AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Karol Jakubaszek, 2016-06-07
Warka

Geografia, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
§ 7 ust. 2. pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Zadania
Współpraca z opiekunem stażu.
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu realizacji planu zawodowego.
Aktywne uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
Pogłębianie własnej wiedzy i umiejętności pedagogicznych i dydaktycznych.
Opracowanie i ewaluacja przedmiotowych zasad oceniania w oparciu o WSO, planów dydaktycznych, planu pracy zespołu matematyczno-przyrodniczego.
Samodzielne przygotowywanie pomocy dydaktycznych.
Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
Opublikowanie wymagań edukacyjnych i scenariuszy lekcji na stronie www oraz w bibliotece szkolnej.
Autorefleksja.
Formy realizacji
• zawarcie kontraktu,
• przygotowanie planu rozwoju zawodowego,
• ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu,
• obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja i analiza,
• opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• uczestnictwo w radach szkoleniowych, warsztatach, szkoleniach komisji itp.
• udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach i konferencjach,
• gromadzenie własnej biblioteki przedmiotowej i dydaktycznej,
• wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami,
• doskonalenie i podniesienie umiejętności korzystania z narzędzi technologii informacyjnej,
• organizacja lekcji koleżeńskich
• praca samodzielna,
• konsultacje z innymi nauczycielami
• praca samodzielna,
• konsultacje z innymi nauczycielami
§ 7 ust. 2. pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów,
problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Zadania
Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.
Praca z zespołem klasowym.
Praca z uczniem zdolnym.
Praca z uczniem słabszym.
Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Dęblinie.
Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Współpraca z wychowawcami szkolnymi i internatowymi.
Opracowanie i realizacja planu pracy wychowawcy klasowego.
Współpraca z rodzicami.
Popularyzacja nauczanych przedmiotów wśród młodzieży.
Podejmowanie działań naprawczych i korygujących pracę nauczyciela.
Formy realizacji
• coroczne przeprowadzanie testów diagnozujących opanowanie wiedzy przez uczniów z demografii i osadnictwa,
• bieżące analizowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów
• współorganizowanie uroczystości szkolnych,
• organizowanie uroczystości klasowych
• przygotowywanie uczniów do konkursów i olimpiad,
• organizowanie dodatkowych zajęć dla osób zainteresowanych tematyką przedmiotu,
• organizowanie ćwiczeń terenowych
• różnicowanie trudności,
• indywidualizacja pracy,
• organizacja zajęć wyrównawczych dla uczniów,
• dostosowanie przekazu treści do możliwości intelektualnych, ucznia
• spotkania z pedagogiem szkolnym,
• spotkania z dyrektorem ds. dydaktycznych i z dyrektorem ds. wychowawczych,
• spotkania z nauczycielami w celu uzyskania informacji o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
• spotkania konsultacyjne w poradni,
• rozpoznawanie sytuacji ucznia,
• kontrola udziału uczniów w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych
• poszukiwanie rozwiązań i wspomaganie dzieci z trudnościami wychowawczymi,
• konsultacje z wychowawcami szkolnymi i internatowymi
• poszukiwanie rozwiązań i wspomaganie dzieci z trudnościami wychowawczymi,
• konsultacje z wychowawcami szkolnymi i internatowymi
• przygotowanie planu pracy wychowawcy i jego realizacja,
• współpraca z innymi wychowawcami
• spotkania z rodzicami na wywiadówkach,
• indywidualne spotkania z rodzicami wybranych uczniów,
• kontakt telefoniczny i korespondencja listowna
• prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
• organizowanie konkursów szkolnych i udział w konkursach pozaszkolnych,
• wyjścia i wycieczki edukacyjne
• uczestnictwo w pracach zespołów zadaniowych: ewaluacji wewnętrznej, przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, wychowawczym,
• wdrażanie wniosków z pracy zespołów zadaniowych szkoły
§ 7 ust. 2. pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania
Opracowanie materiałów dydaktycznych i innej dokumentacji przy pomocy komputera.
Wykorzystanie w pracy Internetu.
Wykorzystanie na lekcjach multimedialnego oprogramowania edukacyjnego.
Formy realizacji
• pisanie konspektów zajęć, sprawozdań,
• przygotowywanie prezentacji multimedialnych,
• opracowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego: testów, sprawdzianów,
• prowadzenie dokumentacji stażu z wykorzystaniem komputera
• umieszczanie w Internecie materiałów dla uczniów,
• komunikowanie się przy pomocy poczty elektronicznej,
• tworzenie bazy łączy do stron internetowych przydatnych w pracy nauczyciela,
• korzystanie z e-publikacji,
• udział w e-learningu
• przeprowadzanie lekcji z użyciem oprogramowania edukacyjnego
§ 7 ust. 2. pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Zadania
Poznawanie lektur z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Umiejętność rozwiązywania konfliktów wewnątrz oddziałowych.
Poznanie i zastosowanie technik socjometrycznych.
Stosowanie metody projektu.
Aktywna realizacja zadań
opiekuńczo-wychowawczych
wynikających z pełnienia funkcji wychowawcy klasowego.
Formy realizacji
• gromadzenie własnej biblioteki zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
• praca własna
• współpraca z pedagogiem szkolnym,
• współpraca z wychowawcą z internatu,
• dyskusje klasowe,
• stosowanie metod rozwiązywania konfliktów
• współpraca z rodzicami
• współpraca z pedagogiem szkolnym,
• współpraca z wychowawcą z internatu,
• samodoskonalenie dotyczące technik socjometrycznych,
• studiowanie literatury z zakresu technik socjometrycznych
• realizacja projektu edukacyjnego – giełda papierów wartościowych
• organizowanie wycieczek i imprez klasowych,
• współpraca z pedagogiem i rodzicami
• współpraca z wychowawcami z internatu
§ 7 ust. 2. pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Analiza aktów prawnych:
• ustawa Karta Nauczyciela,
• ustawa o Systemie Oświaty,
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
• Karta Praw Dziecka, Karta Praw Człowieka, Konstytucja.
Aktualizacja wiedzy dotyczącej podstawy programowej.
Analiza dokumentacji szkoły:
statutu szkoły, regulaminów,
wewnątrzszkolnego systemu
oceniania, planu profilaktycznego i wychowawczego, procedur postepowania w sytuacjach kryzysowych.
• udział w szkoleniach,
• studiowanie dokumentów,
• konsultacje z opiekunem stażu
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.