AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Jańczuk, 2016-06-16
Warszawa

Język angielski, Plany pracy

Program naprawczy z języka angielskiego dla szkoły podstawowej.

- n +

Program naprawczy w zakresie poprawy wyników nauczania
języka angielskiegow klasach 1-6

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:
1.zintegrowanie działań nauczycieli, rodziców oraz uczniów;
2.analiza wyników osiąganych przez uczniów ze szczególnym uwzględnieniem wyników testów diagnostycznych;
3.ewaluacja programu i umiejętności wyciągania wniosków;
4.kształtowanie w uczniach postaw ukierunkowanych na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego poprzez stałe motywowanie ich do nauki;
5.stałe wykorzystywanie bazy pomocy dydaktycznych udostępnionych przez wydawnictwa Pearson i Macmillan.

CELE OGÓLNE PROGRAMU:
osiągnięcie optymalnych wyników nauczania języka angielskiego;
podniesienie wyników sprawdzianu po klasie szóstej w
zakresie języka angielskiego;
wyrabianie nawyku systematycznej i samodzielnej pracy uczniów.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:
1.podniesienie wyników sprawdzianów zewnętrznych z języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem standardów 2.zdiagnozowanych jako najsłabsze ( środki oraz funkcje językowe) poprzez kształcenie i doskonalenie umiejętności kluczowych;
3.monitorowanie postępów edukacyjnych uczniów na II etapie edukacyjnym a także po zakończeniu I etapu edukacyjnego;
4.opracowanie i wdrożenie kroków naprawczych w ramach zaistniałych potrzeb;
5.zapobieganie postawie ucznia polegającej na niepodejmowaniu próby rozwiązania zadania egzaminacyjnego.

ZADANIA DO REALIZACJI

ZADANIA OGÓLNE:
1.prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów słabych oraz o szczególnych potrzebach edukacyjnych;
2.systematyczna praca z uczniami klas VI z wykorzystaniem materiałów powtórzeniowych;
3.przeprowadzenie testów diagnozujących na początku klasy IV i VI oraz na zakończenie klas IV i V;
4.sprawdzanie poziomu wiedzy i umiejętności opierających się na standardach wymagań testu;
5.kształcenie w równym stopniu sprawności receptywnych i produktywnych w nauce języka;
6.systematyczna kontrola nabytych wiadomości i umiejętności ;
7.zapoznanie uczniów ze standardami wymagań testowych i konstrukcją testu z języka angielskiego w klasie VI.

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:
Analiza wyników sprawdzianu z języka angielskiego przeprowadzonego po klasie VI wykazała, że należy podjąć działania zmierzające do kształtowania i doskonalenia następujących umiejętności uczniów:

 SŁUCHANIE
-zwiększenie ilości ćwiczeń opartych na nagraniach;
- określenie głównej myśli tekstu słuchanego wraz z jego kontekstem sytuacyjnym;
- kształtowanie umiejętności selekcjonowania i właściwego doboru informacji;
-jak najczęstsze używanie języka angielskiego podczas lekcji celem osłuchania się uczniów z językiem obcym.

 CZYTANIE
- zwiększenie ilości ćwiczeń polegających na rozumieniu tekstu czytanego;
-stosowanie większej ilości ćwiczeń wzbogacających słownictwo;
-monitorowanie postępów uczniów poprzez testy uwzględniające standardy tekstowe;
-położenie nacisku na samodzielną pracę ucznia w domu.


ŚRODKI I FUNKCJE JĘZYKOWE
-stosowanie większej ilości zadań kształtujących reagowanie językowe z naciskiem na udzielanie, przekaz
i uzyskiwanie informacji oraz interpretowanie treści przedstawionych w materiale ikonograficznym;
- zwiększenie ilości różnorodnych ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych.

NARZĘDZIA:
-ćwiczenia zawarte w podręczniku i ćwiczeniach;
-materiały oraz ćwiczenia będące częścią składową repetytorium ( dot. uczniów klas VI);
-dodatkowe zadania i ćwiczenia dostępne na stronach internetowych wydawnictw;
-programy oraz pomoce audio-wizualne dostępne w szkole oraz w Internecie;
- ćwiczenia umożliwiających posługiwanie się językiem angielskim w różnorodnych sytuacjach;
- materiały o charakterze testowym do samodzielnej pracy w domu.

