AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Mazur, 2016-06-07
Opole

Edukacja dla bezpieczeństwa, Program nauczania

Młody ratownik - autorski program pierwszej pomocy przedmedycznej

- n +

PROGRAM ZAJĘĆ DOTYCZĄCY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
Program opracowała: mgr Małgorzata Mazur
„Młody ratownik”
SPIS TREŚCI:
1. Wstęp
2. Cele programu
3. Metody realizacji
4. Formy realizacji
5. Treści programowe
6. Przewidywane osiągnięcia uczniów
7. Sposoby ewaluacji
8. Zakończenie
9. Pomoce dydaktyczne
10. Literatura
I.WSTĘP
Program szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy opracowany został z myślą o grupie uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej. Ta grupa wiekowa napotkać może na sytuacje, w których potrzebna będzie znajomość podstaw w udzielaniu pomocy drugiemu. Niezmiernie ważne znaczenie w ratowaniu poszkodowanych mają właśnie osoby przygodne. Często o dalszych losach decydują pierwsze minuty pomocy. Warto więc znać podstawowe zasady działania podczas wypadków, na które napotykamy w życiu codziennym – tak, aby pomagać a nie szkodzić.
Pierwsza pomoc przedmedyczna służy ratowaniu zagrożonego życia. Podstawę do działania stanowi niezbędna wiedza medyczna i ćwiczenia praktyczne. W celu dobrego przekazania wiedzy i podejmowania działań praktycznych należy wdrożyć już młodzież szkolną. Stopniowo poznawać ona będzie tajniki wiedzy przedmedycznej, zrozumie potrzebę pomocy potrzebującym, kształtować opanowanie w działaniu.
Program ten ma za zadanie przygotować uczniów do podejmowania właściwego sposobu pomocy potrzebującym, jak i rozbudzić zainteresowania podstawową wiedzą medyczną. Zadania i formy realizacji zostały dobrane odpowiednio do wieku i stanu wiedzy uczniów klasy piątej i szóstej.
Zajęcia z tego programu mają uwrażliwić młodego człowieka na krzywdę ludzką i potrzebę niesienia pomocy. Mają również wyrobić umiejętność kontrolowania emocji, nie wpadania w panikę oraz unikania pochopnych działań, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie stanu poszkodowanego oraz stanowić zagrożenie dla ratującego.
Adresatami programu będą uczniowie zamieszkujący na wsi, którzy ze względu na prace w gospodarstwach domowych i na polach, są bardziej narażeni na wiele niebezpieczeństw. Znacznie częściej są także świadkami wypadków rolniczych i mogą stanowić ważne ogniwo w akcji ratowniczej.
Realizacja programu odbywać się będzie w formie zajęć lekcyjnych dla uczniów klasy piątej i szóstej. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, po jednej godzinie. Program przewiduje cykl 15 spotkań.

II.CELE PROGRAMU:
Celem programu jest:
- kształtowanie świadomości i postaw dzieci sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych oraz przygotowanie dzieci do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń życia i zdrowia
- zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
-kształtowanie postaw prospołecznych i przygotowanie dzieci do samopomocy przez wyposażenie ich w umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie przykładów wielu nieprzewidzianych zdarzeń, w których konieczne są działania pierwszej pomocy.
2. Poznanie podstawowych pojęć w zakresie ratownictwa.
3. Zaznajomienie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych.
4. Nauka zachowania się na miejscu wypadku i sposobu prowadzenia akcji ratunkowej.
5. Nabycie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego i informowania innych służb ratowniczych.
6. Zrozumienie przez uczniów potrzeby nabywania umiejętności ratownictwa przedmedycznego, co wiąże się z możliwością niesienia pomocy innym.
7. Uczulenie młodego człowieka na krzywdę drugiego.
8. Kształtowanie poczucia troski o zdrowie własne i innych.
9. Uświadomienie uczniom wagi udzielania pomocy przedlekarskiej.
10. Doskonalenie umiejętności potrzebnych przy udzielaniu pierwszej pomocy.
11. Kształtowanie postaw humanitarnych.
12. Nabycie umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.
13. Nauczenie harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się jej umownym zasadom.

