AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Skiba, 2016-06-28
Rędziny

Zawodowe, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

- n +
Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażystyMiejsce pracy: Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie
Imię i nazwisko dyrektora: mgr Mariusz Zawada
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Joanna Piątkowska
Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr inż. Małgorzata Skiba
Czas trwania stażu: 01.09.2015 – 31.05.2016

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi ono podsumowanie realizacji założonych przeze mnie w planie rozwoju zawodowego zadań oraz celów.
Rozpoczynając staż postawiłam przed sobą następujące cele:
Cel główny:
 Uzyskanie stopnia awansu zawodowego – nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
 Poznanie organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
 Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
 Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
 Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej
w szkole ponadgimnazjalnej.
 Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć
z prowadzącym.
 Prowadzenie zajęć w obecności Opiekuna stażu i Dyrektora Szkoły. Omawianie zajęć, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
 Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego
Pracę w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie rozpoczęłam 1 września 2015 roku i tym samym rozpoczęłam swój staż na nauczyciela kontraktowego. Plan rozwoju zawodowego opracowałam
w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności mając nadzieję,
że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie, jakość mojej pracy z młodzieżą, a przez to pracy szkoły. W czasie trwania stażu realizowałem założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. W szczególności są to:
I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż (zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.1.)
Moim pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy
w okresie odbywanego stażu było zapoznanie się z wszelkimi procedurami osiągania awansu zawodowego. W związku z tym zapoznałam
się z przepisami prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego oraz śledziłam wszelkie informacje poświęcone oświacie w prasie, telewizji
i Internecie. W szczególności zapoznałam się z:
a) Ustawą Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami (Rozdział 3a, Awans Zawodowy Nauczycieli);
b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego
i przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły (załącznik nr 1).
Następnie odbyłam bezpośrednią rozmowę z moim opiekunem stażu Panią mgr Joanną Piątkowską na temat zasad i norm naszej wspólnej współpracy. Czego efektem był zawarty kontrakt (załącznik nr 2), w ramach, którego ustaliłyśmy zasady współpracy oraz obserwacji moich zajęć przez opiekuna
i przeprowadzania przeze mnie lekcji w jej obecności. Nasza współpraca przebiegała w przyjaznej atmosferze i była niezwykle pomocna w trakcie całego okresu trwania stażu, m. in. w przypadku pytań dotyczących organizacji szkoły, przygotowania zajęć dydaktycznych oraz sposobów postępowania w przypadku uczniów konfliktowych.
Kolejnym zadaniem było poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania i organizacji szkoły w ramach, którego zapoznałam
się z dokumentami regulującymi pracę szkoły, w tym:
 Statutem Szkoły i jej oddziałów,
 Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
 Programem Wychowawczym Szkoły,
 Planem Profilaktyki,
 Regulaminem Funkcjonowania Placówki.
Dzięki lekturze powyższych dokumentów zrozumiałam jak działa szkoła
i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie, a także poznałam zasady oceniania i promowania uczniów, przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów, zasady i terminy klasyfikowania uczniów oraz zasady oceniania zachowań uczniów. Ponadto dowiedziałam się, jakie są moje własne prawa i obowiązki.
Poznałam warunki lokalowe szkoły, jej tradycję, zasady pracy Rady Pedagogicznej oraz innych organów działających w szkole (Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego). Zapoznałam się także z tygodniowym planem zajęć w szkole, planem dyżurów nauczycielskich, zastępstwami oraz zasadami współpracy dyrektora z pracownikami poprzez codzienną obserwację pracy szkoły oraz udział we wszystkich radach pedagogicznych i posiedzeniach Zespołu ds. Przedmiotów Zawodowych, co znacznie przyczyniło się do usprawnienia mojej pracy w szkole. Dzięki temu poznałam moje obowiązki oraz sposób, w jaki powinnam je realizować.
