AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Luiza Trzaskowska, 2016-07-22
KARCZEW

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO N.BIOLOGII

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOI. IMIĘ I NAZWISKO: Luiza Trzaskowska
II. DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 02.09.2013
III. DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2016
IV. STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO: nauczyciel mianowany
V. POSIADANE KWALIFIKACJE:
• studia magisterskie:
1. Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
• studia podyplomowe:
1. terapia pedagogiczna - WSE w Józefowie
2. biologia z higieną człowieka i ochroną środowiska - SGGW w Warszawie
3. przyroda - SGGW w Warszawie
4. geografia - UW w Warszawie
• kurs kwalifikacyjny:
1. wychowanie do życia w rodzinie
VI. NAZWA I ADRES SZKOŁY:
Gimnazjum nr.140 przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr.3 w Warszawie


CELE:
 Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
 Poszerzenie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej
 Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych
 Osobisty rozwój zawodowy
 Doskonalenie warsztatu i metod pracy


CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

Zadania Formy i sposoby realizacji Termin Sposób dokumentowania
Poznanie procedury awansu zawodowego


Przygotowanie odpowiedniej dokumentacjiWstępna analiza własnych umiejętności;
Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju w ramach ogólnego planu rozwoju szkoły Sierpień 2013r.
Autorefleksja


Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego Sierpień 2013r. Spis aktów prawa
oświatowego
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu 02.09.2013r. Wniosek o rozpoczęcie stażu
Złożenie planu rozwoju zawodowego 02.09.2013r. Plan rozwoju
zawodowego
Śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela oraz prawie oświatowym Okres stażu Materiały zapisane na płycie CD
Uzyskanie informacji na temat awansu za pomocą Internetu Okres stażu Materiały zapisane na płycie CD
Założenie teczki Awans zawodowy - „nauczyciel dyplomowany” 02.09.2013r. Teczka stażu zawodowego

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
Zawodowego
Praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego


Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
Okres stażu


Czerwiec 2016r.
Teczka stażu zawodowego

Ocena dokonana przez dyrektora szkoły


Opracowanie sprawozdania z realizacji planu
Rozwoju

Przygotowanie sprawozdania z realizacji
zatwierdzonego planu rozwoju

Czerwiec 2016r.

Sprawozdanie z realizacji planu
rozwoju
zawodowego
WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


§ 8 ust. 2pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły


ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTOWANIE

Doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej Współtworzenie dokumentacji szkoły:
Program profilaktyki, regulaminy, WSO, kalendarz imprez szkolnych oraz korekty i dostosowania w PSO
Okres stażu

Notatki własne,

Sprawozdania

PSO


Udział w pracach zespołu dydaktycznego i wychowawczego.
Opracowanie harmonogramu działań

Opracowanie programu wychowawczego

Opracowanie punktowego systemu oceniania dla klasy

Okres stażu

Dokumentacja
SzkolnaWspółpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
Praca w zespole nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Ustalanie tematyki i harmonogramów konkursów oraz wycieczek

Analiza wyników egzaminów, ustalanie metod pracy i dobór zadań


Okres stażu Harmonogram wycieczek

Zdjęcia

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego

Opracowanie planu pracy z biologii oraz geografii w korelacji z fizyką oraz chemią.
Opracowanie planu pracy z biologii

Opracowanie planu pracy z geografii

Okres stażu
Plan pracy z biologii

Plan pracy z geografii


Przygotowanie projektu ewaluacji wewnętrznej

Przygotowanie i przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej na rzecz bezpieczeństwa uczniów w szkoleOkres stażu
Projekt ewaluacji

Ankiety dla nauczycieli i uczniów

Sprawozdanie z ewaluacji
Pełnienie funkcji koordynatora projektów edukacyjnych innych nauczycieli
Wielokrotne pełnienie roli koordynatora projektów edukacyjnych w szkole

