AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Jachacy, 2016-06-01
Duczki

Zajęcia zintegrowane, Plany pracy

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ I PROFILAKTYCZNEJ DLA KLASY 2B W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

- n +

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ I PROFILAKTYCZNEJ DLA KLASY 2B W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
WYCHOWAWCA: Katarzyna Jachacy
I Działania wychowawcze
ZADANIA WYCHOWAWCZE SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI OSOBA ODPOWIEDZIALNA POŻĄDANE EFEKTY

1. Jesteśmy razem, klasa jako rodzina,
2. Zgodne współżycie i współpraca w grupie  Organizowanie gier i zabaw integracyjnych,
 Wzmocnienie więzi koleżeńskich i kształtowanie pozytywnego nastawienia do szkoły poprzez zabawy tematyczne, integracyjne,
 Organizowanie zajęć umożliwiających wykonywanie wspólnych zadań.
 Wzajemne okazywanie sobie życzliwości i uznania w różnych sytuacjach, stosowanie form grzecznościowych,
 Przypomnienie praw i obowiązków ucznia.
 Wybór samorządu klasowego.
 Ustalenie zasad panujących w klasie - (katalog zachowań),
 Pogadanki, scenki, praca w grupach na tematy:
dobry kolega, dobra koleżanka, komunikowanie się
z rówieśnikami i dorosłymi, rozmowy w oparciu o teksty literackie, własne przeżycia i obserwacje,
 Wdrażanie uczniów do punktualności.
 Dbanie o mienie szkolne, o porządek w sali zajęć i jej wygląd
 Wdrażanie do poszanowania książek, podręczników i przyborów
 Omówienie obowiązków dyżurnych- sumienność ich wykonywania.
 Poznawanie siebie nawzajem, a także uczniów innych klas podczas wspólnych imprez klasowych i szkolnych(imieniny, urodziny, andrzejki, mikołajki,
wigilia, Jasełka, bal karnawałowy, Walentynki,
Dzień Dziecka)
 Korzystanie w różnych sytuacjach z pomocy pracowników szkoły.

Cały rok szkolny, a szczególnie wrzesień
Wychowawca nauczyciele uczący w klasie Uczeń:
 nawiązuje pozytywne relacje z dziećmi, dobrze czuje się wśród kolegów i koleżanek
 zna szkołę i potrafi bezpiecznie
zachowywać się na jej terenie,,
 zna prawa i obowiązki, przestrzega zasad postępowania
 potrafi zgodnie współpracować z innymi
 potrafi
demokratycznie wybierać swoich przedstawicieli
 angażuje się w prace samorządu klasowego
 zna i wypełnia obowiązki
dyżurnego,
 wie, co znaczy być dobrym kolegą, grzecznym uczniem,
 szanuje mienie szkoły, rzeczy swoje i innych, dba o porządek wokół siebie, porządkuje miejsce zabawy i pracy
 troszczy się o wystrój klasy i szkoły.
 uczestniczy w szkolnych uroczystościach, imprezach, wydarzeniach,
 potrafi poprosić o pomoc pracowników szkoły.


3. Nauka- mój obowiązek i przyjemność  Diagnozowanie potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów poprzez przeprowadzenie diagnozy wstępnej i rocznej – poznanie uczniów ich zainteresowań, trudności w nauce.
 Dostosowanie czynności i wymagań do możliwości uczniów, stosowanie metod aktywizujących w procesie nauczania
 Pobudzanie aktywności uczniów na zajęciach: stosowanie pracy grupowej , pochwały na forum klasy
prezentowanie prac i zeszytów uczniowskich
 Pomoc dzieciom z trudnościami w nauce, uczniów z opinią włączenie do zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych, dzieci z wadami wymowy na terapię logopedyczną , praca indywidualna z uczniem, dodatkowe ćwiczenia
 Współpraca z rodzicami dzieci w celu podnoszenia poziomu osiągnięć edukacyjnych ucznia, a także
współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
 Rozwijanie zainteresowań poprzez udział w zajęciach dodatkowych proponowanych przez szkołę
 Zachęcanie uczniów zdolnych do niesienia pomocy
koleżeńskich dla nieobecnych i słabszych kolegów i
koleżanek
 Udział w konkursach plastycznych, recytatorskich, czytelniczych, ortograficznych zorganizowanych przez szkołę, nagradzanie zwycięzców ( dyplomy, nagrody książkowe, wystawy prac itp.) oraz udział w konkursach zorganizowanych przez inne szkoły oraz instytucje. Wrzesień i cały rok szkolny
Wychowawca, nauczyciele uczący w grupie