III.METODY REALIZACJI:
a) oparte na słowie
- mini wykład (nazwanie czynności oraz jej objaśnianie)
b) ćwiczeniowe
- pokazy,
- wykonywanie ćwiczeń (ułożenia w pozycji bocznej ustalonej, oddechy ratunkowe, masaż serca)
- scenki dramowe,
- ćwiczenia z fantomem,
c) obserwacyjne
- oglądanie filmu edukacyjnego”Doktor Kręciołek”
- obserwacja pokazu nauczycielskiego.
d)problemowe
- burza mózgów
- gry symulacyjne

IV.FORMY REALIZACJI:
- indywidualna
- grupowa
- zbiorowa

V.TREŚCI REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU

TEMATYKA ZAJĘĆ, ZAKRES TREŚCI, CELE OPERACYJNE
1.Zapoznanie z programem.
Przedstawienie tematyki realizowanej podczas zajęć.
Pierwsza pomoc przedmedyczna - na czym polega, kiedy jest wykorzystywana? Uczeń:
- wie, co to jest pierwsza pomoc,
- potrafi podać przykłady sytuacji, kiedy należy udzielić pierwszej pomocy
Świat jest pełen niebezpieczeństw.
Poznanie czynników i sytuacji stanowiących zagrożenie dla życia ludzi.
Sposoby unikania zagrożeń. Uczeń:
- potrafi określić, co oznacza niebezpieczeństwo dla życia,
- rozpoznać na fotografiach sytuacje zagrażające,
- wybrać/wymienić substancje niebezpieczne dla zdrowia,
- określić, w jaki sposób unikać zagrożeń.

2.Bezpieczeństwo to podstawa.
Omówienie zasad bezpiecznego zachowania się oraz udzielania pierwszej pomocy podczas wypadku.
Organizacja miejsca wypadku. Uczeń:
- omawia zabezpieczenie miejsca wypadku,
- zna zasady postępowania ratownika w miejscu wypadku,
- potrafi ocenić, czy miejsce wypadku jest bezpieczne i można udzielić pomocy.
Wzywanie pomocy.
Numery telefonów alarmowych.
Zasady wzywania służb medycznych- podanie niezbędnych informacji.
Zaznajomienie ze sposobem wzywania pomocy bez użycia telefonu. Uczeń:
- potrafi posłużyć się telefonem komórkowym,
- zna numery telefonów alarmowych (997,998,999,112)
- potrafi dopasować nr telefonu do zaistniałego wypadku,
- potrafi przeprowadzić prawidłową rozmowę z dyspozytorem,
- rozumie, jak ważne jest wezwanie fachowej pomocy,
- wie, jak szybko wezwać pomoc, gdy w pobliżu nie ma telefonu.

3.Sprawdzamy czynności życiowe poszkodowanego:
a) przytomność
b) oddech
Definicja terminów - osoba przytomna i osoba nieprzytomna.
Umiejętność oceny stanu poszkodowanego:
- sprawdzenie przytomności metodą werbalną i dotykową;
- w sytuacji poszkodowanego nieprzytomnego sprawdzenie oddechu
* udrożnienie dróg oddechowych;
* kontrola oddechu trzema zmysłami- wzrokiem, słuchem i dotykiem. Uczeń:
- umie wyjaśnić termin osoba przytomna i nieprzytomna,
- wie, jak sprawdzić stan przytomności,
- potrafi prawidłowo ocenić stan przytomności,
- potrafi ocenić, czy u poszkodowanego jest zachowany oddech,
- potrafi udrożnić drogi oddechowe,
- zna zasadę słyszę- widzę – czuję,
- wie, ile czasu należy poświecić, aby prawidłowo sprawdzić oddech.
Mamy nieprzytomną ofiarę!
- Omówienie czynności w postępowaniu z osobą nieprzytomną, która nie reaguje na bodźce:
- próba nawiązania kontaktu,
- sprawdzenie oddechu.
Bezpieczna dla nieprzytomnego pozycja ciała- pozycja boczna ustalona(pokaz nauczyciela, praca w grupach uczniowskich) Uczeń:
-wie, jak postąpić z poszkodowanym nieprzytomnym,
- potrafi ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej,
-wie, że należy kontrolować oddech w pozycji bocznej co dwie minuty,
- wie, że należy okryć poszkodowanego, jeśli jest taka możliwość,
- wie, że należy unikać kontaktu z krwią poszkodowanego.

