AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Kinga Bruździak, 2016-06-07
Działdowo

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

Kinga Bruździak
nauczyciel mianowany

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1.

2.3.

4.


5.
6.7.8.


9.10. Poznanie i wdrożenie procedury awansu zawodowego.
Dogłębne poznanie zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności.

Doskonalenie własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniem zdolnym i słabym.Przygotowanie uczniów i udział w różnych konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych.
Rozwijanie i doskonalenie swego warsztatu pracy.


Opracowywanie scenariuszy imprez szkolnych takich jak: Dzień Patrona,
Ślubowanie uczniów klasy pierwszej, Dzień Matki.Czynny udział w przeprowadzaniu sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych organizowanych przez OKE. Zapoznanie z procedurami.
Pedagogizacja rodziców podczas konsultacji i zebrań (specyficzne trudności w uczeniu się, trudności wychowawcze, profilaktyka chorób).
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela dyplomowanego.
- Śledzenie nowości w prasie nauczycielskiej i na stronach internetowych.

- Analiza dokumentacji: Statut Szkoły, WSO, Szkolny Program Wychowawczy, Roczny Plan Pracy Szkoły, Regulaminy wewnętrzne szkoły i procedury.
- Współtworzenie dokumentacji szkoły: Statut, WSO, Roczny Plan Pracy Szkoły, plan wychowawczy klasy.
- Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły (udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach doskonalących, konferencjach).
- Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki, dydaktyki poprzez studiowanie fachowej literatury jak również korzystanie z Internetu.
- Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
- Pogłębianie znajomości przepisów prawa oświatowego.
- Wdrażanie zmian na podstawie bieżącej analiza własnej pracy.
- Stosowanie w pracy nowoczesnych metod i form pracy celem uatrakcyjnienia zajęć.
- Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
- Poszukiwanie nowatorskich metod rozwiązywania problemów.
- Analiza wyników sprawdzianów, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
- Udział w ogólnopolskim sprawdzianie trzecioklasisty Operon i OBUT.
- Diagnozowanie poziomu wiedzy uczniów, opracowywanie planów i organizacja zajęć z uczniem słabym i zdolnym (kółka zainteresowań, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i korekcyjno - kompensacyjne).
- Praca z uczniem zdolnym w formie zajęć dodatkowych.


- Tworzenie klasy edukacji wczesnoszkolnej.
- Dbanie o atrakcyjny wygląd pracowni, gromadzenie pomocy dydaktycznych, przygotowywanie gazetek ściennych.
- Pozyskiwanie materiałów dydaktycznych.- Reżyserowanie imprez szkolnych mających na celu kształtowanie u uczniów postaw pożądanych
w procesie wychowawczym, kształcenie umiejętności współdziałania z innymi osobami zaangażowanymi w akademie oraz ćwiczenie dykcji i wymowy.

- Udział w przebiegu sprawdzianu i egzaminu zgodnie z funkcją wyznaczoną przez dyrektora szkoły.

- Pogadanki, prezentacje multimedialne, projekcje filmów. Na bieżąco

Cały stażCały staż


Na bieżącoNa bieżąco


Cały stażCały stażCały staż - Notatki.
- Potwierdzenia udziałów w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach i konferencjach.
- Notatki.
- Scenariusze.
- Plany zajęć dodatkowych, dzienniki.- Zgromadzone pomoce dydaktyczne.


- Scenariusze imprez.

- Notatki.


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1.2.


3.


4. Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.


Umieszczanie materiałów na stronach internetowych.

Wykorzystywanie na lekcjach urządzeń multimedialnych.

Opracowywanie prezentacji multimedialnych. - Tworzenie materiałów dydaktycznych (pomocy, scenariuszy zajęć, testów, sprawdzianów, dyplomów) z wykorzystaniem komputera.
-Wykorzystanie programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych i Internetu na lekcjach.
- Prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej.
- Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz innych opracowanych materiałów na stronach internetowych.
- Prowadzenie lekcji i zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i programów edukacyjnych.
- Opracowywanie prezentacji na zajęcia z uczniami. Cały stażNa bieżąco


Na bieżąco
- Materiały dydaktyczne.
- Scenariusze lekcji.
- Prezentacje multimedialne.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1.2.


3. Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem.


Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.


Opracowanie materiałów dydaktycznych w postaci segregatora do biblioteki szkolnej.
- Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów, sprawdzianów.
- Prowadzenie lekcji otwartych i koleżeńskich w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych oraz rodziców.
- Organizowanie rad szkoleniowych dla innych nauczycieli.
- Zorganizowanie spotkań z innymi nauczycielami w celu podzielenia się zdobytą wiedzą z odbytych szkoleń.
- Opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych, konkursów, szkoleń. Cały staż


- Materiały dydaktyczne.
- Dokumentacja szkolna.

- Segregator w bibliotece szkolnej.

§ 8 ust. 2 pkt.4 a.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub
innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1.


2.


3.4.5. Opracowanie i wdrożenie programu szkolnego koła matematyczno – komputerowego.
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.
Opracowanie i wdrożenie programu
konkursu dla uczniów klas I –III i szkolnych konkursów czytelniczych dla uczniów kl. 0 – VI.
Opracowanie i wdrożenie planu wychowawczego klasy zgodnego z programem wychowawczym szkoły.
Realizacja programu WOŚP „Ratujemy i Uczymy Ratować”. - Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych.
- Opracowanie i przeprowadzenie konkursu.- Imprezy klasowe, wycieczki.- Zajęcia praktyczne z uczniami kl. I –III. Podczas trwania stażu
Program szkolnego koła matematyczno – komputerowego dla uczniów klas I -III.
Program zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.
- Program konkursu.- Program wychowawczy z zatwierdzeniem dyrektora szkoły.

- Zapisy w dzienniku.


§ 8 ust. 2 pkt. 4 c.
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1.

2.


3.
4.

5. Promowanie szkoły w środowisku.

Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów zdolnych i dla uczniów z trudnościami w nauce.
Organizowanie i prowadzenie konkursów dla uczniów. Przygotowanie dzieci do udziału w różnego rodzaju konkursach międzyszkolnych.
Organizowanie wycieczek szkolnych i wyjazdów dla uczniów.
Współpraca z rodzicami. -Współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości o charakterze środowiskowym, wynikających z kalendarza uroczystości szkolnych.
-Przygotowanie uczniów do występów z okazji różnych uroczystości obchodzonych w szkole.
- Planowanie i prowadzenie zajęć kółka matematyczno – komputerowego i zajęć dydaktyczno - wyrównawczych.
- Opracowanie regulaminu konkursu, organizacja i przeprowadzenie.- Opracowanie programów wycieczek szkolnych.

- Zebrania, spotkania indywidualne, udział rodziców w imprezach klasowych i szkolnych. Cały staż - Dokumentacja szkolna.

- Plany zajęć.- Programy wycieczek.

- Notatki.§ 8 ust. 2 pkt. 4 e.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1.


2.

3.

4.

5.

6.

7.


8. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Działdowie.
Współpraca z Biblioteką Wiejską w Uzdowie.
Współpraca z Komendą Policji.

Współpraca z pielęgniarką szkolną.

Współpraca z wydawnictwami szkolnymi.
Nawiązanie współpracy z artystką ludową.
Współpraca z Samorządem Uczniowskim szkoły (akcje, konkursy).
- Współpraca z leśniczym. - Diagnozowanie uczniów z trudnościami w nauce, kierowanie na badania, udzielanie wsparcia uczniom z trudnościami w nauce i ich rodzicom.
-Wycieczki z uczniami do biblioteki wiejskiej.
- Opracowanie planu spotkań z policjantem, organizowanie pogadanek.
- Profilaktyka chorób, realizacja programów profilaktycznych.
- Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki szkolnej.
- Zajęcia artystyczne z uczniami.

- Konkursy.


- Udział w akcji sadzenie lasu, sprzątanie świata, wycieczki do lasu. Cały staż - Dokumentacja szkolna.
- Plan spotkań z policjantem.


- Scenariusze lekcji.


§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1.
Opis i analiza dwóch przypadków problemów wychowawczych. - Zdiagnozowanie dwóch przypadków problemów wychowawczych.
- Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych.
- Współpraca z innymi wychowawcami, rodzicami.
- Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu. Cały staż
- Dokumentacja szkolna
- Dokumentacja wychowawcy


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.