Uczeń:
 zakwalifikowany do zajęć wyrównawczych lub korekcyjno-kompensacyjnych uczęszczana zajęcia i wyrównuje braki
 stawia sobie zadania i podejmuje
wysiłek, by je realizować
potrafi właściwie reagować na sukces i porażkę
 uczy się i wierzy w siebie, zna
swoją wartość
 jest ciekawy poznawczo-chce się uczyć, chce wiedzieć więcej
 aktywnie uczestniczy w zajęciach i pracy na rzecz klasy i szkoły
 rozwija swoje zainteresowania, uczestniczy w dodatkowych zajęciach proponowanych przez szkołę,
 bierze udział w konkursach
 uczeń zdolny pomaga chorym i słabszym

4. 4. Kształtowanie postawy, tolerancji, wobec dzieci z niepełnosprawnością
 Uczenie zasad tolerancji do drugiego człowieka- poprzez słuchanie tekstów literackich, opowiadań, pogadanek i bajek terapeutycznych na temat dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, deficytami – uczenie postawy szacunku, życzliwości, chęci niesienia pomocy takim dzieciom,
 Zwrócenie uwagi i uwrażliwianie uczniów, że osoby niepełnosprawne potrzebują troski i pomocy Cały rok szkolny Wychowawca, inni nauczyciele uczący w klasie Uczeń:
 rozumie, że są dzieci z różnego
rodzaju
 niepełnosprawnościami, co nie znaczy ze są od nas gorsze
 jest tolerancyjny wobec różnic w wyglądzie, zachowaniu, sposobie zabawy i temperamentu dzieci
 nie rani uczuć innych krytyką czy wyśmiewaniem.
5. Kultura zachowania się
 Analizowanie i ocenianie zachowań bohaterów czytanek, lektur, filmów.
 Stosowanie zwrotów grzecznościowych w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, zwracanie uwagi na kulturę wypowiedzi, posługiwanie się słownictwem pozbawionym określeń i wyrażeń wulgarnych
 Kulturalne zachowanie się podczas spożywania wspólnych posiłków.
 Ustępowanie miejsca osobom dorosłym w różnych sytuacjach.
 Kulturalne prowadzenie rozmów z nauczycielem, osobami dorosłymi, rówieśnikami. Dbałość o odpowiednią postawę.
 Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych – na ulicy, w sklepie, w kinie, bibliotece, na poczcie, w teatrze itp.
 Wdrażanie do okazywania szacunku osobom starszym, kalekim
 Składanie życzeń urodzinowych lub imieninowych kolegom.

Cały rok szkolny

Wychowawca, inni nauczyciele uczący w grupie, rodzice Uczeń:
 używa form grzecznościowych
 pamięta o witaniu i żegnaniu się
 okazuje szacunek dorosłym i osobom starszym,
 stosuje zasadę „dziewczynka ma pierwszeństwo”,
 słucha, gdy ktoś mówi, nie przerywa,
 nie niszczy (zabawek, przedmiotów, pracy innych),
 zna zasady kulturalnego zachowania się podczas posiłków, dba o higienę przed i po posiłku
 potrafi bawić się zgodnie w grupie i dzielić się zabawkami.
 nie wyśmiewa, nie przezywa
 potrafi przyznać się do błędu i przeprosić.
6. 6. Mieszkamy w Polsce i w Europie
 Poznawanie historii kraju, symboli i tradycji narodowych, poprzez zajęcia edukacyjne, gazetki tematyczne
 Znajomość hymnu państwowego
i hymnu szkoły
 Poznanie miejscowości, w której mieszkamy i jej historii poprzez wycieczki, zajęcia
 Poznawanie największych miast polskich i legend z nimi związanych – zajęcia edukacyjne, wycieczki
 Udział w szkolnych obchodach ważnych rocznic i wydarzeń historycznych – gazetki tematyczne, pogadanki
 Próby wyrażania uczuć patriotycznych z wykorzystaniem różnych form ekspresji- prace plastyczne
 Miejsce Polski na kontynencie – mapa Europy - symbole Unii Europejskiej.Cały rok szkolny

