AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aneta Pankowska, 2016-06-07
Dobra

Inne języki obce, Wymagania

Kryteria oceniania z języka angielskiego

- n +

KRYTERIA OCENIANIA
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO i JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZAWODOWEGO
DLA KLAS TECHNIKUM i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH
im. ks. prof. Józefa Tischnera
W LIMANOWEJ
Rok szkolny: 2015/2016

1. Każdy uczeń oceniany jest sprawiedliwie zgodnie z ustalonymi
i przyjętymi zasadami.
2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia.
3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru przynajmniej 3 oceny.
4. Sprawdziany są obowiązkowe.
5. Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
6. Kartkówki obejmują 3 ostatnie lekcje i nie muszą być wcześniej zapowiadane.
7. Uczeń nieobecny na pracy klasowej powinien ją napisać:
8. w przypadku jednodniowej nieobecności nieusprawiedliwionej- na najbliższej lekcji w przypadku dłuższej nieobecności w szkole (usprawiedliwionej)-
9. w terminie uzgodnionym z nauczycielem (w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie).
10. Nauczyciel może ustalić termin poprawy ocen. Uczeń poprawia ocenę tylko raz. Przy wystawianiu ocen brane są pod uwagę obie oceny.
11. Przy poprawianiu sprawdzianów, wypowiedzi ustnych, wypracowań
i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się.
12. Uczeń, który opuścił lekcje ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach , zapisach lekcyjnych i pracach domowych w ćwiczeniach lub wypracowaniach:
13. w przypadku krótkiej nieobecności nieusprawiedliwionej- uczeń powinien mieć nadrobione wszelkie braki już na najbliższą lekcję
14. w przypadku dłuższej niż tydzień nieobecności usprawiedliwionej uczeń ustala termin uzupełnienia braków z nauczycielem
15. Uczeń ma prawo do jednokrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (tzw. „kropka”), za wyjątkiem wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów lub kartkówek. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji. Przez nieprzygotowanie rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak uzupełnionych ćwiczeń lub zapisów z poprzedniej lekcji, brak pomocy potrzebnych do lekcji.
16. Po wykorzystaniu limitu określonego w punkcie 11 uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
17. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.
18. Uczeń ma prawo trzykrotnie w ciągu semestru zgłosić brak zadania domowego przed rozpoczęciem lekcji podając racjonalny i wiarygodny powód. Po zgłoszeniu 3 braków pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Niezgłoszony bak pracy domowej równoznaczny jest ocenie niedostatecznej.
19. Uczeń przyłapany na oszustwie (ściąganie, przepisywanie, itp.) otrzymuje ocenę niedostateczną, i nie ma prawa poprawiać tej oceny.

OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU

● sprawdziany sprawdzające gramatykę, słownictwo z danego obszaru
i funkcje językowe
● kartkówki niezapowiedziane obejmujące maksymalnie 3 ostatnie lekcje
● wypowiedzi ustne obejmujące dany rozdział
● kartkówki zapowiedziane przez nauczyciela ze słówek z danego rozdziału
● wypracowania napisane w domu lub na lekcji
● zadania dodatkowe nieobowiązkowe
● aktywność na lekcji; 5 plusów = bardzo dobry, 5 minusów = niedostateczny
● zadania domowe

Oceny uzyskane za wyżej wymienione formy sprawdzania wiedzy posiadają różną wagę i wymienione są w kolejności od najważniejszej do najmniej istotnej. Na tej podstawie nauczyciel wystawia ocenę semestralną i roczną.

WYMAGANIA PROGRAMOWE:

Gramatyka i słownictwo:

Ocena: dopuszczający

- uczeń potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych i złożonych
- potrafi budować zdania ale przeważnie niespójne
- dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania
- wypowiedź ucznia jest niespójna ale w miarę logiczna i zrozumiała- uczeń przekazuje ogólny sens

Ocena: dostateczny
- uczeń potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami prostymi i złożonymi
- potrafi budować zdania niekiedy spójne i poprawne pod względem gramatycznym
- zazwyczaj stosuje zakres słownictwa odpowiedni do zadania
- używa niewiele słownictwa o charakterze bardziej złożonym / abstrakcyjnym
- wypowiedź ucznia jest zrozumiała w miarę logiczna

