AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Mieczysław Dowksza, 2016-06-07
Chojnice

Technika, Sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGOZA OKRES STAŻU
OD 02. 09. 2013 DO 02. 06. 2016 ROKUMieczysław Dowksza
WSTĘP


Pracę w Zespole Szkół w Debrznie rozpocząłem w dniu 1 września 1992 roku jako nauczyciel zajęć praktyczno-technicznych. Wcześniej przez 2 lata pracowałem w Człuchowie w Szkole Podstawowej nr 1 gdzie pełniłem funkcję nauczyciela zajęć praktyczno technicznych oraz wychowawcy klasy. Podczas swojej 25 letniej pracy jako nauczyciel pełniłem funkcję wychowawcy oraz funkcję nauczyciela świetlicy szkolnej.
Staram się, by wiedza i doświadczenie zdobyte wcześniej podczas studiów i pracy zawodowej procentowała, dawała mi satysfakcję, zadowolenie i przynosiła pozytywne efekty w mojej pracy dydaktycznej i wychowawczej.
W okresie od 02.09.2013 r. podjąłem starania o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Opracowałem plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
W czasie jego trwania wypełniałem zaplanowane zadania z poszczególnych sfer rozwoju zawodowego, oraz założone cele. Realizowane zadania edukacyjno-wychowawcze starałem się dostosować do potrzeb naszej placówki.
Opis i realizację przeprowadzonych działań przedstawiłem według poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
Zgodnie z brzmieniem §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli w okresie odbywania stażu zrealizowałem następujące zadania:


§8 ust.2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

 Dokonałem analizy planu rozwoju szkoły i innych dokumentów, których celem było lepsze określenie zadań na rzecz rozwoju zawodowego, a także sposobów podwyższenia jakości pracy własnej i szkoły.


 Przystępując do odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, zapoznałem się procedurami i wymaganiami awansu. Przestudiowałem akty prawne, odnoszące się do tych zagadnień i regulujące kolejne kroki awansu. Najważniejsze z nich to:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Kartę Nauczyciela,
- śledziłem zmiany zachodzące w przepisach dotyczących awansu poprzez systematyczne sprawdzanie informacji publikowanych na stronach MEN oraz na portalach edukacyjnych,
- o zmianach w procedurach awansu i zmianach oświatowych systematycznie informowała nas dyrekcja w czasie Rad Pedagogicznych

Efekty:
- zapoznając się z bieżącymi aktami prawnymi regulującymi procedury awansu w sposób najlepszy jak mogłem przygotowałem PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO,
- poznałem niezbędne działania dotyczące mego awansu,
- określiłem wizję mojej ścieżki zawodowej nie tylko przez pryzmat moich planów i zamierzeń, ale również zgodnie z prawnymi wytycznymi,
- utwierdziłem się w przekonaniu o poprawności moich działań i zamierzeń,
- przygotowałem sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
- przygotowałem dokumentację dla komisji kwalifikacyjnej

2. Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego.

Przez okres stażu pełniłem funkcję przewodniczącego zespołu nauczycieli zajęć technicznych, komputerowych, nauczycieli sztuki (plastyki i muzyki).
Organizowałem spotkania, między innymi wspólnie z nauczycielami opracowaliśmy roczne plany pracy zespołu, dokonaliśmy analizy i ewaluacji przedmiotowego systemu oceniania, opracowaliśmy tematykę projektów edukacyjnych, analizowaliśmy wyniki testów na wejście dla klas pierwszych gimnazjum, określiliśmy zasady pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wiele innych działań, które zostały opisane w sprawozdaniach. Nauczyciele podczas posiedzeń zespołu przedmiotowego chętnie dzielili się wiedzą i spostrzeżeniami dotyczącymi ich sukcesów, problemów, porażek i potrzeb.
Opracowywałem półroczne i roczne sprawozdania z pracy zespołu przedmiotowego.

Efekty:
- każde spotkanie zespołu pomagało mi poszerzyć swój warsztat pracy i stawiać sobie kolejne zadania w procesie rozwoju zawodowego,
- koordynowanie pracą zespołu rozwinęło moje umiejętności kierowania zespołem i kształtowaniem właściwych relacji ze współpracownikami,
- działania naprawcze, odnoszące się do poszczególnych klas, lub do całej szkoły wypracowane wraz z innymi nauczycielami, pozwoliły podnieść jakość pracy szkoły,
- wymiana doświadczeń, zapoznanie się z opinią innych nauczycieli szczególnie przedmiotów pokrewnych, przyczyniło się do wzrostu poziomu nauczania w mojej szkole
3. Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.

 Systematycznie studiowałem literaturę fachową oraz korzystałem z informacji dostępnych na portalach edukacyjnych w celu doskonalenia zawodowego.
Zorganizowałem zaplecze samodzielnie przygotowanych materiałów dydaktycznych, kart pracy, rysunków, schematów, prezentacji multimedialnych.
Studiowanie fachowej literatury pedagogicznej pozwoliło mi rozwinąć swoje umiejętności, pogłębiać wiedzę dydaktyczno – wychowawczą i wzbogaciło mój warsztat pracy. Powiększyłem swą wiedzę co wzbogaciło mój warsztat pracy nauczyciela o nowe metody działań dydaktyczno – wychowawczych. Pogłębiłem swą wiedzę z zakresu techniki, informatyki, filozofii, etyki, wychowania komunikacyjnego, pedagogiki, sportu.

Przykładowy wykaz literatury:
 „Z badań nad zdrowiem psychicznym uczniów – wstęp do działań profilaktycznych szkoły” , Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006
 „Zawód wychowawcy i kierunki jego specjalizacji”, WSiP, Warszawa 1991
 „Style nauczania”, Gary D. Fenstermacher, Janas F. Soltis, WSiP
 „Wychowanie bez porażek w praktyce” , Thomas Gordon, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1994
 „Jak mówić do nastolatków aby nas słuchały”, „Jak słuchać żeby z nami rozmawiały”, Adele Faber i Elaine Mazlish, Media Rodzina, Poznań
 „Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić” Robert MacKenzie Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
 „Dydaktyka Ogólna”, Czesław Kupisiewicz, Oficyna wydawnicza Graf-Punkt, Warszawa 2002
 „Awans zawodowy nauczyciela – praktyczny poradnik” J. Acman, R. Ryll
 „Stanowczo, łagodnie, bez lęku”, M. Król-Fijewska, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa 1996
 „Nauczyciel dyplomowany” – poradnik w wersji elektronicznej dla nauczycieli, Literka.pl
 Skarbiec nauczyciela-terapeuty (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) (wersja papierowa), Franczyk Anna, Krajewska Katarzyna, Kraków 2015


