AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aneta Brzezińska, 2016-07-22
Skierniewice

Edukacja czytelnicza, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
(okres trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy)

Aneta Brzezińska
Nauczyciel bibliotekarz
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
Wydział Udostępniania


§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;


1.Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli DZ.U. poz.393.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (rozdział 3a) oraz dokumentów określających procedurę awansu zawodowego i pracę biblioteki
Uchwała nr 2/09 Rady Pedagogicznej Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie procedury awansu zawodowego nauczycieli BP w Skierniewicach
Koncepcja Pracy Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach na lata 2013-2018
Plany pracy biblioteki na 2013, 2014, 2015, 2016
Przykładowe plany rozwoju zawodowego
Przykładowe sprawozdania z planu rozwoju zawodowego
Zestawienia bibliograficzne
Opracowanie planu rozwoju zawodowego na podstawie analizy wyżej wymienionych dokumentów.
Efekty: Poprawne opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz prawidłowe dokumentowanie realizowanych zadań.
2. Zapoznanie się ze zmianami w dokumentach określających zasady funkcjonowania BP w Skierniewicach.
Analiza dokumentów obowiązujących w bibliotece (rozporządzenie) oraz dokumentacji własnej biblioteki:
1. Statut biblioteki.
2. Regulamin biblioteki.
3. Plany pracy biblioteki na 2013, 2014, 2015, 2016.
4. Regulamin Rady Pedagogicznej.
5. Regulamin pracy.
6. Koncepcja Pracy Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach na lata 2013-2018.
7. Plany doskonalenia nauczycieli (roczne, wieloletnie).
8. Program wychowawczy w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach z dnia 18.03.2009 roku.
9. Plany nadzoru pedagogicznego na poszczególne lata szkolne.
10. Normy biblioteczne i inne.
Efekty: Znajomość podstawowych dokumentów bibliotecznych.

3.Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach metodycznych prowadzonych w sposób tradycyjny
i metodą e-learningu między innymi:
Nowa rola bibliotek pedagogicznych – wspomaganie szkół w zakresie narzędzi TIK.
Organizacja pracy biblioteki szkolnej z uwzględnieniem indywidualizacji nauczania.
Awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego i innych wynikających z potrzeb biblioteki oraz oferty placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Efekty: Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podnoszenie kwalifikacji i podnoszenie jakości usług bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem wspierania placówek oświatowych i nauczycieli.

4.Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentów, opracowywanie i analiza pod katem uzyskanych efektów świadczących o podniesieniu jakości własnej pracy i jakości placówki, w której pracuję.

5.Podnoszenie wiedzy i umiejętności z zakresu bibliotekoznawstwa i nauk pokrewnych poprzez samokształcenie


Samodzielne studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych
Gromadzenie materiałów związanych z wykonywaną pracą
Śledzenie internetowych serwisów informacyjnych: edukacyjnych i bibliotecznych oraz baz danych między innymi:
www.biblioteka.oeiizk.waw.pl
www.e-pedgogiczna.edu.pl
www.ebib.oss.wroc.pl
www.literka.pl
baza danych książek i czasopism BN w Warszawie:
www.bn.org.pl
baza zawartości czasopism DBP we Wrocławiu:
www.dbp.wroc.pl
przeglądanie stron poświęconych bibliotecznemu prawu oświatowemu między innymi:
www.bibliotekako.pl
Wyszukiwanie nowości wydawniczych.
Efekt: Doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz lepsza organizacja i podnoszenie wydajności w realizacji zadań.

6.Badanie potrzeb czytelniczych uczniów, nauczycieli i innych użytkowników.

Przeprowadzenie i opracowanie ankiet diagnozujących potrzeby i oczekiwania użytkowników biblioteki. Badanie stopnia wykorzystania czasopism dydaktyczno-metodycznych w celu zaplanowania prenumeraty czasopism na następny rok. Opracowanie własnych narzędzi badawczych, analiza, sformułowanie wniosków i ich prezentacja.
Efekt: Aktualna wiedza o potrzebach czytelniczych użytkowników biblioteki. Pozyskiwanie nowych czytelników. Podnoszenie jakości usług bibliotecznych z naciskiem na potrzeby nauczycieli, nauczycieli – bibliotekarzy i placówek oświatowych współpracujących z biblioteką.


7.Praca w zespole do spraw ewaluacji wynikająca z Planu Nadzoru Pedagogicznego na rok 2013/2014.
Praca zgodnie z przyjętym harmonogramem planu nadzoru.
Efekt: Lepsza komunikacja i współpraca międzywydziałowa, która ułatwi sprawne zarządzanie placówką.

