Katalog

Justyna Sobolewska, 2016-06-07
Pasłęk

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - Justyna Sobolewska

- n +

Justyna Sobolewska - nauczyciel języka angielskiego i rosyjskiego w Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Elblągu

Czas trwania stażu: 01.09.2013r. - 31.05.2016r.


Plan rozwoju zawodowego opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Cele główne:
§ 8. ust. 1 pkt 1 - podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej:
• Doskonalenie własnego warsztatu pracy - analiza literatury z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki , śledzenie czasopism dla nauczycieli języka angielskiego i rosyjskiego;
• Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli poprzez analizę materiałów zamieszczonych na edukacyjnych portalach internetowych;
• Wymiana doświadczeń na zebraniach zespołu samokształceniowego nauczycieli języków obcych;
• Wykorzystywanie aktywnych metod pracy na lekcjach języka angielskiego i języka rosyjskiego oraz na zajęciach kół przedmiotowych;
• Opracowanie narzędzi do diagnozowania i pomiaru wiedzy i umiejętności uczniów;
• Sprawowanie opieki nad gabinetem przedmiotowym, wzbogacenie wyposażenia w słowniki, podręczniki i płyty DVD do nauczania j. angielskiego i rosyjskiego;
• Wykorzystanie Internetu jako źródła nowych publikacji i pomocy dydaktycznych, jak również ofert wydawniczych;
• Przygotowanie materiałów dydaktycznych i umieszczenie ich na stronach internetowych.

§ 8. ust. 1 pkt 2 - Realizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły:
• Przygotowywanie i przeprowadzanie uroczystości i imprez szkolnych;
• Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce;
• Przygotowywanie i przeprowadzanie testów diagnostycznych i sprawdzających postępy uczniów w zdobywaniu wiedzy;
• Opracowanie planów wynikowych dla klas I-III z języka angielskiego oraz z języka rosyjskiego
• Realizacja zadań wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły
• Prowadzenie zajęć dla uczniów klas III przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego, pomoc w rozwiązywaniu problemów

§ 8. ust. 1 pkt 3 - Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły:
• Udział w wykładach, konferencjach metodycznych i szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa anglojęzyczne;
• Udział w kursach i warsztatach organizowanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Gimnazjum Nr 2 im. Sybiraków w Elblągu;
• Poznanie procedury awansu zawodowego (analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego - KN, Rozporządzenia MEN);
• Studiowanie literatury przedmiotu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8. ust. 2 pkt 1 - Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

• Przeprowadzanie analizy wyników egzaminu gimnazjalnego, wyciąganie wniosków do dalszej pracy;
• Doskonalenie własnego warsztatu pracy;
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb swoich uczniów, organizacja spotkań z uczniami mających na celu ukierunkowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów;
• Systematyczna współpraca z rodzicami będąca elementem procesu wychowawczego;
• Nauczanie na lekcjach j. angielskiego i rosyjskiego dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia;
• Praca z uczniem zdolnym – koło j. angielskiego, koło języka rosyjskiego;
• Przygotowywanie pomocy dydaktycznych przy współudziale uczniów;
• Rozwijanie zainteresowań uczniów – koordynowanie projektów edukacyjnych z języków obcych;
• Współpraca z wydawnictwami w celu pozyskiwania bezpłatnych materiałów dla szkoły.

§ 8. ust. 2 pkt 2 - Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów multimedialnych;
• Korzystanie ze, słowników multimedialnych, encyklopedii, Internetu;
• Wykorzystywanie technik informacyjnych do gromadzenia danych;
• Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej do przygotowania pomocy dydaktycznych (prezentacje multimedialne itp.)i narzędzi pomiaru dydaktycznego;
• Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji o konkursach przedmiotowych i ich wynikach;
• Korespondencja z przedstawicielami wydawnictw za pośrednictwem poczty internetowej;
• Korzystanie ze szkolnej pracowni komputerowej;
• Dokumentowanie przebiegu realizacji stażu.


§ 8. ust. 2 pkt 3 - Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

• Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty-zapoznanie z dokumentacją, pomoc przy tworzeniu Planu Rozwoju Zawodowego, hospitowanie i prowadzenie zajęć pokazowych oraz ich omówienie;
• Pełnienie roli przewodniczącego zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych oraz aktywna praca w tym zespole: wymiana doświadczeń, organizacja uroczystości, tworzenie i analiza testów;
• Przeprowadzenie lekcji otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
• Udział w lekcjach otwartych innych nauczycieli
• Przygotowanie i Prowadzenie lekcji integrujących wiedzę z różnych dziedzin (nauki przyrodnicze, literatura, malarstwo, muzyka, geografia, historia ).

§ 8. ust. 2 pkt 4 a - Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


• przygotowanie i wdrożenie autorskiego programu z zakresu zadań edukacyjno-wychowawczych: stworzenie innowacji pedagogicznej;
• Organizacja i przeprowadzanie konkursów według opracowanego programu;
• Współpraca z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

§ 8. ust. 2 pkt 4 c - Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


• Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie zadań dodatkowych- tworzenie harmonogramu dyżurów nauczycielskich podczas przerw;
• Udział w pracach zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej;
• Koordynacja i przeprowadzanie konkursów z języka angielskiego oraz rosyjskiego;
• Przygotowanie i przeprowadzenie wraz z członkami zespołu samokształceniowego uroczystości Dnia Języków Obcych;
• Koordynowanie projektów edukacyjnych z języków obcych;
• Organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów w ramach działalności świetlicy popołudniowej;
• Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, imprez szkolnych oraz innych

§ 8. ust. 2 pkt 4 e - Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

• Współpraca z:
- Warmińsko – Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli;
- szkołami w Elblągu;
- wydawnictwami anglojęzycznymi i ich przedstawicielami i doradcami metodycznymi: udział w warsztatach i spotkaniach - zapoznanie z ofertą wydawniczą, wybór podręczników i pozyskiwanie pomocy dydaktycznych;;
- psychologiem i pedagogiem szkolnym;
- kuratorem sądowym;
- Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

§ 8. ust. 2 pkt 4 f - Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

• Organizowanie szkolnych konkursów z j. angielskiego oraz rosyjskiego;
• Praca z uczniem zdolnym – przygotowanie do udziału w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych konkursach językowych.

§ 8. ust. 2 pkt 5 - Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

• Stała współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi i wychowawczymi;
• Obserwacja oraz analiza wyników w nauce uczniów, analiza ich zachowania i poszukiwanie przyczyn ich niepowodzeń;
• Opracowywanie różnorodnych metod pracy z uczniem słabym;
• Organizowanie grup samopomocy koleżeńskiej wśród nauczanych klas;
• Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
• Zaangażowanie się w pomoc dla uczniów potrzebujących;
• Angażowanie się w życie klasy jako wychowawca wspomagający - organizowanie czasu wolnego uczniów : spotkania klasowe, wyjścia oraz wycieczki.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.