AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Alicja Szałęga, 2016-07-22
Rusocice

Historia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju

- n +PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOData rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2013
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2016

Główne cele awansu zawodowego:
• doskonalenie swoich metod i warsztatu pracy,
• podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno – wychowawczych,
• podniesienie poziomu pracy szkoły oraz wspieranie rozwoju szkoły,
• dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami,
• zdobycie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.


Czynności organizacyjne związane z awansem zawodowym
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.


• Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
- Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskania stopni awansu
- fragmentów Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
• Tworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu.
• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego.

• Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe).


Początek stażu

Cały okres stażu


Wrzesień 2013
Cały staż

Zbiór dokumentacji
Wniosek, plan rozwoju
Biblioteczka
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Gromadzenie materiałów i dokumentów.
Cały okres stażu
Zgromadzone materiały
3. Opracowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Analiza, autorefleksja i przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Maj 2016 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego


Zadania wynikające z rozporządzenia.§ 8 ust. 2 pkt. 1
„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkół”

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.


• Udział w zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego: w różnego rodzaju kursach, seminariach, szkoleniach, konferencjach metodycznych, warsztatach.

• Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

• Aktywny udział w pracy zespołów przedmiotowych.

• Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej
i psychologicznej.
• Korzystanie z publikacji
i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

Cały okres stażu
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady

Cały okres stażu

Zaświadczenia
Potwierdzenia,
zaświadczenia


Potwierdzenie w zeszycie zespołu przedmiotowego
Biblioteczka

2. Modyfikowanie warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, rodzaju zadań, sposobu oceniania) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych uczniów.
• Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej.
• Wzbogacanie szkolnych zasobów dydaktycznych o nowe środki np. książki, plansze, gry dydaktyczne itp.
• Opracowanie zestawu nowych metod pracy z uczniami oraz narzędzi i procedur podwyższających atrakcyjność prowadzonych zajęć.
- stosowanie aktywizujących metod nauczania
- opracowanie pomocy dydaktycznych: testów sprawdzianów, kart pracy.
• Prowadzenie pomiaru dydaktycznego-diagnoza wstępna dla klas I.
• Opieka nad pracownią historyczną.
Cały okres stażu

Notatki, karty pracy, testy
i sprawdziany przygotowane dla uczniów

Zgromadzone środki dydaktyczne
3. Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej zadań.
• Praca w zespołach szkolnych opracowujących
i modyfikujących dokumentację szkolną np.
w zespole przedmiotowym, zespole ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły, zespole wychowawczym.
• Tworzenie i ciągła ewaluacja planów dydaktyczno-wychowawczych, planów pracy poprawy efektywności kształcenia
i Przedmiotowego Systemu Oceniania
z nauczanych przedmiotów
• Zapoznanie uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi.
• Przygotowywanie i przeprowadzanie próbnego egzaminu gimnazjalnego, dokonywanie analiz wyników egzaminu.

Cały okres stażu

Potwierdzenia,
dokumentacja własna
Analizy,
wnioski wyników

4. Rozwijanie zainteresowań
i motywowanie uczniów do nauki historii.

• Przygotowanie uczniów do historycznych konkursów szkolnych i pozaszkolnych, egzaminu gimnazjalnego.
• Uczestniczenie w konkursach.
• Praca indywidualna z uczniem zdolnym- zorganizowanie historycznego koła zainteresowań.
• Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas III jako przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.

Cały okres stażu
Zaświadczenia, sprawozdania,

5. Współudział w organizowaniu imprez szkolnych, uroczystości środowiskowych.
• Organizowanie konkursów, projektów, akademii i imprez klasowych.

Cały okres stażu
Scenariusze, protokoły
6. Organizacja wycieczek edukacyjnych oraz historyczno – krajoznawczych.