 Uczestniczyłem w licznych szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach oraz szkoleniowych radach pedagogicznych:

1) „Odpowiedzialność i decyzyjność nauczycieli w świetle prawa i obowiązujących przepisów”
2) „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi”
3) „Emisja głosu nauczyciela”
4) Efektywna komunikacja – podstawą wszelkich działań zawodowych nauczycieli”
5) „O co chodzi, czyli o tym jak zrozumieć konflikt”
6) „Analiza i interpretacja orzeczeń oraz opinii psychologiczno-pedagogicznych”
7) „Jak zachęcać ucznia do pracy na lekcji?”
8) „Wykorzystanie programu smart – notebook w pracy na lekcji”
9) „Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych”
10) „Wpływ aktywności fizycznej na osiągnięcia ucznia w szkole”
11) „Zjawisko mobbingu w szkole”
12) „Nowe sposoby odurzania się dzieci i młodzieży”
13) „Jak skutecznie zachęcać uczniów do nauki matematyki i przedmiotów przyrodniczych”
14) „Analiza próbnego sprawdzianu uczniów klas szóstych”
15) „Zdolności i uzdolnienia u uczniów”
16) „Zachowanie problemowe dzieci i młodzieży”
17) „Ruch rowerowy – aktualne przepisy ruchu drogowego”
18) „Bezpieczeństwo wycieczek szkolnych”
19) „Profilaktyka uzależnień”
20) „Aktywne metody nauczania, kształtowanie postaw uczestników ruchu drogowego”
21) Kurs e- laringowy „Nauczanie przedmiotu „Etyka” wg nowej podstawy programowej” dla II i III etapu edukacyjnego(35 godz.)
22) Kurs e- laringowy „Zastosowanie nowoczesnych technologii oraz narzędzi w pracy nauczyciela”(50godz.)

Ponadto ukończyłem szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej(60 godz.)


Pozytywne efekty uzyskane poprzez udział w radach szkoleniowych, kursach, szkoleniach i konferencjach to:

- wzbogacenie własnego warsztatu pracy i wiedzy, a przez to podniesienie jakości pracy szkoły,
- poszerzenie wiadomości i umiejętności potrzebnych do codziennej pracy z uczniem, w tym aktywizacji metod pracy,
- rozpoznawanie i przeciwdziałanie różnym niepożądanym postawom oraz zjawiskom,
- wykorzystanie zdobytej wiedzy do przeprowadzenia pedagogizacji rodziców,
- lepsze zrozumienie dzieci, które przebywają w rodzinach zastępczych, oraz praca z tymi dziećmi na zajęciach szkolnych,
- uatrakcyjnienie zajęć szkolnych,
- możliwość podzielenia się swą wiedzą z innymi nauczycielami i wychowawcami
4. Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych.

 Opracowałem regulamin konkursu BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO na szczeblu szkolnym i gminnym na podstawie wytycznych i wymogów opracowanych przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku

 Opracowałem sobie plan przygotowań do ogólnopolskiego konkursu BRD

 Wyszukiwałem ciekawych testów przygotowujących lepiej uczniów do tego typu turnieju


 Współpracowałem z innymi nauczycielami na terenie gminy

Efekty z podjętych działań:
- coroczne zorganizowanie i sprawne przeprowadzenie szkolnego etapu turnieju BRD (luty, marzec)
- przeprowadzenie w naszej szkole gminnego turnieju BRD(kwiecień),
- pozyskanie nagród od straży miejskiej oraz policji, oraz drobnych upominków dla wszystkich uczestników, a w 2016 ufundowanych przeze mnie,
- satysfakcja z możliwości przygotowania uczniów do tego turnieju i rozwijanie ich zainteresowań dotyczących wychowania komunikacyjnego
§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Stosowanie Internetu w życiu codziennym i w pracy.

Nowe technologie nieustannie i nieodwracalnie wkraczają do wszystkich aspektów naszego życia a szczególnie technologia informacyjna i komunikacyjna. Przed nauczycielami stoi ważne zadanie, polegające na integrowaniu zaawansowanej technologii z zadaniami szkoły. Komputer stał się więc nieodzownym narzędziem w pracy każdego nauczyciela, w tym także mojej. W swoich działaniach edukacyjnych, wychowawczych oraz życiu codziennym bardzo często korzystam z umiejętności komputerowych. Komputer jest niezbędnym narzędziem w mojej pracy. Chcąc się do tego lepiej przygotować uczestniczę na bieżąco w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej to już nieodzowny element w pracy nauczyciela. Dobra znajomość pracy z komputerem to przymus, bowiem coraz więcej ćwiczeń ukazuje się na platformach wydawnictw.
Także poradniki metodyczne dostępne są już w Internecie na stronach wydawnictwa a nie w wersji papierowej. Ponadto liczne rysunki , filmy, symulacje, testy, quizy, krzyżówki, wykorzystywane na lekcjach można odszukać w Internecie i wykorzystać w ciekawej formie na zajęciach lekcyjnych, co w dużym stopniu uatrakcyjnia, zachęca i ułatwia przygotowanie ciekawych materiałów dotyczących zagadnień związanych z danym tematem. Liczne testy, quizy on-line pozwalają na szybsze uczenie się i porządkowanie wiedzy w ciekawszy sposób niż tradycyjne metody. Dzięki pełniejszemu wykorzystaniu technologii informacyjnej, komunikacyjnej na zajęciach komputerowych, technicznych podnosimy jakość nauczania na wyższy poziom i stwarzamy tym samym dotarcie do tych uczniów w których tradycyjne metody zawodzą.

