę założenia Statutu Szkoły, Planu Pracy Szkoły, wytycznych Planu Pracy Wychowaw-czej, Szkolnego oraz Przedmiotowego Systemu Oceniania.

Biorąc pod uwagę wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego zawarte w art. 7 ust. 2 pkt. 1 – 5 starałem się w szczególności zdobyć umiejętności:
1) organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
2) uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalne-go oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
3) wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
4) zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagad-nień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w roz-wiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przeze mnie zadań;
5) posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub po-stępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywałam staż.

Kontynuowałem doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych z ko-rzyścią dla całej społeczności szkolnej.Za najważniejsze priorytety w swojej pracy zawodowej uznałem:
- udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wycho-wawczych i opiekuńczych wynikających ze Statutu Szkoły Podstawowej nr 74 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu;
- działalność na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej;
- współpracę i dzielenie się umiejętnościami oraz zdobytą wiedzą.Realizacja zadań


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwa-nia stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. nr 260, poz. 2593)

§ 7 ust. 2. pkt. 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji wła-snych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działa-niach.

1. Przypomnienie procedury osiągania awansu zawodowego.
- Sformułowałem wniosek o rozpoczęcie stażu (wrzesień 2015).
- Sporządziłem plan rozwoju zawodowego.
- Dokonałem analizy przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego nau-czycieli ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- Nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu – panią mgr Blanką Ku-bicką.
- Ustalenie zasad i formy współpracy, a także terminów oraz sposobów konsultacji i obser-wacji zajęć.

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Dokonałem wyboru programów nauczania z j. polskiego, historii oraz etyki.
- Opracowałem przedmiotowy system oceniania z tychże przedmiotów oraz poddałem anali-zie roczne plany pracy, dostosowując je do poszczególnych poziomów nauczania.
- Stosowanie szeregu metod aktywizujących w pracy na lekcji takich, jak metoda dramy, drzewo decyzyjne i burza mózgów.
- Na bieżąco opracowywałem pomoce dydaktyczne: testy, sprawdziany, karty pracy, dosto-sowując je do potrzeb edukacyjnych uczniów (uczniowie z opinią PPP), karty z informacją zwrotną oraz samooceną.
- Opracowywałem scenariusz szkolnego konkursu na „Najpiękniejszą kartkę świąteczną” organizowanego przez Samorząd Uczniowski (jako opiekun SU).
- Wraz ze szkolnym Pedagogiem zorganizowaliśmy konkurs pod hasłem „Stop nietolerancji- wszyscy jesteśmy równi!”, który został wysłany do Kuratorium Oświaty, jako przykład do-brej praktyki (do opublikowania na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu).
- W ramach przystąpienia szkoły do projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Ocenianie Kształtujące” systematycznie biorę udział w spotkaniach z szkolnym koordynatorem projek-tu p. Pauliną Bartkowską.
- Uczestniczyłem w spotkaniach metodycznych w ramach prowadzonych przedmiotów
(j. polski, historia, etyka).
- Ukończyłem roczne seminarium „Lekcje etyki w szkole”, którego organizatorem był ODN.
- Uczestniczyłem w projekcie „Etyka w praktyce”, któremu przewodniczy p. Alina Jani-szewska- konsultant ODN ds. nauczania etyki.
- Uczestniczyłem w Seminarium „Porozmawiaj o teatrze” – ODN.
- Udział w konferencji „Praca z dzieckiem wycofanym i nieśmiałym w edukacji wczesnosz-kolnej” (Mac Edukacja).
- Udział w konferencji „Jak zwiększyć zaangażowanie uczniów, wykorzystując nowe techno-logie”, prowadzonym przez p. Jolantę Okuniewską (Mac Edukacja).
- Zaświadczenie o udziale w e-konferencji „Dofinansowanie przedszkoli w latach 2014-2020” (Mac Edukacja).
- Udział w e-warsztatach „Pozwólmy dzieciom mówić! Jak poprowadzić ciekawe zajęcia z tekstem poetyckim?” (WSiP)
- Zdobyłem kwalifikacje egzaminatora OKE.
- Jako szkolny koordynator programu CEO „Młody Obywatel” wziąłem udział w szkoleniu pt. „Metoda projektu w wymiarze lokalnym” w dn. 16-17 października 2015 r. w Warszawie.
- Udział w konferencji „Współpraca i rywalizacja wśród dzieci. Jak nauczyć dziecko współ-pracy w grupie?” prowadzonej przez p. Dorotę Krzywicką.
- Przeprowadziłem szkolny etap konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.
W związku z tym wziąłem udział w projekcie „Pamiętajmy! Powstanie Wielkopolskie 1918/19” -ODN.
- Uczestniczyłem w konferencji pt. „Równa szkoła – bez dyskryminacji i przemocy”: ZNP, KPH oraz „Prawo w oświacie”, pod patronatem Kuratora Oświaty w Poznaniu.
- Wziąłem udział w konferencji „Wolontariat w edukacji” organizowanym przez Stowarzy-szenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej (CREO).