Wychowawca, inni nauczyciele uczący w klasie
Uczeń:
 Jest przywiązany do swojego kraju, do swojej miejscowości
 wskazuje i poprawnie nazywa
symbole narodowe
 szanuje godło, hymn, barwy narodowe, śpiewa hymn narodowy i przyjmuje właściwą postawę
 zna ważniejsze polskie miasta, legendy z nimi związane, tradycje, zabytki.
 wie, że polska należy do Unii Europejskiej, wymienia niektóre państwa członkowskie
 jest tolerancyjny w stosunku do innych narodowości
7. 7. Moje miejsce w rodzinie  Rozmowy z uczniami o rodzinie i roli poszczególnych ich członków, prezentacje zdjęć rodzinnych, rysowanie swojej rodziny,
 Zajęcia i pogadanki na temat obyczajów panujących w rodzinach, zachęcanie do pomocy w domu i opieki nad młodszym rodzeństwem,
 Przygotowywanie upominków , wierszy, piosenek z okazji Dnia Matki i Ojca, Dnia Babci i Dziadka
 Zabawy dydaktyczne, zajęcia mające na celu przyswojenie umiejętności posługiwania się własnym nazwiskiem i znajomości dokładnego adresu zamieszkania. Cały rok szkolny Wychowawca,
inni nauczyciele uczący w grupie, rodzice
Uczeń:
 Odczuwa dumę z przynależności do swojej rodziny
 zna swoje imię, nazwisko i adres
 kultywuje tradycje swojej rodziny,
 pamięta o ważnych uroczystościach rodzinnych
 zna zasady współżycia w
rodzinie, okazuje miłość, szacunek
dziadkom i rodzicom, bierze aktywny udział w życiu swojej rodziny
 Wczuwa się w radości i smutki osób bliskich – rozwija empatię.

8. Poszanowanie otaczającej przyrody  Poznawanie środowiska przyrodniczego w bezpośrednim kontakcie- pogadanki, prace plastyczne i techniczne, wycieczki po okolicy, gazetki tematyczne
 Obserwowane zmian zachodzących w przyrodzie.
 Gromadzenie klasowej kolekcji okazów przyrodniczych – uzupełnianie kącika przyrodniczego zgodnie z porami roku
 Przestrzeganie zasad postępowania wobec roślin i zwierząt chronionych – gazetki tematyczne, zajęcia edukacyjne
 Opieka nad roślinami w klasie – dyżury
 Uświadamianie konieczności ochrony środowiska naturalnego, zachęcanie do podejmowania działań.
 Popularyzowanie idei ochrony środowiska poprzez poznawanie i stosowanie sposobów oszczędzania wody, energii elektrycznej, papieru – zajęcia edukacyjne, gazetki tematyczne, pogadanki, przykład własny n-la, uświadamianie konieczności segregowania śmieci,
Cały rok szkolny Wychowawca, uczniowie Uczeń:
 Dba o otaczającą przyrodę, nie niszczy jej
 Potrafi obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie
 Potrafi opiekować się zwierzętami domowymi(pies, kot, rybki, ptaki, chomik). Przyjaźnie odnosi się do zwierząt
 Kulturalnie zachowuje się na wycieczkach, spacerach (nie hałasuje, nie zaśmieca, nie niszczy).
 Dba o czystość swojego najbliższego otoczenia
 Rozumie potrzebę pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy.
 Potrafi pielęgnować rośliny
 Potrafi segregować odpady.
 Uczy się oszczędzać wodę i energię.
 Zna skutki zabawy ogniem
 Dostrzega problemy ekologiczne.
9. Współpraca z rodzicami

.

