AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Strzelecka, 2016-06-28
Warszawa

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

Plan rozwoju zawodowego
na stopień nauczyciela dyplomowanego


Dane osobowe
Imię i nazwisko:
Stopień awansu: nauczyciel mianowany
Posiadane kwalifikacje:
Pełniona funkcja: wychowawca świetlicy.

Terminarz
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 20013 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2016 r.


§8 ust. 2 pkt 1
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, z późn. zm.)


WYMAGANIA
KWALIFIKACYJNE

FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOKUMENTACJA
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły
• Diagnoza indywidualnych potrzeb rozwoju nauczyciela oraz zmian w miejscu pracy.
• Analiza dokumentów prawa oświatowego; uzupełnianie informacji o nowych aktach prawnych dotyczących procedury awansu zawodowego.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego.


• Określenie zadań własnych związanych z zajmowanym stanowiskiem wychowawcy świetlicy oraz przydzielonymi zadaniami.

• Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych w pracy wychowawcy świetlicy szkolnej (pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych).

• Prowadzenie działań zmierzających do wzbogacenia wyposażenia świetlicy, np. gromadzenie pomocy, scenariuszy, płyt DVD, zamawianie publikacji, materiałów dla ucznia i nauczyciela.

• Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.


• Udział w kursach, szkoleniach i warsztatach; wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w swojej pracy.

• Opieka nad nauczycielem stażystą. (Nawiązanie współpracy, ustalenie terminów spotkań oraz tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych; pomoc w skonstruowaniu planu rozwoju zawodowego).
Początek każdego kolejnego roku szkolnego w trakcie trwania stażu.
Na bieżąco.
Wrzesień 20011r.

początek stażu,
cały okres stażu

cały okres stażucały okres stażu

cały okres stażu


cały okres stażu1września 2011 r.
- 31 maj
2012 r.
Notatki.
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.

Plan rozwoju zawodowego, notatki.Potwierdzenie Dyrektora szkoły, sprawozdanie.


Sprawozdanie.


Potwierdzenie pedagoga i psychologa.

Zaświadczenia o udzialePotwierdzenie Dyrektora szkoły, notatki.


• Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach (plastycznych, wiedzy ogólnej) i innych pozalekcyjnych formach rozwijających ich talenty, zainteresowania, sprawdzających wiedzę, rozwijających sprawnościowo itp.


• Organizacja wycieczek i wyjść szkolnych, spotkań z interesującymi ludźmi regionu itp.

• Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych na potrzeby środowiska i szkoły (np. Dzień Matki, Kolędowanie – przygotowanie oprawy plastycznej i artystycznej do imprez; dni otwarte szkoły, święto szkoły).

• Organizowanie i współorganizowanie imprez i uroczystości świetlicowych. (Andrzejki, Bal Przebierańców, Mam Talent, Bal Karnawałowy, Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka).

• Współorganizowanie kiermaszu przedświątecznego na rzecz potrzebujących dzieci. (Przygotowanie wraz z uczniami kartek świątecznych; nadzór nad ich rozprowadzaniem przez dzieci; przekazanie pieniędzy potrzebującym).

• Współprowadzenie kroniki szkolnej. (Uzupełnianie na koniec roku szkolnego Złotej i Srebrnej Księgi).• Opracowywanie dokumentów związanych z pracą szkoły.• Prowadzenie Kroniki Świetlicy. (Założenie Kroniki Świetlicy i uzupełnianie na bieżąco o nowe wydarzenia z życia świetlicy).

• Udział w opracowywaniu dokumentacji świetlicowej określającej zasady funkcjonowania świetlicy.

cały okres stażu
cały okres stażu


cały okres stażu


cały okres stażu


Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy
w trakcie stażu


czerwiec w kolejnym roku szkolnym
w trakcie całego stażu

okres stażucały okres stażu
początek każdego roku szkolnego
Potwierdzenie Dyrektora szkoły, zaświadczenia, dyplomy.


Sprawozdanie,
potwierdzenie Dyrektora szkoły.

Scenariusze imprez, zdjęcia, sprawozdanie.

Scenariusze imprez, zdjęcia, sprawozdanie.

Zdjęcia, podziękowania, sprawozdanie.

Potwierdzenie dyrektora szkoły.

Sprawozdanie z Rady Pedagogicznej.


Potwierdzenie dyrektora szkoły.
Sprawozdanie, potwierdzenie Kierownika świetlicy.


§8 ust. 2 pkt 2


WYMAGANIA
KWALIFIKACYJNE

FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOKUMENTACJA
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
• Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych (opracowywanie rebusów, krzyżówek itp.).

• Odwiedzanie stron internetowych dotyczących oświaty i portali edukacyjnych.

• Zamieszczanie w Internecie planu rozwoju, własnych opracowań ciekawych zajęć, realizowanych programów itp.

• Przeprowadzanie zajęć dla dzieci z wykorzystaniem technologii informacyjnej (użycie programów multimedialnych, rzutnika, skanera, aparatu cyfrowego).

• Korzystanie z zasobów Internetu, encyklopedii multimedialnych, materiałów na nośnikach cyfrowych.

