AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Kozłowska, 2016-06-01
Chodecz

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na mianowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGOmgr Katarzyna Kozłowska
nauczyciel matematyki
Opiekun stażu: mgr Anna Rykowska
Samorządowy Zespół Placówek Oświatowych w Chodczu
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2016 r.I. UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH
(§ 7, ust. 2, pkt. 1).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznanie i realizacja procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: (Karty Nauczyciela; Ustawy o systemie oświaty; Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)
• Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem i organizacją szkoły VIII – IX 2013r.
IX – X 2013r.


Przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Notatki
2. Dokumentowanie i realizacja planu rozwoju • Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, świadectw, programów, sprawozdań, potwierdzeń, konspektów, arkuszy hospitacji, notatek.
• Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym. W okresie stażu


VI 2016r.

VI 2016r. Wpisy w dokumentacji stażu


Sprawozdanie z realizacji stażu

Wniosek wraz z dokumentacja formalną
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu • Ustalenie zasad dotyczących współpracy – zawarcie kontraktu;
• Ustalenie zadań przewidywanych do zrealizowania podczas stażu;
• Opracowanie narzędzi wzajemnej obserwacji ( terminarz spotkań, scenariusze lekcji, notatki poobserwacyjne);
• Prowadzenie zajęć lekcyjnych w obecności opiekuna stażu;
• Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
• Spotkania konsultacyjne (określanie mocnych i słabych stron nauczyciela);
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego;
• Przygotowanie projektu sprawozdania. IX 2013r. Kontrakt

4. Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy, popularyzacja wiedzy z własnego przedmiotu • Opracowanie planów wynikowych z matematyki,

• Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych.
• Analiza wyników nauczania i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
• Wdrażanie aktywizujących metod nauczania.
• Opracowanie prac klasowych, sprawdzianów.
• Wykonywanie pomocy dydaktycznych (gazetki, prezentacje multimedialne, testy).
• Organizowanie konkursów przedmiotowych (konkurs matematyczny)
• Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne.
IX 2013r.,
IX 2014r.,
IX 2015r.
W okresie stażu
W okresie stażu

W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu

Wg harmonog.

W okresie stażu

W okresie stażu
Plany wynikowe


Scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne,

Testy, sprawdziany, analizy

Scenariusze zajęć
Testy, prace klasowe
Pomoce dydaktyczne

Regulaminy, protokoły

Dzienniki
5. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły • Organizowanie i współorganizowanie imprez, uroczystości szkolnych .
• Praca w komisjach konkursowych i egzaminacyjnych Wg harmonog.


Wg potrzeb Scenariusze imprez, uroczystości

Protokoły
6. Uczestniczenie w procesie mierzenia jakości pracy szkoły na różnych jej obszarach • Opracowanie szczegółowych konspektów.
• Konsultacja z opiekunem stażu.
• Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły.
• Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonej lekcji.
• Praca w zespole przedmiotowym,
• Udział w diagnozach zewnętrznych „Sesje z plusem”. Wg harmonogramu hospitacji


W okresie stażu

W okresie stażu Arkusze pohospitacyjne, scenariusze zajęć, adnotacje w dziennikach


Protokoły, notatki, plany pracy

Analizy, zaświadczenia
7. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych • Uczestniczenie w warsztatach, kursach doskonalących i konferencjach szkoleniowych;
• Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, spotkaniach WDN;
• Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury fachowej, publikacji i portali internetowych dla nauczycieli. W okresie stażu Zaświadczenia, potwierdzenia, lista obecności, bibliografia

II. UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH
(§ 7, ust. 2, pkt. 2).
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Obserwacja i analiza możliwości uczniów • Zbieranie informacji na temat uczniów.
• Przygotowanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce.
• Opieka nad uczniami zdolnymi, przygotowanie do konkursów IX 2013r.,
IX 2014r.
IX 2015r.
W okresie stażu