2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

Umiejętność korzystania z technologii informacyjnej jest niezbędnym elementem w pracy nauczyciela. Wykorzystałem komputer do samodzielnego przygotowania i sporządzenia całej dokumentacji awansu zawodowego. Stosowanie technologii komputerowej pomogło mi w opracowaniu dokumentacji związanej z awansem zawodowym. Wykonałem szereg pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera, które stosuję niemal codziennie w swojej pracy na zajęciach komputerowych, technicznych, świetlicowych oraz pozalekcyjnych. Na lekcjach i zajęciach koła techniczno-komputerowego często korzystam z dostępnych w szkole programów komputerowych takich jak:
• Internet - programy do przeglądania stron internetowych, korzystania z poczty elektronicznej, komunikatory internetowe, itd.
• Bezpieczeństwo - programy zabezpieczające komputer (antywirusowe) przed złośliwym oprogramowaniem, programy filtrujące przesyłane dane (firewall), itd.
• Multimedia – programy służące do odtwarzania plików multimedialnych, takich jak muzyka, filmy i prezentacje
• Grafika – programy służące do przeglądania i edycji plików graficznych
• Biurowe – programy służące do tworzenia, edycji i przeglądania dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji multimedialnych, itd. Programy biurowe często łączone są w pakiety biurowe takie jak np. Microsoft Office (program komercyjny – dodatkowo płatny) czy OpenOffice.org (darmowy). Pakiety te składają się z szeregu programów, które pełnią odpowiednie funkcje.
• Narzędzia do archiwizacji danych – programy służące do archiwizacji rzadko używanych plików, aby zajmowały mniej miejsca na dysku twardym komputera. Używane są również do zmniejszania objętości plików w celu przesłania ich przez sieć Internet.
Szczególnie dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się prezentacje multimedialne. Niektóre z nich przygotowuję samodzielnie, w znacznym jednak stopniu wykorzystuję gotowe prezentacje i programy zamieszczone na płycie CD wydanej przez portal Publikacje Edukacyjne. Zachęcam również uczniów klas starszych do samodzielnego przygotowania prostych slajdów.
Przy użyciu technik komputerowych przygotowuję testy, rysunki techniczne, karty pracy uczniów, krzyżówki tematyczne, quizy, plansze, wykresy, sprawdziany, zadania konkursowe, scenariusze lekcji oraz scenariusze imprez i uroczystości.
Opracowuję materiały, sprawozdania zespołu przedmiotowego nauczyciela, gdzie sprawuję funkcję przewodniczącego i sporządzam protokoły z odbytych spotkań.

3. Opracowanie prezentacji komputerowych i multimedialnych

W swojej pracy bardzo często posługuję się komputerem do przygotowania materiałów na zajęcia. Jednymi z nich są prezentacje multimedialne, które wykorzystuję na zajęciach komputerowych, technicznych oraz świetlicy szkolnej. Aby wzbogacić lekcję, uczynić ją mniej monotonną, a przy tym bardziej atrakcyjną, możemy wykorzystać technikę komputerową w postaci prezentacji multimedialnej.
Prezentację multimedialną stosuję zarówno na zajęciach komputerowych, technicznych jak również wykorzystywałem ją na zajęciach świetlicowych.4. Wykorzystanie technologii komunikacyjnej.

 Wykorzystuję technologię komunikacyjną na płaszczyźnie zawodowej i prywatnej,
 Wykorzystywałem Internet do wymiany doświadczeń i komunikowaniem się z innymi nauczycielami i podmiotami w sprawach związanych z moją pracą zawodową w szkole,
 Internet służy mi do pogłębiania swojej wiedzy poprzez śledzenie portali edukacyjnych, informacyjnych oraz technicznych,
 Systematycznie śledzę wszelkie ciekawe informacje na stronach MEN oraz portalach edukacyjnych i oświatowych,
 Na bieżąco śledzę oferty szkoleń i kursów, oferty wydawnictw, zmiany w przepisach prawa oświatowego,
 Na zajęciach komputerowych, technicznych, świetlicy szkolnej często wykorzystuję technologię komunikacyjną,
 Wykorzystuję pocztę elektroniczną do komunikacji z nauczycielami oraz uczniami.

Efekty:
Dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły i mojej jako nauczyciela,
- szkoła zyskała poprzez uatrakcyjnienie materiałów dydaktycznych nauczanych przeze mnie przedmiotów jak również ciekawych materiałów przygotowanych dla uczniów,
- skorzystali na tym inni nauczyciele, którzy mogą wykorzystać materiały mej pracy na swoich lekcjach,
- wzrosła jakość pracy szkoły poprzez stosowanie nowoczesnych środków przekazu wiedzy,
- szkoła w oczach uczniach jest bardziej atrakcyjna, gdyż stwarza szanse do nowocześniejszych środków przekazu,
- usprawnia wykonywanie różnorodnych materiałów, ankiet, testów, rysunków i sprawdzianów,
- opracowanie trwałych materiałów dydaktycznych, prezentacji.

Dla uczniów:
- urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć szkolnych,
- zdobywanie nowych umiejętności,
- kształtowanie bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- zainteresowanie nowoczesnymi wciąż rozwijającymi się technologiami informacyjnymi,
- rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pomysłowości poprzez częsty kontakt z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi.

Dla mnie:
- wykorzystując komputer, wzbogacam swój warsztat pracy,
mam możliwość wygodnego i estetycznego obrabiania materiałów informacyjnych (zaproszenia, dyplomy, sprawozdania, analizy, wyniki, projekty, testy, dyplomy) i ich drukowania,
- wykorzystanie technologii komputerowej znacząco ułatwia mi pracę w charakterze nauczyciela, gdyż skraca mi czas przygotowania się do zajęć,
- dzięki poczcie elektronicznej oraz grupom dyskusyjnym mam możliwość głoszenia swoich poglądów, bądź polemizowania z poglądami innych nauczycieli,
- korzystanie ze stron internetowych wydawnictw edukacyjnych daje możliwość uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego poprzez pozyskiwanie ciekawych i nowych materiałów zarówno na lekcjach zajęć komputerowych, technicznych jak również innych przedmiotów.
§8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji wspólnych dla nauczycieli.

Jedną z rzeczy, która wyzwala w nas, nauczycielach większą motywację do działania są lekcje otwarte. To jedna z form sprawdzenia nauczycielskich kompetencji służących dzieleniu się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi.

