Katalog

Małgorzata Cieślak, 2016-06-28
Kozienice

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Język angielski - PLAN ROZWOJU zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego - Małgorzata Cieślak

- n +

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego


Imię i nazwisko: Małgorzata Cieślak;

Posiadane kwalifikacje:
- magister pedagogiki opiekuńczej,
- licencjat nauczania języka angielskiego,
- studia podyplomowe - emisja głosu;

Nazwa i adres placówki: Ognisko Pracy Pozaszkolnej ,,Ogród Jordanowski’’, ul. Jana Kochanowskiego 1, 26-900 Kozienice;

Czas trwania stażu: 02.09.2013 r. - 01.06.2016 r. (2 lata 9 miesięcy);

Opiekun stażu: mgr Monika Kujawiak;


Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;

Cele szczegółowe:
- doskonalenie metod i form pracy własnej,
- podnoszenie jakości pracy placówki,
- lepsze zaspokajanie potrzeb dzieci, rozwijanie ich zainteresowań.


Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego ujęte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz sposób ich realizacji

§7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Działania służące realizacji wymagań
Termin realizacji
Dowody realizacji


1. Wstępna ocena własnych kompetencji zawodowych - analiza uzyskanych kwalifikacji i umiejętności pod kątem rozwoju osobistego oraz podnoszenia jakości pracy placówki.

Wrzesień 2013 r.

Zgromadzone dyplomy, zaświadczenia

2. Dokumentowanie przebiegu stażu:
1) opracowanie planu rozwoju zawodowego;
2) złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
3) systematyczne gromadzenie dokumentów: programów, dyplomów itd.;
4) sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
5) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

Wrzesień 2013 r.

Na bieżąco

Czerwiec 2016 r.

Dokumentacja przebiegu stażu

3. Współpraca z opiekunem stażu – ustalenie terminów i tematyki zajęć obserwowanych i prowadzonych.

Początek każdego roku szkolnego

Konspekty, notatki

4. Podnoszenie i poszerzanie kwalifikacji zawodowych:
1) udział w warsztatach metodycznych związanych z nauczaniem języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
2) udział w szkoleniowych radach pedagogicznych WDN,
3) w ramach WDN wygłoszenie referatu na temat:
„Kierowanie energią grupy w celu zapobiegania agresji w trudnych sytuacjach, gdy wychowankowie nie przestrzegają norm dobrej komunikacji i kontraktów.”

Raz w roku

Według harmonogramu szkoleń

Zaświadczenia

Protokoły z zebrań rady pedagogicznej

5. Prowadzenie dokumentacji kół zainteresowań:
1) opracowanie programów kół zainteresowań,

2) prowadzenie dzienników zajęć,

3) opracowywanie miesięcznych wykazów frekwencji.

Początek każdego roku szkolnego

Na bieżąco


6. Współpraca z zespołem kronikarskim przy tworzeniu „Kroniki Ogrodu Jordanowskiego”.

Na bieżąco
Kronika


7. Tworzenie bazy lokalowo – sprzętowej:
1) wnioskowanie o zakup pomocy dydaktycznych,
2) tworzenie własnych pomocy dydaktycznych,
3) gromadzenie i udostępnianie innym nauczycielom różnych pomocy dydaktycznych w tym podkładów muzycznych
4) dbanie o estetykę i funkcjonalność sali zajęć.
5) współpraca z pracownikami placówki w tworzeniu dekoracji sezonowych i scenografii imprez.

Na bieżąco


Wg Kalendarza Wydarzeń Artystycznych

Konspekty zajęć

Zgromadzone pomoce i nagrania
Zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej i w kronice

8. Ocena własnych działań:
1) informacje zwrotne od uczestników zajęć i rodziców,
2) opracowanie i analiza kart obserwacji umiejętności dziecka,
3) analiza frekwencji na zajęciach.
4) udział w badaniu jakości pracy placówki – statystyczna analiza wyników.