8.Pozyskiwanie nowych i dbanie o stałych użytkowników biblioteki
Zwiększanie liczby użytkowników zgodnie z Koncepcją Pracy Biblioteki Pedagogicznej na lata 2013-2018.
Zachęcanie użytkowników do korzystania z oferty biblioteki poprzez mój udział w targach, konferencjach oraz wspieranie stałych użytkowników w korzystaniu z warsztatu informacyjnego placówki.
Efekty: Pozyskiwanie nowych czytelników.
9.Przygotowywanie materiałów do linku dla maturzystów.
Aktualizacja i rozbudowa linku dla maturzystów:
przygotowanie wykazu internetowych zasobów edukacyjnych przydatnych uczniom i nauczycielom do egzaminu maturalnego
opracowanie aktualnego zestawienia pomocy maturalnych dostępnych w bibliotece
graficzne przedstawianie wybranych pomocy zawartych w zestawieniach.
Promowanie linku matura na zajęciach z uczniami szkół ponadgimnazjalnych.
Efekty: Pozyskanie nowych czytelników, promocja oferty bibliotecznej na stronie www biblioteki. Wsparcie uczniów i nauczycieli poprzez prowadzenie zajęć dla maturzystów z wykorzystaniem materiałów zgromadzonych w linku oraz z omówieniem pozostałego warsztatu informacyjnego niezbędnego w przygotowaniach do egzaminu maturalnego.

10. Organizacja i prowadzenie konkursu.
Poznaj swoją Małą Ojczyznę – konkurs upowszechniający wiedzę o regionie wśród uczniów.
Wykonanie prezentacji multimedialnej z przebiegu konkursu i przedstawienie prac. Wystawienie prac w budynku biblioteki oraz udostępnianie otrzymanych prac jako ciekawostka i prezentowanie twórczości innych.
Efekty: Poszerzanie oferty biblioteki. Poszerzanie wiedzy o regionie i wzmacnianie tożsamości kulturowej. Wspieranie nauczycieli w realizacji edukacji regionalnej.

11.Prowadzenie zajęć bibliotecznych na terenie placówki.
Prowadzenie zajęć z uczniami według własnych scenariuszy:
Poznaj nas bliżej! Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach – zbiory i zasady korzystania.
Poznaj swoją „Małą Ojczyznę” - zajęcia z edukacji regionalnej.
Bookcrossing – nowa forma popularyzacji czytelnictwa.
Efekty: Podniesienie jakości usług bibliotecznych. Wspomaganie uczniów i nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych wynikających z podstawy programowej. Wspieranie bibliotek szkolnych w zakresie promowania czytelnictwa .

12.Kontrola wewnętrzna zbiorów bibliotecznych.
Przeprowadzanie cząstkowego skontrum zbiorów. Sprawdzanie stanu księgozbioru.
Po przeprowadzeniu cząstkowych kontroli wewnętrznych modernizacja Instrukcji postępowania ze zbiorami w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach.
Efekty: Uporządkowanie stanu księgozbioru.

13.Pełnienie funkcji zastępcy kierownika Wydziału Udostępniania Zbiorów.
Zastępowanie kierownika i organizacja pracy Wydziału, w którym pracuję podczas nieobecności kierownika w pracy.
Efekty: Poznawanie metod organizowania pracy.

14.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opis realizacji planu rozwoju zawodowego, autorefleksja, wnioski do dalszej pracy.
Efekt: Systematyczna dokumentacja i wnioski do dalszej pracy.


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1.Udział w formie doskonalenia zawodowego przy wykorzystaniu technologii komputerowej.
Udział w szkoleniu:
Wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela bibliotekarza.
Efekt: Podnoszenie jakości usług bibliotecznych i własnej pracy.

2.Wykorzystanie poczty elektronicznej w celu komunikowania się z użytkownikiem biblioteki. Komunikowanie się z użytkownikami w celu prolongaty zbiorów, zapytań o dostępność zbiorów, wysyłanie upomnień, wysyłanie oferty oraz do wymiany informacji z innymi bibliotekarzami i nauczycielami za pomocą poczty internetowej wypozyczalnia@bpsk.nets.pl
Efekty: Zadowolenie czytelników i usprawnienie warsztatu pracy. Wspieranie w pracy innych nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli poprzez dzielenie się swoją wiedzą, wysyłaniem interesujących ich informacji drogą elektroniczną.