WNIOSKI:
W celu uzyskania optymalnych wyników sprawdzianu z języka angielskiego po klasie VI należy:
Motywować uczniów do samodzielnej nauki oraz rozwijać w nich chęć do zdobywania i pogłębiania wiedzy poprzez:
1.stosowanie szeregu działań aktywizujących, dobór ćwiczeń i zadań dostosowanych do potrzeb odbiorcy oraz przekazywanie informacji zwrotnej o bieżących postępach w nauce;
2.stosowanie podczas zajęć ćwiczeń umożliwiających połączenie teorii z praktyką;
3.stałe wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów poprzez dobór tekstów i omawianie zagadnień o zróżnicowanej tematyce przy stałej kontroli stopnia przyswojenia nowych treści przez uczniów;
Zachęcić uczniów i kłaść nacisk na aktywne uczestnictwo w zajęciach dodatkowych a w przypadku uczniów klas VI – w zajęciach przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty;
Monitorować postępy edukacyjne uczniów za pomocą regularnie przeprowadzanych testów oraz zadań testowych o charakterze egzaminacyjnym;
Przeprowadzić testy diagnostyczne w ustalonych terminach i dokonać ich wnikliwej analizy;
Zachęcić uczniów do udziału w konkursach językowych mających na celu zarówno sprawdzenie wiedzy uczniów jak
i zmotywowanie ich do podejmowania dodatkowych działań;
Przeprowadzić test diagnostyczny a po opracowaniu jego wyników poświęcić więcej czasu na wyjaśnienie i rozwiązanie zadań, które okazały się problematyczne a następnie dokonać odpowiedniej modyfikacji programu zajęć dodatkowych.;
Wykorzystać analizę sprawdzianu próbnego do motywowania uczniów do bardziej wytężonej pracy, przygotowującej do pisania sprawdzianu właściwego.


Osoby odpowiedzialne:
Zespół nauczycieli języka angielskiego

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH
PODNOSZĄCYCH JKOŚĆ NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W KLASACH 1-6

