Katalog

Justyna Zębala, 2016-06-28
Bytów

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO*

mgr Justyna Zębala
nauczyciel języka niemieckiego
nauczyciel plastyki
bibliotekarz
w Zespole Szkół w Ugoszczy

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2016
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy


1. Wstępna analiza własnych umiejętności.
- autorefleksja VIII/IX. 2013 -notatka
2. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli -analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
-śledzenia zmian w prawie oświatowym

-poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu

3. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego. -opracowanie planu rozwoju zawodowego IX.2013 -zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły plan rozwoju zawodowego

4. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.
-systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego

-zgromadzona dokumentacja

5.Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
-przygotowanie i opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Zgodnie z brzmieniem §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli planuję w okresie odbywania stażu zrealizować następujące zadania:


I. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie metod i warsztatu pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
( §8 ust.1 pkt 1 )
1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły

- udział w szkoleniach organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, szkolenia internetowe
-udział w warsztatach organizowanych przez wydawnictwa

2. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji związanej z awansem zawodowym

-wykorzystanie komputera do przygotowania dokumentacji potrzebnej do awansu zawodowego
-przykłady opracowanych materiałów

3. Przygotowywanie lekcji języka niemieckiego z wykorzystaniem komputera

4. Przygotowanie przez uczniów z klas gimnazjalnych prezentacji multimedialnej z zakresu Historii Sztuki - przeprowadzenie lekcji języka niemieckiego pracowni komputerowej


II. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły
(§ 8 ust.1 pkt 2)
1. Opracowanie słowniczka języka niemieckiego dla uczniów przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego.
-przygotowanie wraz z uczniami słowniczka w języku niemieckim
-słowniczek języka niemieckiego dla klas gimnazjalnych

2. Organizacja (współorganizacja) konkursów dydaktyczno-bibliotecznych w szkole.
-przygotowanie materiałów pomocniczych


3. Organizowanie wycieczek, imprez szkolnych i klasowych
- współorganizacja Kiermaszu Bożonarodzeniowego, Dnia Edukacji Narodowej, 85- lecia szkoły, konkursu kolęd balu karnawałowego, Pasowania pierwszoklasistów


4. Współpraca z rodzicami.
- pedagogizacja rodziców

5. Praca przy gazetkach tematycznych.
- przygotowywanie gazetek z języka niemieckiego i bibliotecznych,

6. Tworzenie dekoracji na uroczystości szkolne. - przygotowywanie elementów zdobniczych na uroczystości szkolne

7. Praca, jako wychowawca świetlicy - prowadzenie zajęć świetlicowych

III. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
( §8 ust. 1 pkt 3 )
1. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli adekwatnych do potrzeb szkoły ( warsztaty, kursy, szkolenia, konferencje metodyczne, kursy i szkolenia internetowe)

-wdrażanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły

2. Samodzielne studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli.
-pogłębianie wiedzy i wdrażanie jej w podnoszeniu jakości pracy szkoły

3. Śledzenie na bieżąco ofert wydawniczych oraz zaopatrzenie się w nowe pozycje, a także przeglądanie stron internetowych.
Samodzielne pogłębianie wiedzy poprzez poszukiwanie nowych metod aktywizujących

4. Ukończenie studiów podyplomowych Technika i Plastyka, ukończenie kursów doskonalących Papieroplastyka i Higiena i emisja głosu Poszerzenie kwalifikacji zawodowych

I. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
( §8 ust.2 pkt 1 )
1. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
-udział w szkoleniowych radach pedagogicznych

2.Pełnienie dodatkowych zadań i funkcji w szkole. -udział w pracach komisji konkursowych
- członek komisji podczas egzaminów gimnazjalnych
-opiekun klubu artystycznego „Plastusie”
- opiekun SU
-prowadzenie Kroniki Szkolnej
- opieka nad praktykantami szkolnymi
- opiekun stażu
-opiekun projektów gimnazjalnych
- opiekun na świetlicy szkolnej
- opiekun na wycieczkach
- opiekun kół zainteresowań
- osoba odpowiedzialna za dekoracje uroczystości szkolnych
- opieka nad uczniami podczas konkursów pozaszkolnych
- fotografowanie podczas uroczystości szkolnych okres stażu -potwierdzenie Dyrektora Szkoły

3. Organizowanie i rozwój własnego warsztatu pracy. - analiza dokumentacji szkoły.

- analiza dokumentów prawnych.