3.Opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentów z wykorzystaniem programów komputerowych między innymi pakietu Microsoft Office.
Tworzenie narzędzi badawczych do diagnozy i pomiaru jakości biblioteki oraz opracowywanie ankiet i wyników w postaci tabelaryczne, graficznej czy opisowej
Przygotowywanie napisów i tablic informacyjnych do redagowania
i przygotowywania materiałów na gazetki i wystawy,
Opracowywanie scenariuszy, materiałów metodycznych, pomocy dydaktycznych, programów itp.,
Wykonywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń,
Wykonywanie materiałów informacyjnych wizytówki, zakładki, ulotki,
Opracowywanie opisów do kroniki,
Opracowywanie materiałów z okresu stażu z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
Efekt: Podnoszenie jakości własnej pracy.
4.Prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem pracowni multimedialnej.
Wykorzystanie zasobów znajdujących się w pracowni: komputery z oprogramowaniem, projektor w celu uatrakcyjnienia zajęć z uczniami. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych.
Efekt: Wspomaganie procesu dydaktycznego przez bibliotekę poprzez organizowanie zajęć bibliotecznych z wykorzystaniem warsztatu informatycznego dostępnego w pracowni.

5.Wdrażanie użytkowników do korzystania z katalogu elektronicznego, katalogu on-line kartoteki zagadnieniowej oraz pracowni multimedialnej
Instruktaż i pomoc użytkownikom biblioteki przy korzystaniu z katalogów elektronicznych oraz pracowni multimedialnej.
Efekt: Samodzielność użytkowników biblioteki korzystających z warsztatu informacyjnego biblioteki.

6.Umieszczanie informacji oraz własnych opracowań na internetowej stronie biblioteki lub innych witrynach edukacyjnych oraz portalu społecznościowym Facebook i na Newsletterze.
Opracowywanie materiałów.
Aktualizacja i rozbudowa linku dla maturzystów:
opracowanie internetowych zasobów edukacyjnych dla maturzystów,
opracowanie aktualnego zestawienia pomocy maturalnych,
graficzne przedstawienie wybranych pomocy zawartych w zestawieniach,
i innych materiałów w razie potrzeb oraz na bieżąco aktualizowanie zamieszczonych materiałów,
Zamieszczanie dokumentacji fotograficznej z imprez oraz ich opisu.
Włączenie się do obchodów Tygodnia Zakazanych Książek promowanych na stronie facebookowej.
Przygotowywanie materiałów do zamieszczania na Newsletterze biblioteki.
Efekt: Promocja oferty bibliotecznej.

7.Tworzenie i sporządzanie zestawień tematycznych odpowiadających na potrzeby użytkowników biblioteki.
Zbieranie i aktualizowanie zestawień wszelkich materiałów ukazujących się o bibliotece w teczce.
Przygotowywanie zestawień uwzględniających tematy kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014:
1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.
4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.
oraz zestawienie nowych pomocy do matury, zestawienia dla PPP w Skierniewicach i innych w miarę potrzeb.
Efekt: Ułatwienie dotarcia do zbiorów bibliotecznych, promowanie zbiorów bibliotecznych. Wsparcie nauczycieli i innych pracowników placówek oświatowych w dotarciu do interesujących ich materiałów.

8. Prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej
Udzielanie porad indywidualnych i zbiorowych w zakresie informacji bibliotecznej, bibliograficznej, katalogowej i rzeczowej, prowadzenie rejestru porad.
Efekt: Większa świadomość użytkowników biblioteki w poruszaniu się po bibliotece.

9.Ochrona i konserwacja dokumentów bibliotecznych.
Podejmowanie działań zmierzających do prawidłowej ochrony i konserwacji zbiorów bibliotecznych:
odpowiednie magazynowanie zbiorów,
bieżąca konserwacja,
dbanie o kompletność zbiorów.
systematyczna kontrola zbiorów
Efekt: Porządek w magazynie i dłuższa żywotność książek.

10.Publikacja PRZ na portalu edukacyjnym.
Wysłanie i publikacja opracowanego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego w celu podzielenia się nim z innymi nauczycielami.
Efekt: Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych; prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

1.Wykonywanie zadań członka Rady Pedagogicznej.
Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Opracowywanie i zatwierdzanie materiałów.
Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej.
Efekt: Podnoszenie jakości usług bibliotecznych.2.Opracowanie i udostępnianie materiałów innym nauczycielom.
Tworzenie, zbieranie i udostępnianie różnych materiałów innym zainteresowanym nauczycielom np. podstawa programowa, awans zawodowy nauczyciela.
Efekt: Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami w celu wspierania ich w pracy i poprawy jakości ich pracy.

