AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marta Smolen, 2016-06-01
limanowa

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

LAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko: M. S.

Posiadane kwalifikacje :
- studia wyższe magisterskie: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku filologia polska w zakresie specjalności nauczycielskiej
- studia podyplomowe: Wydział Pedagogiki w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie Zarządzania instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Data rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego: 01.09.2013

Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2016

Staż pracy: 8 lat

Stanowisko: nauczycielka języka polskiego

Miejsce pracy:
ZSTiO w …..

A. Cele operacyjne:
/§8 ust. 1. Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli/
1) Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.
2) Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
3) Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

B. Wymagania egzaminacyjne:
/§8 ust. 2. Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli/
1) Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów
w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
2) Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
3) Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
4) Realizacja następujących zadań:
a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników,
c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
d) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony.

C. Plan działania:

§ 8 ustęp 2 punkt 1:
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.1.Poznanie procedury awansu zawodowego.

- analiza przepisów prawa oświatowego,
-sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

2. Poszerzanie i doskonalenie umiejętności dydaktycznych, pedagogicznych i psychologicznych.
- aktywny udział w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego (kursach, szkoleniach
i warsztatach) adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły,
- samokształcenie poprzez zdobywanie wiedzy z ogólnodostępnych źródeł książkowych i internetowych.

3.Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty oraz przepisów
wewnątrzszkolnych.
- analiza podstawowych przepisów prawa oświatowego,
- śledzenie na bieżąco zmian i nowelizacji rozporządzeń MEN,
- analiza dokumentów: statutu szkoły, programu wychowawczego, programu profilaktyki i regulaminów i in.
- funkcjonalne wykorzystanie ich znajomości w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

4.Podnoszenie jakości nauczania poprzez doskonalenie własnej pracy dydaktycznej.
- ewaluacja rozkładów materiału i systemów oceniania,
- analiza wyników matur,
- opracowanie i gromadzenie zestawu nowych pomocy dydaktycznych, wzbogacanie warsztatu pracy, modernizacja pracowni,
- poszerzenie wiedzy na temat aktywizujących metod nauczania oraz organizacja lekcji z ich wykorzystaniem.

5.Pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce.
- obserwacja i kierowanie uczniów z dysfunkcjami do poradni psychologiczno-pedagogicznej,
- prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów posiadających opinie o specyficznych trudnościach w nauce,
- aktywny udział w posiedzeniach szkolnego Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- dodatkowe zajęcia dla uczniów klas maturalnych.

6.Praca z uczniami uzdolnionymi.
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach, np. recytatorskich,ortograficznych,
- prowadzenie zajęć dodatkowych i konsultacji dla uczniów zainteresowanych czytelnictwem, działalnością literacką i artystyczną.

7.Doskonalenie kompetencji wychowawczych.
- pełnienie obowiązków wychowawcy klasy,
- diagnozowanie środowiska rodzinnego i sytuacji materialnej uczniów,
- integrowanie zespołu klasowego poprzez organizowanie wycieczek, imprez klasowych,
- pogłębianie współpracy z rodzicami.

§ 8 ustęp 2 punkt 2:
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


1.Wykorzystywanie Internetu i programów komputerowych
w pracy oraz doskonalenie warsztatu pracy poprzez korzystanie z technologii informacyjnej.
- prowadzenie e-dziennika,
- opracowywanie technikami komputerowymi protokołów
z zebrań rady pedagogicznej i dokumentacji szkolnej,
- przygotowanie techniką komputerową wszelkiej dokumentacji związanej z awansem zawodowym,
- wykorzystanie programów komputerowych do przygotowywania świadectw i ocen semestralnych,
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, nagrań CD, DVD itp.
- wykorzystywanie multimedialnych programów edukacyjnych oraz samodzielnie przygotowanych prezentacji w Power Point na lekcje języka polskiego,
- korzystanie ze stron internetowych np. muzeów, teatrów, kin itp. w celu organizacji wycieczek,
- redagowanie sprawozdań z uroczystości szkolnych na szkolną stronę internetową i inne informacyjne portale internetowe,
- gromadzenie dokumentacji w postaci biblioteczki multimedialnej,
- opracowanie różnymi technikami komputerowymi pomocy dydaktycznych (Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint),
- wykonanie dyplomów i listów gratulacyjnych,
- udział w kursach on-line,
- pozyskiwanie materiałów dydaktycznych poprzez Internet z wykorzystaniem narzędzi zaawansowanego wyszukiwania,
- korzystanie ze stron internetowych pod kątem wyszukiwania ofert form doskonalenia zawodowego oraz wypełnianie formularzy zgłoszeń na stronach www.