- śledzenie zmian zachodzących w prawie oświatowym
-opieka i urządzenie klasopracowni

- tworzenie rocznych planów pracy z zakresu nauczania języka niemieckiego i plastyki oraz pracy biblioteki szkolnej

-organizowanie zaplecza samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych

-studiowanie fachowej literatury pedagogicznej, poszukiwanie nowych metod aktywizujących uczniów na zajęciach języka niemieckiego, urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć.

- bieżące śledzenie publikacji w Internecie związanych z nauczaniem języka niemieckiego

- przygotowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych
- opracowanie testów oraz przeprowadzenie eliminacji wewnątrzszkolnych w przypadku konkursów organizowanych przez inne instytucje i szkoły

- pozyskiwanie pozycji książkowych

- roczny plan pracy

- tablice gramatyczne


Spis pozycji książkowych


4. Realizowanie edukacji czytelniczej i medialnej. - opracowanie harmonogramu lekcji prowadzonych przez nauczyciela bibliotekarza;

- realizacja i ewaluacja zajęć przeprowadzanych na podstawie własnych scenariuszy;

- przygotowanie uroczystości „Pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej”

- organizowanie wystaw tematycznych, gazetek i ekspozycji książek i czasopism ( w tym prac uczniów);

- organizacja konkursów czytelniczych


5. Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły oraz wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce:
Kursy doskonalące: szkolenia, konferencje, warsztaty prowadzone przez ODN, CEN, EDU inne instytucje, szkolenia internetowe
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli


6. Organizowanie dodatkowych kółek zainteresowań.

Kółko języka niemieckiego dla uczniów zdolnych Praca z uczniami biorącymi udział w konkursach, przedstawieniach oraz przygotowanie uczniów do sprawdzianu w trzeciej klasie gimnazjum z języka niemieckiego

7. Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów mających trudności w uczeniu się języka niemieckiego. Kółko dla uczniów mających trudności w nauce języka niemieckiego Okres stażu Plany pracy zajęć wspierających naukę języka niemieckiego dla uczniów,

8. Rozwijanie i doskonalenie
umiejętności interpersonalnych.Udział w zajęciach
warsztatowych, zbieranie informacji, autorefleksja
i samoocena.
Współpraca z nauczycielami języka niemieckiego i plastyki.

9. Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijania
zainteresowań i twórczej działalności uczniów.
Przygotowywanie uczniów do konkursów.
Pomoc w zbieraniu materiałów,
rozmowy z dziećmi.
Zaangażowanie dzieci we wspólną pracę nad
przygotowaniem projektów, konkursów oraz przedstawień Okres stażu

II. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
§ 8.ust.2.pkt 2.

1. Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy Organizowanie zajęć z języka niemieckiego i bibliotecznych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, komputera, Internetu.
Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby zajęć z języka niemieckiego.
Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowania materiałów
Tworzenie multimedialnych materiałów dydaktycznych za pomocą programu Power Point nt. Historia Sztuki.
Korzystanie z technologii komputerowej przy opracowywaniu scenariuszy zajęć, testów, sprawdzianów, kart pracy, programów, referatów, sprawozdań, narzędzi ewaluacyjnych, dyplomów, materiałów do gazetek, pomocy dydaktycznych, dokumentacji związanej z awansem zawodowym
Zapisy planów, sprawozdań, ogłoszeń itp.
Korzystanie z Internetu w celach dydaktyczno – wychowawczych i innych wynikających z działalności szkoły
Wykorzystanie w pracy innych narzędzi: aparatu fotograficznego, skanera, kamery, rzutnika

2. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego. Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie.

II. Umiejętność dzielenia się swoją widzą
i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły
§ 8.ust.2.pkt 2.

1. Udostępnienie innym nauczycielom swoich opracowań, scenariuszy, konspektów.
Opracowywanie i przekazywanie materiałów.
Opracowanie słowniczka języka niemieckiego dla uczniów przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego
Słowniczek języka niemieckiego dla klas gimnazjalnych
2. Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych. Zajęcia otwarte z języka niemieckiego dla zainteresowanych nauczycieli i rodziców uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum,
3. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów. Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości
4. Udział w opracowaniu dokumentacji szkolnej, określającej zasady funkcjonowania szkoły

Tworzenie regulaminów szkolnych :
- planu pracy Szkolnego Klubu Artystycznego „PLASTUSIE”
- plan pracy SU
- plan pracy kółek języka niemieckiego
- plan pracy zajęć dla uczniów mających trudności w nauce języka niemieckiego