Okres stażu

Sprawozdania z projektów edukacyjnych

Udział w komisjach podczas egzaminów gimnazjalnych
Coroczny udział w komisji egzaminacyjnej na terenie ośrodka i poza nim.
Okres stażu
Protokoły egzaminacyjne


Przygotowywanie uroczystości szkolnych
Coroczne przygotowywanie akademii z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej oraz zakończenia roku wraz z innym nauczycielem
Okres stażu


Scenariusz uroczystości

Zdjęcia w kroniceRealizacja zadań opiekuńczo- wychowawczych w celu integracji społeczności klasowej
Opracowanie tematyki godzin wychowawczych

Organizowanie w gronie klasowym imprez z okazji dnia chłopaka, dnia dziecka, mikołajek, czy andrzejek

Organizowanie wycieczek krajoznawczych, przedmiotowych, na imprezy kulturalne i lekcje muzealneOkres stażuTematyka godzin wychowawczych

Zdjęcia

Wpisy w dzienniku
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego nadających kwalifikacje, podnoszących kompetencje, umiejętności i wiedzę
Udział w kursach, szkoleniach oraz konferencjach organizowanych przez placówki doskonalenia zawodowego i inne instytucje, adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły


Okres stażu


Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
Uczestnictwo w różnych formach wewnętrznych doskonalenia zawodowego
Udział w szkoleniowych radach
Pedagogicznych
Okres stażu Zaświadczenia

Wpisy w księdze protokołów
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wynikających z potrzeb uczniów Przygotowywanie uczniów do konkursów zewnętrznych
Przygotowywanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego
Okres stażu
Wpisy w dzienniku
Umożliwienie uczniom korzystania z form pozalekcyjnych w procesie dydaktycznym i wychowawczym

Organizowanie wycieczek, wyjść do kina oraz do Reaktora Jądrowego w Świerku


Okres stażu

Wpisy w dzienniku


Współpraca z rodzicami Prowadzenie wywiadów i rozmów telefonicznych z rodzicami i opiekunami uczniów.
Okres stażu
IPET


Wzbogacanie metod i
form pracy o nowe
metody aktywizujące. Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.

Systematyczne doposażenie pracowni jako efekt współpracy z wydawnictwami.

Zakup literatury specjalistycznej i pomocy naukowych.


Okres stażu
Spis pomocy dydaktycznych


Spis literatury

Samodzielne
pogłębianie wiedzy i umiejętności.
Studiowanie literatury fachowej, czasopism popularnonaukowych, periodyków poświeconych biologii i geografii.
Okres stażu

Spis lektur

Pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie oddziaływań wychowawczych


Studiowanie literatury fachowej i publikacji internetowych z zakresu psychologii i pedagogiki.


Okres stażu


Spis lektur
§ 8 ust. 2pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTOWANIEWykorzystywanie umiejętności
stosowania technologii
komputerowej
i informatycznej w pracy nauczyciela Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji szkolnej, np. planów, sprawozdań

Wykorzystanie komputera do opracowania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole
(testy, karty pracy, prezentacje multimedialne)

Przygotowywanie wystroju klasy (gazetki klasowe) i szkoły

Wykorzystanie programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych i Internetu na lekcji

Wykorzystanie komputera do dokumentacji
zaplanowanych zadań stażu na nauczyciela
dyplomowanego

Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego
Okres stażu

spis materiałów,


prezentacje


egzemplarze
gazetki szkolnej
zdjęcia

Scenariusze zajęć


Dokumentacja stażu zawodowego

Spis stron internetowych
§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTOWANIE
Udział w pracach Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.
Wymiana spostrzeżeń, przekazywanie posiadanej wiedzy i informacji, obserwacja poszczególnych wychowanków Okres stażu Wpisy w dzienniku posiedzenia zespołuPrezentowanie warsztatu pracy Opracowanie i udostępnianie nauczycielom materiałów dydaktycznych oraz scenariuszy imprez szkolnych w wersji papierowej i elektronicznej
Okres stażu
Opracowane materiały i scenariusze
Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas różnych form doskonalenia zawodowego
Przygotowanie materiałów do publikacji na stronie internetowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
Okres stażu
Strona internetowa
Udostępnienie w bibliotece szkolnej materiałów
dydaktycznych, scenariuszy zajęć
Opracowanie materiałów dydaktycznych oraz scenariuszy
Okres stażu

