AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Korzycka, 2016-06-28
ŁOPUSZNA

Lekcja wychowawcza, Scenariusze

Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów - scenariusz lekcji wychowawczej w szkole ponadgimnazjalnej

- n +

1. Scenariusz zajęć – Mediacja 45 min.

Cele lekcji
• uczeń potrafi:
- zdefiniować pojęcia: konflikt i mediacja,
- wymienić rodzaje mediacji,
- wskazać zasady mediacji,
- podać zalety mediacji,
- opisać rolę mediatora w procesie mediacji,
- wskazać instytucje/miejsca/stowarzyszenia zajmujące się mediacją i promujące mediację.

Metody nauczania
• metody aktywizujące: praca w grupach; wykład, sondaż diagnostyczny.

Środki dydaktyczne
• kwestionariusz autopercepcji wg Anni Towned,
• prezentacja multimedialna (program Prezi),
• spoty telewizyjne z kampanii „Masz prawo do mediacji”.

Przebieg lekcji
Faza wprowadzająca
1. Nauczyciel informuje uczniów, że celem zajęć jest zdiagnozowanie poziomu ich konfliktowości/ugodowości oraz zapoznanie ich z pojęciem mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów.
2. Uczniowie zostają poproszeni przez nauczyciela o wypełnienie kwestionariusza autopercepcji wg Anni Towned, który jest dostępny m. in. na stronie internetowej http://www.zsp1.ng.pl/zsp1/archiwum/2011_2012/20111024Asertywnosc/Asertywnosc.pdf

Faza realizacyjna
1. Po wypełnieniu kwestionariusza ankiety i krótkiej interpretacji wyników (typy zachowań
i postaw: bierny, manipulujący, agresywny, asertywny) nauczyciel przechodzi do miniwykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej (program Prezi), w której znajdują się następujące informacje:
Slajd 1: Definicja konfliktu (wg M. Deutscha),
Slajd 2: Poziomy konfliktów (wg M. Deutscha) – potencjalny, ukryty, jawny,
Slajd 3: Koło konfliktu (za Ch. Moore’em) – konflikt danych, interesów, strukturalny, relacji, wartości,
Slajd 4: Piramida potrzeb wg Maslow’a – potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności i miłości, uznania, samorealizacji,
Slajd 5: Postawy wobec konfliktu – unikanie, dostosowanie, rywalizacja, kompromis, współpraca.
2. Nauczyciel inicjuje dyskusję w klasie zadając pytanie: „Jakie Waszym zdaniem są pozytywne i negatywne funkcje konfliktu?”. Najtrafniejsze odpowiedzi uczniów zapisuje
na tablicy. Następnie pyta uczniów: „Jaka Waszym zdaniem jest różnica pomiędzy rozstrzygnięciem konfliktu a jego rozwiązaniem?”. Pytanie to ma służyć wprowadzeniu
do lekcji pojęcia mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów.
3. Po wypełnieniu przez uczniów ankiety nauczyciel przechodzi do miniwykładu
z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej (program Prezi) oraz spotów telewizyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości promujących mediację w ramach projektu „Masz prawo
do mediacji”:
Slajd 1: Definicja pojęcia mediacja (wg dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE L 136 z 24.05.2008, s. 3–8); zaprezentowanie uczniom spotów telewizyjnych promujących mediację w środkach masowego przekazu w roku 2011-2012 w ramach projektu „Masz prawo do mediacji”,
Slajd 2: Rodzaje mediacji – mediacje cywilne, gospodarcze, rodzinne, karne, z nieletnim sprawcą czynu karalnego, transgraniczne, rówieśnicze;
Slajd 3: Zasady mediacji – dobrowolność, bezstronność, poufność, neutralność, akceptowalność,
Slajd 4: Zalety mediacji –
• „służy zapewnieniu harmonii społecznej i konstruowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich,
• sprzyja budowaniu porozumienia, łamaniu barier i niwelowaniu napięcia społecznego,
• zwiększa gwarancję usunięcia na trwałe konfliktu, do jakiego doszło pomiędzy stronami,
• pozwala wypracować stronom akceptowalne rozwiązania problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,
• zapewnia stronom możliwość decydowania o jej ostatecznym wyniku,
• zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu lub sporu,
• pozwala spojrzeć na spór z innej perspektywy, skłonić strony do rozważenia problemu
z punktu widzenia drugiej strony,
• zaspokaja potrzebę opowiedzenia o swoich krzywdach, doznanym poczuciu niesprawiedliwości,
• zapewnia wyższą skuteczność realizowania porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie,
• przyczynia się do skrócenia okresu trwania postępowania sądowego,
• przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym,
• realizuje konstytucyjną zasadę dostępu do wymiaru sprawiedliwości, zwaną potocznie prawem do sądu, w praktyce zaś rozumianą nie tylko jako zapewnienie szybkich i niedrogich procedur sądowych, ale także alternatywnych pozasądowych procedur rozwiązywania sporów.”
Slajd 5: Mediator – umocowany społecznie, uprawniony i niezależny,
Slajd 6: Wskazówki (dotyczą instytucji, stowarzyszeń, itp. prowadzących w danym rejonie mediacje).