Notatki
Dzienniki zajęć wyrównawczych, plany pracy
Dzienniki zajęć, protokoły


2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów • Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami.
• Aktywna współpraca z wychowawcami klas. W okresie stażu
W okresie stażu Notatki
Notatki
3. Poznawanie struktur oraz problemów środowiska uczniowskiego. • Zapoznanie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole (np. opinie i orzeczenia PPP);
• Spotkania z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem; Cały staż Notatki własne, rozmowy indywidualne.
4 Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym. • Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga i psychologa, wspólne rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych ( spotkania, indywidualne rozmowy). W okresie stażu. Dokumentacja własna
5. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych. • Udział i współorganizowanie uroczystości szkolnych i imprez środowiskowych.
W Okresie stażu, wg harmonogramu i przydziału obowiązków Dokumentacja własna
III. UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 3).
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Wykorzystanie Internetu w codziennej pracy nauczyciela i życiu zawodowym.. • Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
• Opublikowanie prac o tematyce dydaktycznej na nauczycielskich portalach internetowych;
• Wykorzystanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i umiejętności związanych z nauczanym przedmiotem.
W okresie stażu

Wydruki, notatki2.. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy nauczyciela • Przygotowywanie zaproszeń, dyplomów, podziękowań itp.
• Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych – prezentacji multimedialnych, scenariuszy zajęć, kart pracy, planów pracy, sprawozdań itp.
• Dokumentowanie przebiegu stażu.
• Korzystanie z Internetu i komputerowych programów edukacyjnych;
• Korzystanie na zajęciach ze sprzętu audio i video;
• Przygotowanie i opracowanie dokumentacji nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego;
• Nawiązywanie współpracy z przedstawicielami wydawnictw w celu zapoznania się z nowymi technikami komunikacyjnymi oraz informatycznymi; W okresie stażu
Dokumentacja własna
IV. UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH W ROZWIĄZYWANUI PROBLEMÓW ZWIAZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ. (§ 7, ust. 2, pkt. 4).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Rozwijanie własnych kompetencji z wymienionych dziedzin. • Udział w kursach i szkoleniach .
• Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie).
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej (nowości książkowe, czasopisma).
• Aktualizacja wiedzy z zakresu nauczania matematyki, psychologii rozwojowej i poznawczej, pracy z dziećmi dyslektycznymi oraz dydaktyki;
• Studiowanie przepisów prawa z zakresu oświaty i pomocy społecznej.
W okresie stażu Zaświadczenia.
Notatki, potwierdzenia opiekuna.


2. Przeciwdziałanie agresji i przemocy oraz czynom społecznie nieakceptowanym ( w szkole i poza szkołą). • Diagnozowanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych i edukacyjnych;
• Stała współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu zniwelowania zachowań agresywnych (fizycznych i werbalnych) wśród uczniów na lekcjach oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. W okresie stażu Dokumentacja własna
3. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela • Opieka nad powierzonymi uczniami podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, przerw, uroczystości szkolnych i wycieczek klasowych oraz zapewnienie im prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego;
• Systematyczna i rzetelna informacja o postępach i efektach kształcenia: instruowanie i dawanie wskazówek w przezwyciężaniu trudności w nauce matematyki. W okresie stażu Dokumentacja własna
4. Praca uczniem zdolnym i słabym. • Prowadzenie na zajęciach edukacyjnych indywidualizacji nauczania, zajęcia pozalekcyjne z matematyki ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zdolnych;
• Zorganizowanie dodatkowych konsultacji dla uczniów mających problemy z matematyką;
• Stosowanie się do zaleceń i wskazówek PPP;
• Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i poza szkolnych z matematyki. W okresie stażu Dokumentacja własna, programy i plany pracy.

V. UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ
(§ 7, ust. 2, pkt. 5).
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. • Dostosowanie przedmiotowych planów wynikowych, przedmiotowego systemu oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych.
• Udział w pracach różnorodnych komisji: egzaminacyjnych, konkursowych
• Udział w radach pedagogicznych i zespołach nauczycielskich opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne.
IX 2013r.
IX 2014r.
IX 2015r.
Wg harmonog.Wg harmonog.
Plany wynikowe, PSO


ProtokołyProtokoły

2. Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa i jej wykorzystanie w bieżącej działalności.
• Samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego oraz aktualizowanie wiedzy na jego temat poprzez śledzenie stron internetowych MEN.
• Analiza przepisów prawa oświatowego W okresie stażu Notatki

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizowania być modyfikowany


mgr Katarzyna Kozłowska
Zatwierdzam do realizacji:Miejscowość i data
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.