Katalog

Sylwia Brusik-Bryła, 2016-06-07
Katowice

Język niemiecki, Sprawozdania

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

TECHNIKUM NR. 8
„ im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku”
w Katowicach
Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego
mgr Sylwia Brusik-Bryła
nauczyciel języka niemieckiego

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2013 r.
Data zakończenia stażu – 31.05.2016 r.


I. METRYCZKA

1.Nauczyciel: mgr Sylwia Brusik-Bryła
2. Nauczany przedmiot: język niemiecki
3. Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
4. Miejsce odbywania stażu:
5. Wymiar stażu: 2 lata i 9 miesięcy
6. Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2013 r.
7. Termin zakończenia stażu: 31 maja 2016 r.
8. Posiadane kwalifikacje:
- mgr filologii germańskiej- Uniwersytet Wrocławski
- studia podyplomowe na kierunku: „Zarządzanie Oświatą z wdrażaniem projektów unijnych”- Wyszka Szkoła Bankowa i Przedsiębiorczości w
9. Ukończone formy doskonalenia zawodowego:
- egzamin językowy: Zertifikat Deutsch als Fremdsprache w Goethe – Institut we Frankfurcie/Menem
- egzamin językowy: Mittelstufe we Frankfurcie/Menem

(Zastrzega się możliwość modyfikacji PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu.)
Cele rozwoju zawodowego w okresie stażu:
1. Rozwijanie i doskonalenie sprawności uczniów w zakresie języka niemieckiego.
2. Pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Współdziałanie w opracowaniu i wdrażaniu programów rozwoju procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego szkoły.
5. Kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
6. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.


Wizja rozwoju zawodowego


1. Wizja mojego rozwoju w szkole:

- sprawne posługiwanie się narzędziami informatycznymi
- rozwój w kierunku protokolanta Rady Pedagogicznej, doradcy, obserwatora i uczestnika zajęć
- doskonalenie wiedzy, umiejętności i cech osobistych stanowiących o byciu dobrym nauczycielem i wychowawcą

2 .Wizja roli języka niemieckiego jako przedmiotu nauczania:

- wzrost efektywności nauczania na lekcjach , zajęciach dodatkowych oraz fakultetach maturalnych
- promowanie odpowiedzialności za własne uczenie się i rozwój ucznia przy jednoczesnej możliwości monitorowania swoich postępów w postaci osiąganych wyników w nauce, uczestnictwa w różnego typu konkursach, olimpiadach oraz spotkaniach.
Sylwia Brusik-Bryła
Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393), które weszło w życie 27 marca 2013 r.
§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1.


2.

3.
4.5.6. Wstępna analiza własnych umiejętności


Poznanie procedury awansu zawodowego

Podnoszenie umiejętności planowania własnej pracyProwadzenie dodatkowych zajęć z uczniem zdolnym i słabym.


Przygotowanie uczniów i udział w różnych konkursach oraz olimpiadach językowych.

Rozwijanie i doskonalenie swojego warsztatu pracy.

 Autorefleksja


 Dokładna analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli.
 Konsultacje z dyrektorem szkoły i innymi nauczycielami dyplomowanymi


 Opracowanie planu rozwoju zawodowego, monitorowanie realizacji zadań, przygotowanie ewentualnych korekt, przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych. Pisanie rozkładów materiałów uwzględniających nowe techniki pracy i materiały dydaktyczne
 Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania.
 Wdrażanie zmian na podstawie bieżącej analizy własnej pracy.
 Stosowanie w pracy nowoczesnych metod i form pracy celem uatrakcyjnienia zajęć.
 Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
 Poszukiwanie nowatorskich metod rozwiązywania problemów.
 Analiza wyników sprawdzianów, wyników egzaminów, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.

 Diagnozowanie poziomu wiedzy uczniów, opracowywanie planów i organizacja zajęć z uczniem słabym i zdolnym.

 Praca z uczniem w formie zajęć dodatkowych. Tworzenie pracowni przedmiotowej, studiowanie literatury fachowej, gromadzenie i aktualizowanie biblioteczki przedmiotu.
 Przygotowanie pomocy dydaktycznych, w tym także przy współudziale uczniów.
(plansze gramatyczno-tematyczne do nauczania języka niemieckiego,
plansze i napisy używane w metodach aktywnych, plansze z idiomami i przysłowiami w języku niemieckim, plansze ze znanymi osobistościami krajów niemieckojęzycznych)
 Pozyskiwanie materiałów dydaktycznych. Kontynuowanie współpracy z panią Elżbietą Jeleń z Instytutu Goethego w Krakowie oraz Wydawnictwem Szkolnym Pearson Longman celem pozyskania bezpłatnych materiałów dydaktycznych dla szkoły.
09. 2013


Cały staż

Cały staż
Cały staż  Teczka osiągnięć zawodowych

 Sformułowanie
wniosku o rozpoczęcie stażu
 Potwierdzenia udziałów w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach doskonalących, konferencjach.

 notatki
 scenariusze

 ankiety, arkusze ewaluacyjne
 plany zajęć dodatkowych


 Notatki, spis literatury i innych pomocy
naukowych.


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1.

2.


3.