• Organizacja wycieczek szkolnych do miejsc historii, muzeum, kina, itp. z udziałem uczniów.
• Wyjazdy z uczniami do miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym.
• Udział wraz z uczniami w szkolnych i gminnych uroczystościach rocznicowych.Cały okres stażuPlany wycieczek i sprawozdania z ich realizacji

§ 8, ust.2, pkt 2
„Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

Zadania
Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania

1. Wykorzystanie Internetu w zakresie działań dydaktyczno-wychowawczych.
• Udział w kursach informatycznych, szkoleniach, konferencjach.
• Korzystanie z Internetu w codziennym warsztacie pracy jako źródła cennych informacji.
• Wykorzystanie Internetu i komputera
do czynności związanych ze stażem
na nauczyciela dyplomowanego.
- Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
- Stworzenie bazy linków do ulubionych portali edukacyjnych.
- Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.
- Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”.
- Korzystanie z poczty elektronicznej.
• Wdrażanie uczniów do korzystania
z technologii komputerowej podczas przygotowywania różnych materiałów.

Cały okres stażu


Według potrzeb
Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń.Spis portali, zbiór linków, wydruki stron internetowych, notatki dotyczące awansu.


2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

.
• Tworzenie prezentacji multimedialnych o tematyce historycznej.
• Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu historii.
• Przygotowywanie nowych narzędzi przydatnych do pracy w szkole.
• Wykorzystanie bazy szkolnej do opracowywania własnych zajęć, przygotowywania uczniów do konkursów tematycznych i przedmiotowych.
• Wzbogacanie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie Internetu, urządzeń multimedialnych, encyklopedii multimedialnych do opracowywania lekcji i zajęć koła przedmiotowego.
• Przygotowanie materiałów dydaktycznych, dokumentów, testów techniką komputerową.
• Sporządzanie analizy wyników egzaminu gimnazjalnego- tabele, wykresy (również w formie elektronicznej).


Cały okres stażu


Według potrzeb
Programy, prezentacje multimedialne.

Konspekty lekcji z wykorzystaniem komputera.


Notatki własne, konspekty, karty pracy, testy, sprawdziany.

Potwierdzenie, dziennik zajęćRaporty§ 8 ust. 2 pkt 3
„Umiejętność dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”

Zadania
Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania

1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
• Przekazywanie wiedzy i materiałów metodycznych zdobytych na kursach doskonalących, konferencjach metodycznych,
- opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych.
• Aktywne uczestniczenie w pracach zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych, dzielenie się doświadczeniem, wypracowanie wspólnych narzędzi pracy.
• Przygotowanie i przeprowadzenie rady szkoleniowej w ramach WDN.
• Uczestniczenie w pracach komisji konkursowych.
• Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli zespołu humanistycznego
pt. „Praca w programie Excel”.
Na bieżąco
Cały okres stażu

Grudzień 2013


Wg potrzeb


Materiały szkoleniowe,
Scenariusz zajęć,

Sprawozdania z pracy zespołów


Referat, prezentacja multimedialna

Zaświadczenie

Zapis w zeszycie zespołu humanistycznego

2. Opublikowanie w portalu internetowym Planu Rozwoju Zawodowego.

• Przygotowanie planu i przesłanie na strony internetowe.
2013/2014
Publikacja w Internecie
3. Współpraca
z nauczycielami innych przedmiotów.
• Wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości, konkursów, szkoleń, wyjazdów.
• Współudział w przygotowaniu
i przeprowadzeniu powiatowego konkursu polonistycznego.
Cały okres stażu

Przykładowe scenariusze uroczystości szkolnych , konkursów, sprawozdania
z wyjazdów
§ 8 ust.2, pkt 4a
„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”

Zadania
Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania
1. Opracowanie projektu edukacyjnego z historii.
• Opracowanie projektu edukacyjnego „Wybitni mieszkańcy naszego regionu”.
• Wdrożenie i ewaluacja projektu.
W drugim roku stażu
Plan projektu, arkusze ewaluacyjne

2. Pedagogizacja rodziców w zakresie aktualnych potrzeb.
• Przygotowanie wystąpień dla rodziców
(rozmowy z rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi uczniów).