ScenariuszeKształtowanie umiejętności
przekazywania wiedzy i
doświadczenia innym
nauczycielom.
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych z różnych szkół

Przekazywanie materiałów dydaktycznych innym nauczycielom (plakaty, płyty, scenariusze lekcji, pomoce dydaktyczne itp.)


Współpraca i dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach przygotowań do akademii, konkursów, uroczystości szkolnych i innych imprez okolicznościowychOkres stażu Notatki,


scenariusze,sprawozdania,


zdjęcia

§ 8 ust. 2pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTOWANIE
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć terapeutycznych-doskonalenie umiejętności czytania i pisania dla uczniów dyslektycznych Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami.
Przeprowadzenie działań terapeutycznych zawartych w Indywidualnych Planach Edukacyjno - Terapeutycznych dla osób posiadających orzeczenie

Okres stażu

Dziennik terapeutyczny


Opracowanie autorskiego projektu edukacyjnego zwiększającego wiedzę uczniów z zakresu ekologii, zdrowego stylu życia i nawykach żywieniowych
Spotkanie z pielęgniarką.
Przeprowadzenie warsztatów o zdrowym stylu życia.
Przygotowanie przez uczniów jadłospisów, oraz gazetki o zdrowym stylu życia.
Przygotowanie wystawy o rekreacyjnym wymiarze ekologii dla rodziców uczniów
Wystawa o różnych formach spędzania czasu wolnego –„Ruch to zdrowie”


Od marca do maja 2015r.
Wpis w dzienniku

Zdjęcia

Sprawozdanie z projektu
Opracowanie autorskiego projektu edukacyjnego zwiększającego wiedzę uczniów z zakresu ekologii i
ochrony środowiska naturalnego. Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych poświęconych ekologii i ochronie środowiska.
Udział w warsztatach tematycznych w Mazowieckim Parku Krajobrazowym w Otwocku.
Zorganizowanie wycieczki do Muzeum Ziemi w Otwocku oraz OPWiK-u.
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów.
Wykonanie gazetki poświęconej ekologii.Okres stażu


Plan pracy z biologii i geografii


Wpisy w dzienniku


Zdjęcia
§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTOWANIE


Stała współpraca z Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym w Otwocku Coroczny udział w akcji sprzątania świata na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
Udział w warsztatach tematycznych o faunie i florze w MPK.
Udział w konkursach wiedzy i plastycznych organizowanych przez MPK.
Wycieczki piesze i rowerowe po parku.


Okres stażu Projekt i sprawozdanie
Wpisy w dzienniku

Zdjęcia na stronie MPK w Otwocku
Dyplomy, podziękowania


Włączanie się do ogólnopolskich i lokalnych akcji proekologicznych


Coroczny udział w akcji WWF- Godzina dla Ziemi.
Udział w projekcie "ptasi azyl" zorganizowanym przez warszawskie zoo.
Udział w akcji "warszawskie dni recyklingu"
• wymiana elektrośmieci na sadzonki; zasadzenie na terenie ośrodka;
• gazetka szkolna oraz lekcje o prawidłowej segregacji odpadów;
• zorganizowanie konkursu o ziemiOkres stażu
Potwierdzenia nauczycieli

Wpisy w dzienniku

ZdjęciaCzynny udział w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych
Udział w konkursach wiedzy oraz plastycznych promujących środowisko lokalne oraz ekologię i ochronę środowiska.
Okres stażu
Wpisy w dziennik
Zdjęcia

Współorganizowanie Imprezy sportowo - rekreacyjnej pod hasłem „Sport i zabawa”.