KLASA 1

TERMIN/ DZIAŁANIA
WRZESIEŃ 
Zorganizowanie oraz wybranie dzieci, które będą chodzić na dodatkowe lekcje (zajęcia dydaktyczno wyrównawcze oraz koło języka angielskiego);
Wprowadzenie słownictwa -classroom language;
Słuchanie piosenek jako praca domowa na cały rok, rodzice otrzymują płytę CD i dbają o to, aby uczniowie jej słuchali w domu;
Szczególny nacisk na rozwijanie i kształtowanie umiejętności słuchania.
PAŹDZIERNIK 
Praca z uczniem słabszym – zajęcia dydaktyczno wyrównawcze;
raca z uczniem zdolnym – koło języka angielskiego;
„Tydzień języków obcych” –wydarzenie zachęcające oraz zapoznające uczniów z językami oraz kulturą innych państw.
LISTOPDAD 
Praca z uczniem słabszym – zajęcia dydaktyczno wyrównawcze;
Praca z uczniem zdolnym – koło języka angielskiego;
Szczególny nacisk na stosowanie większej ilości zadań kształtujących reagowanie językowe, przyzwyczajamy uczniów do mówienia po angielsku;
Zabawy ruchowe jako technika zapamiętania, Angielski w ruchu.
GRUDZIEŃ 
Praca z uczniem słabszym – zajęcia dydaktyczno wyrównawcze;
Praca z uczniem zdolnym – koło języka angielskiego;
Zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w konkursach, rozmowy na temat zwyczajów w krajach anglojęzycznych;
Konkurs na najpiękniejszą pracę plastyczną pt.” Tradycje bożonarodzeniowe w krajach anglojęzycznych”.
STYCZEŃ 
Praca z uczniem słabszym – zajęcia dydaktyczno wyrównawcze;
Praca z uczniem zdolnym – koło języka angielskiego;
Podnoszenie poziomu sprawdzianów, wersja challenge, dopuszczona indywidualizacja - (słabsi uczniowie otrzymują łatwiejszą wersję basic);
Konkurs „English around me” –uświadamiający dzieci o obecności języka angielskiego wokół nas;
Zwiększenie ilości ćwiczeń polegających na rozumieniu tekstu słuchanego i uwzględnienie ich na testach.
LUTY 
Praca z uczniem słabszym – zajęcia dydaktyczno wyrównawcze;
Praca z uczniem zdolnym – koło języka angielskiego;
Analiza wyników i ustalenie strategii dalszego postępowania;
Konkurs na najpiękniejszą kartkę walentynkową z użyciem hasła anglojęzycznego .
MARZEC 
Praca z uczniem słabszym – zajęcia dydaktyczno wyrównawcze;
Praca z uczniem zdolnym – koło języka angielskiego;
Położenie szczególnego nacisku na umiejętność słuchania .
KWIECIEŃ 
Praca z uczniem słabszym – zajęcia dydaktyczno wyrównawcze;
Praca z uczniem zdolnym – koło języka angielskiego;
W zależności od wyników analizy zwiększenie ilości różnorodnych ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych
Nauka poprzez zapamiętywanie wierszyków.
MAJ 
Praca z uczniem słabszym – zajęcia dydaktyczno wyrównawcze;
Praca z uczniem zdolnym – koło języka angielskiego;
Stosowanie ćwiczeń rozszerzających słownictwo;
Położenie nacisku na stosowanie większej ilości zadań uwzględniających reagowanie językowe.
CZERWIEC 
Praca z uczniem słabszym – zajęcia dydaktyczno wyrównawcze;
Praca z uczniem zdolnym – koło języka angielskiego;
Lekcja plenerowa nauka dzieci słownictwa języka angielskiego dotyczącego najbliższego zewnętrznego otoczenia;
Ponowna analiza postępu uczniów i wnioski na następny rok szkolny.