• Wypisywanie za pomocą komputera dyplomów na zakończenie roku szkolnego dla uczniów za udział w zajęciach plastycznych, szczególne osiągnięcia i wzorowe zachowanie w świetlicy szkolnej.

• Wyszukanie i przygotowanie materiałów do zajęć oraz prezentacji.

• Robienie zdjęć podczas imprez świetlicowych przy użyciu aparatu cyfrowego, opisanie ich w komputerze i przygotowanie wybranych materiałów do umieszczenia na stronie internetowej szkoły.
cały okres stażu

cały okres stażu


cały okres stażumin. 2 zajęcia w roku szkolnym.


cały okres stażu


czerwiec przez cały okres stażu

okres stażu


okres stażu Wydruki, konspekty itp.

Zebranie bazy tytułów.


Wydruk
stron WWW.Notatki, konspekty.

Zebranie bazy tytułów.


Wydruki.


Wykonane pomoce do zajęć, zestawienia.


Zdjęcia, Kronika Świetlicy, strona internetowa szkoły.§8 ust. 2 pkt 3


WYMAGANIA
KWALIFIKACYJNE


FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOKUMENTACJA

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

• Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów, nauczycieli kontraktowych, studentów odbywających praktyki.

• Opracowanie i udostępnianie innym nauczycielom scenariuszy zajęć, imprez, programów, pomocy dydaktycznych.

• Udostępnianie materiałów, publikacja ich w formie elektronicznej (tworzenie i gromadzenie materiałów w komputerze i Internecie).

• Udział w szkoleniach dla wychowawców świetlic szkolnych. Dzielenie się wiedzą, materiałami i doświadczeniem z innymi pracownikami świetlicy.
min. 1 zajęcia w roku szkolnym


okres stażu
okres stażu

okres stażu
Potwierdzenie nauczycieli.Potwierdzenie nauczycieli.Wydruk publikacji.


Potwierdzenie nauczycieli.§8 ust. 2 pkt 4a

WYMAGANIA
KWALIFIKACYJNE


FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOKUMENTACJA
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Opracowanie i wdrożenie programu zajęć plastycznych dla dzieci z klas 1-3 uczęszczających do świetlicy szkolnej. okres stażu Zatwierdzony program.


§8 ust. 2 pkt 4c


WYMAGANIA
KWALIFIKACYJNE


FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOKUMENTACJA
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
• Pomoc w tworzeniu strony internetowej świetlicy szkolnej (przygotowanie materiałów dotyczących życia świetlicy w formie elektronicznej do umieszczenia na stronie internetowej szkoły).

• Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (wykorzystanie w pracy nowych rozwiązań merytorycznych i metodycznych na podstawie umiejętności zdobytych dzięki ukończeniu instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego).

• Aktywny udział w projektach szkolnych ( np. współudział w przygotowaniu imprez szkolnych, oprawa plastyczna itp.).

• Wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci, tworzenie dekoracji sali i korytarza.

• Organizowanie uroczystości świetlicowych z udziałem rodziców, dzieci z kl. ,,0”.


cały okres stażu

okres stażu
okres stażu

cały okres stażu


cały okres stażu
Strona internetowa świetlicy szkolnej.
Zaświadczenia, notatki.Zdjęcia, sprawozdanie z przebiegu imprez szkolnych, potwierdzenie dyrektora szkoły.

Prace plastyczne, zdjęcia.


Zdjęcia, sprawozdania.
§8 ust. 2 pkt 4e


WYMAGANIA
KWALIFIKACYJNE


FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOKUMENTACJA
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

• Udział uczniów w konkursach organizowanych przez inne szkoły lub instytucje.

• Współpraca z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej Nr 2
w Warszawie.

• Współpraca z innymi świetlicami szkolnymi na terenie Warszawy.

• Udział w akcjach charytatywnych (m. in. przygotowanie zajęć, zorganizowanie kiermaszu ozdób świątecznych, przekazanie zebranych funduszy na rzecz szkoły przy szpitalu w Dziekanowie Leśnym).


• Współpraca z Policją (organizowanie akcji dotyczących zachowania bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły i podczas innych sytuacji; poznanie pracy policjanta itp.).

cały okres stażu


okres stażucały okres stażuokres stażu

cały okres stażu
Zdjęcia, podziękowania, dyplomy.

Potwierdzenie dyrektora placówki.Potwierdzenia nauczycieli.Potwierdzenie dyrektora szkoły, podziękowania.
Potwierdzenie dyrektora szkoły.

§8 ust. 2 pkt 5


WYMAGANIA
KWALIFIKACYJNE

FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOKUMENTACJA
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
• Systematyczna praca nad zdiagnozowaniem dwóch przypadków edukacyjnych i wychowawczych.

• Rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów poprzez stosowanie odpowiednich strategii, działań, ustalenie metod pracy, oddziaływań wychowawczych.

• Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych. Sporządzenie planu opisu, dokonanie analizy przypadków.

okres stażu
cały okres stażu


okres stażu Notatki.
Notatki.


Dołączony opis i analiza przypadków.Warszawa dn……………… ...…………………...
podpis nauczyciela
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.