Na bieżąco
Koniec każdego roku szkolnego
Na bieżąco
Według potrzeb

Karty obserwacji
Zapisy w dziennikach Opracowane zestawienia

§7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poszerzenie oferty placówki z uwzględnieniem potrzeb dzieci i rodziców – prowadzenie weekendowych zajęć o tematyce językowej.

Rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie
Listy obecności


2. Uwzględnienie w programach kół zainteresowań aspektów wychowawczych obejmujących m.in. zasady współdziałania w grupie, kształtowanie umiejętności dzielenia się czy profilaktykę zdrowotną.

Na bieżąco

Program koła zainteresowań

3. Włączenie się w organizację imprez i innych wydarzeń promujących placówkę:
1) pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu imprez organizowanych przez placówkę (Mikołaj w Ogrodzie, Mały Festiwal Szkolnej Piosnki Żeglarskiej, Festiwal Piosenki i Pieśni Religijnej, festyn z okazji Dnia Dziecka itp.);
2) pomoc w organizacji i obsłudze imprez dla środowiska lokalnego na terenie placówki;
3) reprezentowanie placówki podczas imprez masowych, wydarzeń kulturalnych (Spotkanie Wigilijne, Festiwal Muzyki Sakralnej imienia Józefa Furmanika itp.).

Według Kalendarza Wydarzeń Artystycznych.

Według potrzeb

Zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej i w kronice


4. Promocja aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego - prowadzenie zajęć dla dzieci w ramach akcji „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście”.

Ferie i wakacje w latach szkolnych 2013/2014 - 2015/2016

5. Pomoc uczniom w nauce języka angielskiego w dni wolne od stałych zajęć w placówce (w ramach zajęć świetlicowych).

Według potrzeb
Zapis w dokumentacji
Notatki z przeprowadzonych zajęć


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy:
1) przygotowanie dokumentacji potrzebnej do realizacji stażu (Microsoft Office Word 2007);
2) korzystanie z komputera i Internetu do przygotowania zajęć przez wykonywanie pomocy i szukanie nowych rozwiązań metodycznych;
3) wykorzystanie na zajęciach narzędzi multimedialnych,
4) tworzenie „Kroniki Ogrodu Jordanowskiego” w wersji elektronicznej.
5) tworzenie bazy stron internetowych związanych z tematyką kół zainteresowań i awansem zawodowym nauczyciela;
6) opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie;
7) tworzenie prezentacji multimedialnych (Microsoft Office PowerPoint 2007).

Na bieżąco

Dokumentacja awansu zawodowego

Pomoce dydaktyczne

Zapis elektroniczny kroniki

Wykaz stron internetowych
Publikacja na stronie internetowej
www.profesor.pl

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Podejmowanie działań służących rozwiązywaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych:
1) poznawanie struktury i problemów środowiska uczniowskiego:
- rozmowy i obserwacja wychowanków,
- rozmowy z rodzicami;
2) diagnozowanie trudności wychowawczych oraz poszukiwanie i stosowanie metod ich przezwyciężania i zapobiegania im;
3) motywowanie i wspieranie uczniów słabych;
4) stosowanie zróżnicowanych form i metod nauczania z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych.

Na bieżąco

Referat na temat reagowania w trudnych sytuacjach wychowawczych

Pomoce dydaktyczne

2. Samokształcenie w dziedzinach psychologii, pedagogiki i dydaktyki:
1) udział w warsztatach metodycznych,
2) korzystanie ze zbiorów biblioteki placówki,
3) korzystanie z publikacji zamieszczonych w Internecie,
wymiana doświadczeń i informacji z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.


Na bieżąco

Wykaz literatury tematycznej i stron internetowych
Notatki


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i awansu zawodowego nauczycieli.
Tworzenie wykazu aktów prawnych i artykułów o tematyce prawa oświatowego oraz udostępnianie ich innym nauczycielom.


Na bieżąco
Dokumentacja stażu

Wydruki
aktów prawnych i artykułów

Notatki
2. Analiza statutu placówki, zasad funkcjonowania i organizacji pracy.

Na bieżąco
Protokoły z zebrań rady pedagogicznej
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.