KLASA 2

TERMIN/DZIAŁANIA
WRZESIEŃ
Powtórzenie podstawowych wiadomości z klasy I;
Wyznaczenie dzieci, które będą chodzić na dodatkowe lekcje (zajęcia dydaktyczno wyrównawcze oraz koło języka angielskiego);
Powtórzenie słownictwa -classroom language;
Słuchanie piosenek jako praca domowa na cały rok, rodzice otrzymują płytę CD i dbają o to, aby uczniowie jej słuchali w domu;
Szczególny nacisk na rozwijanie i kształtowanie umiejętności słuchania.
PAŹDZIERNIK 
Praca z uczniem słabszym – zajęcia dydaktyczno wyrównawcze;
Praca z uczniem zdolnym – koło języka angielskiego;
„Tydzień języków obcych” –wydarzenie zachęcające oraz zapoznające uczniów z językami oraz kulturą innych państw;
Wprowadzenie ćwiczeń na rozwijanie umiejętności czytania i pisania.
LISTOPAD 
Praca z uczniem słabszym – zajęcia dydaktyczno wyrównawcze;
Praca z uczniem zdolnym – koło języka angielskiego;
Szczególny nacisk na stosowanie większej ilości zadań kształtujących reagowanie językowe, przyzwyczajamy uczniów do mówienia po angielsku, wprowadzamy proste środki językowe;
Zabawy ruchowe jako technika zapamiętania, Angielski w ruchu.
GRUDZIEŃ 
Praca z uczniem słabszym – zajęcia dydaktyczno wyrównawcze;
Praca z uczniem zdolnym – koło języka angielskiego;
Zachęcanie uczniów do wzięcia udziału w konkursach, rozmowy na temat zwyczajów w krajach anglojęzycznych;
Konkurs na najpiękniejszą pracę plastyczną pt.” Tradycje bożonarodzeniowe w krajach anglojęzycznych”.
STYCZEŃ 
Praca z uczniem słabszym – zajęcia dydaktyczno wyrównawcze;
Praca z uczniem zdolnym – koło języka angielskiego;
Konkurs „English around me” –uświadamiający dzieci o obecności języka angielskiego wokół nas;
Zwiększenie ilości ćwiczeń polegających na rozumieniu tekstu słuchanego;
Uwzględnienie ich na testach.
LUTY 
Praca z uczniem słabszym – zajęcia dydaktyczno wyrównawcze;
Praca z uczniem zdolnym – koło języka angielskiego;
Analiza wyników i ustalenie strategii dalszego postępowania;
Konkurs na najpiękniejszą kartkę walentynkową z użyciem hasła anglojęzycznego ;
Wprowadzanie bardziej kompleksowych ćwiczeń na rozwijanie umiejętności czytania i pisania.
MARZEC 
Praca z uczniem słabszym – zajęcia dydaktyczno wyrównawcze;
Praca z uczniem zdolnym – koło języka angielskiego;
Położenie szczególnego nacisku na umiejętność słuchania.
KWIECIEŃ 
Praca z uczniem słabszym – zajęcia dydaktyczno wyrównawcze;
Praca z uczniem zdolnym – koło języka angielskiego;
W zależności od wyników analizy zwiększenie ilości różnorodnych ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych;
Nauka poprzez zapamiętywanie wierszyków;
Położenie nacisku na umiejętność mówienia, wprowadzenie nowych środków językowych.
MAJ 
Praca z uczniem słabszym – zajęcia dydaktyczno wyrównawcze;
Praca z uczniem zdolnym – koło języka angielskiego;
Stosowanie ćwiczeń rozszerzających słownictwo;
Położenie nacisku na stosowanie większej ilości zadań uwzględniających reagowanie językowe.
CZERWIEC 
Praca z uczniem słabszym – zajęcia dydaktyczno wyrównawcze;
Praca z uczniem zdolnym – koło języka angielskiego;
Lekcja plenerowa nauka dzieci słownictwa języka angielskiego dotyczącego najbliższego zewnętrznego otoczenia;
Ponowna analiza postępu uczniów i wnioski na następny rok szkolny.
KLASA 3

TERMN/DZIAŁANIA
WRZESIEŃ 
Powtórzenie podstawowych wiadomości z klasy II;
Wyznaczenie dzieci, które będą chodzić na dodatkowe lekcje (zajęcia dydaktyczno wyrównawcze oraz koło języka angielskiego);
Powtórzenie słownictwa -classroom language;
Słuchanie piosenek jako praca domowa na cały rok, rodzice otrzymują płytę CD i dbają o to, aby uczniowie słuchali jej w domu;
Szczególny nacisk na rozwijanie i kształtowanie umiejętności słuchania bardziej kompleksowych tekstów.
PAŹDZIERNIK 
Praca z uczniem słabszym – zajęcia dydaktyczno wyrównawcze;
Praca z uczniem zdolnym – koło języka angielskiego;
„Tydzień języków obcych” –wydarzenie zachęcające oraz zapoznające uczniów z językami oraz kulturą innych państw;
Wprowadzenie ćwiczeń na rozwijanie umiejętności czytania i pisania oraz podstawowych struktur gramatycznych

LISTOPAD 
Praca z uczniem słabszym – zajęcia dydaktyczno wyrównawcze;
Praca z uczniem zdolnym – koło języka angielskiego;
Szczególny nacisk na stosowanie większej ilości zadań kształtujących reagowanie językowe, przyzwyczajamy uczniów do mówienia po angielsku, wprowadzamy proste środki językowe;
Zachęcanie uczniów do samodzielnych projektów.
GRUDZIEŃ
Praca z uczniem słabszym – zajęcia dydaktyczno wyrównawcze;
Praca z uczniem zdolnym – koło języka angielskiego;
Zachęcanie uczniów do wzięcia udziału w konkursach, rozmowy na temat zwyczajów w krajach anglojęzycznych;
Konkurs na najpiękniejszą pracę plastyczną pt.” Tradycje bożonarodzeniowe w krajach anglojęzycznych”;
Zachęcanie uczniów do zapoznawania się z obyczajami i tradycjami w krajach anglojęzycznych .
STYCZEŃ 
Praca z uczniem słabszym – zajęcia dydaktyczno wyrównawcze;
Praca z uczniem zdolnym – koło języka angielskiego;
Konkurs „English around me” –uświadamiający dzieci o obecności języka angielskiego wokół nas;
Zwiększenie ilości ćwiczeń polegających na rozumieniu tekstu słuchanego;
Uwzględnienie ich na testach.
Podnoszenie poziomu sprawdzianów, wersja challenge, dopuszczona indywidualizacja - (słabsi uczniowie otrzymują łatwiejszą wersję Basic;

