AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Krupa, 2016-06-28
Starachowice

Przyroda, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

- n +

Imię i nazwisko:
Pełniona funkcja / nauczany przedmiot: nauczyciel przyrody
Szkoła: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Kochanowskiego
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2016r.
Cele stażu:
• podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych,
• podniesienie jakości pracy szkoły
• zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
§ 8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenia pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji / uwagi
1. Poznanie procedury awansu zawodowego - Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego

- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

- Opracowanie planu rozwoju zawodowego

- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego 08-09.2013


09.2013

na bieżąco / okres stażu
05.2016 Pogłębienie znajomości prawa oświatowego

Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
plan rozwoju zawodowego


Gromadzenie zaświadczeń, opisów, analiz oraz sprawozdań

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
2. Doskonalenie warsztatu
i metod pracy nauczyciela
- Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego

- Samodzielne studiowanie literatury fachowej

- Gromadzenie materiałów służących jako pomoc naukowa w pracy dydaktyczno – wychowawczej

- Analiza i wybór programów nauczania oparciu o jego merytoryczne wartości

- Realizacja i ewaluacja rozkładów materiału do przyrody

- Doskonalenie umiejętności tworzenia scenariuszy zajęć, opracowywania testów

- Stosowanie aktywnych metod nauczania Okres stażu

Kwiecień 2014


Cały okres stażu


Cały okres stażu


Cały okres stażu Zaświadczenia, wykorzystywanie zdobytych wiadomości i umiejętności w pracy zawodowej

Pogłębianie wiedzy własnej

Nr programu nauczania


Zapisy w dzienniku lekcyjnym


Scenariusze zajęć, testy


Scenariusze zajęć
3. Poszerzanie (pogłębianie) wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu - Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej

- Udział pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli klas IV – VI

- Udział w lekcjach otwartych prowadzonych przez nauczycieli klas IV - VI

- Udział w szkoleniach, kursach, konferencjach metodycznych, seminariach, warsztatach, organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli Cały okres stażu


Cały okres stażuCały okres stażuCały okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia


Zaświadczenia, potwierdzeniaScenariusze zajęć, pomoce, karty pracy, (fotografie)


Zaświadczenia, potwierdzenia
4. Rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów
- Realizacja programu IPNI „Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, informatycznych i technicznych

- Realizacja programu „Trzymaj formę”

- Organizacja wycieczek dydaktycznych i krajoznawczo – turystycznych

- Obserwacja i analiza możliwości uczniów: zbieranie informacji wg przygotowanych narzędzi – karty pracy, opracowanie kart samooceny, rozmowy z rodzicami, pedagogiem i psychologiem szkolnym

- Prowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych Okres stażu


Okres stażu
Okres stażu Zaprezentowanie umiejętności uczniów w czasie szkolnych i klasowych imprez i uroczystości.
Rozwijanie wiedzy i zainteresowań dzieciWzbogacanie wiedzy o wychowankach w celu dostosowania wymogów i treści zajęć do ich możliwości intelektualnych5. Praca w szkolnych zespołach - zespole ds. Programu Profilaktycznego Szkoły (korekty wskazanych obszarów, modyfikowanie programu)

- zespole ds. analizy wyników sprawdzianu klas VI

- zespole ds. planowania dyżurów śródlekcyjnych Okres stażuRok szkolny 2013/2014

Rok szkolny 2013/2014 Przygotowanie i prezentacja raportu


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji / uwagi
1. Stosowanie technologii komputerowej - Przygotowywanie materiałów do zajęć, konstruowanie kart pracy, dyplomów, scenariuszy

- Tworzenie prezentacji multimedialnych

- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy multimedialnej

- Prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem komputera
Okres stażuOkres stażu

Okres stażu


Okres stażu Wzbogacenie warsztatu pracy. Estetycznie wyglądające dokumenty, pomoce dydaktyczne. Nauczenie umiejętności wyszukiwania informacji oraz samodzielnego sporządzania tekstów w oparciu o edytory.
Urozmaicenie metod nauczania
pobieranie szablonów, testów itp. ze stron internetowych.
2. Korzystanie
z Internetu - Publikacja Planu Rozwoju Zawodowego na portalu oświatowym
- Zamieszczenie na stronach internetowych portali edukacyjnych wybranych scenariuszy zajęć

- Korzystanie z informacji zamieszczonych w oświatowych serwisach internetowych

- Konsultacje z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych Okres stażu

Okres stażuOkres stażu


Okres stażu Dzielenie się swoją wiedzą

Zdobywanie i wzbogacanie wiadomości poprzez umiejętność korzystania z doświadczeń innych nauczycieli,
§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji / uwagi
1. Współpraca z nauczycielami na terenie własnej placówki - Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli klas IV – VI

- Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli

-Współpraca z pedagogiem szkolnym

- Udział w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli klas IV – VI

- Współpraca z nauczycielami
w przygotowaniu konkursów oraz imprez szkolnych

- Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć

- Omawianie problemów dydaktyczno - wychowawczych Okres stażu


Okres stażu


Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażuOkres stażu


Okres stażu Czynne uczestnictwo w życiu szkoły, poszerzenie warsztatu pracy, wzbogacania stosowanych przez nauczycieli metod pracy, zaprezentowanie warsztatu pracy
Możliwość porównania i modyfikacji sposobu nauczania i dyscyplinowania zespołu klasowego oraz zapoznanie z różnymi stylami prowadzenia zajęć.
Dzielenie się zdobytymi
i opracowanymi nowościami
z zakresu edukacji, dydaktyki, wychowania

2. Dzielenie się swoją wiedzą
z szerszym gronem nauczycieli - Publikowanie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy, programu autorskiego na portalu internetowym Okres stażu Zaświadczenia o publikacji


§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji / uwagi
1. Rozwijanie zainteresowań i indywidualnych uzdolnień dzieci - Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych w ramach koła przyrodniczego Okres stażu Prezentacja nabytych umiejętności Stworzenie wystawy wytworów pracy dziecięcej, zebranie fotografii i scenariuszy dokumentujących pracę uczniów.
2. Prowadzenie zajęć wyrównawczych - Przygotowanie programu zajęć wyrównawczych Okres stażu Zapisy w dzienniku lekcyjnym§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji / uwagi
1. Praca indywidualna
z dzieckiem zdolnym - Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych
i międzyszkolnych Okres stażu Zwiększenie efektywności pracy zawodowej.
Promocja szkoły w środowisku. Budzenie zdrowej rywalizacji
2. Pedagogizacja rodziców -zebrania dla rodziców, referat i warsztaty na temat: „Internet – czy moje dziecko umie z niego bezpiecznie korzystać”

- Angażowanie rodziców w sprawy klasy i szkoły, w przygotowywanie oraz włączanie w prowadzenie imprez, uroczystości Okres stażu Włączanie rodziców do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły
3. Organizacja imprez, uroczystości i akcji - Organizowanie imprez klasowych: Dzień Chłopaka, Walentynki, Mikołajki, Dzień Kobiet, Wigilia, itp.

- Organizowanie dyskoteki karnawałowej

- Przygotowanie akcji, apeli, akademii, uroczystości szkolnych.

- Zorganizowanie akcji: „Sprzątanie świata”, „Góra grosza”, Złota gorączka”, „WOŚP”, pokazów I pomocy przedmedycznej, zbiórka korków na sprzęt rehabilitacyjny, „Dzień Jablka” Okres stażu Integracja zespołu klasowego.Prezentowanie na forum szkolnym przygotowanych występów, inscenizacji


Zebranie pieniędzy dla potrzebujących, zdobywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia, dbanie o innych
4. Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach - Udział uczniów w konkursach szkolnych międzyszkolnych np.: konkurs matematyczno – przyrodniczy, Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy, „Kto nie pali, jest na fali”

- Współpraca z nauczycielami matematyki przy przygotowaniu uczniów do konkursu matematyczno - przyrodniczego Okres stażu Aktywizowanie uczniów do brania udziału w różnego rodzaju konkursach, budzenie zdrowej rywalizacji, dążenie do osiągania sukcesów.5. Działania wychowawcze na rzecz najbliższego środowiska - Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz Fundacji na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „Szkoło pomóż i Ty”, Towarzystwa „Mój dom”, Stowarzyszenia „Dorośli dzieciom”, WOŚP, Okres stażu Kształcenie postawy gotowej do dzielenia się z innymi

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji / uwagi
1. Współpraca
z Poradnią PP w Starachowicach - Kierowanie dzieci na badania, realizacja zaleconych ćwiczeń, wymagań
Okres stażu Podniesienie efektywności pracy z uczniem mającym trudności w nauce poprzez wdrożenie zaleceń usprawniających rozwój ucznia wg wskazań Poradni
2. Współpraca z Zarządem Rejonowy PCK - Praca w Radzie Reprezentantów PCK

- Pełnienie funkcji opiekuna SK PCK

- Rozwój działalności charytatywnej

- Koleżeńskie korepetycje
- Oświata zdrowotna, szkolenia Okres stażu

Zaświadczenie
3. Współpraca ze Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną - Udział w szkoleniach dotyczących promocji zdrowia

- Realizacja programu „Trzymaj formę” Okres stażu Zaświadczenia, sprawozdanie
4. Współpraca z pedagogiem - Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej

- Rozmowy i konsultacje w sprawie uczniów mających trudności w nauce, sprawiających problemy wychowawcze Okres stażu Potwierdzenia pedagoga
5. Współpraca z PTTK - Udział w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno - Krajoznawczym Okres stażu Dyplomy
6. Pełnienie funkcji Rzecznika Praw Ucznia - Pełnienie dyżurów rzecznika dla uczniów i ich rodziców

- Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka Okres stażu Sprawozdanie, zdjęcia


§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji / uwagi
1. Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów wychowawczych - Opisy przypadków, analiza przyczyn, pogłębianie wiedzy fachowej w zakresie zaspokajania potrzeb edukacyjnych
i wychowawczych. Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych. Praca nad rozwiązaniem problemu Okres stażu Opis i analiza przypadku
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.