Inne dokonania:

- Realizacja inicjatywy oklejenia schodów napisami edukacyjnymi (historia, matematyka,
j. polski) oraz zebranie niezbędnych środków na jej realizację.
- Zorganizowanie wycieczki do muzeum Biblii- 18.04.2016r.
- Żywe lekcje historii w klasie 4: „Z wizytą na Olimpie”.
- Zorganizowanie szkolnych obchodów Święta Unii Europejskiej- 9.05.
- Zorganizowanie szkolnych obchodów Pierwszego Dnia Wiosny dla klas 4-6.
- Przeprowadzenie zbiórki książek „zaczytani.org” (wraz z biblioteką szkolną).
- Zorganizowanie lekcji o finansach, prowadzonej przez przedstawiciela banku BGK- 22.02.
- Zorganizowanie i koordynowanie akcją „Samorząd Uczniowski czyta dzieciom”- 25.04.
- Organizowanie szkolnych dyskotek.
- Zgłoszenie uczniów do udziału w konkursie wydawnictwa REBEL „Story Cubes”
- Międzyszkolny konkurs „Narodziny Polski” (2 laureatów- pierwsze miejsce).
- Międzyszkolny konkurs pt. „Chrzest Polski 966-2016” (dwóch finalistów).
- VIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej” (1 laureat, 2 finalistów).

4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
- 23.02.2016 r., historia i społeczeństwo”, klasa 4a: „Pierwsze cywilizacje”.
- 26.02 2016 r., język polski, klasa 5c: „Spotkanie z bohaterami lektury „Tajemniczy ogród”- prezentacja wywiadów”.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu:
- 19.02.2016 r., j. polski, klasa 6b: „Gwary i dialekty”.

Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i meto-dyczny i zyskały opinię pozytywną opiekuna stażu. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem konspektu lekcji. Wspólnie z opiekunem dbałem, aby każda lekcja zo-stała omówiona podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałem swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność i reakcje uczniów.

5. Publikowanie własnych prac.
- Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ciekawe konspekty zajęć oraz scenariusze uroczystości szkolnych udostępniałem za pośrednictwem stron internetowych (www.szkolnictwo.pl, www.od-tworczelekcje.blogspot.com) oraz pocz-ty elektronicznej na platformie sp74.eu.
- Uczestniczę w projekcie ODN, którego celem jest stworzenie publikacji konspektów i sce-nariuszów lekcji etyki na różnych etapach edukacyjnych.
- Stworzenia facebookowej strony internetowej, na której zamieściłem efekty pracy grupy projektowej (www.facebook.com/grypokolen).
- Scenariusz konkursu „Stop nietolerancji! Wszyscy jesteśmy równi” został udostępniony Kuratorium Oświaty w Poznaniu, do opublikowania w zbiorze dobrych praktyk.
Systematyczne publikowanie relacji z konkursów, szkolnych wycieczek i sukcesów na stro-nie internetowej szkoły www.sp74.eu

6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
- Z powołania Dyrektora Szkoły wziąłem udział w pracy komisji szkolnej ds. aktualizacji dokumentów szkoły.
- Założenie teczki, w której dokumentowałem realizację oceniania kształtującego na lek-cjach.
- Pełnienie funkcji protokolanta posiedzeń Rady Pedagogicznej.§ 7 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki
środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.
- Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów.
- Ścisła współpraca z Pedagogiem i Psychologiem szkolnym.
- Obserwowałem uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, konkursy).
- Przeprowadzenie cyklu lekcji wychowawczych temat akceptacji klasowej, indywidualno-ści, zgrania klasowego, agresji, przemocy, bezpieczeństwa. Wraz z uczniami przygotowywa-liśmy wszelkiego rodzaju gazetki o charakterze informacyjnym.

2. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów.
- Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego.
- Wykorzystywanie dwóch wersji sprawdzianów (o standardowym i zaawansowanym po-ziomie).
- Przygotowanie kartek z celami lekcji, które otrzymywali uczniowie przed wybranymi lek-cjami.

