AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Aneta Zaniewicz, 2016-06-07
Giżycko

Język angielski, Plan WDN

Plan rozwoju zawodowego

- n +

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanegoImię i nazwisko nauczyciela: mgr Aneta Zaniewicz – nauczyciel języka angielskiego i języka polskiego

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy

Czas rozpoczęcia stażu: 2 września 2013 r.

Czas zakończenia stażu: 31 maja 2016 r.


Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
( Dz. U. z 2006 r. )


§8 ust. 2, pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA

1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Aktywne uczestnictwo w radach pedagogicznych (posiedzeniach klasyfikacyjnych, plenarnych oraz szkoleniowych).

Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach zespołu przedmiotowego.

Aktywne uczestnictwo w warsztatach i konferencjach metodycznych organizowanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie oraz wydawnictwa działające na rynku.


Studiowanie publikacji z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych w celu wzbogacenia warsztatu pracy.
Lektura czasopism anglojęzycznych.

Opieka nad salą językową.


okres stażu
Listy obecności

Listy obecności


Certyfikaty, notatki, zaświadczenia itp.


Potwierdzenie dyrektora szkoły


Potwierdzenie dyrektora szkoły

2. Systematyczne zapoznawanie się ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

Analiza dokumentacji szkolnej:
• Statut szkoły,
• Program Wychowawczy,
• Program Profilaktyczny Szkoły
• PSO
okres stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły
§8 ust. 2, pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA

1. Wykorzystanie w pracy Internetu
Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących prawa oświatowego oraz zasad uzyskania awansu zawodowego.
Doskonalenie i poszerzenie wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej w pracy własnej i z uczniami.
Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z nauką języka obcego.
okres stażu
Notatki, zgromadzone materiały

2. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej
Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, kart pracy, ankiet itp. przy użyciu technologii komputerowej.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii i słowników.
Wykorzystywanie sprzętu komputerowego do opracowywania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole oraz zadań dla uczniów.
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.

okres stażu
Zgromadzone materiały
Poświadczenie dyrektora szkoły.


§ 8 ust.2, pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA

1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
Prowadzenie lekcji otwartych.
Obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, kart pracy, uroczystości szkolnych (z zachowaniem praw autorskich).
Konsultacje z nauczycielami języka angielskiego z mojej szkoły i innych szkół.
Aktywna praca w ramach zespołu nauczycieli języków obcych.

okres stażu
Konspekty, potwierdzenie dyrektora szkoły


Scenariusze, karty pracy

Protokoły z posiedzeń

2. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
Opublikowanie w portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego.
okres stażu
Potwierdzenie publikacji

3. Praca na rzecz wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
Ukończenie form doskonalenia zawodowego i podjęcie się wyszkolenia grupy nauczycieli.
okres stażu
Opracowane referaty, protokoły spotkań.


§ 8 ust.2, pkt.4, lit. a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA

1. Organizacja zajęć pozalekcyjnych
Opracowanie programu i prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla klas trzecich gimnazjum.
Okres stażu

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych


§ 8 ust.2, pkt.4, lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA

1. Organizacja konkursu ogólnopolskiego.
Organizacja konkursów ogólnopolskich z języka angielskiego typu ”Olimpus”
Okres
stażu
Protokół z konkursu

2. Udział w organizowaniu imprez i uroczystości odbywających się na terenie szkoły.
Organizacja Dnia Języków Obcych.

Okres stażu

Potwierdzenie dyrektora szkoły
Publikacje na stronie internetowej szkoły


3. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

Prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla klas trzecich gimnazjum.
Okres stażu
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych


§ 8 ust.2, pkt.4, lit. e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA

1. Współpraca z rodzicami uczniów
Konsultacje z rodzicami uczniów w sprawie postępów w nauce i zachowania.
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły

2. Współpraca z wydawnictwami
Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw poprzez pozyskiwanie pomocy dydaktycznych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego.

Okres stażu
Zaświadczenia


§ 8 ust.2, pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA

1. Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych.
Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Obserwacja, opis i analiza dwóch przypadków.
Znalezienie rozwiązania i zastosowanie go.
Okres stażu
Opis przypadków

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.


Sporządziła: Zatwierdził:
Aneta Zaniewicz
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.