4. Nasz poszkodowany nie oddycha! Jest nieprzytomny, nie reaguje na bodźce.
-Zasady postępowania w przypadku bezdechu.
Umiejętność wykonywania oddechów ratowniczych na fantomie. Uczeń:
- potrafi ocenić, kiedy należy wykonać oddechy ratunkowe,
- potrafi wykonać prawidłowe oddechy ratunkowe,
- pamięta, że należy udrożnić drogi oddechowe,
- wie, że oddechy ratunkowe można ćwiczyć tylko na fantomie,
- pamięta, aby patrzeć na ruchy klatki piersiowej poszkodowanego.

5. i 6. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa. Poszkodowany jest nieprzytomny, nie reaguje na bodźce, nie oddycha, brak wyczuwalnego tętna.
- Zaznajomienie z terminem resuscytacja krążeniowo- oddechowa.
Nauka uciskania klatki piersiowej.
Wykonywanie resuscytacji na fantomie. Uczeń:
- wie, na czym polega resuscytacja krążeniowo- oddechowa,
- rozumie potrzebę wykonywania ucisków klatki piersiowej,
- potrafi prawidłowo odnaleźć miejsce ucisku,
- wie, że uciski należy wykonywać szybko i mocno,
- potrafi połączyć oddechy ratownicze z uciskaniem klatki piersiowej(30 mocnych i energicznych ucisków i 2 wdechy)
- potrafi wykonać resuscytację z drugą osoba (jedna oddechy, druga uciski).

7. Łańcuch przeżycia
Zapoznanie z terminem „łańcuch przeżycia”
Podział czynności ratowniczych:
I – Szybkie wezwanie pomocy
II – Uciskanie klatki piersiowej – wdechy ratownicze
III – Pomoc specjalistyczna: defibrylator i karetka pogotowia
Uczeń:
- potrafi powiedzieć co to jest łańcuch przeżycia
- potrafi wymienić wszystkie czynności, które składają się na łańcuch przeżycia
- wie, które czynności może wykonać samodzielnie
- pamięta o szybkim wezwaniu pomocy
- rozumie cel pośpiechu i dobrej koordynacji działań

8. Przeprowadzamy sprawną akcję ratowniczą.
Wykonanie wszystkich czynności ratowniczych od zauważenia wypadku po resuscytację krążeniowo- oddechową.
Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia życia
BEZPIECZEŃSTWO
SPRAWDZANIE PRZYTOMNOŚCI
WEZWANIE POMOCY
SPRAWDZENIE ODDECHU
Jest oddech
 POZYCJA BOCZNA USTALONA
Brak oddechu
 WDECHY RATOWNICZE
 UCISKANIE KLATKI PIERSIOWEJ
Uczeń:
- zna przebieg czynności przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej (kontrola wcześniej omawianych i ćwiczonych czynności).
9. Oglądamy film „Doktor Kręciołek”
- Utrwalenie zdobytych wiadomości i umiejętności poprzez oglądanie filmu animowanego „Doktor Kręciołek”

10. Zranienia.
Zasady postępowania w przypadku zranień. Uczeń:
- wie, jakie czynności wykonać przy zranieniu,
- zna przeznaczenie środków opatrunkowych,
- potrafi wykonywać proste opatrunki.

11. Złamania kości. Złamania otwarte i zamknięte.
Nauka postępowania przy złamaniach otwartych i zamkniętych. Zapoznanie z sytuacjami doprowadzającymi do urazów. Uwrażliwienie uczniów na konsekwencje wynikające z poruszania złamaną nogą. Przypomnienie wiadomości na temat wzywania pogotowia ratunkowego. Uczeń:
- wie jakie są objawy złamań otwartych i zamkniętych,
- wie jak należy unieruchomić złamaną kończynę,
- wie jak pomóc w przypadku złamania,
- wie, dlaczego nie można poruszać złamaną kończyną,
- potrafi pomóc w przypadku złamaniu nogi,
- umie wezwać pomoc,
- potrafi uspokoić poszkodowanego.