Ocena: dobry
- uczeń potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych
- potrafi budować zdania w większości przypadków spójne
- zazwyczaj stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania
- wypowiedź ucznia jest zrozumiała i logiczna

Ocena: bardzo dobry
- uczeń potrafi poprawnie operować strukturami prostymi i złożonymi
- potrafi budować zdania spójne
- stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania
- używa poprawnie słownictwa o charakterze bardziej złożonym/ abstrakcyjnym
- wypowiedź ucznia jest spójna, zrozumiała i logiczna, uczeń popełnia nieliczne błędy

Ocena: celujący
- uczeń bezbłędnie operuje strukturami złożonymi
- potrafi budować spójne i logiczne zdania
- posiada szeroki zakres słownictwa wykraczający poza zakres materiału
- używa poprawnie słownictwa o charakterze bardziej złożonym/ abstrakcyjnym

Słuchanie

Ocena: dopuszczający
- uczeń potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens i kilka kluczowych informacji różnorodnych tekstów
- potrafi wydobyć niedużą cześć potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną
- potrafi czasami rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego
- potrafi rozróżnić niektóre dźwięki
- potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub podpowiedzi

Ocena: dostateczny
- uczeń potrafi czasem zrozumieć ogólny sens i część kluczowych informacji różnorodnych tekstów i rozmów
- potrafi wydobyć cześć potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną
- potrafi zazwyczaj rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego
- potrafi rozróżnić większość dźwięków
- potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela

Ocena: dobry
- uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens i większość kluczowych informacji różnorodnych tekstów i rozmów
- potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną
- potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego
- potrafi rozróżnić dźwięki
- potrafi zrozumieć większość poleceń nauczyciela

Ocena: bardzo dobry
- uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens i prawie wszystkie kluczowe informacje różnorodnych tekstów i rozmów
- potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną
- potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego
- potrafi z łatwością rozróżnić dźwięki
- potrafi z łatwością zrozumieć wszystkie polecenia nauczyciela

Ocena: celujący
- uczeń rozumie ogólny sens i wszystkie kluczowe informacje różnorodnych tekstów i rozmów
- potrafi wydobyć wszystkie potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną
- potrafi bezbłędnie rozpoznać wszystkie uczucia i reakcje mówiącego
- potrafi bezbłędnie rozróżnić wszystkie dźwięki
- potrafi z łatwością zrozumieć wszystkie polecenia nauczyciela

Mówienie

Ocena: dopuszczający
- uczeń czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami
- potrafi czasem mówić spójnie, ale z częstym wahaniem
- posługuje się czasami poprawnym językiem, popełniając wiele zauważalnych błędów
- dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei
- potrafi omawiać tematy codzienne, ale rzadko podejmuje tematy o charakterze bardziej złożonym/ abstrakcyjnym
- rzadko próbuje w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie
- można go zazwyczaj zrozumieć ale z pewną trudnością

Ocena: dostateczny
- uczeń czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość
- potrafi mówić spójnie, ale z wahaniem
- posługuje się częściowo poprawnym językiem, popełniając sporo zauważalnych błędów
- dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei
- potrafi omawiać tematy codzienne, ale niewiele tematów o charakterze bardziej złożonym/ abstrakcyjnym
- potrafi czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie
- można go zazwyczaj zrozumieć

Ocena: dobry
- uczeń przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość
- potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem
- posługuje się w większości poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy
- dysponuje zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei
- potrafi omawiać tematy codzienne i niektóre tematy o charakterze bardziej złożonym/ abstrakcyjnym
- potrafi na ogół w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie
- można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności

Ocena: bardzo dobry
- uczeń potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość
- potrafi mówić spójnie, bez wahania
- posługuje się poprawnym językiem, popełniając znikomą ilość zauważalnych błędów
- dysponuje odpowiednim zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei
- potrafi omawiać tematy codzienne oraz tematy o charakterze bardziej złożonym/ abstrakcyjnym
- potrafi w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie
- można go zrozumieć bez trudności