Podczas odbywania mego stażu prowadziłem lekcje otwarte dla nauczycieli nauczania początkowego, gdzie osoby chętne obserwowały prowadzone przeze mnie zajęcia. Zajęcia odbywały się co roku a uczestniczyło w nich kilku nauczycieli zainteresowanych, szczególnie tych, którzy prowadzą zajęcia komputerowe dla najmłodszych. Tematyka zajęć była dość zróżnicowana.
W roku 2013/2014 były to zajęcia komputerowe w ramach mej pracy nauczyciela świetlicy szkolnej a tematem zajęć było – Wykorzystanie komputera do wspomagania przedmiotów szkolnych oraz bezpieczeństwo w szkolnej pracowni komputerowej. W zajęciach uczestniczyli nauczyciele świetlicy szkolnej oraz inni nauczyciele zainteresowani, szczególnie byli to wychowawcy klas szóstych, których rolą było przygotowanie lepsze uczniów do sprawdzianu szóstoklasistów.
W roku 2014/15 prowadziłem lekcje wspólne z nauczycielami nauczania początkowego a tematyka zajęć obejmowała edytor tekstu oraz program graficzny.
W roku 2015/2016 przeprowadziłem lekcję otwartą tematem lekcji było: ,,STOP CYBERPRZEMOCY”
Celem tej lekcji było zwrócenie uczniom uwagi na zjawisko cyberprzestępczości oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, zarówno dla ich ofiar, jak i sprawców. W zajęciach brali udział wychowawcy klas szóstych. Przeprowadziłem lekcje wspólnie z nauczycielami języka angielskiego, gdzie tematem zajęć było wykorzystanie komputera do nauki języka angielskiego. Zajęcia odbywały się w pracowni komputerowej dzięki czemu uczniowie na zajęciach mogli korzystać z komputerów.
Prowadzenie lekcji otwartych dla innych nauczycieli oraz lekcji wspólnie prowadzonych bez wątpienia wiązało się z dużym stresem, ale jednocześnie sprawiło, że bardziej uważnie przyjrzałem się własnemu przygotowaniu do zajęć, a następnie sposobowi ich prowadzenia. Ponadto uwagi, jakie obserwujący mówili o przebiegu lekcji, pomogły mi dostrzec dobre i słabe punkty mojego warsztatu pracy.
Moim zdaniem zajęcia otwarte jak i lekcje wspólne wiele wnoszą do naszego warsztatu pracy jako nauczyciela, ułatwiają stworzenie atmosfery szczerości, zaufania, zrozumienia i radości. W czasie tych spotkań ugruntowują się stosunki interpersonalne, a także otwarta komunikacja pomiędzy uczestnikami.

Efekty:
-podniesienie jakości pracy szkoły,
- doskonalenie oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności,
- poznanie mocnych i słabych stron swojej pracy,
- poszerzenie wiedzy i umiejętności dzielenia się nią,
- podniesienie poczucia własnej wartości,
- wyjście na przeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym,
- wymiana doświadczeń,
- kształtowanie umiejętności komunikacyjnych.
- lepsze przyjrzenie się memu warsztatowi pracy i dostrzeżenie jego mocnych i słabszych stron
- nauczyciele klas najmłodszych chętniej i pewniej pracują z najmłodszymi uczniami naszej szkoły,
- nauczyciele j. angielskiego częściej korzystają z komputera na swoich zajęciach
2. Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej: scenariuszy lekcji, scenariuszy uroczystości szkolnych, testów. Zamieszczenie w Internecie planu rozwoju oraz sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

 Opracowanie i udostępnienie materiałów w bibliotece szkolnej
 Umieszczenie w portalu edukacyjnym planu rozwoju
 Umieszczenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
 Umieszczenie w portalach edukacyjnych sprawozdań:
- Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- Koordynowanie działań nauczycieli innych przedmiotów mających problemy w wykorzystaniem TIK na lekcjach,3. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.

 Uczestniczyłem w spotkaniach zespołu przedmiotowego nauczycieli zajęć technicznych, komputerowych, plastyki sztuki i muzyki, gdzie pełnię funkcję przewodniczącego

 Współpracowałem z nauczycielami przygotowując lekcje wspólne

 Współpracowałem na bieżąco z wychowawcami klas

 Współpracowałem z pozostałymi nauczycielami, w tym z pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu wymiany doświadczeń i rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz organizowania imprez i uroczystości szkolnych

 Współpracowałem z nauczycielami świetlicy szkolnej, nauczycielami wychowania fizycznego podczas egzaminów na kartę rowerową


Osiągnięte efekty:

Współpraca z innymi nauczycielami umożliwiła mi wymianę doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących pracy własnej i innych. Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu przedmiotowego oraz prowadzenie zajęć otwartych mobilizowało i nadal mobilizuje mnie do doskonalenia mojego warsztatu pracy, pełnego refleksji podejścia do pracy nauczyciela, dostrzeżenia zarówno mocnych, jak i słabszych stron mojej zawodowej aktywności.
Przez dzielenie się moją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami podnoszę jakości nauczania w skali całej szkoły.
Rozmowy z wychowawcami pozwalają mi bardziej obiektywnie spojrzeć na moich wychowanków i ocenę ich zachowania; wymianę opinii i doświadczeń co umożliwia mi znalezienie prostych rozwiązań, wielu niejednokrotnie skomplikowanych problemów wychowawczych.


4. Koordynowanie działań nauczycieli innych przedmiotów mających problemy w wykorzystaniem TIK na lekcjach.

 Prowadziłem monitorowanie działań nauczycieli mających problemy ze sprzętem komputerowym.
 Przeprowadzałem krótkie zwięzłe instruktaże na temat wykorzystania komputera, rzutnika, tablic interaktywnych.
 Przeprowadzałem lekcje wspólne dla nauczycieli mających obawy co do poradzenia sobie z wykorzystaniem TIK na ich lekcjach.
 Służyłem pomocą i radą w jaki sposób przeprowadzić i uatrakcyjnić zajęcia.
 Udostępniałem pracownię komputerową jak tylko można było dla tych nauczycieli, którzy by chcieli wykorzystać komputery oraz projektor do prowadzenia swoich zajęć z innych przedmiotów.
 Na zebraniach zespołu przedmiotowego analizowaliśmy wykorzystanie pracowni komputerowych i sal z tablicami interaktywnymi (czy nauczyciele w wystarczający sposób wykorzystują TIK na lekcjach).
 Przekonywałem nauczycieli innych przedmiotów o celowości wykorzystania na ich lekcjach tablic interaktywnych oaz komputerów szczególnie podczas sprawdzania wiedzy uczniów (testy gimnazjalne, szóstoklasisty, utrwalenie materiału, ciekawe filmy dydaktyczne, instruktażowe, wychowawcze itp.)
 Pomagałem innym potrzebującym nauczycielom odnośnie uruchamiania, instalowania i wykorzystania urządzeń TIK
Efekty:

- nauczyciele częściej i w większym stopniu wykorzystują TIK oraz zasoby dostępne w Internecie,

- uczniowie częściej i efektywniej korzystają z zasobów internetowych na zajęciach dydaktycznych i przy wykonywaniu prac domowych,