5. Opracowanie materiałów pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego. -opracowanie teczki z arkuszami egzaminacyjnymi dla klas gimnazjalnych
-przekazanie materiałów do biblioteki szkolnej do wykorzystania przez innych nauczycieli oraz uczniów
6. Udział w posiedzeniach rad pedagogicznych Uczestnictwo w radach pedagogicznych i szkoleniowych wg harmonogramu pracy szkoły
7. Współpraca z pedagogiem szkolnym Korzystanie z pomocy pedagoga szkolnego.
8. Opublikowanie w Internecie Planu Rozwoju. Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu i scenariuszy. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego.
Współtworzenie regulaminu konkursów
Opracowanie programu planu pracy z uczniami mającymi orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej zajęcia wyrównawcze
Opracowanie programu zajęć z języka niemieckiego dla uczniów zdolnych.
Przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego – praca z uczniem zdolnym

2. Pełnienie funkcji opiekuna Szkolnego Klubu Artystycznego „PLASTUSIE”
3. Pełnienie funkcji opiekuna SU
Opracowanie i wdrażanie do realizacji programu działalności SKA
Organizowanie pracy SU Według Harmonogramu planu pracy SKA

Sprawozdanie z realizacji planu pracy
§ 8.ust.2.pkt 4c.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Współpraca z rodzicami. Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.
stały kontakt telefoniczny i mailowy z rodzicami uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych lub w trudnej sytuacji materialnej oraz życiowej,

2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych. Prowadzenie zebrań, indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów lub prawnymi opiekunami.
Kontakty z pedagogiem szkolnym
Kontakty z wychowawcami klas.

3. Integracja społeczności szkolnej. Integracja zespołu klasowego: imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńska.
.
4. Współorganizacja i opieka nad uczniami biorącymi udział w konkursach językowych i plastycznych Organizowanie etapów szkolnych konkursów językowych
-przygotowanie uczniów do udziału w konkursach

5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
Udział w lekcjach otwartych innych nauczycieli
Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem

7. Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli i rodziców
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.


8. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły

9. Doposażenie klasopracowni w niezbędne pomoce.
organizowanie zaplecza samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych

10. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie kółka języka niemieckiego i kółka plastycznego
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych Okres stażu Plany pracy zajęć wspierających naukę języka niemieckiego

11. Opracowanie testów do badania osiągnięć uczniów z języka niemieckiego przed egzaminem gimnazjalnym. Opracowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego z języka niemieckiego dla kl gimnazjalnych Okres stażu Testy sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów zdobyte z języka niemieckiego

12. Zorganizowanie i wdrożenie własnych pomysłów dydaktyczno-wychowawczych.

-współorganizowanie na terenie szkoły kiermaszu bożonarodzeniowego, balu karnawałowego, działalność haretatywna SU

§ 8.ust.2.pkt 4f.
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej. 1. Publikacja i popularyzacja materiałów związanych z wykonywana pracą

Dzielenie się swoim zapleczem dydaktycznym poprzez publikowanie planu rozwoju i sprawozdania z realizacji planu rozwoju

2. Ukończenie studiów podyplomowych „ Technika i plastyka” w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy


3. Ukończenie Kursu Kierownika wycieczek szkonych Okres stażu
4. Ukończenie kursu „Papieroplastyka”
5. Ukończenie kursu „ Higiena i emisja głosu”
6. Uzyskanie Nagrody Dyrektora za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i pracę społeczną na rzecz szkoły 14.10.2014r.
7. Uzyskanie Nagrody Dyrektora za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz wysokie osiągnięcia uczniów na konkursach przedmiotowych oraz pracę na rzecz szkoły 14.10.2015r.
8. Uzyskanie przez uczniów tytułu Laureata i Finalisty w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego

§ 8.ust.2.pkt 5.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.
1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych, w tym studiowanie fachowej literatury
Rozpoznanie i rozwiązanie wybranego problemu edukacyjnego i wychowawczego
2. Sporządzenie planu pracy wychowawczej klasy i jego ewaluacja.
Uwzględnienie indywidualnych potrzeb uczniów
3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną. Kierowanie uczniów na badania do poradni, konsultacje. Okres stażu
4. Współpraca z rodzicami
Pedagogizacja rodziców dzieci w trakcie spotkań wywiadowczych Okres stażu Plan i tematyka spotkań.


* powyższy plan może ulegać modyfikacjom zgodnie z bieżącymi potrzebami
1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Zatwierdził/a: Opracowała:
........................................ Justyna Zębala
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.