AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Izabella Czaplińska, 2016-06-28
Olsztyn

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan awansu

- n +

Szkoła Podstawowa w Szczęsnem
Izabella Czaplińska Szczęsne 5
nauczyciel mianowany 10-687 Olsztyn


Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela dyplomowanego


Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2013 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Przewidywany termin zakończenia stażu: 31 maja 2016r.

Przedstawiony plan rozwoju zawodowego zakłada kontynuację mojej wcześniejszej pracy jako nauczyciela i wychowawcy dzieci. Są to plany i zamierzenia związane z działaniami, które stanowią rozwinięcie i doskonalenie dotychczasowej pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole i poza nią.
Plan ma formę otwartą, dopuszcza się nanoszenie modyfikacji dotyczących podejmowanych zadań, form ich realizacji, czy też sposobu dokumentowania w zależności od wynikających potrzeb, przydzielonych zadań dodatkowych itp.


Czynności organizacyjne

Lp. Zadania do realizacji Forma/Metoda Termin Dowody realizacji
1.
2.

3. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.


Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju. - analiza nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego

- gromadzenie dokumentów potwierdzających realizacje planu
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego- przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju VIII/IX 2013

IX 2013
IX 2013

cały okres stażu

V-VI 2016VI 2016

wniosek
plan rozwoju zawodowego

zaświadczenia, dyplomy, scenariusze zajęć
ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły

sprawozdanie


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
§ 8 ust.2 pkt.1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

1. Doskonalenie kompetencji zawodowych i wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce - udział w dostępnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły
- udział w warsztatach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa i wykorzystanie zdobytej wiedzy na lekcjach matematyki i zajęć komputerowych
- udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
- stosowanie metod aktywizujących, korzystanie z różnych źródeł informacji
- zbieranie i tworzenie pomocy dydaktycznych i materiałów wspomagających nauczanie cały okres stażu zaświadczenia, dyplomy
2. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów w celu podniesienia jakości nauczania - przeprowadzenie testu z matematyki diagnozującego wiadomości i umiejętności uczniów, porównanie wyników i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy
- ewaluacja własnego systemu oceniania
- analiza wyników badań osiągnięć uczniów na koniec roku szkolnego i sprawdzianów próbnych, wdrażanie wniosków cały okres stażu


wyniki testów i ich analiza


wyniki ewaluacji i wnioski
wyniki badań i wnioski
3. Działania na rzecz mobilizacji uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności - praca z uczniem zdolnym i potrzebującym pomocy
- przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych
- organizacja konkursów szkolnych i klasowych np.: Mistrz Pamięciowego Liczenia, Mistrz Klawiatury, Kangur
- organizacja w szkole Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia – organizator lokalny
- przygotowanie uczniów do Sprawdzianu Szóstoklasisty cały okres stażu dyplomy, podziękowania, zdjęcia, prace uczniów
4. Doskonalenie pracy wychowawczej - diagnoza wychowawcza i plan wychowawczy klasy opracowany w oparciu o nią
- organizowanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii poradni cały okres stażu wyniki diagnozy
plan wychowawczy
rejestr pomocy uczniom
5. Działania na rzecz pomocy uczniom z opiniami lub potrzebującym tej pomocy - efektywność zajęć dydaktyczno - wyrównawczych cały okres stażu oceny uczniów
prace uczniów
6. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności - studiowanie literatury fachowej i wykorzystanie Internetu w poszukiwaniu nowych pomysłów
- śledzenie nowości wydawniczych i wykorzystywanie ich w praktyce cały okres stażu notatki własne
7. Organizacja wyjazdów edukacyjnych, imprez i uroczystości szkolnych - organizowanie wyjazdów edukacyjnych np. do teatru, kina, muzeum
- współudział w organizacji wybranych apeli i imprez szkolnych
- organizowanie imprez klasowych - Dzień Chłopaka, Mikołajki, Andrzejki, Wigilia, Dzień Kobiet itp. cały okres stażu zapisy w dziennikach
8. Współpraca z rodzicami na płaszczyźnie dydaktycznej i wychowawczej - indywidualne konsultacje z rodzicami
- spotkania i rozmowy z rodzicami na tematy zaproponowane przez wychowawcę lub rodziców
- rozmowy na temat ewentualnych trudności wychowawczych i problemów dydaktycznych uczniów, wyznaczanie wspólnego kierunku działań
- psychoedukacja rodziców

cały okres stażu zapisy w dzienniku
opracowane przeze mnie pomoce dydaktyczne

§ 8 ust.2 pkt.2 Wykorzystywanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej;
1. Korzystanie z programów komputerowych i Internetu w organizacji warsztatu pracy własnej