4.5. Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.
Umieszczanie materiałów na stronach internetowych.

Wykorzystywanie na lekcjach urządzeń multimedialnych.

Opracowywanie prezentacji multimedialnych jako forma pracy z uczniem zdolnym.

Udział w projektach E-Twinning,
Spotkania, wycieczki z partnerami szkół zagranicznych
 Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem komputera
 Wykorzystanie technik informacyjnych do gromadzenia danych.
 Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych.
 Prowadzenie dokumentacji własnej
i szkolnej w formie elektronicznej.

 Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz innych opracowanych materiałów na stronie internetowej.
 Prowadzenie lekcji i zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i programów edukacyjnych.
 Opracowywanie prezentacji na zajęciach z uczniem zdolnym.

 Wykorzystanie platformy E-Twinning, poczty elektronicznej, komunikatora Skype.
Cały staż

Na bieżąco


Na bieżącoNa bieżąco


Na bieżąco  materiały dydaktyczne
 scenariusze lekcji


 prezentacje multimedialne


 Opis i analiza przedsięwzięć realizowanych wspólnie ze szkołą z Turcji oraz Słowacji

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1.


2.


3.


4. Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem.

Pełnienie funkcji opiekuna stażu


Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.

Opracowanie materiałów dydaktycznych w postaci segregatora pt. „ Spotkania z językiem niemieckim”.
 Przewodniczenie zespołowi przedmiotowemu nauczycieli
 Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów.

 Prowadzenie lekcji otwartych i koleżeńskich w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych oraz rodziców.
 Zorganizowanie spotkań z innymi nauczycielami w celu podzielenia się zdobytą wiedzą z odbytych szkoleń. Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji nauczyciela, wspieranie w pracy podczas trwania stażu, udzielanie rad, wskazówek.
 Wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych, konkursów, szkoleń.
 Przedłożenie opracowanych materiałów w postaci segregatora do biblioteki szkolnej. Cały staż


Podczas trwania stażu

Podczas trwania stażu
 Materiały dydaktyczne
 Dokumentacja szkolna

§ 8 ust. 2 pkt.4 a.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub
innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1.


2.


3.


4. Opracowanie i wdrożenie programu szkolnego koła języka niemieckiego.

Opracowanie i wdrożenie programu powiatowego konkursu języka niemieckiego.
Praca z uczniem zdolnym i słabym.


Diagnozowanie potrzeb uczniów.  Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych.

 Opracowanie i przeprowadzenie konkursu języka niemieckiego wg. opracowanego programu.
 Przygotowanie planu działań w ramach konsultacji oraz zajęć rewalidacyjnych.

 Ankietowanie. Podczas trwania stażu
Cały okres stażu.
Wg potrzeb. Program szkolnego koła języka niemieckiego.

Program konkursu języka niemieckiego.

Opis działań, zapisy w dziennikach zajęć rewalidacyjnych

Analiza ankiet.


§ 8 ust. 2 pkt. 4 b.
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1.Udział w szkoleniu na egzaminatora maturalnego. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej z zakresu egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.
.  Udział w pracach OKE.
Okres stażu  Dyplom ukończenia
 Potwierdzenie udziału w pracach komisji.§ 8 ust. 2 pkt. 4 c.
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1.


2.3.4. Promowanie szkoły w środowisku.


Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów ( rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych).
Organizowanie i prowadzenie międzyszkolnego konkursu języka niemieckiego.

Organizowanie dodatkowych egzaminów dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego.  Udział w organizacji Dni Otwartych Szkoły, Dni Europejskich, Biesiady Talentów.
 Planowanie i prowadzenie zajęć utrwalających sprawności językowe.


 Opracowanie regulaminu konkursu, organizacja i przeprowadzenie.


 Przygotowanie planu pracy, realizacja planu pracy Cały staż


Cały staż  Dokumentacja szkolna
 Plany zajęć
 Regulamin konkursu
 Opis działań
§ 8 ust. 2 pkt. 4 e.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1.
2.


3.4.


5. Współpraca z innymi placówkami oświatowymiWspółpraca z Domem Dziecka w Bardzie

Współpraca z Komendą Policji.Współpraca z kuratorami.


Współpraca z wydawnictwami szkolnymi.  Współpraca z Zespołem Szkolno- Przedszkolnym w Srebrnej Górze i Przedborowej i Gimnazjum w Budzowie.
 Pomoc w organizowaniu imprez, uroczystości, konkursów.
 Pomoc w organizacji imprez dla wychowanków.

 Opracowanie planu spotkań z policjantem, organizowanie pogadanek o tematyce profilaktyki uzależnień.

 Podejmowanie działań na rzecz poprawy zachowania uczniów.

 Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych
 Organizowanie na terenie szkoły warsztatów metodycznych Cały staż  Dokumentacja szkolna
 Plan spotkań z policjantem
 Scenariusze imprez
§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1.
Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych.  Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych
 Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych.
 Współpraca z pedagogiem szkolnym, innymi wychowawcami, rodzicami.
 Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu. Cały staż
 Dokumentacja szkolna
 Dokumentacja wychowawcy


Zatwierdzam do realizacji ………………………………
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.