12. Krwotoki z nosa.
Ukazanie sytuacji, kiedy najczęściej może dojść do krwotoku z nosa. Psychiczne nastawienie na ewentualność obfitego krwawienia z nosa. Zapoznanie ze sposobami zachowania się w przypadku krwawienia z nosa. Zapoznanie ze sposobami niesienia pomocy osobie krwawiącej. Uczeń:
- zna najczęściej występujące przyczyny krwawienia z nosa
- wie, że nie należy wpadać w panikę ze względu na obfite krwawienie własne lub innych osób
- wie, jakie środki zastosować przy drobnych krwotokach
- wie jak zapobiegać wypadkom

13. Omdlenia, nagłe zasłabnięcia.
Zapoznanie z przyczynami omdleń oraz właściwym postępowaniem przy omdleniach lub zasłabnięciach. Uczeń:
- potrafi udzielić właściwej pomocy,
- zna zasady obowiązujące w przypadku omdleń.

14. „Co powinna zawierać APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY”?
Zapoznanie z wyposażeniem apteczki:
- gumowe rękawiczki,
- maseczka do sztucznego oddychania,
- koc ratunkowy,
- agrafki,
- skalpel lub nożyczki,
- bandaże,
- bandaż elastyczny,
- kompresiki gazowe( sterylne),
- gaza,
- plaster,
- plaster z opatrunkiem,
- chusta trójkątna.
Uczeń:
- wie, co powinna zawierać apteczka pierwszej pomocy

15. Sprawdzenie nabytych wiadomości i umiejętności praktycznych. Krótki test końcowy, konkurs „Potrafię pomóc”.

VI. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
Program skupia się na kształtowaniu praktycznych umiejętności ucznia i rozwijaniu jego samodzielności w działaniu.

1. Właściwie wykonana obserwacja czynności życiowych. Badanie przytomności.
2. Umiejętność ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej – bocznej ustalonej.
3. Znajomość zasad prowadzenia wentylacji płuc oraz reanimacji sercowo-płucnej.
4. Umiejętność zadbania o własne bezpieczeństwo ( samoochrona ), podczas udzielania pomocy poszkodowanemu.
5. Nabycie umiejętności kierowania akcją ratowniczą. Umiejętność wzywania pogotowia ratunkowego.
6. Umiejętność postępowania w przypadku zranień.
7. Nabycie umiejętności bandażowania i usztywniania kończyn.
8. Znajomość zasad postępowania przy krwawieniu z nosa.
9. Umiejętne postępowanie w przypadku omdleń.
10. Nabycie wiedzy o wyposażeniu apteczki.


VII. SPOSOBY EWALUACJI
Aby przekonać się, czy program ma pożądany wpływ na uczniów, w jakim stopniu osiągane cele, czy metody i formy aktywności są skuteczne, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji. Ewaluacja jest prowadzona na bieżąco. Opiera się ona na obserwacji:
- zaangażowania uczniów na zajęciach
- samodzielności i umiejętności współpracy
Ważnym elementem ewaluacji będzie :
- praktyczne sprawdzenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w konkursie „Potrafię pomóc”
Zadaniem ewaluacji jest ulepszanie programu, dostosowywanie go do warunków szkoły, grupy uczniów, dla których jest on przeznaczony.
Ewaluacji podlegać będzie przede wszystkim użyteczność programu czyli jego praktyczne wykorzystanie w życiu codziennym.
Bardzo istotna będzie ocena zainteresowania uczniów tematyką oraz ich aktywności podczas zajęć.

VIII. ZAKOŃCZENIE
Program przeznaczony jest dla uczniów klas piątych i szóstych zainteresowanych tematyką udzielania pierwszej pomocy. Jego celem jest przede wszystkim, kształtowanie zdolności przyjęcia aktywnej postawy w warunkach zagrożenia życia ludzkiego.

IX. POMOCE DYDAKTYCZNE
Mój podręcznik do nauki pierwszej pomocy „Ratujemy i uczymy ratować”
papierowe telefony do samodzielnego składania
fantomy
film animowany „Doktor Kręciołek” - fundacji WOŚP
tablice informacyjne
tablice dydaktyczne
środki opatrunkowe
karty pracy


X. LITERATURA
1.Adam Mikołajczak „Pierwsza pomoc. Ilustrowany poradnik”. Publicat S.A, Poznań
2. „Podręcznik do nauki pierwszej pomocy dla nauczycieli” , Fundacja WOŚP
3. Jarosław Słoma, Grzegorz Zając „ Żyję i działam bezpiecznie” , Podręcznik z ćwiczeniami dla klas I- III gimnazjum, Nowa Era, Warszawa 2011
4. Witold Sylwanowicz, „Mały atlas anatomiczny”, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, wyd 8, Warszawa 1984

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.