LUTY 
Praca z uczniem słabszym – zajęcia dydaktyczno wyrównawcze;
Praca z uczniem zdolnym – koło języka angielskiego;
Analiza wyników i ustalenie strategii dalszego postępowania;
Konkurs na najpiękniejszą kartkę walentynkową z użyciem hasła anglojęzycznego ;
Wprowadzanie bardziej kompleksowych ćwiczeń na rozwijanie umiejętności czytania i pisania.
MARZEC 
Praca z uczniem słabszym – zajęcia dydaktyczno wyrównawcze;
Praca z uczniem zdolnym – koło języka angielskiego;
Wprowadzenie różnych technik rozwijających umiejętność słuchania i mówienia.
KWIECIEŃ
Praca z uczniem słabszym – zajęcia dydaktyczno wyrównawcze;
Praca z uczniem zdolnym – koło języka angielskiego;
W zależności od wyników analizy zwiększenie ilości różnorodnych ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych;
Nauka poprzez zapamiętywanie wierszyków;
Położenie nacisku na umiejętność mówienia, wprowadzenie nowych środków językowych.

MAJ 
Praca z uczniem słabszym – zajęcia dydaktyczno wyrównawcze;
Praca z uczniem zdolnym – koło języka angielskiego;
Stosowanie ćwiczeń rozszerzających słownictwo;
Położenie nacisku na stosowanie większej ilości zadań uwzględniających reagowanie językowe;
Stosowanie nowego słownictwa w różnych sytuacjach komunikacyjnych.
CZERWIEC 
Praca z uczniem słabszym – zajęcia dydaktyczno wyrównawcze;
Praca z uczniem zdolnym – koło języka angielskiego;
Lekcja plenerowa nauka dzieci słownictwa języka angielskiego dotyczącego najbliższego zewnętrznego otoczenia;
Ponowna analiza postępu uczniów i wnioski na następny rok szkolny.

KLASA 4
TERMIN/DZIAŁANIA
WRZESIEŃ 
Określenie wymagań edukacyjnych oraz form i sposobów oceniania;
Zorganizowanie zajęć wyrównawczych dla uczniów słabszych i o szczególnych potrzebach edukacyjnych;
Bieżące diagnozowanie umiejętności oraz potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów (przez cały rok szkolny);
Systematyczne monitorowanie i analizowanie skuteczności podjętych działań oraz wyciąganie wniosków i na ich podstawie wprowadzanie zmiany w pracy dydaktycznej (przez cały rok szkolny);
Motywowanie uczniów do nauki poprzez stosowanie nagród, pochwał (przez cały rok szkolny);
Zadawanie zróżnicowanych pod względem trudności prac domowych;
Wykorzystywanie programów multimedialnych na zajęciach.
PAŹDZIERNIK 
Przeprowadzenie testu diagnostycznego „Dobry Start”, analiza jego wyników;
Przeprowadzenie zajęć dotyczących technik efektywnego uczenia się;
Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem poleceń, ponieważ wiele błędnych odpowiedzi wynika z niedokładnego czytania zadań;
Ćwiczenie umiejętności interpretacji wyszukanych informacji, logicznego myślenia.
LISTOPAD 
Omówienie wyników testu diagnostycznego podczas zebrania z rodzicami uczniów;
Zwiększenie ilości ćwiczeń kształtujących umiejętność znajdowania konkretnej informacji w tekście;
Rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi.
GRUDZIEŃ 
Stosowanie większej ilości ćwiczeń wzbogacających słownictwo;
Ćwiczenia polegające na wnioskowaniu o regule gramatycznej na podstawie przykładu;
Stosowanie w praktyce zasad gramatycznych zamiast pamięciowego ich opanowania.
STYCZEŃ 
Zwiększenie ilości ćwiczeń polegających na rozumieniu tekstu słuchanego;
Położenie nacisku na stosowanie większej ilości zadań uwzględniających reagowanie językowe.
LUTY 
Położenie nacisku na utrwalanie zdobytej wiedzy i kształtowanie tych obszarów, które okażą się dla uczniów najbardziej problematyczne.
MARZEC 
Wprowadzenie ćwiczeń polegających na rozpoznawaniu znaczenia słów na podstawie kontekstu;
Stosowanie większej ilości zadań ćwiczących reagowanie językowe ze szczególnym uwzględnieniem udzielania, przekazywania, uzyskiwania informacji.
KWIECIEŃ 
Skupienie się na sprawności komunikowania się uczniów w języku angielskim;
formułowaniu wypowiedzi na tematy dotyczące siebie oraz innych;
Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie/zespole;
Przeprowadzenie lekcji bibliotecznych z wykorzystaniem słowników językowych, materiałów dotyczących krajów anglojęzycznych.
MAJ 
Przeprowadzenie testu diagnostycznego „Dobry Zakończenie”, analiza jego wyników.
CZERWIEC 
Podsumowanie i analiza działań podjętych w celu poprawy jakości nauczania w klasach IV.