 Zapoznanie rodziców z planem pracy wychowawczej i profilaktycznej oraz innymi dokumentami,
 Wybór klasowej Rady Oddziałowej,
 Angażowanie rodziców do współpracy z nauczycielami w celu wspierania oddziaływań wychowawczych
 Informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów
 Zebrania z rodzicami, indywidualne rozmowy, konsultacje rodziców z psychologiem, pedagogiem i logopedą - współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 Wspólne rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych,
 Wsparcie pedagogiczne rodziców
 Zajęcia otwarte dla rodziców.
 Pomoc w organizowaniu życia klasy, wspólne organizowanie imprez i uroczystości
 Organizowanie opieki i pomocy materialnej dla potrzebujących uczniów – udział w akcjach charytatywnych, Cały rok szkolny wychowawca, rodzice, inni nauczyciele, pedagog, psycholog Rodzice:
 uzyskują informacje na temat postępów w nauce i zachowaniu
swego dziecka
 mają możliwość stałego kontaktowania się ze szkołą i wychowawcą
 biorą czynny udział w życiu klasy
 słuchują referatów nauczyciela i biorą udział w dyskusji
 wspierają nauczyciela w codziennej pracy z dzieckiem.
 zapewniają opiekę na wyjazdach
 są świadomi, że konieczna jest współpraca domu ze szkołąII Działania profilaktyczne
ZADANIA PROFILAKTYCZNE SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI OSOBA ODPOWIEDZIALNA POŻĄDANE EFEKTY

1. Bezpieczeństwo
w szkole i poza nią


a) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
w szkole.


b) Poznanie podstawowych zasad dotyczących ruchu drogowego.c) Bezpieczne spędzanie czasu wolnegod) Uczymy się rozpoznawać sytuację trudną i właściwie w niej funkcjonować.
Zadania te będą realizowane poprzez: spotkań z policjantem, strażakiem, dramę, improwizacje ruchowe, wycieczkę na najbliższe skrzyżowanie, przechodzenie przez jezdnię
z przestrzeganiem poznanych zasad, prace plastyczne
i techniczne, rozmowy z uczniami, pogadanki, dekoracje szkolne, konkursy, gazetki tematyczne, gry i zabawy dydaktyczne.

 Ustalenie i przestrzeganie sposobu poruszania się po budynku szkolnym z zachowaniem bezpieczeństwa własnego i kolegów, przypomnienie zasad korzystania z sali gimnastycznej i placu zabaw, boiska.
 Wskazanie sposobu korzystania ze sprzętów w klasie, szkole; dbałość o ich przestrzeganie.
 Systematyczna kontrola przestrzegania zasad bezpiecznego posługiwania się prostymi narzędziami (nożyczki, igła, szpilki itp.).

 Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, znajomość najważniejszych znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej.
 Praktyczna nauka przejścia przez jezdnię. spotkania z policjantem, właściwe zachowanie się podczas podróży pojazdami,

 Bezpieczne korzystanie z uroków zimy podczas ferii zimowych. Ustalenie zasad zachowania podczas wakacji letnich - wskazywanie konsekwencji niewłaściwych zachowań.
 Bezpieczne korzystanie z urządzeń technicznych.

