AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Lidia Bzdęga, 2016-06-16
Krotoszyn

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
mgr Lidia Bzdęga

Rozpoczęcie stażu: 01.09.2013r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
„ Ciągle być poważnym i nieustannie pracować żaden człowiek nie zdoła. Zmęczone ciało wymaga odpoczynku, znużony umysł wymaga wytchnienia, a dusza pragnie wesołości, tego nastroju, który życie milszym nam czyni. Tego wszystkiego dostarcza zabawa w szerokim znaczeniu pojęcia; jest ona więc potrzebą natury ludzkiej tak niemal jak powietrze, jak pokarm. […] A skoro jest tak, skoro potrzeby tej ani dobrowolnie, ani przymusowo stłumić nie można bez uszczerbku dla zdrowia fizycznego i moralnego człowieka, a przede wszystkim ci, którym nad innymi praca jest powierzana, dobrze się zastanowić i rozważyć winni, czy w jakiej wierze i w jaki sposób potrzebie tej zadość czynić”
H. JordanMETRYCZKA:


IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA ODBYWAJĄCEGO STAŻ: Lidia Bzdęga

NAZWA SZKOŁY: Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Jordana w Krotoszynie

NAUCZANY PRZEDMIOT: wychowawca w świetlicy szkolnej


CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy


DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2013r.


DATA UKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2016r.


STOPIEŃ ZAWODOWY POSIADANY: nauczyciel mianowany


STOPIEŃ ZAWODOWY DO UZYSKANIA: nauczyciel dyplomowany

Szansa awansu i uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem. Mój plan rozwoju zawodowego uwzględnia założenia planu rozwoju szkoły oraz jej specyfikę i potrzeby. W trakcie stażu będę kontynuowała niektóre z moich wcześniejszych działań, szczególnie te, które związane są z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy z uczniami oraz te, które służą poszerzeniu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.


CELE STAŻU:
- spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego,
-pogłębienie wiedzy metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej,
- doskonalenie własnych umiejętności,
- bogacenie własnego warsztatu pracy i metod pracy,
- podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.MOJE ZASOBY:
-Studium nauczycielskie –Nauczanie początkowe (SN1985r.)
- Studia licencjackie – Pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia (DSWE TWP 2005r.)
- Studia magisterskie – Psychologia społeczna w edukacji (DSWE TWP 2007r.)
- Kurs kwalifikacyjny w zakresie Oligofrenopedagogiki (OEdN 2010r.)
-Kurs kwalifikacyjny w zakresie Surdopedagogiki (OEdN 2012r.)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MIENIS W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO
z dnia 01.03.2013r.Czynności Organizacyjne


ZADANIA DO REALIZACJI FORMA/METODA REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.- analiza nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego
- gromadzenie dokumentów potwierdzających realizacje planu: zaświadczenia, dyplomy, scenariusze
zajęć
VIII/IX 2013


IX 2013
IX 2013


Okres stażu

kopia wniosku

plan rozwoju zawodowegoDokumentowanie realizacji planu rozwoju - uzyskanie oceny dorobku zawodowego

V-VI 2016Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju. - przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
VI 2016 ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły oraz sprawozdanie§ 8 ust. 2 pkt 1

„uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1–3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją”
ZADANIA FORMA REALIZACJI ZADAŃ DOWODY REALIZACJI ZADAŃ TERMINY
I
UWAGI
Poszerzenie wiedzy
i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły. - udział w pracach komisji Rady Pedagogicznej
- udział w pracach zespołu wychowawczego.
- współpraca z rodzicami. Okres stażu


Doskonalenie kompetencji zawodowych. - aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły.
- studiowanie literatury fachowej
i czasopism dla nauczycieli.
- kurs kwalifikacyjny terapia pedagogiczna lub tyflopedagogika
Zaświadczenia o udziale w szkoleniach