KLASA 5
TERMIN/DZIAŁANIA
WRZESIEŃ 
Zorganizowanie zadań wyrównawczych dla uczniów słabszych i o szczególnych potrzebach edukacyjnych;
Podsumowaniewyników testu diagnostycznego podczas zebrania z rodzicami uczniów;
Ustalenie harmonogramu zajęć wyrównawczych mających na celu przede wszystkim wzmocnienie tych obszarów/umiejętności, które wypadły najgorzej na diagnozie na koniec czwartej klasy;
Selekcja odpowiednich materiałów dodatkowych, w tym opracowanie kart pracy obejmujących cztery umiejętności językowe;
Przygotowanie przykładowych zadań egzaminacyjnych do realizacji na zajęciach wyrównawczych i kole języka angielskiego.
PAŹDZIERNIK 
Wdrażanie zaproponowanych rekomendacji do diagnozy po czwartej klasie;
Realizowanie i utrwalanie materiału z zakresu podstawy programowej obejmującego cztery umiejętności językowe oraz funkcje i środki językowe;
Realizowanie i utrwalanie materiału z zakresu podstawy programowej obejmującego gramatykę i słownictwo zgodnie z rozkładem materiału;
Zaznajomienie uczniów z konkretnymi ćwiczeniami (zdw, koło);
Przeprowadzenie zajęć dotyczących technik efektywnego uczenia się;
Przeprowadzenie krótkich testów badających poziom opanowanie przez uczniów w/w umiejętności;
Realizacja mini repetytorium podczas standardowych zajęć lekcyjnych ( raz w miesiącu).
LISTOPAD  Realizowanie i utrwalanie materiału z zakresu podstawy programowej obejmującego cztery umiejętności językowe oraz funkcje i środki językowe;
 Realizowanie i utrwalanie materiału z zakresu podstawy programowej obejmującego gramatykę i słownictwo zgodnie z rozkładem materiału;
Zwiększenie ilości ćwiczeń o charakterze testowym kształtujących umiejętność pracy z tekstem, czytania ze zrozumieniem oraz znajdowania konkretnej informacji w tekście;
Przeprowadzenie krótkich testów badających poziom opanowanie przez uczniów w/w umiejętności;
Stosowanie większej ilości ćwiczeń wzbogacających słownictwo;
Realizacja mini repetytorium podczas standardowych zajęć lekcyjnych ( raz w miesiącu);
GRUDZIEŃ 
Zwiększenie ilości ćwiczeń polegających na rozumieniu tekstu słuchanego;
Uwzględnienie ich na testach, sprawdzianach;
Sprawdzanie opanowanych wiadomości i umiejętności poprzez testy uwzględniające standardy diagnoz;
Realizowanie i utrwalanie materiału z zakresu podstawy programowej obejmującego cztery umiejętności językowe oraz funkcje i środki językowe;
Realizowanie i utrwalanie materiału z zakresu podstawy programowej obejmującego gramatykę i słownictwo zgodnie z rozkładem materiału;
Przeprowadzenie krótkich testów badających poziom opanowanie przez uczniów w/w umiejętności;
Realizacja mini repetytorium podczas standardowych zajęć lekcyjnych ( raz w miesiącu).
STYCZEŃ 
Dalsza praca nad kształtowaniem w/w umiejętności poprzez stosowanie odpowiednich ćwiczeń o charakterze testowym;
Przeprowadzenie krótkich testów badających poziom opanowanie przez uczniów w/w umiejętności;
Realizowanie i utrwalanie materiału z zakresu podstawy programowej obejmującego cztery umiejętności językowe oraz funkcje i środki językowe;
Realizowanie i utrwalanie materiału z zakresu podstawy programowej obejmującego gramatykę i słownictwo zgodnie z rozkładem materiału;
Realizacja mini repetytorium podczas standardowych zajęć lekcyjnych ( raz w miesiącu);
Zwiększenie ilości ćwiczeń na zastosowanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się nimi.

