AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Sylwia Ciryt, 2016-06-16
Świnoujście

Język angielski, Program nauczania

Koło teatralne - program

- n +

„Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być, choć nie mają odwagi i jakimi są.”

Tove Jannson
Lato Muminków
PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO
Koła teatralne w języku angielskim: Grupa teatralna 6 o’clock

SPIS TREŚCI
I. WSTĘP
II. ADRESACI PROGRAMU
III. CELE EDUKACYJNE
a. - OGÓLNE
b. - SZCZEGÓŁOWE
c. - WYCHOWAWCZE
IV. IV. TREŚCI PROGRAMOWE
V. ZAKRES PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ
VI. HARMONOGRAM, METODY I FORMY PRACY
VII. PRZEWIDYWANE EFEKTY PRACY
VIII. EWALUACJA
IX. SPOSOBY I METODY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
X. UWAGI KOŃCOWE

I. WSTĘP

Teatr w życiu dzieci i młodzieży to istotny czynnik wspomagający rozwój, tak samo jak zabawa i lektura. Umożliwia kształtowanie własnego bytu w takim stopniu, na jaki nie pozwala życie realne. Dzięki niemu uaktywnia się u młodego człowieka fantazja, jak również marzenia i zainteresowania. Zajęcia teatralne poszerzają wiedzę ucznia, uzupełniają edukację uczniów w dziedzinie literatury i języka angielskiego. Uczestnicy koła teatralnego mogą doskonalić swoje umiejętności językowe, zwłaszcza w zakresie płynności mówienia
i poprawności wymowy. Teatr szkolny jest atrakcyjną i wartościową formą prezentacji scenicznej. Jest to ważny element pracy z uczniami, jako że młodzież lubi „bawić się” w teatr. W ten sposób mogą wyrazić swój osobisty stosunek do ludzi i związanych z nimi spraw. Wcielanie się w inną postać skłania do spojrzenia na świat oczyma tej postaci, do wyobrażenia sobie cudzych myśli i motywów postępowania. Sprzyja również rozładowaniu wszelkich napięć psychicznych, przezwyciężeniu osobistych przeżyć, nieśmiałości i braku wiary we własne siły. Fikcyjna sytuacja teatralna wpływa pobudzająco na wyobraźnię, rozwija osobowość człowieka. Zaletą amatorskich teatrów jest różnorodność działania, która pozwala rozwijać wszechstronną aktywność uczniów oraz ich wrażliwość estetyczną. Zajęcia teatralne powinny zawierać takie elementy jak: odgrywanie ról, inscenizowanie, dobór muzyki, oprawa plastyczna widowiska, przygotowanie kostiumów i mnóstwo czynności organizatorskich, a jednocześnie stanowią doskonałą formę samorealizacji zainteresowań
i różnorodnych uzdolnień młodego człowieka. Podczas wykonywania zadań aktorskich uczeń współdziała w grupie, uczy się odpowiedzialności i tolerancji, dorasta do pełnienia określonych ról społecznych. Każdy z nich oczekuje pochwały, akceptacji, aprobaty, a praca w kole teatralnym może mu je dać. Liczą się bardzo uśmiech, dobre słowo i życzliwość prowadzącego. Wierzę, że zajęcia teatralne w języku angielskim staną się dla młodzieży przyjemnością, zabawą i ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu.
Opracowany program przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum. Powstał w oparciu o analizę potrzeb i możliwości uczniów oraz potrzeb szkoły. Przeznaczony jest do realizacji w ciągu roku szkolnego w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Realizacja programu koła teatralnego zakłada poszukiwanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień artystycznych uczniów, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i samokształceniowych. W programie uwzględnia się realizację celów wychowawczych.
Jako autorce programu, zależało mi na zachęceniu uczniów do czytania tekstów w języku angielskim oraz na promowaniu kreatywności i aktywności młodzieży.

II. ADRESACI PROGRAMU

Uczestnikami koła teatralnego powinni być uczniowie, którzy przejawiają wrażliwość na piękno literatury, zainteresowanie teatrem i sztuką aktorską, a także chęć doskonalenia swoich umiejętności z wykorzystaniem języka angielskiego na scenie. Grupa pozostaje otwarta również dla tych, którzy mają problemy emocjonalne. Bycie aktorem dowartościowuje młodzież, sprawia, że uczniowie zaczynają wierzyć w siebie, zwłaszcza, gdy inni patrzą na nich z podziwem. Udział w spektaklu wiąże się też z przełamaniem własnego wstydu i nieśmiałości.


