AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Sarama, 2016-08-09
Głogów Małopolski

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego - dyplomowanie

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO, STARAJACEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Agnieszka S.
Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany
Nauczane przedmioty: Matematyka i informatyka
Miejsce pracy: Zespół Szkół w Budach Głogowskich
Czas trwania stażu: 01.09.2013r. - 31.05.2016r.

Główne cele awansu zawodowego:
- doskonalenie swoich metod i warsztatu pracy,
- podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno – wychowawczych,
- podniesienie poziomu pracy szkoły oraz wspieranie rozwoju szkoły,
- dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami,
- zdobycie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.


§ 8 ust. 2 pkt. 1

„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.”

Lp. ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI HARMONOGRAM REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI
1. Analiza zadań i potrzeb szkoły.
• analiza dokumentacji szkolnej tj. Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Planu Pracy Szkoły, Planu Pracy Zespołu Matematyczno-Przyrodniczego.

IX 2013 • uwzględnienie potrzeb szkoły w planie rozwoju
2. Poznanie procedur awansu zawodowego.
• poznanie procedur awansu zawodowego nauczycieli w oparciu o ustawy, rozporządzenia, czasopisma oraz śledzenie zmian dotyczących edukacji,
• opracowanie planu rozwoju zawodowego,
• załażenie teczki – „Awans zawodowy” . IX 2013
cały okres stażu • wniosek o rozpoczęcie stażu
• plan rozwoju zawodowego
• zgromadzone dokumenty
3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. • współpraca z rodzicami,
• współpraca z pedagogiem szkolnym,
• współpraca z nauczycielami,
• uczestnictwo w RP,
• aktywne uczestnictwo w pracach zespołu matematyczno-przyrodniczego. cały okres stażu • potwierdzenia
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
• samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, metodycznej, psychologicznej i czasopism dla nauczycieli, m. in. „Matematyka w szkole”
• uczestnictwo w szkoleniach, spotkaniach, warsztatach,
• uzupełnienie i gromadzenie pomocy dydaktycznych
• konsultacje z innymi nauczycielami. cały okres stażu • spis literatury
• potwierdzenia

5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz podejmowanie działań na rzecz podwyższania jakości pracy szkoły. • udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie działań edukacyjnych związanych z zadaniami szkoły,
• prowadzenie pomiaru przyrostu wiedzy i umiejętności –udział programie „Lepsza szkoła” – zestawienie wyników w raportach,
• pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych
• organizacja wycieczek cały okres stażu • zaświadczenia ze szkoleń
• potwierdzenia z imprez, wycieczek, spotkań
• dokumentacja związana z testami np. raporty
6. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu. • opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
V – VI 2016 • sprawozdanie

§ 8 ust. 2 pkt.2

„Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.”

Lp. ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI HARMONOGRAM REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI
1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z młodzieżą. • opracowanie:
- rozkładu materiału i wymagań z matematyki i informatyki,
- przykładowych konspektów lekcyjnych,
- kartkówek, prac klasowych sprawdzających wiedzę z matematyki,
- zagadnień i zadań do egzaminu i sprawdzianu z matematyki,
- planu rozwoju zawodowego, sprawozdania,
• wykonanie całej dokumentacji związanej z projektem edukacyjnym z matematyki.
• prowadzenie lekcji z użyciem narzędzi multimedialnych cały okres stażu • rozkład materiału i wymagań z matematyki i informatyki
• konspekty z lekcji
• przykładowe: kartkówki, sprawdziany i raporty, zagadnienia i zadania do egzaminu i sprawdzianu
• plan rozwoju i sprawozdanie
2.
Zachęcanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej. • przekazanie uczniom adresów ciekawych stron internetowych o matematyce i informatyce
• umieszczanie w dzienniku elektronicznym zadań między innymi przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego matematyki,
• zachęcanie uczniów do wykorzystania informacji znajdujących się w Internecie w celu wykonania projektu edukacyjnego.

cały okres stażu • potwierdzenia
• projekt edukacyjny
3. Wykorzystywanie Internetu. • wzbogacanie swoimi propozycjami szkolnej strony internetowej,
• korzystanie ze stron MEN, OKE, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie itp.
cały okres stażu • potwierdzenia
• adresy stron

§ 8 ust.2 pkt. 3

„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.”