3. Praca z uczniem zdolnym.
-Prowadziłem koło historyczne dla uczniów klas IV-VI.
- Przygotowanie uczniów do VII edycji Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim or-ganizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
- Przeprowadzenie cyklu dodatkowych lekcji w związku z obchodami jubileuszu Chrztu Pol-ski, przygotowujących uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych, związanych z tą tematyką.
- Angażowałem zdolnych uczniów w działalność Samorządu Uczniowskiego, który funkcjo-nuje w naszej szkole.
§ 7 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

- Uzyskiwałem wiedzę na temat awansu zawodowego (portale internetowe);
- Poznawałem przepisy prawa oświatowego i ich aktualizację;
- Korzystałem z internetowych publikacji innych nauczycieli, konsultowałam się z nimi po-przez fora internetowe różnych portali;
- Publikowałem na stornie internetowej własne plany, scenariusze uroczystości, plan rozwo-ju zawodowego itp.;
- Odwiedzałem strony np.: www.literka.pl, www.gwo.pl, www.men.gov.pl, www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.scholaris.pl,
- Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłem się z innymi nauczycie-lami. Zachęcałem dzieci do wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania ze słowni-ków i encyklopedii multimedialnych oraz samodzielnego doskonalenia praktycznych umie-jętności.
- Śledzę nowości i aktualizacje w wykorzystaniu na lekcji Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej (TIK).
- W swojej pracy pedagogicznej wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania: sprawdzianów, testów, planów pracy, sprawozdań, analiz, tworzenia do-kumentów szkolnych takich jak: protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych, pomocy dy-daktycznych, scenariuszy zajęć i uroczystości, elementów gazetek ściennych, zaproszeń i dyplomów na różne uroczystości szkolne, podziękowań itp.
- Korzystam z technologii informacyjno-komunikacyjnej w kontakcie z rodzicami za po-średnictwem e-dziennika i elektronicznej poczty służbowej sp74.eu.
- Tworzę również multimedialne ćwiczenia dla uczniów, które wykorzystuję
na lekcji za pośrednictwem stron, np.: www.kahoot.it, www.answergarden.com, www.bitstripsforschools.com.
- Korzystam z Multiboków, e-podręcznika, uczniowskich prezentacji multimedialnych. -Stworzyłem stronę za pośrednictwem platformy www.facebook.pl, która pełniła funkcję informacyjną i dokumentowała dokonania grupy projektowej (w ramach projektu CEO „Młody Obywatel”).

§ 7 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w spra-wach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

- Czytanie literatury fachowej (np. „Problemy opiekuńczo-wychowawcze” – miesięcznik poświęcony szeroko rozumianej problematyce opiekuńczo- wychowawczej w Polsce jak i na świecie).
- Udział w szkoleniach, warsztatach, kursach zewnętrznych, które wyszczególniłem wcze-śniej.
- Udział w imprezach szkolnych: rajd rowerowy, festyn integracyjny klas pierwszych, spo-tkania organizacyjne z rodzicami klas pierwszych i czwartych.
- Zapoznałem się z opiniami PPP poszczególnych uczniów i opracowałem/dobrałem odpo-wiednie pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami w oparciu o te opinie.
- Zorganizowałem wycieczkę edukacyjną „Szlakiem Piastowskim”.
- Zgodnie z rolą wychowawcy oraz przy współpracy z rodzicami zapewniłem uczniom mojej klasy wyjście do kina, wyjazd na „Zieloną Szkołę”, wyjście na kręgle oraz na spektakl tea-tralny.
- Zorganizowałem zbiórkę na rzecz schroniska zwierząt oraz Domu Dziecka nr 3 w Pozna-niu, angażując w działanie uczniów.
- Przeprowadziłem szkolne obchody Dnia Życzliwości i Serdeczności.
- Zorganizowałem i wziąłem udział we wszystkich szkolnych dyskotekach.
- Zorganizowałem wraz z grupą uczniów szkolny festyn sportowy pod hasłem „Gry Pokoleń-SP74”, który odbył się 8 stycznia 2016 r.
- Zorganizowałem we współpracy z Radą Rodziców „Świąteczną cukiernię Elfów” dla całej społeczności szkolnej, z której zdobyte środki zostały przekazane na zakup pomocy dydak-tycznych do szkoły.


§ 7 ust. 2 pkt. 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy
społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywa staż.

- Dokonałem analizy najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa Karta Nauczy-ciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Złożyłem wniosek o rozpoczęcie stażu.
- Nawiązałem współpracę z opiekunem stażu.
- Opracowałem plan rozwoju zawodowego.
- Zapoznałem się z dokumentacją szkolną: Statutem, WSO, regulaminami.
- Stworzyłem podręczną bibliotekę podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szko-le.
- Sporządziłem plan pracy wychowawczej.
- Opracowałem plan pracy rocznej z j. polskiego i historii w oparciu o program nauczania.
- Byłem członkiem komisji wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z przyrody.

Przez cały okres stażu na bieżąco śledzę zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwala mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur.
Podsumowanie

Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwala rozwijać umiejętności pedagogiczne oraz wychowawcze.
Doskonalę umiejętności, uczestnicząc w różnych formach kształcenia zawodowego, organizując imprezy klasowe i ogólnoszkolne, wycieczki, czytając fachową literaturę, zgłę-biając tajniki technologii komputerowej - ale przede wszystkim uczę się słuchając i obser-wując uczniów, rodziców i nauczycieli.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.