Sumiennie wywiązywałam się ze wszystkich powierzonych mi zadań: planowo rozpoczynałam i kończyłam zajęcia, pełniłam dyżury podczas przerw międzylekcyjnych oraz zapoznawałam się na bieżąco
z harmonogramem zastępstw.
Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi pracy w szkole i poza nią analizując akty prawne, które otrzymałam od Pani Ewy Wawrzyniak. Uczestniczyłam także w szkoleniu BHP. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w niebezpiecznych sytuacjach.
Podczas rad pedagogicznych poznawałam zadania i zasady funkcjonowania szkoły takie jak analiza wyników egzaminów maturalnych i zawodowych oraz procedury przeprowadzenia tych egzaminów, zasad ewaluacji.
Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej tj. dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen, dziennika zajęć pozalekcyjnych, księgi udziału w olimpiadach, konkursach oraz księgi zarządzeń Dyrektora szkoły.
Na bieżąco dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego poprzez gromadzenie zaświadczeń, zestawień bibliograficznych, notatek ze szkoleń, warsztatów, obserwacji lekcji. Zgromadzona dokumentacja została wykorzystana przeze mnie do tworzenia własnego warsztatu pracy. Systematyczne dokumentowanie własnych działań w znacznym stopniu ułatwiło mi opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Analiza i notatki z podejmowanych działań są zapisem cennych spostrzeżeń nabytych w trakcie zdobywania doświadczenia zawodowego oraz doskonalenia posiadanej już wiedzy i umiejętności.II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.2).
W ramach tego zadania ponownie zapoznałam się z podstawa programową dla kierunku technik logistyk (333107) oraz programem nauczania.
Jest to program opracowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej i na jego podstawie ułożyłam roczny rozkład materiału dla przedmiotu Usługi Transportowo Spedycyjne oraz Kryterium Oceniania dla ww. przedmiotu (załącznik nr 3). Utworzyłam ponadto własny warsztat pracy: sprawdziany, kryteria ocen cząstkowych, wytyczne dla uczniów odnośnie uzyskiwania i poprawy ocen cząstkowych.
W trakcje całego stażu poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez wewnątrzszkolne i pozaszkolne formy doskonalenia. Uczestniczyłam
w szkoleniach oraz konferencjach przedmiotowo- metodycznych z zakresu:
 „Organizacja prac Zespołu Komisji Przedmiotów Zawodowych na rok szkolny 2015/2016” (załącznik nr 4)
 „Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w szkołach zawodowych. Organizacja roku szkolnego 2015/2016” (załącznik nr 4)
 „Współpraca w chmurze- nowoczesna metodyka pracy nauczyciela szkoły zawodowej” (załącznik nr 4)
 „Ewaluacja wewnętrzna doradztwa zawodowego” (załącznik nr 4)
 „Działania wspomagające ucznia w procesie kształcenia zawodowego” (załącznik nr 4)
 „Teoria gier” (załącznik nr 4)
Zarówno wewnątrzszkolne jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli okazały się bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Uważam, że wiedza
i umiejętności zdobyte na powyższych szkoleniach pomogły mi
w rozwijaniu moich umiejętności pedagogicznych i dalszej bardziej efektywnej pracy z uczniami. Strefa osobista rozwoju zawodowego obejmowała także doskonalenie własnych umiejętności i wiedzy.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie na stronie internetowej www.profesor.pl mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania, jak również przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej (płyta załącznik nr 6). Na bieżąco śledziłam propozycję zadań, a także nowości wydawnicze na stronach internetowych, m.in.: profesor.pl, www.nbportal.pl, www.akademiaparp.gov.pl, www.logistyka.net.pl, www.e-logistyka.pl, www.lpb.wsl.com.pl. Przygotowując lekcje korzystałam z programów multimedialnych oraz wykorzystywałam komputer do przygotowywania dokumentacji, sprawdzianów oraz pomocy dydaktycznych na lekcje. Podczas prowadzenia zajęć wykorzystywałam przygotowywane prezentacje multimedialne oraz filmy dydaktyczne, które prezentowałam wykorzystując projektor. Zachęcałam również uczniów do korzystania z Internetu, który w dzisiejszych czasach stał się jednym
z niezbędnych narzędzi w nauce poprzez m.in. utworzenia klasowego maila, aby móc wysyłałać materiały związane z prowadzonymi zajęciami i szybko komunikować się z klasą.