Udział w grach i zabawach z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnieOkres stażu
Zdjęcia
Potwierdzenia innych nauczycieli i wychowawców

Wpisy w dziennikuPodnoszenie poziomu wiedzy uczniów i wychowanków dotyczącej praw dziecka oraz człowieka.Zorganizowanie cyklu warsztatów profilaktycznych przez OPS w Warszawie- Falenica poświęconym przemocy w rodzinie i jej przeciwdziałaniu. Zaznajomienie wychowanków z instytucjami niosącymi pomoc ofiarom przemocy.
Przygotowanie prezentacji „Prawa dziecka i prawa człowieka na świecie” oraz konkursu.
Współtworzenie projektu edukacyjnego „Stop przemocy”
 Zaproszenie pracownika Zakładu Poprawczego dla dziewcząt
 Zaproszenie przedstawiciela fundacji „ Po drugie”
Marzec 2015r.


Listopad 2014/ 2015

Listopad 2014
Wpis w dzienniku
Podnoszenie poziomu wiedzy uczniów i wychowanków dotyczącej uzależnień.

Przygotowanie wraz wychowawcom oddziału internatowego programu poświęconego uzależnieniom.
 Wdrożenie programu poprzez zorganizowanie prelekcji, pogadanki o skutkach uzależnień.
 Projekcje filmów pokazujących skutki uzależnień, pogadanki

Okres stażu
Wpisy w dzienniku

Tematyka godzin wychowawczych

§ 8ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, Instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami


ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTOWANIE
Współpraca z organizacjami,
instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz
dziecka i edukacji w środowisku lokalnym Współpraca z pedagogiem, psychologiem
szkolnym

Współpraca z policją i kuratorami sądowymi -podejmowanie działań mających na celu zapobieganie narkomanii, alkoholizmowi, nikotynizmowi, przestępczości wśród
młodzieży oraz zaznajomienie ich z zasadami bezpieczeństwa

Współpraca z pielęgniarką szkolną oraz
lekarzem stomatologiem (higiena pracy, ciała i jamy ustnej)

Współpraca z PPP w Warszawie(orzeczenia)

Współpraca z fundacją „Po drugie”


Okres stażu
Opis współpracy

dziennik lekcyjny

IPET

§ 8ust. 2 pkt. 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTOWANIEUzyskanie przez uczniów nagród i wyróżnień w konkursach o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Uczniowie zajęli II, III oraz II miejsce na etapie gminnym w ogólnopolskim konkursie „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

Dyplomy za przygotowywanie uczniów do ogólnopolskiego konkursu wiedzy „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Otrzymanie wiele podziękowań za wkład pracy w przygotowanie uczniów do konkursów plastycznych oraz wiedzy organizowanych poza OśrodkiemOkres stażuDyplomy


Podziękowania


Otrzymanie nagród za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej.
Kilkakrotnie otrzymałam nagrodę dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej.
W 2015 otrzymałam nagrodę dyrektora za otrzymanie wyróżnienia w gminnym konkursie przyrodniczym "Nie każda żaba jest księciem..- konkurs o płazach i gadach"

Okres stażu
Podziękowania
Dyplomy
Wyróżnienie
Zdjęcia

§ 8ust. 2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTOWANIE


Dokonanie opisu i analizy rozwiązania
przypadków dydaktyczno – wychowawczych Zaobserwowanie niepokojących sytuacji dotyczących ucznia, ustalenie sposobu rozwiązania problemu, wdrażania oddziaływań i analiza efektu oddziaływań.
Analiza efektywności metod aktywizujących
stosowanych w nauce przedmiotu

Praca z uczniem sprawiającym kłopoty
Wychowawcze

Okres stażu Opis dwóch przypadków:
- ucznia zdolnego
- ucznia sprawiającego problemy wychowawcze

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.