Katalog

Magdalena Kania, 2016-06-07
Radom

Informatyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela informatyki - nauczyciel dyplomowany

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Magdalena Kania
Nauczyciel mianowany
ubiegający się o status zawodowy nauczyciela dyplomowanego


Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2011
Data zakończenia stażu: 31 maj 2014

(Zastrzega się możliwość modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego w trakcie trwania stażu).

Radom, 1 września 2011r.


Formy realizacji Sposoby osiągania celu Termin Dowody realizacji, Uwagi
§8 ust. 2 pkt.1
uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań, mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Wstępna analiza własnych umiejętności Autorefleksja Wrzesień 2011 r. Teczka dotychczasowych osiągnięć zawodowych
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych Wrzesień 2011 r. Złożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju zawodowego
Założenie teczki „Awans zawodowy” Wrzesień 2011 r. Teczka „Awans zawodowy”
Śledzenie zmian dokonywanych w prawie oświatowym Okres stażu
Poszerzenie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz szkolnym i zewnątrz szkolnym doskonaleniu Przypomnienie organizacji, zasad funkcjonowania i zadań szkoły. Analiza dokumentacji szkoły: statutu, regulaminów, WSO, itp. Październik – grudzień 2011 Publikacje dokumentów na internetowej stronie szkoły
Udział
w szkoleniowych Radach Pedagogicznych Okres stażu Dokumentacja
z posiedzeń Rad Pedagogicznych
Udział
w konferencjach warsztatach Okres stażu Potwierdzenia udziału
Aktywne i twórcze uczestnictwo w pracach szkolnego zespołu matematyczno-przyrodniczego Okres stażu Sprawozdanie
z działalności zespołu
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli Okres stażu Scenariusze zajęć
Bieżące śledzenie publikacji w Internecie zawiązanych z technologią informatyczną oraz dydaktyką informatyki Na bieżąco Wykaz interesujących adresów internetowych
Analizowanie wyników uczniów w nauce. Przeprowadzenie i analiza próbnych „Sprawdzianów”. Styczeń 2012, 2013, 2014 Raporty z próbnych „Sprawdzianów”
§8 ust.2 pkt.2
„wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”
Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi. Opracowywanie dokumentów. Okres stażu Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową.
Przetwarzanie danych do SIO.
Wprowadzenie danych uczniów klas VI do HERMES Październik, marzec 2011, 2012, 2013, 2014 Potwierdzenie dyrektora szkoły
Prowadzenie lekcji informatyki
z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Okres stażu Scenariusze zajęć
Przygotowanie narzędzi i artykułów podnoszących jakość pracy szkoły oraz ułatwiających pracę nauczyciela. Okres stażu Programy, narzędzia oraz publikacje
na stronach www
Opieka nad szkolną pracownią komputerową
oraz komputerami znajdującymi się na terenie szkoły Umożliwienie uczniom oraz nauczycielom efektywniejszego korzystania z posiadanego sprzętu, wzbogacanie pracowni w dodatkowy sprzęt oraz oprogramowanie, bieżące usuwanie usterek. Na bieżąco Potwierdzenie dyrektora szkoły
Promocja szkoły Prowadzenie, modernizacja oraz promocja szkolnej strony WWW Okres stażu Foldery szkolne, Gazetka szkolna,
Szkolna strona WWW
§8 ust.2 pkt.3
„umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. Opracowanie scenariuszy. Okres stażu Scenariusze
Prowadzenie zajęć informatycznych dla nauczycieli w WDN Zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli dotyczących podstaw obsługi komputera, programów użytkowych i podstaw Internetu. Okres stażu Lista uczestników, potwierdzenie dyrektora szkoły
Opublikowanie na szkolnej stronie WWW Planu Rozwoju Zawodowego. Przygotowanie planu
i publikacje. Październik 2011 Publikacja
w Internecie na stronie WWW.
Nawiązanie współpracy z „Domem Kultury”
w Siennie Wymiana wiedzy
i doświadczeń. Pomoc w edukacji z technologii informatycznej Okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły
Nawiązanie współpracy z wydawnictwem
Czarny Kruk,
NOWA ERA Wykorzystanie na lekcjach materiałów udostępnionych przez wydawnictwo, konsultacje Okres stażu Potwierdzenie przez wydawnictwa
Współpraca z innymi nauczycielami Doradztwo w sprawie korzystania z pracowni komputerowej oraz oprogramowania Na bieżąco Oświadczenia nauczycieli
Pomoc i doradztwo chętnym nauczycielom
w organizowaniu
i prowadzeniu lekcji w pracowni komputerowej. Na bieżąco Potwierdzenie lidera WDN
Publikowanie prac nauczycieli na szkolnej stronie WWW i innych dostępnych portalach edukacyjnych Na bieżąco Opublikowane prace
§8 ust 2 pkt.4 lit.a
„opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”
Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych-koła informatycznego. Przeprowadzanie stałej ewaluacji sposobu. 2012-2014r. Opracowany program
Aktywna realizacja zadań nauczyciela. Współpraca
z rodzicami. Współpraca
z nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym w rozpoznawaniu
i rozwiązywaniu trudności wychowawczych oraz trudności w nauce. dzieci w duchu tolerancji dla inności drugiego człowieka. Zgodnie
z harmonogramem dni otwartych organizowanych
w szkole