Faza podsumowująca
1. Nauczyciel inicjuje grę dydaktyczną „prawda czy fałsz”, którą wykorzystuje w celu sprawdzenia i utrwalenia wiedzy na temat mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów. Wykorzystuje przy tym pamięć kinestetyczną, by podane uczniom na lekcji wiadomości lepiej zostały zapamiętane.
2. Przebieg zabawy: „Uczestnicy zajęć stają w rzędach, a nauczyciel ustawia naprzeciw
2 krzesła: jedno oznakowane literą P [prawda], drugie literą F [fałsz]. Następnie wygłasza różne twierdzenia dotyczące mediacji, jej rodzajów, zasad, roli mediatora itp., a uczestnicy zabawy stojący jako pierwsi zajmują to z krzeseł, które ich zdaniem zawiera potwierdzenie lub zaprzeczenie zasłyszanej kwestii. Po udzieleniu odpowiedzi wędrują na koniec swoich rzędów (prowadzący może odnotowywać punktację dla obu drużyn). Kolejni uczniowie postępują analogicznie, aż limit twierdzeń zostanie wyczerpany. Zwycięża drużyna, która udzieli więcej prawidłowych odpowiedzi.”

przygotowała i opracowała: Magdalena Korzycka

Źródła:
Czy tylko sąd rozstrzygnie nasz spór? Mediacja i sądownictwo polubowne, pod red. A. Rękas, Warszawa 2010, s. 16.
Zientalska A., Pedagogika zabawy i inne metody aktywizujące [w:] „Wszystko dla szkoły”, 2008, nr 3, s. 15.

Bibliografia do zagadnienia (wybór):
Aronson E., Wilson T.D., Akert R. M., Psychologia społeczna, Poznań 1994.
Bargiel – Matusiewicz K., Negocjacje i mediacje, Warszawa 2010.
Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami, Warszawa 1999.
Czy tylko sąd rozstrzygnie nasz spór? Mediacja i sądownictwo polubowne, pod red. A. Rękas, Warszawa 2010.
Dobek-Ostowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 1999.
Domachowski W., Psychologia społeczna komunikacji niewerbalnej, Toruń, 1993.
Gmurzyńska E., Morek R., Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2014.
Mediacje ponad podziałami, red. nauk. M. Tabernacka, Wrocław 2013.
Moore Ch., Mediacje – praktyczne strategie rozwiazywania konfliktów, Warszawa 2009.
Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym, pod red. Plucińskiej M., Poznań 2014.
Scenariusze zajęć dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, Poznań 2103.
Skrodzka M., Możliwe strategie mediacyjne, dostęp on – line [www.iph.bialystok.pl/wp-content/uploads/2015/.../Możliwe-strategie-mediacyjne1.pdf, URL z dnia 29 maja 2016 roku].
Świeżak R., Tański M., Alternatywne metody rozwiązywania sporów. Przegląd zagadnień, Warszawa 2003.
Tabernacka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2009.
Zientalska A., Pedagogika zabawy i inne metody aktywizujące [w:] „Wszystko dla szkoły”, 2008, nr 3.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.