Ocena: celujący
- uczeń potrafi przekazać wiadomość używając bogatego słownictwa i złożonych struktur
- potrafi mówić spójnie, bez wahania
- posługuje się poprawnym językiem
- dysponuje szeroki zasób słownictwa dla wyrażania myśli i idei
- potrafi omawiać tematy codzienne oraz tematy o charakterze złożonym/ abstrakcyjnym
- potrafi w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie
- można go zrozumieć bez trudności

Pisanie

Ocena: dopuszczający
- uczeń próbuje pisać zadania zawierające proste struktury i słownictwo
- tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji
- w zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne punkty
- można pisać teksty zdecydowanie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości
- używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji

Ocena: dostateczny
- uczeń potrafi pisać zadania zawierające poprawne proste struktury
i słownictwo
- potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny
- w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów
- można pisać teksty wyraźnie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości
- używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji

Ocena: dobry
- uczeń potrafi pisać zadania zawierające zazwyczaj poprawne proste struktury
i słownictwo
- potrafi zorganizować spójny tekst
- w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca niewiele miejsca
- pisze teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymaganej długości
- przeważnie używa prawidłowej pisowni i interpunkcji

Ocena: bardzo dobry
- uczeń potrafi pisać zadania zawierające poprawne struktury i słownictwo
- potrafi zorganizować spójny i logiczny tekst
- w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty
- pisze teksty odpowiedniej długości
- rzadko popełnia błędy w pisowni i interpunkcji

Ocena: celujący
- uczeń potrafi pisać zadania zawierające poprawne złożone struktury i bogate słownictwo
- potrafi zorganizować spójny i logiczny tekst
- w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty
- pisze teksty odpowiedniej długości
- nie popełnia błędów w pisowni i interpunkcji

Klasyfikowanie- wypis ze statutu:

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub jego rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

Promowanie- wypis ze statutu:

Uczeń, także z klasy programowo najwyższej, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. Przy ustalaniu prawa ucznia do egzaminów poprawkowych w głosowaniu rady pedagogicznej biorą udział tylko nauczyciele, którzy uczą lub uczyli danego ucznia w danym roku szkolnym oraz pedagog szkolny i dyrekcja szkoły.

Informacja o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej: (wypis ze statutu).

1. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą czynić starania o uzyskanie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wyższej niż przewidywana jeżeli:
2. Frekwencja ucznia na danych zajęciach edukacyjnych w okresie od września do maja nie była niższa niż 80%, a wszystkie nieobecności są usprawiedliwione.
3. Uczeń w roku szkolnym uzyskał z danych zajęć oceny pozytywne ze wszystkich sprawdzianów.
4. 2.W przypadku czynienia starań, o których mowa zainteresowany składa pisemną prośbę o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego na ręce dyrektora do spraw dydaktycznych po podaniu przez nauczyciela do wiadomości przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej, nie później jednak niż na 4 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.
5. Egzamin ma formę pisemną. Obejmuje zakres wiadomości z całego roku szkolnego

PUNKTACJA:
a) sprawdziany i kartkówki sprawdzające gramatykę, słownictwo z danego obszaru i funkcje językowe

0%-39% niedostateczny
40%- 54% dopuszczający (50%- 54% +dopuszczający)
55%- 74% dostateczny (65%- 74% + dostateczny)
75%- 89% dobry ( 85%- 89% +dobry)
90%- 99% bardzo dobry
100% celujący

b) kartkówki zapowiedziane obejmujące słownictwo z danego działu dokładnie określone przez nauczyciela

Technikum: Zasadnicza Szkoła Zawodowa
0%-49% niedostateczny 0% - 49% niedostateczny
50%- 64% dopuszczający 50% - 60% dopuszczający
65%- 76% dostateczny 60% - 74% dostateczny
77%- 89% dobry 75% - 89% dobry
90%- 99% bardzo dobry 90%-99% bardzo dobry
100% celujący 100% - celujący


Opracowali:
Aneta Pankowska
Dagmara Szkarłat
Anna Grzeszczak
Kamil Sławęta
Renata Frączek
Małgorzata Kogutowicz
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.