2. Wymiana informacji, doświadczeń i poglądów
z innymi za pomocą narzędzi komunikacyjnych.
- korzystanie z e-dziennika, poczty e-mailowej i serwisów społecznościowych w celu sprawnego komunikowania się
z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami
- udział w forach dyskusyjnych na internetowych portalach edukacyjnych,
- korzystanie z narzędzi komunikacyjnych takich jak:
e-mail, komunikatory.

§ 8 ust. 2 pkt 3:
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


1.Prowadzenie lekcji otwartych.
- prowadzenie lekcji otwartych z języka polskiego,
- dokonywanie ewaluacji własnych działań dydaktycznych.

2.Współpraca z innymi nauczycielami w codziennej praktyce szkolnej.
- udostępnienie innym nauczycielom wypracowanej dokumentacji szkolnej i pomocy dydaktycznych,
- udostępnienie młodszym nauczycielom dokumentacji związanej z awansem zawodowym,
- współpraca z nauczycielami/wychowawcami w zakresie rozwiązywania problemów,
- prowadzenie konsultacji dla nauczycieli w zakresie realizacji tematycznych lekcji wychowawczych;
udostępnianie autorskich scenariuszy lekcji wychowawczych,
- rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami w ramach zespołu przedmiotów humanistycznych,
- uczestniczenie w pracach zespołu wychowawczego,
- współpraca w zakresie realizacji projektów.


3.Dzielenie się doświadczeniem poprzez sieć Internet.
- wymiana doświadczeń poprzez udział w forach dyskusyjnych na portalach edukacyjnych
§ 8 ustęp 2 punkt 4a :
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


1.Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego w zakresie działań wychowawczych.
- opracowanie programu działań wychowawczych,
- opracowanie autorskich scenariuszy lekcji wychowawczych,
- opracowanie cyklu lekcji wychowawczych poświęconych Patronowi Szkoły.

2.Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego w zakresie działań dydaktycznych.
- przygotowanie i wdrożenie programu pracy z uczniami posiadającymi opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

3.Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego w zakresie działań dydaktycznych.
- przygotowanie i wdrożenie programu pracy z uczniami klas 4 Technikum przygotowującymi się do egzaminu maturalnego.
§ 8 ustęp 2 punkt 4 b :
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników.


1.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
- uzupełnienie kompetencji egzaminatora oraz wiedzy na temat Nowej Matury 2015,
- analizowanie publikacji oraz informatorów poświęconych Nowej Maturze,
- korzystanie z portalu OKE.

2.Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
- wykonywanie zadań egzaminatora OKE poprzez ocenianie wewnętrznej części egzaminu - udział w pracach przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych z j. polskiego w części ustnej, w charakterze przewodniczącej PZE.
§ 8 ustęp 2 punkt 4c:
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych szerzej rozwijających zainteresowania uczniów.
- praca z grupą artystyczną
w celu organizowania uroczystości oraz przygotowania młodzieży do udziału w konkursach słowno-muzycznych i instrumentalno-wokalnych,
- motywowanie uczniów do rozwijania talentów,
- tworzenie programów artystycznych i dobór repertuaru.

2.Organizacja akademii i okolicznościowych uroczystości.
- organizacja akademii i imprez okolicznościowych, połączona z promowaniem szkoły w środowisku,
- opracowywanie i realizowanie autorskich scenariuszy uroczystości,
- coroczna organizacja programu artystycznego z okazji Święta Szkoły,
- organizacja koncertu z okazji Kanonizacji Jana Pawła II,
- przygotowanie uroczystości
z okazji 90-lecia ZSTiO.


3.Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej
i promowania szkoły w środowisku.
- udział w organizacji konkursów szkolnych
i międzyszkolnych,
- współredagowanie publikacji oraz filmu poświęconych 90-leciu „Mechanika”,
- udział w organizacji promocji szkoły z okazji np. Festiwalu Zawodów, Targów Szkół.