Cały okres stażuReferaty, potwierdzenia rodziców, wpisy
w dzienniku lekcyjnym
3. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych.
. • Opracowanie i realizowanie programu pracy z uczniem zdolnym oraz programu dodatkowych zajęć wyrównawczych z historii:
- Koło przedmiotowe z historii
- Dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas III jako przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.

Cały okres stażu

Programy pracy,
Opis realizacji programów

§ 8 ust.2, pkt 4c
„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”

Zadania
Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania

1. Realizowanie zadań kulturalno – wychowawczych mających na celu rozwijanie zainteresowań.

• Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych do miejsc historii, muzeum, kina, teatru .


Cały okres stażu


Potwierdzenie, wpisy w dziennikach2. Organizowanie konkursów szkolnych – przedmiotowych.

• Organizacja konkursów szkolnych,
• Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach historycznych na wyższym szczeblu.
• Zorganizowanie potyczek z historii dla
klas I.
• Sprawdzenie i sporządzenie dokumentacji pokonkursowej.


Cały okres stażuZaświadczenia, dyplomy,
Sprawozdania z konkursów

3. Kształtowanie postaw patriotycznych.
• Wyjazdy z uczniami do miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym.
• Udział wraz z uczniami w szkolnych i gminnych uroczystościach rocznicowych.
• Przygotowywanie gazetek ściennych w pracowni historycznej o tematyce rocznicowej, regionalnej lub rodzinnej.
• Organizacja uroczystości szkolnych.
i współudział w ich przeprowadzaniu.
• Opracowanie scenariuszy uroczystości
(np. Święto Niepodległości, Rocznica Konstytucji 3 Maja)
• Przeprowadzenie uroczystości.
• Współudział w uroczystościach przeprowadzanych przez innych nauczycieli.
Cały okres stażu


Zgodnie
z harmonogramem
Potwierdzenie

Wpisy w dziennikach
Zdjęcia,
scenariusze uroczystości
4. Przygotowanie/sprawdzanie próbnych egzaminów gimnazjalnych z historii i wos-u dla klas III. • Aktywny udział w pracach zespołu
w przygotowaniu i przeprowadzeniu egzaminów próbnych.
• Sprawdzanie próbnych egzaminów, opracowanie wyników.
Cały okres stażu

Zapisy w zeszycie zespołu humanistycznego,
Analiza wyników egzaminów próbnych


§ 8 ust.2, pkt 4e
„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”

Zadania
Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym.

• Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych.
• Skierowania na badania, opinie, konsultacje.
Cały okres stażu
Potwierdzenie


2. Włączanie rodziców do aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły.

• Współudział w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych.

Cały okres stażu

Potwierdzenie


3. Współpraca z rodzicami.
• Przeprowadzanie zebrań i indywidualnych spotkań z rodzicami.
• Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów mających problemy w nauce
i sprawiających problemy wychowawcze.
• Pedagogizacja rodziców.
• Kontaktowanie rodziców z pedagogiem szkolnym.
Drugi i trzeci rok stażu

Wg potrzeb
Potwierdzenie,
Adnotacje w dzienniku lekcyjnym


§ 8 ust.2, pkt 5
„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”

Zadania
Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania

1. Poszerzenie wiedzy
w zakresie umiejętności diagnozowania
i rozwiązywania problemów uczniów.

• Udział w kursach i szkoleniach dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
• Studiowanie literatury fachowej.
Cały okres stażuZaświadczenia

Wykaz literatury

2. Inne zagadnienia
i problemy mogące wyniknąć w czasie trwania stażu.
Cały okres stażu


Powyższy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i w trakcie realizacji może ulec modyfikacji lub korekcie zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

PODPIS NAUCZYCIELA PODPIS DYREKTORA SZKOŁY

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.