3.Prowadzenie zajęć otwartych, koleżeńskich dla nauczycieli.
Wspieranie nauczycieli bibliotekarzy z filii naszej biblioteki w związku z automatyzacją placówki w ramach obsługi programu wypożyczalnia, magazynu i obsługi katalogu on–line. Dzielenie się wiedzą w podejmowaniu działań dążących do pełnej automatyzacji placówki.
Dzielenie się wiedzą i zebranymi materiałami z innymi nauczycielami naszej placówki odbywającymi staż na stopień awansu zawodowego.
Efekt: Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.

4.Udział w spotkaniach z nauczycielami bibliotekarzami dzielenie się doświadczeniami.
Wymiana wiedzy i doświadczeń w pracy bibliotecznej z innymi nauczycielami bibliotekarzami.
Efekt: Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami i wpieranie ich w codziennej pracy. Na bieżąco Potwierdzenie uczestnictwa

5.Opracowanie własnych publikacji i publikowanie ich na stronach serwisów dla nauczycieli bibliotekarzy.
Opracowanie materiału o działalności BP w Skierniewicach.
Efekt: Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami i promocja działalności biblioteki.


§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;

1. Realizacja Programu „Zbędna Książka”.
Realizacja założeń programu „Zbędna Książka”. Pozyskiwanie darów od czytelników. Selekcja otrzymanych materiałów. Przekazywanie wybranych pozycji do Wydziału Gromadzenia Zbiorów w celu włączenia ich do zbiorów biblioteki. Przesyłanie informacji do innych placówek w celu podzielenia się otrzymanymi zbiorami. Wysyłanie oferty do nauczycieli-bibliotekarzy drogą mailową, Newsletter i prezentowanie zbiorów przygotowanych do przekazania na konferencjach, warsztatach, przy okazji innych zajęć z uczniami. Propagowanie akcji „uwolnij książkę”.
Efekt: Podnoszenie jakości usług bibliotecznych, promocja czytelnictwa i propagowanie poszanowania do słowa pisanego.

2.Realizacja programu z edukacji regionalnej Poznaj swoją „Małą Ojczyznę”
Realizacja założeń i celów programu edukacyjnego upowszechniającego wiedzę o regionie wśród uczniów:
prowadzenie zajęć bibliotecznych dla uczniów, organizowanie wystaw, imprez, spotkań z twórcami regionu.
Efekt: Dostęp do informacji nt. historii, kultury i tradycji regionu łódzkiego, wzmocnienie tożsamości regionalnej wśród uczniów i promowanie regionu.

3. Realizacja programu Rola czasopismdydaktyczno-metodycznych.
Realizacja programu. Opracowanie własnych narzędzi badawczych do zbadania stopnia wykorzystania czasopism dydaktyczno-metodycznych w celu zaplanowania prenumeraty czasopism na następny rok. Analiza, sformułowanie wniosków i ich prezentacja.
Efekt: Podnoszenie jakości usług bibliotecznych.

4. Opracowanie i wdrożenie Programu odzyskiwania książek od czytelników.
Modernizacja programu pod kątem pracy w systemie KLIENT-SERWER.
Systematyczne dopingowanie czytelników do przestrzegania regulaminu bibliotecznego.
Postępowanie zgodnie z procedurami w celu odzyskiwania zbiorów bibliotecznych.
Analizowanie rekordu karta czytelnicza, monitowanie i wysyłanie monitów drogą pocztową i mailową.
Efekt: Podnoszenie jakości usług bibliotecznych.

5.Realizacja założeń i celów Programu Wychowawczego Biblioteki.
Realizacja założeń i celów Programu Wychowawczego Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach. Wdrażanie uczniów i użytkowników biblioteki do odpowiedniego zachowywania się w bibliotece i dbania o zbiory biblioteczne.
Efekt: znajomość zasad poprawnego zachowania się w bibliotece przez ich użytkowników.


§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;

1.Organizowanie wystaw
Wydzielenie księgozbioru i prezentowanie w formie wystawki książek i artykułów na temat:
Historii, kultury i tradycji regionu łódzkiego.
Wystawa z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.
Wystawa książek zakazanych
Wystawy informujące o ważnych wydarzeniach historycznych, kulturalnych, społecznych czy świętach.
W związku z kierunkami polityki oświatowej na rok szkolny 2013/2014 przygotowanie wystaw uwzględniających tematy:
1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.
4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.
W związku z ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2014 Rokiem Edmunda Bojanowskiego – prezentowanie w formie wystawy informacji o jego życiu i działalności.
Efekt: Dzielenie się wiedzą z innymi oraz promocja biblioteki.