Wykaz literatury

Zaświadczenie o ukończeniu kursu Okres stażu

Październik – kwiecień 2014r.
Wzbogacanie metod
i form pracy dydaktycznej
i wychowawczej - wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.
- praca z uczniem zdolnym.
- praca z uczniem mającym problemy w nauce
- przygotowanie uczniów do udziału
w konkursach. Okres stażu
Planowanie i organizacja pracy własnej -opracowywanie planów pracy uwzględniających założenia programowe i kierunki pracy szkoły;
- monitorowanie i ewaluacja własnych działań, wprowadzanie zmian uwzględniających potrzeby własne, uczniów, rodziców i dyrekcji szkoły
Roczny plan pracy Okres stażu

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnejZADANIA FORMA REALIZACJI ZADANIA DOWODY REALIZACJI ZADAŃ TERMINY I
UWAGI
Stosowanie techniki informacyjnej
i komputerowej

- wzbogacanie własnego warsztatu pracy o materiały pozyskane z internetu
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami oraz wszelkiej dokumentacji
- korzystanie z serwisów i portali edukacyjnych
- lektura publikacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w Internecie
- kontakt i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami w kraju drogą internetową
- przygotowywanie miesięcznych sprawozdań z pracy świetlicy na internetową stronę szkoły
- korzystanie z multimedialnych encyklopedii, słowników, albumów
- korzystanie z zasobów internetowych – ciekawych publikacji oraz scenariuszy zajęć
- wykonywanie różnego rodzaju dyplomów, pomocy dydaktycznych oraz kart pracy dla dzieci
- bezpośrednie komunikowanie się z rodzicami lub poprzez sms, rozmowę telefoniczną lub email
przykładowy dyplom, scenariusz,
praktyczne stosowanie nabytych umiejętności
w pracy wychowawczej, internetowa strona szkoły Okres stażu§ 8 ust.2 pkt.3

„umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;”ZADANIA FORMA REALIZACJI ZADANIA DOWODY REALIZACJI ZADAŃ TERMINY I
UWAGI
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
Działania interdyscyplinarne Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli (w szczególności stażystów i kontraktowych)
- przygotowanie z nauczycielami innych przedmiotów uroczystości szkolnych i imprez wynikających z programu autorskiego szkoły
- współpraca z innymi nauczycielami podczas tworzenia programu wychowawczego i praca wychowawcza z dziećmi w czasie Białej Szkoły - scenariusze zajęć
- potwierdzenie uczestnictwa
- zdjęcia Okres stażu
Upowszechnianie
i promocje własnych doświadczeń, metod
i form pracy. - opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”
- przygotowanie i publikacja własnych materiałów na stronie internetowej Publikacje w Internecie Okres stażu
Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu wychowawczego
Aktywny udział w spotkaniach zespołu, wymiana doświadczeń oraz dzielenie się wiedzą zdobytą w trakcie kursów i szkoleń. Okres stażu
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami - udział w lekcjach prowadzonych przez innych nauczycieli
- udział w spotkaniach, konferencjach, warsztatach i seminariach organizowanych przez instytucje oświatowe
Potwierdzenie uczestnictwa

Zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia
Przynajmniej raz w roku szkolnym

Okres stażu

Opieka nad nauczycielem stażystą lub kontraktowym, starającym się o wyższy stopień awansu zawodowego

Wzajemne hospitowanie swoich lekcji; pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego; sporządzenie oceny nauczyciela Zaświadczenie dyrektora szkoły dot. pełnienia funkcji opiekuna stażu Okres stażu

§ 8 ust.2 pkt 4a


„opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”
ZADANIA FORMY REALIZACJI ZADANIA DOWODY REALIZACJI ZADANIA TERMINY
I
UWAGI
Doskonalenie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań

Opracowanie i wdrożenie programów: „Arteterapia na zajęciach w świetlicy szkolnej”
„ Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” Program, zdjęcia, prace uczniów Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4c


”poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”ZADANIA FORMY REALIZACJI ZADANIA DOWODY REALIZACJI ZADANIA TERMINY
I
UWAGI
Pomoc w organizowaniu
wypoczynku w czasie ferii zimowych „Biała Szkoła”
- zaplanowanie zajęć oraz pozyskanie funduszy niezbędnych do zorganizowana atrakcyjnego wypoczynku uczniów Zdjęcia Okres stażu (ferie zimowe)
Organizowanie i przeprowadzenie konkursów oraz spotkań dla uczniów klas I-III nauczania zintegrowanego - opracowanie scenariuszy konkursów oraz regulaminów, zorganizowanie nagród
- zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach
- zorganizowanie i przeprowadzenie pozaszkolnego konkursu „Moja książka”
- zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań z przdstawicielami kolei pod hasłem „Bezpieczny przejazd” oraz z pracownikami nadleśnictwa i członkami Koła Łowieckiego Knieja w Krotoszynie dla uczniów klas I i II nauczania zintegrowanego Zdjecia, zaświadczenia, regulaminy konkursów Okres stażu
Rozwijanie zainteresowań uczniów - udział w konkurach plastycznych organizowanych na terenie kraju oraz w międzynarodowym konursie plastycznym „Bezpieczny przejazd” Zdjęcia, zaświadczenia Okres stażu
Udział uczniów w akcji zbierania kasztanów – pełnienie funkcji koordynatora - koordynowanie współpracy z Kołem Łowieckim „Knieja”
- udział uczniów w biesiadach organizwoanych przez Koło Łowieckei „Knieja” zdjęcia Okres stażu (październik, listopad 2013, 2014, 2015)§ 8 ust. 2 pkt 4e


„wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”
ZADANIA FORMY REALIZACJI ZADANIA DOWODY REALIZACJI TERMINY
I
UWAGI
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków i organizowanie pomocy uczniom z problemami - diagnozowanie środowiska uczniów
- rozmowy z rodzicami
- działaność w Kole Przyjaciół Dzieci
- pomoc dzieciom i ich rodzinom (darmowe obiady, paczki okolicznościowe, wieczerze wigilijne itp.) Notatki, zdjecia, zapisy w dzienniku Okres stażu
Współpraca z instytucjami społecznymi - Towarzystwie Przyjaciół Dzieci
- Krotoszyńska Biblioteka Publiczna
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Koło Łowieckie „Knieja”
- PKP udział w programie „Bezpieczny Przejazd” Dyplomy, podziękowania Okres stażu
Współpraca z pedagogiem
i psychologiem szkolnym - systematyczne spotkania, konsultacje, rozmowy dotyczące funkcjonowania poszczególnych dzieci w grupie
- opracowanie linii działań wychowawczych wobec uczniów przejawiających problemy wychowawcze Zaświadczenie Okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 5

„umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”
ZADANIA FORMY REALIZACJI ZADANIA DOWODY REALIZACJI TERMINY
I
UWAGI
Obserwacja i analiza problemów uczniów wymagających szczególnej opieki dydaktyczno - wychowawczej - współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
- diagnoza dwóch problemów edukacyjnych lub wychowawczych
- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
- podsumowanie i wnioski
Opis i analiza wybranych przypadków Cały okres stażu, zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami.


Przedstawiony plan rozwoju zawodowego zakłada kontynuację mojej wcześniejszej pracy jako nauczyciela i wychowawcy dzieci.
Są to plany i zamierzenia związane z działaniami, które stanowią rozwinięcie i doskonalenie dotychczasowej pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole i poza nią.
Plan ma formę otwartą, dopuszcza się nanoszenie modyfikacji dotyczących podejmowanych zadań, form ich realizacji, czy też sposobu dokumentowania w zależności od wynikających potrzeb, przydzielonych zadań dodatkowych itp.
Podpis Dyrektora Podpis nauczyciela


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.