LUTY 
Położenie nacisku na stosowanie większej ilości zadań uwzględniających reagowanie językowe;
Dalsze stosowanie ćwiczeń rozwijających zasób słownictwa oraz zakres struktur gramatycznych;
Sprawdzanie opanowanych wiadomości i umiejętności poprzez testy oraz krótkie ćwiczenia;
Realizowanie i utrwalanie materiału z zakresu podstawy programowej obejmującego cztery umiejętności językowe oraz funkcje i środki językowe;
Realizowanie i utrwalanie materiału z zakresu podstawy programowej obejmującego gramatykę i słownictwo zgodnie z rozkładem materiału;
Realizacja mini repetytorium podczas standardowych zajęć lekcyjnych ( raz w miesiącu).
MARZEC 
Dalsze kształtowanie w/w umiejętności poprzez pracę samodzielną ucznia ( zarówno w domu jak i pod okiem nauczyciela w ramach zajęć lekcyjnych);
Realizowanie i utrwalanie materiału z zakresu podstawy programowej obejmującego cztery umiejętności językowe oraz funkcje i środki językowe;
Realizowanie i utrwalanie materiału z zakresu podstawy programowej obejmującego gramatykę i słownictwo zgodnie z rozkładem materiału;
Realizacja mini repetytorium podczas standardowych zajęć lekcyjnych ( raz w miesiącu).
KWIECIEŃ 
Położenie nacisku na utrwalanie zdobytej wiedzy i kształtowanie tych obszarów, które okażą się dla uczniów najbardziej problematyczne;
Realizacja mini repetytorium podczas standardowych zajęć lekcyjnych ( raz w miesiącu);
Realizowanie i utrwalanie materiału z zakresu podstawy programowej obejmującego cztery umiejętności językowe oraz funkcje i środki językowe;
Realizowanie i utrwalanie materiału z zakresu podstawy programowej obejmującego gramatykę i słownictwo zgodnie z rozkładem materiału.
MAJ

Przeprowadzenie diagnozy po klasie piątej;
Opracowanie i analiza wyników;
Realizowanie i utrwalanie materiału z zakresu podstawy programowej obejmującego cztery umiejętności językowe oraz funkcje i środki językowe;
Realizowanie i utrwalanie materiału z zakresu podstawy programowej obejmującego gramatykę i słownictwo zgodnie z rozkładem materiału.
CZERWIEC 
Realizowanie i utrwalanie materiału z zakresu podstawy programowej obejmującego cztery umiejętności językowe oraz funkcje i środki językowe;
Realizowanie i utrwalanie materiału z zakresu podstawy programowej obejmującego gramatykę i słownictwo zgodnie z rozkładem materiału.

