AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Edyta Czyżycka, 2016-06-28
Czchów

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr EDYTA CZYŻYCKA
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Agnieszka Śliz
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2013r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2016r.
Szkoła: Publiczne Gimnazjum w Czchowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Czchowie
Dyrektor Szkoły: mgr Anna Wojakiewicz – Skarżyńska, mgr Barbara Wojakiewicz


Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji
§ 7 ust.1 pkt 1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1. Poszerzenie wiadomości na temat zasad funkcjonowania i organizacji życia szkoły.
- analiza dokumentacji szkolnej - na bieżąco - własne notatki
2. Udział w posiedzeniach i pracach Rady Pedagogicznej, zespołu humanistycznego oraz w zespołach doraźnych powołanych przez Dyrektora Szkoły.
- obecność na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zespołu humanistycznego, innych zespołów, realizacja przydzielonych obowiązków,
- współpraca z gronem pedagogicznym - cały okres stażu - lista obecności
- protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, zespołu humanistycznego, innych zespołów
3. Współpraca z rodzicami wychowanków, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym. - spotkania z rodzicami w trakcie dni otwartych oraz wywiadówek,
- zbieranie, aktualizowanie i udzielanie informacji o wychowankach,
- organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- opracowywanie IPET-ów dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- wspólne rozwiązywanie problemów opiekuńczo-wychowawczych
- sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, wyjść i imprez.
- cały okres stażu - wpisy w dzienniku
- własne notatki
- dokumentacja z zakresu organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
4. Motywowanie i wspieranie rozwoju uczniów - organizowanie konkursów przedmiotowych z języka polskiego,
- zachęcanie uczniów do nauki języka polskiego,
- przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach,
- prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego,
- prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
- zgodnie z planem konkursów z języka polskiego
- w miarę potrzeb, w okresie trwania stażu

- cały okres stażu - protokoły z konkursów
-wpisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych
- wydruk ze szkolnej szkoły internetowej
5. Współpraca ze strukturami samorządowymi, innymi organizacjami działającymi na rzecz systemu edukacji, pomocy społecznej, postępowania
w sprawach nieletnich.
- zaznajomienie się ze specyfiką pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, uwzględnianie w działaniu własnym opinii i zaleceń PPP w stosunku do wychowanków
- współpraca z kuratorami sądowymi
- współpraca z MOPS w Czchowie
-cały okres stażu - notatki własne
- dokumentacja szkolna

§ 7 ust. 1 pkt. 2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego : Karty Nauczyciela, Rozporządzenia MEN z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- udział w warsztatach metodycznych na temat awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
- samodzielne opracowanie planu rozwoju zawodowego -IX 2013- według terminów szkoleń
- IX 2013 -właściwe prowadzenie dokumentacji
- zaświadczenia
- plan rozwoju zawodowego
2. Poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz szkolnym i zewnętrznym doskonaleniu służącemu własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły.
- udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
- udział w kursach, konferencjach i warsztatach metodycznych
- cały okres stażu

- listy obecności
- zaświadczenia
- potwierdzenia uczestnictwa


3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej
i metodycznej. - poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez szkołę; śledzenie nowości wydawniczych
- cały okres stażu - wykaz lektur
- adresy stron internetowych
4. Tworzenie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. - korzystanie z portali internetowych dla nauczycieli
- zamieszczenie planu rozwoju zawodowego a także konspektów zajęć własnego autorstwa na portalach internetowych dla nauczycieli,
- tworzenie dyplomów,
- tworzenie bazy zasobów internetowych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć przy użyciu tablicy interaktywnej - cały okres stażu


- wykaz stron internetowych
- wydruk ze strony internetowej
- przykładowe dyplomy
5. Prowadzenie zajęć obserwowanych przez Dyrektora Szkoły lub opiekuna stażu.
- prowadzenie zajęć obserwowanych przez Dyrektora Szkoły lub opiekuna stażu - cały okres stażu - scenariusze zajęć
6. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu - cały okres stażu(zgodnie z planem) - notatki własne
6. Prowadzenie zajęć otwartych. - prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli, studentów odbywających praktyki, a także rodziców
- cały okres stażu - scenariusze zajęć


§ 7 ust. 1 pkt 3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
1. Zapoznanie się z podstawowymi ustawami regulującymi system oświaty. - analiza dokumentów prawa oświatowego:
• Ustawa o Systemie Oświaty
• Karta Nauczyciela
• Rozporządzeń MEN - cały okres stażu - własne notatki
2. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. - analiza i dobra znajomość dokumentacji wewnątrzszkolnej: Statutu, regulaminów (Rady Pedagogicznej, SU, Regulaminu Pracy, BHP), Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu Profilaktycznego.
- cały okres stażu - własne notatki

§ 7 ust. 2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłebianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
-samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych
poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej
- udział w wewnątrz - i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego
- cały okres stażu
- według oferty szkoleniowej - zaświadczenia