III. CELE EDUKACYJNE

a) ogólne:
• rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów teatrem;
• rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej i inwencji twórczej uczniów;
• udział w życiu kulturalnym szkoły oraz w środowisku lokalnym i poza nim;
• rozwijanie zainteresowania uczniów językiem angielskim;
• promocja szkoły w środowisku lokalnym i poszerzenie oferty edukacyjnej oraz jakości pracy szkoły.
b) szczegółowe:
• doskonalenie umiejętności poprawnego wypowiadania się w języku angielskim: tłumaczenie, rozumienie tekstu czytanego i słuchanego, płynność, wymowa, intonacja, akcent wyrazowy i zdaniowy;
• poszerzanie zakresu rozumianego i używanego słownictwa angielskiego oraz znajomości reguł gramatycznych;
• doskonalenie pamięci mechanicznej i logicznej;
• umożliwienie swobodnej ekspresji plastycznej podczas tworzenia dekoracji i strojów;
• rozwijanie uzdolnień aktorskich, plastycznych, muzycznych i innych predyspozycji indywidualnych;
• rozpoznawanie zainteresowań uczniów oraz ich potrzeb kulturalnych w celu bardziej efektywnej współpracy między uczniem i nauczycielem oraz pomiędzy samymi uczniami.
c) wychowawcze:
• przygotowanie do świadomego uczestnictwa w odbiorze i tworzeniu kultury;
• kształtowanie wrażliwości w zakresie odbioru i interpretacji dzieła literackiego;
• motywowanie do pokonywania trudności – stresu i nieśmiałości, związanych z publicznymi wystąpieniami;
• rozwijanie umiejętności prezentacji na scenie; ekspresji poprzez ruch, gesty, mimikę i mowę ciała;
• wzmacnianie poczucia własnej wartości, dostarczanie radosnych przeżyć estetycznych i emocjonalnych;
• kształtowanie pozytywnych cech charakteru (tolerancji, otwartości, odpowiedzialności za słowa i czyny) oraz postaw współpracy, poczucia współodpowiedzialności i dyscypliny, a także samodzielności, rzetelności i wytrwałości w pracy i szacunku dla pracy drugiego człowieka;
• promowanie kreatywności i chęci do działania;
• przygotowanie do funkcjonowania w różnych rolach społecznych poprzez
umiejętność wchodzenia w rozmaite role.

IV. TREŚCI PROGRAMOWE

1. Analiza utworów literackich: łączenie słowa z działaniem i plastyczną ekspresją ucznia.
2. Umiejętności aktorskie i recytatorskie: ćwiczenie dykcji, modulacji głosu, gestu i mimiki.
3. Tworzenie scenografii (dekoracja teatralna i kostiumy).
4. Ekspresja artystyczna: spontaniczna postawa, ruch sceniczny.
5. Przygotowanie wybranych inscenizacji.
6. Budzenie wrażliwości estetycznej, rozwijanie uzdolnień indywidualnych.
7. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań.
8. Reklama- ogłoszenia, plakaty, zaproszenia na przedstawienie.


V. ZAKRES PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ
SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU

a) Zapoznanie się z różnymi scenkami dramatycznymi w języku angielskim: ćwiczenia tłumaczeniowe, leksykalne i gramatyczne; analiza treści i atrakcyjności scenicznej wybranych scenek;
b) Głośne odczytywanie fragmentów z podziałem na role: ćwiczenia wymowy, intonacji, akcentu zdaniowego;
c) Ćwiczenia związane z grą aktorską:
- emisja głosu (tempo, barwa, głośność, nacechowanie emocjami i dykcja);
- ekspresja: ruch, gest i mimika twarzy na scenie;
- praca z rekwizytami;
- ćwiczenia pamięciowe i relaksacyjne – opanowanie stresu;
d) Praca nad wybraną scenką:
- opracowanie muzyki, oświetlenia, scenografii, kostiumów, charakteryzacji;
- podział ról, próby indywidualne, w parach, w grupie;
- próbne wystawienie danej scenki- ocena własnej pracy, analiza mocnych i słabych stron;
e) Prezentacje dokonań w szkole, w środowisku lokalnym (Rewia Talentów w Młodzieżowym Domu Kultury) oraz poza nim (The Koszalin Festival of English LIPS- Language in Poetry and Songs)
f) Przygotowywanie materiałów promujących działalność koła teatralnego.