- zwiększa się wykorzystanie dostępnego sprzętu szkolnego (pracowni komputerowych, tablic interaktywnych, rzutników multimedialnych, drukarek, programów komputerowych),

- uczniowie w szerszym zakresie wykorzystują TIK w przygotowaniu i realizacji projektów oraz przy prezentowaniu ich wyników,


- podniesienie efektów kształcenia,

- lekcje w naszej szkole są bardziej ciekawe a dzieci chętnie uczestniczą w nich i dzielą się swą wiedzą i doświadczeniem,

- uczniowie na zajęciach szkolnych coraz częściej korzystają z komputera do przygotowania się do wszelkiego rodzaju konkursów przedmiotowych,

- nauczyciele i uczniowie naszej szkoły z coraz to bardziej większą świadomością i przekonaniem korzystają z TIK chcąc podnieść na wyższy poziom swą wiedzę i rozwinąć swoje zdolności i zainteresowania§8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programów z uczniem zdolnym:
a) Koło zajęć techniczno-komputerowych
„Z techniką i komputerem do celu”, którego celem jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy zdobytej na lekcjach zajęć technicznych i komputerowych.

 Opracowałem program dla uczniów zdolnych i nie tylko „Z techniką i komputerem do celu”.
 Uzyskałem akceptację Rady Pedagogicznej dla realizacji tego programu.
 Realizowałem program w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015 , 2015/2016.

b) Opracowanie i wdrożenie programu koła technicznego
„Bezpieczna droga do szkoły”

 Opracowałem program„ Bezpieczna droga do szkoły”, który powstał z myślą o uczniach uzdolnionych i chcących poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w ruchu drogowym.
 Uzyskałem akceptację Rady Pedagogicznej dla realizacji tego programu.
 Realizowałem program w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/2016.
c) Opracowanie programu szkolnych zajęć dla uczniów korzystających z świetlicy szkolnej (zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu wtorek - 1h, środa 2 h, czwartek 2 h)
 Opracowałem i realizowałem program w roku szkolnym 2013/2014, który oprócz rozwijania zdolności informatycznych i technicznych stwarzał warunki do pracy, nauki, rozrywki jak również pozwolił uczniom rozwinąć swoją wiedzę i zainteresowania.

Efekty z realizacji programów:
- rozbudzenie i rozwinięcie zainteresowań technicznych i informatycznych,
- nabycie umiejętności pracy w zespołach,
- rozwijanie swoich zdolności i zainteresowań technicznych i komputerowych,
- odkrywanie nowych zainteresowań,
- umiejętne spędzanie czasu wolnego,
- odnoszenie sukcesów w konkursach,
- poznawanie aktywności poznawczej i twórczej u uczniów,
- kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów przy użyciu komputera,
- wspomaganie swojej nauki za pomocą Internetu,
- utrwalenie prawidłowych zachowań na drodze,
- kształtowanie postaw zgodnych z zasadami ruchu drogowego,
- przygotowanie uczniów do konkursów BRD,
- poprawienie bezpieczeństwa na drogach,
-poprawa bezpieczeństwa na drodze uczniów Zespołu Szkół w Debrznie


2. Przygotowanie uczniów do konkursów i egzaminów
 Systematycznie pracowałem z uczniami przygotowującymi się na konkurs BRD oraz tych chcących zdobyć kartę rowerową zarówno na zajęciach koła techniczno – komputerowego jak również na zajęciach technicznych i komputerowych wykorzystując do tego celu komputery z dostępem do Internetu.
 Opracowałem regulaminy konkursu BRD wewnątrzszkolne i gminne
 Przygotowywałem i przeprowadzałem konkursy dla uczniów szkoły podstawowej
 Pozyskiwałem nagrody dla zwycięzców oraz uczestników konkursów
 Uczniowie często wykorzystywali TIK na lekcjach i w domu w celu rozwijania swoich zainteresowań, pogłębianiu wiedzy, rozwiązywaniu testów
 Uczniowie corocznie brali udział w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na szczeblu szkolnym, gminnym i powiatowym
 Przygotowywałem uczniów do udziału w eliminacjach gminnych XXXIX OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
 Pomagałem uczniom w przygotowaniu prac konkursowych zarówno z zajęć komputerowych i technicznych jak również z innych przedmiotów szkolnych oraz tych organizowanych przez samorząd szkolny, pedagoga
Efekty z podjętych działań:
- uczniowie naszej szkoły chętnie brali udział w konkursach , turniejach,

W GMINNYM TURNIEJU RUCHU DROGOWEGO 28 kwietnia 2014 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Debrznie zajęli II MIEJSCE,
24 kwietnia 2015 miejsce III, a w 2016 roku I miejsce co dało im kwalifikacje i start w powiatowym turnieju BRD w którym to uczniowie zajęli IV miejsce na 8 startujących drużyn. Indywidualnie uczeń naszej szkoły uplasował się na podium zajmując zaszczytne
III miejsce.
- uczniowie biorący udział w tych turniejach otrzymali dyplomy, drobne upominki oraz nagrody
- uczeń szkoły podstawowej zajął III miejsce w gminnym turnieju pożarniczym (otrzymał nagrodę i dyplom)
- uczniowie corocznie biorąc udział w tego typu turniejach promują naszą szkołę, podnoszą swoje bezpieczeństwo,
- rozwijają i doskonalą swą jazdę na rowerze,
- pogłębiają i rozwijają swoje wiedzę i umiejętności.


3. Wdrażanie nowych metod pracy z uczniami.
Wdrażanie w swojej pracy coraz to nowych metod pracy:
- gry dydaktyczne,
- pracy w zespole,
- prowadzenia negocjacji,
- autoprezentacji,
- przygotowania prezentacji
- metoda problemowa
- burza mózgów
- metoda sytuacyjna
- metoda symulacyjna
- metoda projektu

Efekty stosowania tych metod:

- przedkładają uczenie się nad nauczaniem,
- uruchamiają aktywność i samodzielność ucznia,
- wzbudzają wiarę w swoje możliwości,
- rozwiązywanie przez uczniów coraz trudniejszych zadań,
- łączą też naukę z rodzajem gry i zabawy,
- uczniowie stają się bardziej aktywni i otwarci,
- lepsza współpraca uczniów na zajęciach,4. Wyrównywanie braków edukacyjnych u uczniów

Praca z uczniem posiadającym zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej

W trakcie swojej pracy w zawodzie nauczyciela stale korzystam z zaleceń i uwag zawartych w opiniach i orzeczeniach opracowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, dostosowując wymagania do możliwości uczniów, konsultując z pedagogami szkolnymi zawarte zalecenia. Będąc nauczycielem, stale korzystam z pomocy szkolnego pedagoga, jak również współpracuję z wychowawcami klas w których uczę zajęć technicznych, komputerowych. Porady i wskazówki udzielane przez szkolnego pedagoga i wychowawców klas bardzo ułatwiały mi rozwiązywanie problemów wychowawczych ze zróżnicowanymi zespołami klasowymi.
W czasie odbywania stażu, szczególnie w pierwszych tygodniach roku szkolnego, starałem się zapoznać z dokumentacją osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych uczniów, z którymi miałem prowadzić zajęcia. Kontaktowałem się z wychowawcami tych klas w celu pogłębienia wiedzy na temat sytuacji rodzinnej i środowiska, w którym funkcjonują uczniowie. Podejmowałem działania dla uczniów zmagającymi się z potrzebami wychowawczymi czy rodzinnymi stosując między innymi:
• rozmowę z nauczycielami świetlicy szkolnej.
• rozmowę z uczniem,
• rozmowę z pedagogiem szkolnym,
• rozmowę z wychowawcą,
• rozmowę z rodzicami lub opiekunem,
• wywiad środowiskowy,
• rozmowę z psychologiem.


Zajęcia wyrównawcze
 Na zajęciach koła techniczno-komputerowego uczniowie mający problemy z nauką zajęć technicznych oraz komputerowych mają szansę uzupełnić swoje braki
 Uczniowie na tych zajęciach uzupełniają swoje braki, wykonują zaległe prace, rysunki, projekty, rozwiązują testy, quizy itp.
 Mają możliwość poprawy prac wykonywanych na lekcji oraz sprawdzianów
 Słabsi uczniowie mają możliwość uzupełnienia swojej wiedzy dotyczącej wychowania komunikacyjnego,
 Mogą korzystać z pracowni komputerowej w celu uzupełniania swej wiedzy z innych przedmiotów szkolnych

5. Współpraca z rodzicami.

Przez cały okres trwania stażu współpracowałem z pedagogami szkolnymi i wychowawcami klas. Jako nauczyciel zajęć technicznych i komputerowych rozwiązywałem wiele problemów uczniów odnośnie ich postępów w nauce, przygotowania do zajęć, zachowania na zajęciach. Miałem stały kontakt z rodzicami i rozwiązywałem na bieżąco problemy szkolne podczas wywiadówek, dni otwartych.
Pracując w świetlicy szkolnej rozwiązywałem wiele problemów wychowawczych dzieci młodszych uczęszczających do Szkoły Podstawowej i edukacji wczesnoszkolnej (sprawy organizacyjne, omówienie frekwencji, zachowania czy ocen uczniów, wspomagałem rodziców). Wspólnie staraliśmy się rozwiązywać zaistniałe problemy wychowawcze. W sytuacjach pilnych kontaktowałem się na bieżąco telefonicznie lub osobiście z rodzicem.

W efekcie podjętych działań:

- Rozwiązywanie problemów na bieżąco pozwoliło zbudować pozytywne relacje z rodzicami
- Pozwoliło rodzicom bardziej ufać nam pedagogom odnośnie podjętych wspólnych działań
- Uczniowie oraz rodzice starali się dla mnie być dla mnie bardziej otwarci i pomocni
- Zmotywowałem rodziców do poświęcania dzieciom większej uwagi oraz bieżącej kontroli ich postępów w nauce
- Zachęcałem rodziców do czynnego angażowania się w życie szkoły i klasy
- Uczniowie czując kontrolę od strony rodziców i nauczycieli bardziej przykładali się do nauki i nie opuszczali zajęć szkolnych i świetlicowych


6. Praca na rzecz świetlicy szkolnej

Fundamentalnym zadaniem wychowawcy świetlicy jest zorganizowanie i zapewnienie uczniom właściwej opieki i bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy, stołówce i na przystanku autobusowym.

Praca wychowawcy świetlicy skupiona była na działaniach w zakresie:
• integracji uczniów w zespołach klasowych;
• pomocy w przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych i wyrównywaniu szans edukacyjnych;
• propagowania zdrowego stylu życia;
• nauki gier planszowych i zespołowych;
• uwrażliwiania uczniów na dbałość o kulturę słowa;
• zachęcania do aktywnego i wartościowego wykorzystania czasu wolnego.
• prowadzenia zajęcia komputerowe dla uczniów
dojeżdżających w 2013/2014 r.
• przeprowadzania różnorodnych konkursów organizowanych przez świetlicę szkolną jak również akcji charytatywnych,
• opiece nad uczniami korzystającymi ze stołówki szkolnej

Efekty:
- opracowanie i wdrożenie programu pracy w pracowni komputerowej dla uczniów dojeżdżających,
- umożliwienie i uatrakcyjnienie czasu wolnego uczniom dojeżdżającym,
- rozwijanie zainteresowań tych uczniów odnośnie informatyki i zajęć technicznych,
- odciągnięcie uczniów od wagarów stwarzając im lepsze warunki do ich wypoczynku i rozrywki po lekcjach,
- podniesienie mojej wiedzy na temat świetlicy szkolnej,
- rozszerzenie działań świetlicy szkolnej§8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych


1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

 Ukończyłem kurs e-laringowy - Nauczanie przedmiotu „Etyka” wg nowej podstawy programowej dla II i III etapu edukacyjnego
 Ukończyłem szkolenie prowadzone przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach dla kandydatów do pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i otrzymałem kwalifikacje w tym zakresie2. Nawiązanie współpracy ze szkolnym kołem ,,CARITAS”.

 Pomoc w przeprowadzaniu na terenie szkoły akcji charytatywnych
 Opiekowałem się dziećmi podczas zbiórek żywności
 Uczestniczyłem w spotkaniach z przewodniczącą szkolnego koła „CARITAS”
 Brałem udział corocznie jako wolontariusz w przedświątecznej zbiórce żywności (przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą)

3. Organizowanie konkursów dla uczniów szkoły podstawowej.

 Corocznie opracowywałem regulamin konkursów oraz je przeprowadzałem:
- makieta skrzyżowania,
- pojazdy z tworzyw sztucznych,
- etui na telefon,
- konkurs „Najładniejsza własnoręcznie haftowana serwetka” ,
- plan funkcjonalnego osiedla,
- plakat o tematyce „Jestem bezpieczny na drodze”

Konkursy odbywały się na zajęciach koła techniczno-komputerowego, na zajęciach lekcyjnych, jako prace dodatkowe dla uczniów chętnych. Uczniowie chętnie brali udział w tego typu konkursach za co otrzymywali drobne nagrody i wyróżnienia.4. Współpraca z POLICJĄ, STRAŻĄ MIEJSKĄ.