III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów. (zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.3).
Poprzez ciągły kontakt oraz rozmowy z nauczycielami, wychowawcami oraz pedagogiem szkolnym poznałam i zgromadziłam informacje na temat sytuacji rodzinnej wychowanków. Miałam stały kontakt z wychowawcami klas, w jakich prowadziłam lekcje. Klasy, z którymi miałam zajęcia nie stwarzały większych problemów wychowawczych, dlatego też nie zaistniała potrzeba bezpośredniego kontaktu z rodzicami. Pomimo tego
w czasie wywiadówek szkolnych byłam zawsze obecna w szkole pozostając do dyspozycji rodziców.
Wielokrotnie pełniłam opiekę nad młodzieżą podczas doraźnych zastępstw oraz dyżurów nauczycielskich. Dzięki temu lepiej poznałam środowisko uczniów, ich oczekiwania i problemy. Uczestniczyłam w uroczystościach związanych z życiem szkoły. Miałam okazję pełnić opiekę nad młodzieżą poza szkołą podczas dwudniowej wycieczki do Warszawy oraz na dwudniowym rajdzie rowerowym do Łagiewnik Wielkich, a także podczas wyjazdu na VI Konkurs Wiedzy Logistycznej do Dąbrowy Górniczej. Ponadto sprawowałam opiekę nad młodzieżą podczas wyjść poza szkołę do MDK
w Częstochowie oraz podczas IX Salonu Edukacji Technicznej i Zawodowej,
a także podczas wyjazdu na Targi Edukacyjne do Panek oraz podczas promocji naszej szkoły. Wszystkie te działania pozwoliły mi poznać ewentualne problemy, które mogą pojawić się podczas wyjazdów
z młodzieżą.
Brałam również udział różnych wydarzeniach związanych z życiem szkoły np. Dniu Otwartym Szkoły, Pierwszym Dniu Wiosny.
Pełniłam funkcje przewodniczącego oraz członka komisji egzaminacyjnej podczas matur i egzaminów zawodowych.
IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć. (zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.4).
W ramach realizacji tych zadań obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu Panią mgr Joannę Piątkowską. Ponadto prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i Pani Dyrektor szkoły mgr inż. Doroty Szymczyńskiej (załącznik nr 5).
Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami.
Po przeprowadzonym hospitacjach razem z opiekunem i Panią Dyrektor omawiałyśmy wady i zalety przeprowadzonych przeze mnie zajęć oraz sama analizowałam swoje mocne i słabe strony.

PODSUMOWANIE
Dziewięciomiesięczny staż oraz formy dokształcania zawodowego pozwoliły mi na dokonanie analizy mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. Swój warsztat pracy wzbogaciłam
o nowe doświadczenia i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i umiejętności pracy w szkole oraz okresem pełnym nowych możliwości.
Uważam, że mocną stroną mojej działalności jest łatwość nawiązywania kontaktu z uczniami, wzbudzanie ich zaufania, zaangażowanie w pracę
z uczniem oraz dokształcanie się i doskonalenie swojego warsztatu pracy.
Słabą stroną mojej pracy zawodowej jest jeszcze brak znajomości środowiska nauczycielskiego i specyfiki organizacji szkoły co przyczynia się do pewnej nieśmiałości i niepewności. Będę się także starała bardziej angażować w życie szkoły oraz angażować całą klasę do skupienia uwagi podczas lekcji i przestrzegania przez młodzież ustalonych zasad.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głębokie przekonanie, że aby być coraz lepszym nauczycielem należy nieustannie doskonalić swoje umiejętności
i warsztat pracy. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy
i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne.
Załącznik nr 1
Plan Rozwoju Zawodowego

Załącznik nr 2
Kontrakt z opiekunem stażu

Załącznik nr 3
Rozkład materiału, kryteria oceniania

Załącznik nr 4
Zaświadczenia z odbytych szkoleń
Załącznik nr 5
Wykaz zajęć obserwowanych
Załącznik nr 6
Płyta CD z dokumentacją stażu

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.