 Przypomnienie numerów telefonów alarmowych i sposobu prowadzenia rozmowy telefonicznej z policją, strażą pożarną i pogotowiem ratunkowym.
 Ustalenie sposobów postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia w szkole i poza nią.
 Wskazanie zagrożeń wynikających z kontaktów z nieznajomymi.
 Zachęcanie do korzystania z pomocy dorosłych (wychowawcy, innego nauczyciela, osoby dorosłej) w przypadku niebezpieczeństwa lub doznanego urazu.
Cały rok szkolny
Wychowawca,
inni nauczyciele uczący w grupie, rodzice


Uczeń:
 potrafi rozpoznać sytuację niebezpieczną i powiadomić dorosłych (np. pożar, rozbite szkło). Wie, kiedy należy zawiadomić pogotowie, straż lub policję
 zna zasady bezpiecznego korzystania z sali gimnastycznej i placu zabaw
 rozpoznaje przedmioty niebezpieczne i ma świadomość, że nie można się nimi bawić
 ostrożnie posługuje się ostrymi przyborami np. nożyczki, sztućce. korzysta z tych narzędzi i przyborów zgodnie z zasadami ich użytkowania,
 nie popycha, nie bije, nie biega po sali i nie wspina się na stoły oraz parapety
 zna numery telefonów alarmowych
 nie oddala się od grupy z miejsca zabaw,
 nie próbuje nieznanych produktów i potraw nieznanego pochodzenia,
 informuje dorosłych o swoich dolegliwościach: skaleczenie, złe samopoczucie,
 zachowuje ostrożność w kontaktach z obcymi,
 nie zbliża się do nieznanych zwierząt,
 przestrzega zasad ruchu drogowego dla pieszych
 zna podstawowe znaki drogowe
 pamięta rady dotyczące bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas ferii i wakacji.
2. Dbanie o zdrowie, higienę osobistą i otoczenia
 Promocja zdrowia poprzez: konkursy, pogadanki, dyskusje, dyżury, gimnastykę, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,
 Spotkania z pielęgniarką szkolną - pogadanki i rozmowy z dziećmi o zdrowiu i higienie( szczepienia ochronne, wizyty kontrolne u pediatry, stomatologa)
• Pogadanki na temat zasad zdrowego odżywiania się, spożywanie owoców w szkole i mleka, zachęcanie rodziców do przygotowywania zdrowego śniadania z dodatkiem owoców i warzyw
 wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie poprzez pogadanki, zabawy tematyczne, udział w różnych konkursach o tematyce prozdrowotnej, przykład nauczyciela, reagowanie na niewłaściwe zachowanie w sytuacjach dnia codziennego,
 Wyrabianie nawyku mycia rąk przed jedzeniem oraz po korzystaniu z toalety, zajęcia na temat zasad przestrzegania higieny osobistej,
 Wychodzenie z dziećmi na świeże powietrze podczas zajęć, zabawy ruchowe,
 Wyrabianie nawyku prawidłowego siedzenia
w ławce oraz właściwego noszenia plecaka.
Cały rok szkolny
Wychowawca,
Rodzice, pielęgniarka

Uczeń:
 stosuje zasady zdrowego żywienia w szkole i w domu,
 przestrzega zasad higieny osobistej, ma wpojony nawyk mycia rąk,
 korzysta z ruchu na świeżym powietrzu, hartuje swój organizm, ubiera się stosownie do pogody i pory roku,
 prawidłowo siedzi w ławce, właściwe nosi plecak, nie krzyczy, stara się mówić umiarkowanym głosem, wie, że należy unikać hałasu
 pokonuje uprzedzenia do niektórych potraw poprzez ich próbowanie, zjada posiłki przygotowane przez rodziców, wie, że należy ograniczać słodycze i zdrowo się odżywiać.
 wie, po co są szczepienia ochronne,
 nie obawia się wizyt u lekarza i stomatologa.
3. Profilaktyka
uzależnień