KLASA 6

TERMIN/ DZIAŁANIA
WRZESIEŃ 
Zorganizowanie zadań wyrównawczych dla uczniów słabszych i o szczególnych potrzebach edukacyjnych;
Ustalenie harmonogramu zajęć dodatkowych mających na celu podniesieni kompetencji językowych uczniów z języka angielskiego;
Wybór odpowiednich materiałów dodatkowych;
Opracowanie sprawdzianów z uwzględnieniem standardów diagnoz;
Zaznajomienie uczniów ze specyfiką i wymaganiami testów diagnostycznych.
PAŹDZIERNIK 
Przeprowadzenie testu diagnostycznego, analiza jego wyników. Wyodrębnienie najsłabszych standardów i wzmocnienie pracy we wskazanych obszarach;
Zaznajomienie uczniów z konkretnymi ćwiczeniami o charakterze testowym;
Przeprowadzenie zajęć dotyczących technik efektywnego uczenia się;
Praca nad przykładowym zestawem egzaminacyjnym podczas zajęć przygotowujących do sprawdzianu po klasie szóstej;
Realizacja mini repetytorium podczas standardowych zajęć lekcyjnych ( raz w miesiącu).
LISTOPAD 
Omówienie wyników testu diagnostycznego podczas zebrania z rodzicami uczniów;
Zwiększenie ilości ćwiczeń o charakterze egzaminacyjnym kształtujących umiejętność pracy z tekstem, czytania ze zrozumieniem oraz znajdowania konkretnej informacji w tekście;
Przeprowadzenie krótkich testów badających poziom opanowanie przez uczniów w/w umiejętności;
Stosowanie większej ilości ćwiczeń wzbogacających słownictwo;
Realizacja mini repetytorium podczas standardowych zajęć lekcyjnych ( raz w miesiącu).
GRUDZIEŃ 
Zwiększenie ilości ćwiczeń polegających na rozumieniu tekstu słuchanego;
Uwzględnienie ich na testach, sprawdzianach;
Sprawdzanie opanowanych wiadomości i umiejętności poprzez testy ;
Realizacja mini repetytorium podczas standardowych zajęć lekcyjnych ( raz w miesiącu).
STYCZEŃ 
Przeprowadzenie próbnego testu diagnostycznego z języka angielskiego dla klas szóstych;
Analiza wyników i ustalenie strategii dalszego postępowania;
Poinformowanie rodziców uczniach o wynikach testu. Podjęcie stosownych działań;
Dalsza praca nad kształtowaniem w/w umiejętności poprzez stosowanie odpowiednich ćwiczeń o charakterze testowym;
Realizacja mini repetytorium podczas standardowych zajęć lekcyjnych ( raz w miesiącu);.
LUTY 
Położenie nacisku na stosowanie większej ilości zadań uwzględniających reagowanie językowe;
Dalsze stosowanie ćwiczeń rozwijających zasób słownictwa oraz zakres struktur gramatycznych;
Sprawdzanie opanowanych wiadomości i umiejętności poprzez testy oraz krótkie ćwiczenia uwzględniające standardy diagnoz;
Realizacja mini repetytorium podczas standardowych zajęć lekcyjnych ( raz w miesiącu).
MARZEC 
Dalsze kształtowanie w/w umiejętności poprzez pracę samodzielną ucznia ( zarówno w domu jak i pod okiem nauczyciela w ramach zajęć lekcyjnych);
Wykonywanie na ocenę krótkich zadań o charakterze testowym.
Realizacja mini repetytorium podczas standardowych zajęć lekcyjnych ( raz w miesiącu);
KWIECIEŃ 
Położenie nacisku na utrwalanie zdobytej wiedzy i kształtowanie tych obszarów, które okażą się dla uczniów najbardziej problematyczne;
Przeprowadzenie pogadanki na temat radzenia sobie ze stresem podczas diagnozy;
Przypomnienie technik rozwiązywania zadań egzaminacyjnych i specyfiki samego testu diagnostycznego.
Osoby odpowiedzialne:
Zespół nauczycieli języka angielskiego

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.