- komputerowe opracowania sprawdzianów, kartkówek i testów
- komputerowe opracowania bieżącej dokumentacji,
- korzystanie z Internetu przy opracowywaniu tematów lekcji, sprawdzianów i konkursów
- tworzenie prezentacji oraz filmów
- wypełnianie świadectw i arkuszy ocen przy pomocy programu Librus
- korzystanie z multimedialnych encyklopedii, słowników,
- korzystanie z serwisów i portali edukacyjnych cały okres stażu sprawdziany
opracowane tematy, scenariusze lekcji
przykładowe materiały lekcyjne zaczerpnięte z Internetu
2. Wykorzystanie technologii komputerowej w celu podniesienia jakości pracy - kontakt e-mailowy z Dyrektorem szkoły i innymi nauczycielami w celu szybkiej wymiany informacji
- wykorzystanie poczty elektronicznej w kontaktach z uczniami (zadania domowe, prace nad projektami)
- tworzenie różnego rodzaju dokumentacji, zaproszeń dyplomów
- wykorzystanie komputera do inwentaryzacji w szkole
- udział w szkoleniu e-learningowym „Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki z klas IV–¬VI” (druga edycja)
- uczestnictwo w tworzeniu zmian w statucie szkoły cały okres stażu

2013/2014przykładowe prace

arkusze inwentaryzacyjne
zaświadczenie


statut szkoły
3. Wykorzystanie technologii informacyjnej na lekcjach - prowadzenie lekcji z użyciem komputera, Internetu, tablicy interaktywnej cały okres stażu scenariusze lekcji, tematy lekcji w dzienniku
4. Wykorzystanie technologii w promocji szkoły - prowadzenie strony internetowej szkoły
- opracowanie prezentacji multimedialnej promującej szkołę cały okres stażu strona internetowa
prezentacja§ 8 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć;

1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom - prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
cały okres stażu konspekty lekcji

2. Praca w zespole nauczycieli uczących w kl. IV-VI - współpraca z nauczycielami, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów
- przeprowadzenie szkolenia w ramach zespołu, zgodnych z posiadaną wiedzą i umiejętnościami oraz potrzebami nauczycieli
cały okres stażuprzykładowe materiały własne
3. Udostępnianie własnych materiałów innym nauczycielom- przygotowanie artykułów do publikacji na stronie internetowej
- publikacja materiałów dotyczących metod nauczania lub własnych scenariuszy lekcji na portalach edukacyjnych
cały okres stażu wydruk stron internetowych, zaświadczenia
4. Działania interdyscyplinarne - przygotowanie z nauczycielami uroczystości i imprez szkolnych
- współpraca z innymi wychowawcami podczas organizacji wyjść pozaszkolnych cały okres stażu scenariusze imprez sprawozdanie wychowawcy
§ 8 ust.2 pkt. 4 a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;
1. Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań.

- opracowanie planu wychowawczego klasy IV, V, VI
- opracowanie programów pracy wyrównawczej dla uczniów
- opracowanie programu pracy świetlicy o tematyce matematycznej „Matematyczni Odkrywcy” IX 2013, IX 2014, IX 2015

IX 2013
opracowane programy i plany dydaktyczne i wychowawcze

§ 8 ust.2 pkt. 4 c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
1. Współorganizowanie imprez, uroczystości oraz wyjść szkolnych -zorganizowanie np. Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia
- współorganizowanie wyjść do kina itp. cały okres stażu dyplom, podziękowanie
2. Organizowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych - opracowanie scenariuszy konkursów oraz regulaminów
- zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach
cały okres stażu scenariusze konkursów strona internetowa szkoły
3. Realizacja projektów edukacyjnych - przeprowadzenie serii zajęć z programu „Dziecko w sieci” – projekt „Sieciaki” itp.
- opracowanie programu i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych „Kraina matematyki” realizowany w ramach projektu „Klub Młodych Omnibusów” cały okres stażu
2013/2014 materiały powstałe w trakcie projektu
4. Rozwijanie zainteresowań uczniów - praca uczniów na platformie edukacyjnej „WSiPnet”
cały okres stażu wydruk przykładowych ćwiczeń
§ 8 ust.2 pkt 4 e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną - kierowanie uczniów na badania po konsultacji z rodzicami, nauczycielami cały okres stażu

opinie wychowawcy/ nauczyciela dotyczących uczniów
2. Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej uczniów
- zdiagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów (rozmowy z rodzicami i uczniami)
- integracja zespołu klasowego
- współpraca z pracownikiem socjalnym GOPS cały okres stażu wpisy w dzienniku lekcyjnym
3. Udział w akcjach Samorządu Uczniowskiego - organizowanie wraz z uczniami akcji na terenie szkoły np. charytatywnych (Góra Grosza, Fundacja Pomóż i Ty) i innych jako opiekun Samorządu Uczniowskiego cały okres stażu sprawozdania
strona internetowa szkoły
§ 8 ust.2 pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony;
1. Obserwacja i analiza problemów uczniów wymagających szczególnej opieki dydaktyczno - wychowawczej - zebranie informacji o uczniach, opisanie historii zjawiska, przedstawienie rozwiązania problemu, uzyskanych rezultatów, wnioski cały okres stażu zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami opis i analiza wybranych przypadków wychowawczychIzabella Czaplińska
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.