• Pomoc pedagoga i psychologa w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
• Wprowadzanie w miarę możliwości zewnętrznych programów profilaktycznych
• Organizowanie pogadanek, prelekcji dla uczniów z udziałem policji, psychologa, lekarza- rozmowy, pogadanki na temat szkodliwości palenia , picia alkoholu, profilaktyka uzależnień od telewizji, komputera – rozmowy pogadanki – symptomy, konsekwencje dla zdrowia i psychiki.
• Wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności odmawiania i negocjacji,
• Zwracanie- podczas dyżurów szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka: toalety, schody, szatnie itp.,
• Obserwacja i informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków zarówno przez nauczycieli dyżurujących jak pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły,
• Dawanie przykładów odpowiedzialności, sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, pomoc uczniom w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu wartości.
• Kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości o estetykę klasy, szkoły i otoczenia.,
• Systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci, cały rok wychowawca
pedagog, psycholog, zaproszeni goście
Uczeń:
• radzi sobie w sytuacjach trudnych
• potrafi się integrować z klasą,
• zna wartość zdrowia,
• ma poczucie własnej wartości,
• wie, że asertywne zachowanie jest przydatne człowiekowi w różnych sytuacjach, także wtedy, gdy ktoś namawia go do zrobienia rzeczy, której nie chce zrobić, bo jest ona zła lub szkodzi jego zdrowiu;
• umie obronić się przed naciskiem otoczenia,
• rozumie, że z agresją można sobie poradzić, przeciwdziałać jej i rozładować we właściwy sposób, a skutki stresu znacznie złagodzić, wie, jak należy reagować w przypadku agresywnego zachowania kolegów;
• czuje się bezpiecznie na terenie placówki i poza nią, wie, do kogo należy się zwrócić w przypadku zagrożenia;

•wie, że reklamy, presja grupy rówieśniczej mogą sprzyjać złym wzorcom zachowań

5.Przeciwdziałanie agresji

• Uwrażliwienie dzieci na dostrzeganie potrzeb innych dzieci i dorosłych.
• Eliminacja zachowań agresywnych i dyskryminacyjnych.
 Przestrzeganie zasad i reguł życia klasowego – kodeks zachowań, ustalenie klasowego systemu nagród i kar za właściwe i niewłaściwe zachowania( pochwały ustne, naklejki itp.),
• Rozmowy, pogadanki, zajęcia na temat „ Co to jest agresja” - poznanie rodzajów agresji: słowna, fizyczna, psychiczna.
• Dokonywanie oceny własnych zachowań, jak również oceny pracy,
• Wspólne omawianie i rozstrzyganie powstałych konfliktów.
• Przestrzeganie zasad wysłuchania opinii każdego członka grupy.
 Udział w programach profilaktycznych oprowadzonych przez pracowników szkoły, zaproszonych gości. Cały rok szkolny
Wychowawca, n-l religii, n-l j. angielskiego, n-l świetlicy
Pedagog i psychologUczeń:
 zna klasowy kodeks zachowań i przestrzega zasad i umów
 potrafi dokonać oceny zachowania swojego i innych uczniów
 zna pojęcie agresji i wie, że nie jest to sposób rozwiązywania konfliktów
 zna system kar i nagród
 bierze udział w programach profilaktycznych dotyczących agresji i przemocy
6. Aktywność ruchowa oraz zapobieganie wadom postawy. • Wdrażanie do aktywności ruchowej poprzez zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne – kształtujące postawę, ćwiczenia śródlekcyjne, zabawy ruchowe na powietrzu
• Prowadzenie zestawów zabaw ruchowych i ćwiczeń
prowadzonych różnymi metodami.
• Nauka zachowywania prawidłowej postawy ciała podczas prac stolikowych.
cały rok szkolny,
wychowawca, rodzice, pielęgniarka Uczeń:
• poznaje zasady rywalizacji, potrafi pogodzić się z porażką
• starannie i prawidłowo wykonuje zalecane ćwiczenia, prawidłowo używa przyborów do ćwiczeń
• zdobywa wiedzę o prawidłowej postawie ciała podczas: stania, siedzenia, chodzenia, biegania, leżenia.
7. Pierwsza pomoc
• Rozmowy n/t zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
• Zajęcia, zabawy, ćwiczenia praktyczne, pokaz, scenki dramowe na temat udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantoma
• rozmowy na temat znaczenia udzielania pierwszej pomocy.
maj, czerwiec
wychowawca Uczeń:
• rozumie potrzebę udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
• zna numery alarmowe 999, 998, 997, 112,
• potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej
Opracowanie: Katarzyna Jachacy
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.