4.Propagowanie uczestnictwa uczniów w różnych formach życia kulturalnego.
- organizacja wyjść do kina i na wystawy,
- organizacja wyjazdów do teatru,
- propagowanie uczestnictwa uczniów w środowiskowych imprezach kulturalnych. Okres stażu, na bieżąco


5.Prowadzenie zajęć otwartych dla praktykantów.
- dzielenie się wiedzą i umiejętnościami poprzez prowadzenie tematycznych otwartych zajęć z wychowawcą.§ 8 ustęp 2 punkt 4e:
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


1.Aktywna, systematyczna współpraca
ze strukturami wewnątrzszkolnymi.
- współpraca ze szkolną higienistką w zakresie zdrowia i profilaktyki wychowanków,
- współpraca z doradcą zawodowym,
- współpraca z samorządem uczniowskim w zakresie organizowania szkolnych uroczystości,
- współpraca z radą rodziców,
- współpraca z innymi nauczycielami/wychowawcami w celu rozwiązywania trudności.

2.Współpraca z pedagogiem, psychologiem
i poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
- dbałość o zapewnienie fachowej opieki diagnozującej niedobory rozwojowe uczniów,
- redagowanie opinii na temat funkcjonowania ucznia w szkole,
- ścisła współpraca w zakresie rozwiązywania trudności wychowawczych oraz organizacji pomocy dydaktycznej, finansowej dla uczniów,
- udział w programach profilaktycznych szkoły,
- praca z uczniem posiadającym opinię/orzeczenie poradni pedagogiczno-psychologicznej.

3.Współpraca z instytucjami kulturalnymi.
- udział w projekcjach filmowych i imprezach kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury / przygotowywanie uroczystości na scenie LDK,
- współpraca z bibliotekami: szkolną, Miejską Biblioteką Publiczną, Gminną Biblioteką (propagowanie czytelnictwa, udział w wystawach, przygotowanie referatów),
- współpraca z Muzeum Regionalnym (udział w wystawach i spotkaniach z artystą A. M.),
- współpraca z instytucjami teatralnymi i muzealnymi
w zakresie organizowania wyjazdów młodzieży na spektakle i ekspozycje.

4.Współpraca z Parafią Matki Boskiej Bolesnej.
- organizowanie dla środowiska lokalnego uroczystości związanych z Patronem Szkoły,
- udział w pielgrzymkach odpustowych,
- współpraca z Chórem działającym przy Parafii


5.Współpraca z kuratorami społecznymi i sądowymi.
- systematyczny kontakt z kuratorami przydzielonymi uczniom, w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych oraz dydaktyczno-wychowawczych,
- sporządzanie opinii o uczniach do sądu.

6.Współpraca ze Strażą Miejską i Komendą Powiatową Policji.
- nawiązanie współpracy w zakresie rozwiązywania
problemów wychowawczych,
- udział w spotkaniach profilaktycznych


7.Aktywna, systematyczna współpraca
ze strukturami samorządowymi, przedstawicielami władz.
- organizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych
z udziałem gości
– przedstawicieli lokalnych władz powiatowych, miejskich, a także władz wojewódzkich, krajowych, oświatowych i innych,
- udział w przedsięwzięciach organizowanych pod patronatem władz samorządowych.§ 8 ustęp 2 punkt 5:
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


1.Obserwacja i analiza trudności edukacyjnych
i wychowawczych w pracy z uczniami.
- obserwacja i analiza możliwości ucznia i jego środowiska rodzinnego,
- rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami w celu zdiagnozowania problemu,
- współpraca z dyrekcją, nauczycielami, pedagogiem szkolnym,
higienistką, opiekunami w Internacie w celu ustalenia form pomocy uczniom w zależności od napotkanych trudności,
- propagowanie pożądanych zachowań, przeciwdziałanie patologiom i zagrożeniom (realizacja programu profilaktycznego)

2.Rozpoznawanie i rozwiązanie problemu wychowawczego i przypadku edukacyjnego.
- opis i analiza dwóch przypadków z zakresu rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych: identyfikacja zjawiska, opisanie historii zjawiska, ustalenie znaczenia problemu, postawienie diagnozy, szukanie rozwiązań
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.