Lp. ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI HARMONOGRAM REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. • aktywna praca w zespole matematyczno - przyrodniczym,
• aktywna współpraca z zespołem wychowawczym,
• konsultacje z innymi nauczycielami.


cały okres stażu –
według potrzeb • potwierdzenia, notatki2. Przeprowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli i rodziców.
• zajęcia dla zainteresowanych nauczycieli oraz rodziców. cały okres stażu – według potrzeb • scenariusz zajęć
3. Podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym.
• dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach z innymi osobami.

cały okres stażu – według potrzeb
• potwierdzenia
4. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
• pomoc w przygotowywaniu dokumentacji nauczyciela, wspieranie w pracy podczas trwania stażu, udzielanie rad, wskazówek.
podczas trwania stażu
• potwierdzenie
§ 8 ust. 2 pkt. 4 a

„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.”

Lp. ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI HARMONOGRAM REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI
1. Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań. • opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych z matematyki

cały okres stażu
• opracowane i zatwierdzone programy

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c

„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.”

Lp. ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI HARMONOGRAM REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI
1. Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce. • opieka nad uczniami przygotowującymi się do egzaminu gimnazjalnego,
• prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do konkursów z matematyki. cały okres stażu • potwierdzenia
2. Organizowanie konkurów szkolnych. • zorganizowanie szkolnego konkursu matematycznego pt.: „Matematyczne łamanie głowy”

• sprawdzenie i sporządzenie dokumentacji pokonkursowej.
w ciągu trwania stażu • zadania konkursowe
• dokumentacja konkursowa
• regulamin konkursu
• raport pokonkursowy
3. Organizowanie wycieczek. • zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych, wyjść do kina, teatru. cały okres stażu – według potrzeb • potwierdzenia
4. Współpraca z nauczycielami od matematyki i informatyki. • wykonanie działań w celu lepszego przygotowania uczniów uzdolnionych do konkursów matematycznych
• porównanie programów nauczania z informatyki i matematyki i naniesienie ewentualnych zmian w ramach korelacji przedmiotowej. cały okres stażu – według potrzeb • potwierdzenia / notatki ze spotkań
5. Opracowanie i wdrożenie harmonogramów projektów edukacyjnych. • opracowanie harmonogramów projektów edukacyjnych. cały okres stażu
- według potrzeb
• opracowane i zatwierdzone harmonogramy
• dokumenty związane z realizacją projektów
6. Przygotowanie i wdrożenie sprawdzianów diagnozujących. • przygotowanie sprawdzianów diagnozujących na koniec klas:
IV, V Sp. oraz I, II Gim.
• analiza wyników cały okres stażu
- według potrzeb
• sprawdziany
• analizy
7. Przygotowanie / sprawdzenie próbnych egzaminów
gimnazjalnych oraz sprawdzianów szóstoklasisty.

• aktywny udział w pracach zespołu w przygotowaniu próbnych egzaminów i sprawdzianów
,
• sprawdzanie próbnych egzaminów , sprawdzianów i napisanie raportu.


cały okres stażu
- według potrzeb
• sprawdziany
• raporty
§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
„Wykonywania zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.”
Lp. ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI HARMONOGRAM REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI
1. Współpraca z pedagogiem szkolnym
• spotkania z pedagogiem. cały okres stażu – według potrzeb
• notatki ze spotkań
2. Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów • pedagogizacja rodziców
• diagnoza sytuacji materialnej uczniów.
• integracja zespołu klasowego cały okres stażu – według potrzeb
• wpisy w dzienniku
• tematy godzin wychowawczych
3. Praca na rzecz prezentacji szkoły
„na zewnątrz”

• pomoc w aktualizacji strony internetowej,
• pomoc przy organizacji różnych imprez i uroczystości szkolnych
• włączanie się w działalność charytatywną szkoły. cały okres stażu – według potrzeb • potwierdzenia
• zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt. 5

„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.”

Lp. ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI HARMONOGRAM REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów natury dydaktyczno wychowawczej. • rozpoznawanie warunków sytuacji rodzinnej uczniów: rozmowy, wywiady, obserwacja,
• współpraca z wychowawcami, pedagogiem szkolnym, rodzicami,
• zorganizowanie pomocy uczniom w formie: konsultacji, pomocy koleżeńskiej.
cały okres stażu –
według potrzeb • opis i analiza przypadków
• potwierdzenia / notatki ze spotkań

Powyższy plan w trakcie realizacji może ulec modyfikacji lub korekcieZgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.