V. HARMONOGRAM, METODY I FORMY PRACY

a) Zaproponowane treści zostaną zrealizowane na zajęciach koła teatralnego odbywających się raz w tygodniu (1 godzina lekcyjna), a w okresie intensywnych prób przed wystawieniem scenki teatralnej częściej, w zależności od potrzeb.
b) Metody pracy:
- metody aktywizujące:
• metoda inscenizacji, gdzie część uczniów staje się aktorami i odgrywa przydzielone przez nauczyciela role zgodnie z przygotowanym scenariuszem, natomiast pozostali uczniowie pełnią funkcje obserwatorów. Po inscenizacji następuje dyskusja i wspólna ocena zainscenizowanej sytuacji.
• Drama, czyli uczenie się przez doświadczenie. Brak tu scenariuszy charakterystycznych dla teatru, gdyż uczniowie podejmują działania zgodnie ze swoją wyobraźnią i na bieżąco ustalają kierunek fikcyjnych zdarzeń.
• Burza mózgów polegająca na szybkim zgromadzeniu wielu hipotez rozwiązania problemu do danej scenki ćwiczonej przez uczniów.
• Dyskusja okrągłego stołu, czyli swobodna wymiana poglądów między uczniami, a nauczycielem przedstawiającym dany problem, jak również między samymi uczestnikami zajęć.
c) Formy pracy z uczniami: zajęcia indywidualne, praca w parach i w grupie.
d) Środki dydaktyczne: teksty scenek w języku angielskim, kserokopie, nagrania video z inscenizacjami wybranych scenek w Internecie, kserokopie ćwiczeń związanych z dykcją oraz ćwiczeń relaksacyjnych.VII. PRZEWIDYWANE EFEKTY PRACY

Realizacja programu koła teatralnego w języku angielskim pozwoli na wzbogacenie oferty skierowanej do uczniów pragnących rozwijać swoje zainteresowania. Oczekiwane efekty pracy uczniów na zajęciach to:
• rozbudzenie i rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów;
• większa aktywność i kreatywność uczniów- twórcze uczestnictwo w życiu szkolnym i społecznym;
• promocja kultury w środowisku szkolnym;
• promocja szkoły w mieście i regionie;
• kształtowanie wrażliwości na piękno dzieła literackiego;
• umiejętna interpretacja tekstu literackiego;
• doskonalenie umiejętności językowych we wszystkich sprawnościach: mówienie, słuchanie i czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie;
• poszerzenie zakresu biernie i czynnie znanego słownictwa oraz struktur gramatycznych i konstrukcji zdaniowych;
• poznanie i doskonalenie technik gry aktorskiej oraz posługiwania się głosem;
• łatwiejsze pokonywanie trudności związanych z sytuacjami stresującymi;
• wykształcenie postaw współpracy w grupie;
• wyrażanie w sposób werbalny i niewerbalny własnych emocji;
• umiejętność oceny samego siebie i innych.


VIII. EWALUACJA

Ewaluacja programu jest oceną jakości moich działań jako opiekuna koła. Planuję przeprowadzenie ewaluacji z mojego punktu widzenia jako prowadzącej zajęcia oraz z pozycji uczestników (rozmowy z uczniami). Ocena będzie dotyczyć: stopnia zaangażowania uczniów w pracę na zajęciach; poziomu umiejętności interpretacji tekstu; poziomu umiejętności językowych; występu uczniów w czasie przedstawienia; stopnia zintegrowania grupy; ilości uczniów kontynuujących pracę na zajęciach przez cały rok; mojego zaangażowania w przygotowanie i prowadzenie zajęć; korzyści, jakie w wyniku wdrożenia programu odniesie szkoła.
Podsumowaniem zajęć będą zatem wystawiane spektakle teatralne i ich przyjęcie przez publiczność.


IX. SPOSOBY I METODY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW


1. Ocena ustna nauczyciela prowadzącego koło.
2. Ocena uczestników zajęć oraz widzów (obserwatorów) w formie ustnej, recenzji.
3.Samoocena ucznia – autokrytyka.
4. Udział w zewnętrznym przeglądzie teatralnym.
5.Analiza zapisu audio-wideo lub fotografii cyfrowej z prób i inscenizacji w celu wychwycenia błędów, wyciągnięcia wniosków i doskonalenia warsztatu.
6. Dyplomy za udział i wkład pracy w działalność.
7.Ocena cząstkowa z zajęć artystycznych i języka angielskiego.


X. UWAGI KOŃCOWE

Spośród zagadnień programowych koła teatralnego na szczególną uwagę zasługuje rozwijanie zainteresowań i zdolności, twórczej aktywności uczniów oraz kształtowanie ich osobowości.
Realizacja programu powinna odbywać się na zajęciach pozalekcyjnych.
Różnorodność form i metod pracy, takie jak: inscenizacje, małe formy teatralne, techniki dramowe i manualno– plastyczne, współpraca ze środowiskiem lokalnym- przyczyni się do pogłębienia i kształtowania prawidłowych postaw uczniów.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.