Na bieżąco Zapisy w dzienniku szkolnym.
Organizacja pomocy w nauce Opracowanie
i przygotowanie zadań dla uczniów słabszych i uczniów zdolnych. Okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły
Zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy Przygotowanie na szkolnej stronie WWW testów „Sprawdzianu”
do samodzielnego rozwiązania przez uczniów.
Okres stażu Testy „Sprawdzianów”
na szkolnej stronie WWW
§8 ust 2 pkt.4 lit.c
„poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”
Uczestnictwo
w różnych formach doskonalenia zawodowego. Wdrażanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły. Okres stażu Zaświadczenie
o ukończonych formach doskonalenia zawodowego.
Zorganizowanie
i przeprowadzenie corocznych szkolnych internetowych konkursów wiedzy ogólnej Opracowanie regulaminu oraz przeprowadzenie konkursu. Okres stażu Wyniki, spis zadań konkursowych na szkolnej stronie WWW
Stosowanie w pracy metod aktywizujących. Poszukiwanie nowych, ciekawych metod pracy. Na bieżąco Scenariusz zajęć.
Wdrażanie do zdrowego stylu życia. Organizowanie wycieczek rowerowych po okolicy Okres stażu Dokumentacja wycieczek. Zdjęcia
w kronice szkolnej
Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie kółka informatycznego Przeprowadzenie naboru. Opracowanie planu pracy. Okres stażu Publikacja prac uczniów na szkolnej stronie WWW
Pomoc techniczna w przygotowaniu uroczystości szkolnych Współpraca
z osobami odpowiedzialnymi za daną uroczystość Okres stażu Potwierdzenie dyrektora. Zdjęcia
w kronice szkolnej
i gazetce szkolnej.
Dokumentowanie pracy szkoły poprzez wykonywanie zdjęć Fotografowanie uroczystości szkolnych uczniów środowiskowych oraz obróbka uczniów przygotowanie zdjęć do szkolnej kroniki
i gazetki szkolnej.
Okres stażu Kronika szkolna Zdjęcia na stronie internetowej.
Czynny udział w procesie mierzenia jakości pracy szkoły Udział w zespole mierzenia jakości pracy szkoły. Okres stażu Mini raport wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły
§8 ust 2 pkt.5
„umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiku typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”
Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych. Zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych. Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu. Podsumowanie i wnioski. Okres stażu Opis i analiza dwóch przypadków
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.