 Uczniowie szkoły a w szczególności Ci, którzy starali się zdobyć kartę rowerową uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami POLICJI oraz STRAŻY MIEJSKIEJ

Spotkania te miały charakter pogadanki na tematy bezpieczeństwa na drodze i uświadomienia uczniom jak ważne w dzisiejszym świecie jest zachowanie bezpieczeństwa. W 2014/2015 roku uczniowie naszej szkoły mieli możliwość lepszego przygotowania się do zdobycia karty rowerowej a zajęcia prowadziły osoby ze straży miejskiej.
 Uczniowie klas najmłodszych otrzymali opaski odblaskowe od Policji, dzięki którym stali się bardziej widoczni i bezpieczniejsi na drodze
 Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w zajęciach, które miały za zadanie przypomnienie najważniejszych zasad bezpiecznego poruszania się po drodze jako pieszy, rowerzysta oraz uświadomienie jakie niebezpieczeństwa czyhają na drodze,
 Uczniowie mieli sposobność zapoznać się z pracą POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ


5. Udział POLICJI w komisji egzaminacyjnej na kartę rowerową.

 W roku szkolnym 2013/2014 wspólnie z nauczycielami wychowania fizycznego zorganizowaliśmy egzamin na kartę rowerową, gdzie przedstawiciele Policji weszli w skład komisji egzaminacyjnej, przeprowadzali i nadzorowali przebieg egzaminu praktycznego

Efekty podjętych działań:
- dzięki ukończeniu kursu „Etyka” mogę prowadzić zajęcia w szkole w II i III etapie edukacyjnym,
- szkolenie dla rodzin zastępczych rozszerzyło mą wiedzę dotyczącą pracy z dziećmi pochodzącymi z rodzin zastępczych z którymi na co dzień pracuję w szkole,
- wykorzystuję poznaną wiedzę na zajęciach lekcyjnych i mogę dzięki tym szkoleniom lepiej rozumieć mych uczniów,
- dzięki współpracy ze szkolnym kołem „CARITAS” miałem możliwość pomóc najuboższym dzieciom i ich rodzinom,
- satysfakcja, że ja również dzięki swojemu zaangażowaniu w akcje charytatywne mogę dać przykład innym, którzy za mym przykładem przyczynią się również do pomocy potrzebującym,
- rozwijanie zainteresowań, zdolności manualnych dzieci i młodzieży wykonujących prace konkursowe,
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na drodze,
- wyszukiwanie wśród uczniów ukrytych talentów,
- promowanie bezpieczeństwa na drodze przez noszenie elementów odblaskowych, które otrzymali uczniowie klas najmłodszych,
- zdobycie karty rowerowej,
- umiejętność wykorzysta uczniównia przez naszych surowców wtórnych ( makieta skrzyżowania, pojazdy z tworzyw sztucznych, etui na telefon)
- rozwijanie umiejętności planowania technicznego (plan funkcjonalnego osiedla)
- umiejętność pracy w zespołach (makieta skrzyżowania)
- zdobycie dodatkowej oceny za wykonane prace oraz nagrody za najlepszą pracę,
- podnoszenie poczucia własnej wartości i satysfakcji z samodzielnie wykonanych prac
- wdrażanie do zdrowej rywalizacji technicznej podczas wykonywania zadań konkursowych

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z samorządem szkolnym
 Pomoc w przygotowaniu i zorganizowaniu imprez szkolnych:
- aktywnie brałem udział w spotkaniach samorządu szkolnego,
- pomagałem w przeprowadzaniu imprez organizowanych przez samorząd szkolny – „Talentynki”
- jako nauczyciel motywowałem i zachęcałem uczniów do uczestnictwa w konkursach, które organizował samorząd szkolny,
- wspomagałem przewodniczącą samorządu uczniowskiego w przygotowaniu ogłoszeń, dyplomów,
- pełniłem rolę opiekuna, który dba o bezpieczeństwo uczniów podczas imprez oraz dyskotek szkolnych
Efekty niniejszych działań to:
- wdrażanie uczniów do samorządności i aktywnej działalności na rzecz najbliższego otoczenia,
- kształtowanie postaw patriotycznych,
- promocja szkoły,
- pokazywanie młodym ludziom z naszej szkoły jak wiele dobrego może dać każdemu rozwijanie swoich pasji i zainteresowań,
- wzbogacenie swojego warsztatu pracy o nowe, atrakcyjne dla uczniów metody i formy pracy na lekcjach oraz o ciekawe materiały edukacyjne
- uczynienie zajęć lekcyjnych bardziej atrakcyjnymi i ciekawszymi dla ucznia,
- odkrycie szkolnych talentów,
- wykonanie pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w procesie nauczania,
-większa aktywizacja uczniów,
- wzbogacenie swojego warsztatu pracy o nowe, atrakcyjne dla uczniów metody i formy pracy na lekcjach oraz o ciekawe materiały edukacyjne

2. Nawiązanie współpracy z pracownikami służby zdrowia
W okresu mojej pracy zawodowej systematycznie współpracowałem z pielęgniarką z naszej szkoły. Nasze wzajemne kontakty były bardzo częste i odnosiły się do realizacji wspólnych zadań:
1) konsultowanie problemów zdrowotnych uczniów,
2) konsultowanie stanu zdrowia uczniów i możliwości ich uczestniczenia w wycieczkach ,
3) zapraszałem pielęgniarkę na pogadankę dotyczącą udzielania pierwszej pomocy,
4) współpracuję z pielęgniarką szkolną corocznie, podczas ubiegania się uczniów o zdobycie karty rowerowej,


Efekty niniejszych działań to:
- uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z palenia papierosów, picia alkoholu oraz zażywania narkotyków, dopalaczy,
- wdrażanie uczniów do dbałości o własne zdrowie i prowadzenie higienicznego trybu życia,
- udzielenie pomocy uczniom w przypadku złego samopoczucia, bądź w nagłej sytuacji,
- dbanie o bezpieczeństwo innych,
- umiejętność udzielania pierwszej pomocy

3. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną

W czasie odbywania stażu, szczególnie w pierwszych tygodniach roku szkolnego, starałem się zapoznać na bieżąco z dokumentacją osiągnięć edukacyjnych uczniów, z którymi miałem prowadzić zajęcia. Kontaktowałem się z wychowawcami tych klas w których uczę w celu pogłębienia wiedzy na temat sytuacji rodzinnej i środowiska uczniów. Podejmowałem działania dla uczniów zmagającymi się z potrzebami wychowawczymi czy rodzinnymi stosując między innymi:

• rozmowę z uczniem,
• rozmowę z pedagogiem szkolnym,
• rozmowę z wychowawcą,
• rozmowę z rodzicami lub opiekunami,
• wywiad środowiskowy,

W trakcie swojej pracy w zawodzie nauczyciela stale korzystam z zaleceń i uwag zawartych w opiniach i orzeczeniach opracowanych przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną. Zapoznaję się z opiniami i orzeczeniami staram się dostosować wymagania do możliwości uczniów. Konsultując z pedagogami szkolnymi zawarte zalecenia staramy się wspólnie z pedagogiem szukać najlepszych rozwiązań Będąc nauczycielem szkoły podstawowej korzystam z pomocy szkolnego pedagoga, jak również współpracuję z wychowawcami klas w których uczę jak również zasięgam opinii nauczycieli świetlicy szkolnej w spotkaniach bezpośrednich. Niejednokrotnie musiałem sporządzić notatki na temat konkretnego ucznia. Porady i wskazówki udzielane przez szkolnego pedagoga, bardzo ułatwiały mi rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych ze zróżnicowanymi zespołami klasowymi.4. Współpraca z policją i strażą miejską

Zarówno Policja, jak i Straż Miejska/Gminna, dbają o bezpieczeństwo mieszkańców na poziomie lokalnym. Przy współpracy pedagogów szkolnych udało się nam wspólnie organizować na potrzeby szkolne apele , pogadanki w klasach najmłodszych, jak również uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Tematyka apeli nawiązywała do bezpieczeństwa i przestrzegania prawa.
W naszej szkole takie pogadanki zarówno z Policją i Strażą Miejską są prowadzone od lat. Uczniowie na takich spotkaniach i pogadankach zadają mnóstwo ciekawych pytań a przedstawiciele policji i Straży miejskiej starają się im odpowiedzieć.

Efekty podjętych działań:

- wspólne działania profilaktyczne zmierzają i podnoszą poczucie bezpieczeństwa zarówno w szkole jak również w środowisku lokalnym,
- szkoła dzięki takiej współpracy wychodzi naprzeciw oczekiwań społecznych,
- uczniowie naszej szkoły po takich spotkaniach wiedzą jak można podnieść swoje bezpieczeństwo,
- szkoła otrzymuje wsparcie od organów władzy i porządku publicznego,
- nauczyciele i rodzice dzięki takim profilaktycznym pogadankom i spotkaniom czują, że dzieci staną się bardziej odpowiedzialni za swe czyny,
- uczniowie otrzymując wsparcie od tych instytucji stają się bardziej otwarci i odpowiedzialni,
- uczniowie sprawiający kłopoty wychowawcze po takich spotkaniach wiedzą co im grozi i mają większą świadomość tego iż czynili źle,
- zmiana nastawienia uczniów sprawiających największe problemy i ich poprawa (nawet jeśli jest to nieliczna grupa uczniów jest to wielki sukces!)

§ 8 ust. 2 pkt. 5
„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub
innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.”

Dokonałem analizy dwóch przypadków wychowawczego i edukacyjnego, opierając się na uczniach z klas, w których prowadziłem zajęcia.
Pierwszy przypadek edukacyjny dotyczył ucznia zdolnego Mateusza ucznia klasy szóstej szkoły podstawowej, którego uczę od klasy czwartej i miałem możliwość przyjrzeć się mu bliżej.
Drugi przypadek wychowawczy to uczeń klasy piątej szkoły podstawowej Wojciech, którego również mam sposobność uczyć i obserwować.
Opierając się na tych dwóch przykładach edukacyjnym i wychowawczym, ustaliłem metody pracy i oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych, systematycznie pracowałem nad rozwiązaniem obu przypadków.
1. Przypadek ucznia zdolnego i jego efekty:
- osiąganie wysokich wyników w nauce
- aktywny udział w zajęciach, także pozalekcyjnych
- udział w konkursach i uzyskiwanie w nich znaczących osiągnięć
- wysoka samoocena i poczucie własnej wartości
2. Uczeń nieśmiały, wywodzący się z ubogiej rodziny:
Podjęte działania terapeutyczne spowodują przezwyciężenie nieśmiałości bądź przynajmniej jej złagodzenie. Doprowadzą niewątpliwie do tego, że dziecko nawiąże bliższy kontakt z rówieśnikami, uwierzy we własne siły i możliwości, pozbędzie się lęków i zakłopotania podczas wypowiadania się w czasie zajęć czy wystąpień przed szerszą publicznością. Zminimalizowanie nieśmiałości przyczyni się do osiągania lepszych wyników w nauce.


PODSUMOWANIE

W czasie trwania mojego stażu wzbogaciłem swoją wiedzę i warsztat pracy. Współuczestnicząc w różnych przedsięwzięciach miałem okazję poznać wiele aspektów pracy szkoły. Pogłębiłem wiedzę na temat jej funkcjonowania, przez to mogłem podejmować trafniejsze decyzje w bezpośrednim kontakcie z uczniem i jego rodzicami. Współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym pozwoliła mi także doskonalić umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Dzielenie się własnym doświadczeniem sprawiło mi wiele satysfakcji. Doskonaląc swoją pracę przyczyniłem się do podwyższenia jakości pracy szkoły.
Uważam, że mój plan rozwoju zawodowego był dostosowany do potrzeb szkoły. Jego realizacja wymagała konsekwencji w dążeniu do celu, nakładu pracy oraz zaangażowania mojego i uczniów.
W większości - udało mi się zrealizować założone w planie rozwoju zawodowego zadania. Praca nauczyciela opiera się na ciągłym zbieraniu doświadczeń oraz doskonaleniu ale również na wyciąganiu wniosków z popełnionych błędów. Jestem pewny, iż efekty zadań, które wykonałem, będą procentować w mojej dalszej pracy zawodowej.Opracowanie i skład Mieczysław Dowksza ………………… ……..
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.