2.Planowanie i realizacja zadań zespołu problemowo-zadaniowego do spraw promocji biblioteki.
Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu do spraw do spraw promocji biblioteki.
Realizowanie zadań zaplanowanych w planie zespołu problemowo-zadaniowego do spraw promocji w zakresie:
* umieszczania informacji z realizacji stałych imprez bibliotecznych i innych planowanych i zorganizowanych imprezach, wydarzeniach na stronie internetowej biblioteki,
* przekazywania informacji z życia biblioteki w celu zamieszczania ich na Facebooku biblioteki.
* opracowanie folderu, zakładek, wizytówek zgodnie z aktualna ofertą.
* promocja biblioteki w środowisku lokalnym (współpraca z lokalnymi mediami).
Opracowywanie materiałów na tablicę informacyjną o działalności biblioteki i ważnych wydarzeniach znajdującą się w holu przed wejściem.
Efekt: Promocja biblioteki w środowisku lokalnym.

3.Prowadzenie kroniki biblioteki i archiwum zdjęć.
Redagowanie opisów i tworzenie dokumentacji fotograficznej z działalności naszej placówki.
Stworzenie i aktualizowanie archiwum zdjęć z działalności biblioteki.
Efekt: Zapis i dokumentowanie działalności placówki.


§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;

1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Skierniewicach w ramach pedagogizacji rodziców.
Stworzenie oferty dla poradni, zestawień tematycznych, gotowych artykułów i prezentacja ich na tablicy w poradni. Oferta skierowana będzie do pracowników poradni, ale szczególnie do odwiedzających ją rodziców przyprowadzających dzieci na zajęcia z psychologami, logopedami czy innymi terapeutami. Oferta pod hasłem: Jak pomóc dziecku z…
Efekt: Poszerzanie oferty biblioteki, pozyskiwanie nowych czytelników i wspieranie pracowników poradni w ich pracy.

2.Współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Skierniewicach.
Prezentowanie placówki na konferencjach organizowanych przez PPPP w Skierniewicach.
Efekt: Promowanie oferty biblioteki i pozyskiwanie nowych czytelników.

3.Współpraca z PWSzZ w Skierniewicach.
Świadczenie usług informacyjnych na potrzeby PWSzZ w Skierniewicach:
współpraca z biblioteką uczelni,
prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego dla studentów,
przygotowywanie wykazów literatury zgodnie z kierunkami kształcenia.
Efekt: Promowanie usług bibliotecznych, wspieranie pracy biblioteki uczelnianej.

4.Współpraca z WODN w Skierniewicach
Świadczenie usług informacyjnych na potrzeby WODN w Skierniewicach:
prowadzenie tablicy informacyjnej dotyczącej oferty edukacyjnej w Ośrodku,
przygotowywanie zestawień tematycznych na potrzeby konsultantów,
organizowanie wystaw nowości na terenie Ośrodka,
prezentowanie oferty edukacyjnej na konferencjach metodycznych.
Efekt: Promowanie oferty biblioteki i wspieranie pracowników WODN w ich pracy.

5.Pozyskiwanie funduszy na promocję i realizowanie działań podejmowanych w bibliotece.Pozyskiwanie funduszy czy nagród rzeczowych pomocnych w organizowaniu imprez, konkursów i prowadzenia innej działalności biblioteki.

Efekt: pozyskane środki.6.Organizacja spotkania autorskiego.
Podjęcie działań zmierzających do zaproszenia do naszej placówki nauczyciela-bibliotekarza pracującego w jednej z warszawskich szkół, aby opowiedział o swojej książce o życiu i twórczości Stanisławy Fleszarowej-Muskat i podzielił się z zainteresowanymi, jaką drogę musiał przejść, aby udało się wydać książkę.
Efekt: Promowanie twórczości innych nauczycieli.


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony;

1.Zdiagnozowanie i opracowanie studium przypadku.
Analiza, podjęcie działań nad rozwiązaniem i opis problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z którymi można spotkać się w bibliotece pedagogicznej na temat:

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Miejscem Odkrywania Talentów.

Efekt: Opracowanie studium przypadku, wyciągnięcie wniosków i realizacja ich w dalszej pracy.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.