2. Tworzenie i rozbudowa własnego warsztatu pracy -gromadzenie i aktualizacja materiałów i pomocy dydaktycznych
-opracowywanie nowych metod pracy oraz narzędzi podnoszących atrakcyjność pracy
- uzupełnianie zasobów środków dydaktycznych.
- cały okres stażu - materiały i pomoce dydaktyczne
3. Prowadzenie ewaluacji własnych działań - planowanie pracy dydaktycznej - opracowywanie i modyfikowanie rocznych planów pracy dydaktycznej
-ewaluacja pracy dydaktycznej poprzez sprawdziany, ankiety, rozmowy
- IX 2013, IX 2014, IX 2015
- cały okres stażu - plany pracy dydaktycznej
- sprawozdania
- sprawdziany
- ankiety

§ 7 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznawanie struktury i problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego. - Zaznajomienie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole: opinie i orzeczenia PPP, zapisy w protokołach Rady Pedagogicznej
- rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów poprzez indywidualne rozmowy z uczniami, konsultacje z rodzicami, wychowawcami i innymi nauczycielami, wywiady
- obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych, pozaszkolnych
- indywidualne kontakty z dzieckiem
- prowadzenie pracy wychowawczej w zakresie profilaktyki, przeciwdziałania agresji, bezpiecznego korzystania z internetu
- współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty, wspierającymi działalność szkoły.
- cały okres stażu


- dokumentacja szkolna
- własne notatki
- dzienniki lekcyjne
2. Uaktywnianie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych , cywilizacyjnych i ekologicznych. - organizacja i włączanie się do akcji o charakterze ekologicznym (np. sprzątanie Świata, Dzień Ziemi)
- realizacja elementów programów profilaktycznych dotyczących przemocy, komunikacji w grupie, uzależnień, stresu
- organizowanie akcji charytatywnych.
-cały okres stażu - zapisy w dziennikach lekcyjnych
- sprawozdania z akcji
3. Wspieranie rozwoju uczniów.
- opieka nad uczniem zdolnym oraz mającym trudności w nauce
- organizacja konkursów z języka polskiego, przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
- bieżące diagnozowanie możliwości uczniów, problemów w nauce i ich przyczyn; pomoc uczniom z trudnościami w nauce w celu wyrównania braków, prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
- cały okres stażu - dzienniki zajęć pozalekcyjnych
- protokoły z przebiegu konkursów
- notatki własne

§ 7 ust. 2 pkt. 3 Umiejętnośćwykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera i technologii informacyjnej w codziennej pracy nauczyciela. - opracowywanie przy wykorzystaniu komputera materiałów i pomocy dydaktycznych, testów, sprawdzianów, scenariuszy lekcji
- wykorzystanie zasobów Internetu w pracy zawodowej do przygotowywania lekcji, zajęć pozalekcyjnych, konkursów i uroczystości szkolnych
- przygotowanie dokumentów szkolnych, min. programów nauczania, planów pracy dydaktycznej, sprawozdań z realizacji planów, sprawozdań z zajęć pozalekcyjnych
- przygotowanie dokumentacji nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
- korzystanie z encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych przy opracowywaniu zajęć
- korzystanie z dziennika elektronicznego - cały okres stażu
- na bieżąco
- wszelkie potrzebne materiały sporządzone przy pomocy komputera
- spis stron www, adresów portali edukacyjnych
- pisemna dokumentacja nauczyciela związana z przebiegiem stażu oraz inne dokumenty szkolne
- scenariusze zajęć2. Wykorzystanie komputera i Internetu na zajęciach.
- wykorzystanie na zajęciach tablicy interaktywnej, komputera, narzędzi multimedialnych, encyklopedii multimedialnych, słowników, programów edukacyjnych, Internetu
- cały okres stażu - dzienniki zajęć lekcyjnych
- scenariusze lekcji§ 7 ust. 2 pkt. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
- bieżące diagnozowanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych i edukacyjnych
- stosowanie w trakcie zajęć różnych ciekawych form pracy
- współpraca z opiekunami uczniów
-cały okres stażu, według potrzeb - notatki własne

2. Pedagogizacja rodziców.
- rozmowy indywidualne z rodzicami mające na celu wyznaczenie kierunków pracy dydaktycznej z dzieckiem
- zapraszanie na spotkania z rodzicami różnych specjalistów
- cały okres stażu - dokumentacja szkolna
3. Nawiązanie współpracy z organizacjami działającymi w celu wspierania nauczycieli w rozwiązywaniu problemów.
- wspólne rozwiązywanie problemów pedagogiczno-psychologicznych zaistniałych w szkole - cały okres stażu
- według potrzeb - dokumentacja szkolna
- notatki własne

§ 7 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły,w której nauczyciel odbywał staż.

1. Przeanalizowanie aktów prawnych. - znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy właściwych dla szkoły - cały okres stażu - notatki własne
2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
- wykazywanie się znajomością przepisów w konkretnych działaniach
- gromadzenie własnych zasobów tekstów aktów w formie pisemnej i elektronicznej
- cały okres stażu - notatki własne
- spis aktów prawnych

3. Aktywne uczestnictwo
w pracach organów szkoły oraz kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
- udział w Radach Pedagogicznych i zespołach opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne
- udział w pracach różnorodnych komisji
- prawidłowa organizacja wycieczek szkolnych - na bieżąco - zapisy w protokołach
- dokumentacja z przebiegu prac komisji
- karty wycieczek

Zatwierdzam do realizacji:


............................................................... ..........................................................
( data i podpis dyrektora )
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.