Katalog

Anna Zdunek, 2016-07-22
Pleszew

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

- n +

Nauczyciel kontraktowy
mgr Anna Zdunek

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

Aneks został sporządzony w wyniku urlopu macierzyńskiego trwającego od 25.06 2014 do 23.12.2015 roku.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nazwa placówki: Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie, im. Powstanców Wielkopolskich
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Planowana data zakończenia stażu: 16.05.2016r.
Opiekun stażu: mgr Michał Ludwiczak§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późn. zmianami)
IX 2013r.
• przedłożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
• opracowanie planu rozwoju zawodowego
• zbiór dokumentacji (biblioteczka)

2.
Współpraca
z opiekunem stażu.
Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram)
IX 2012r.
• kontrakt
• harmonogram współpracy

3.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
i innych nauczycieli.
• obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (raz na dwa miesiące) i innych nauczycieli
• omówienie obserwowanych zajęć
cały okres stażu
• wnioski z obserwowanych zajęć (notatka)

4.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
• przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna (raz na dwa miesiące)
• omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna (konsultacje, opracowanie konspektów zajęć, analiza)
cały okres stażu
• scenariusze zajęć
• wnioski z przeprowadzonych zajęć (notatka)

5.
Rozbudowa własnego warsztatu pracy.
• Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
• Stosowanie aktywnych metod nauczania
• Opracowanie i uzupełnianie zaplecza pomocy dydaktycznych- gazetki, testy, flashcards itp.
• Dobieranie rożnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania
• Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznje
• analiza efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela poprzez ogląd osiągnięć uczniów
cały okres stażu


• plan rozwoju zawodowego
• notatki, spis lektur
• zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć
• ankieta ewaluacyjna dla uczniów


6..
Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu.
• udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia
w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej)
• uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego i zespołu edukacji wczesnoszkolnej
uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych
• konsultacje z metodykami na konferencjach metodycznych
cały okres stażu


• zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale
w szkoleniach
• potwierdzenie udziału
w spotkaniach
• udział w radach
• testy diagnostyczne
7.
Współpraca z innymi nauczycielami i aktywny udział w działaniach podejmowanych przez zespół edukacji wczesnoszkolnej
• udział w przygotowaniu szkolnych uroczystości
• udział w radach pedagogicznych
• prowadzenie kroniki szkolnej
cały
okres stażu
(wg.potrzeb)
• scenariusze uroczystości
• kronika szkolna
• potwierdzenie udziału w radach

8.
Rozbudowa własnego warsztatu pracy.
• gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
• stosowanie aktywnych metod nauczania,
• opracowanie i uzupełnianie zaplecza pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy, flashcards, itp.
• dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania,
• samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej
• opracowanie planu możliwych do przeprowadzenia zmian w pracowni, uwzględniającego potrzeby, możliwości i osobiste zaangażowanie nauczyciela
systematycznie w okresie całego stażu


XI 2013
XI 2014
XI 2016

• zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć
• zestaw przykładowych metod oraz narzędzi ewaluacji wykorzystywanych w czasie zajęć
• notatki, spis lektur

• opis konkretnych zmian

9.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
• gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
• napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
cały okres stażu


V 2016r.

VI 2016r.
• wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
• potwierdzenie opiekuna stażu o gromadzeniu dokumentacji
• treść sprawozdania
• wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Diagnozowanie postaw oraz osiągnięć wychowawczych uczniów.
• poznanie postaw, zachowań i problemów reprezentowanych przez daną grupę wiekową uczniów
• poznanie potrzeb i oczekiwań uczniów
• obserwacja i analiza możliwości uczniów
• rozmowy indywidualne z uczniami
cały okres stażu
• bieżąca dokumentacja, notatki2.
Praca na rzecz środowiska lokalnego i szkoły
• organizowanie i udział w akcjach charytatywnych prowadzonych w szkole
• współpraca z Radą Rodziców
cały okres stażu (według potrzeb)

• notatki, protokoły

3.
Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
• realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy
• opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce
• bieżące kontakty z rodzicami uczniów (rozmowy indywidualne, współpraca z trójką klasową)

cały okres stażu
(według potrzeb)
• program profilaktyczny szkoły
• scenariusze zajęć
• notatki własne
• zapisy w dzienniku
• protokoły

4.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.
• organizowanie lub współorganizowanie wycieczek,
• przygotowywanie uroczystości szkolnych
• przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych,
• organizacja konkursu szkolnego „English is easy”
cały okres stażu
(zgodnie z kalendarzem uroczystości
• sprawozdania, potwierdzenia
• program wychowawczy szkoły
• adnotacje w dzienniku lekcyjnym lub pozalekcyjnym
• notatki, fotografie§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej.
• nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
• korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
• przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, prac klasowych, sprawdzianów) na komputerze
• opracowanie dokumentacji szkolnej (np. rozkładów materiału)
• przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby uczniów
• wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową
• przygotowywanie notatek z apeli i uroczystości szkolnych
• opracowanie i przeprowadzanie lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem technologii komputerowej
• przygotowanie prezentacji multimedialnej na zajęcia
• dokumentowanie przebiegu stażu
cały okres stażu
• scenariusze, dyplomy
• plany pracy
• testy, sprawdziany pisane przy pomocy komputera
• potwierdzenia

2.Publikacje w Internecie.

• umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej
rok szkolny 2012/2016
• strona internetowa
• zaświadczenie


3.

Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.• śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
• korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.ang.pl i innych

cały okres stażu• wydruki

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zdań

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych
cały okres stażu
• potwierdzenia udziału (zaświadczenia)

2.
Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki
• studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
• sporządzanie notatek z przeczytanych książek
• wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych
z literatury fachowej

cały okres stażu
(na bieżąco)
• notatki (ksero) z literatury
• potwierdzenie opiekuna stażu
• lista przeczytanych lektur

3.
Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

• poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z PPP
• współpraca z rodzicami
• bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych
• wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego do diagnozowania konieczności kierowania uczniów z trudnościami w nauce, zaburzeniami w zachowaniu oraz o obniżonej normie intelektualnej do PPP
• praca w zespołach przedmiotowych i wychowawczych
• pedagogizacja rodziców
• współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie spraw wychowawczych


cały okres stażu
( wg potrzeb )
• potwierdzenia
• dokumentacja podjętych działań
• notatki ze spotkań z rodzicami
• notatki ze spotkań z pedagogiem§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
• Ustawa karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późn. zmianami;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
Analiza dokumentacji szkolnej :
• statutu szkoły wraz z WSO
• PSO
• programu naprawczego
• programu wychowawczego szkoły
• programu profilaktycznego szkoły
cały okres stażu


• potwierdzenie opiekuna stażu
o analizie wymienionych dokumentów
• znajomość przepisów

• dokumentacja szkolna

2.
Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.

• udział w radach pedagogicznych oraz zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne
• dostosowanie własnej oferty edukacyjnej do wymogów prawa (podstawa programowa, standardy wymagań, ocenianie)


cały okres stażu
• listy obecności
• potwierdzenia
• sprawozdania
• konkretne dokumenty


Opracowała: mgr Anna Zdunek
……………………………………………………………..


Zatwierdzam do realizacji
Pleszew

(Data) (Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły).
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.