AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dawid Krzystała, 2016-06-01
Godów

Inne języki obce, Konspekty

17.12.2014r. HOSPITACJA - CHRISTMAS TIME - tradycje świąteczne w Wielkiej Brytanii

- n +

Konspekt lekcji języka angielskiego - hospitacja


I. Założenia ogólne

1. Nauczyciel kontraktowy: Dawid Krzystała
2. Imię i nazwisko obserwatorów:
nauczyciele z Zespołu Języków Obcych
3. Typ szkoły: Gimnazjum
4. Przedmiot: język angielski
5. Poziom nauczania: podstawowy język angielski
6. Klasa: II C
7. Data: 17.12.2014r.
8. Temat lekcji: "Christmas time" - tradycje świąteczne

II. Cele jednostki lekcyjnej

Cel ogólny lekcji:

Uczeń doskonali sprawności: produktywne (mówienie) oraz receptywne
(słuchanie i czytanie) w nawiązaniu do tematu bożonarodzeniowego.
Poszerza wiedzę z zakresu kultury i zwyczajów krajów anglojęzycznych.

Cele operacyjne:

a) Wiadomości

Uczeń zna:słowa związane z Bożym Narodzeniem w języku angielskim
angielskie zwyczaje świąteczne

b) Umiejętności

uczeń potrafi narysować mapę skojarzeń dotyczącą Bożego Narodzenia
potrafi posługiwać się słowami związanymi z Bożym Narodzeniem
rozumie teksty kolęd
stosuje słownictwo związane z Bożym Narodzeniem w pisaniu kartki świątecznej
uczeń opisuje zwyczaje świąteczne
czyta ze zrozumieniem tekst o świętach

Cele operacyjne:

Wiadomości – uczeń zna
- słownictwo (słownictwo tematyczne - święta),

Umiejętności – uczeń potrafi
- zastosować poznane słownictwo, zwroty oraz frazy językowe w trackie komunikacji z kolegami / koleżankami z klasy.
- Potrafi budować krótkie wypowiedzi pisemne z użyciem poznanych na lekcji środków leksykalnych i gramatycznych.

Postawy – uczeń potrafi
- pracować w parach
- pracować samodzielnie.

Środki dydaktyczne, tablica, karty pracy - ksera, netbook,projektor, tablica interaktywna, zdjęcia, kartki świąteczne,kolędy (słowa i płyty),

Techniki i metody pracy lekcyjnej:

Metoda:
podejście komunikacyjne,
mapa skojarzeń,
burza mózgów,
opis,
pogadanka,
pytania-odpowiedzi,
praca z tekstem

Forma:
praca indywidualna i w parze


Treści nauczania - wymagania szczegółowe

1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych,gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych
wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

5) Życie rodzinne i towarzyskie (święta i uroczystości)
15) elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym,z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej.

2. Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. instrukcje,komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie
języka:

1) reaguje na polecenia;
2) określa główną myśl tekstu;
3) znajduje w tekście określone informacje;
5) określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników);

3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury,ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne):

3) znajduje w tekście określone informacje;
6) rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu;

4. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne:

1) opisuje zjawiska i czynności;
5) wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia;
8) opisuje doświadczenia swoje i innych osób;
9) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji.

6. Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach:

8) wyraża swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie, preferencje
i życzenia innych, zgadza się, sprzeciwia się;
13) prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie (sprecyzowanie) tego, co powiedział rozmówca.

8. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie:

1) przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych
(np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach), audiowizualnych (np.
filmach, reklamach) oraz tekstach obcojęzycznych;
2) przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu
w języku obcym;
3) przekazuje w języku obcym informacje sformułowane w języku polskim.

10. Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach
projektowych.

11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów,
instrukcji obsługi) również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

12. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu,
rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) i strategie kompensacyjne(np. zastąpienie innym wyrazem, opis, środki niewerbalne) w przypadku, gdy nie zna
lub nie pamięta wyrazu.

III. Przebieg lekcji

1. Czynności wstępne:
- powitanie,
- sprawdzenie obecności,
- zapis tematu w dzienniku,
- część powtórzeniowa: utrwalenie wiadomości i
umiejętności z poprzednich lekcji,
- rozgrzewka językowa,
- powtórzenie zagadnień opracowanych na poprzedniej lekcji.


2. Praca nad nowym materiałem językowym
- przygotowanie do prezentacji nowego materiału,
- praca nad nowym materiałem językowym.

3. Część utrwalająca wprowadzony materiał

4. Zadanie i objaśnienie pracy domowej
- zadanie pisemne.

IV. Bibliografia:

1.Brown, H.D. (2000). Principles of Language Learning and Teaching New York: Pearson Education
2.Komorowska, H. (1999). Metodyka Nauczania Języków Obcych,
Warszawa: WSiP
3.Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and Principles in Language Teaching New York: Oxford University Press
4.Jolanta Jedzok, British & American Holidays with handouts and exercises, [kaseta audio], Kraków, IDEA 1997.
5.Wincenty Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak 2003.
6.Małgorzata Rutkowska-Paszta, Uczyć lepiej i ciekawiej, Wrocław, Wersus 2002.

Szczegółowy zapis przebiegu lekcji


czynności wstępne

Powitanie: „Good Morning students”
sprawdzenie obecności,
Zapisanie tematu lekcji na tablicy
Nauczyciel zapisuje temat lekcji na tablicy.
"Christmas Time - Tradycje świąteczne
Uczniowie przepisują temat do zeszytu

rozgrzewka językowa, powtórzenie z poprzedniej lekcji

Brainstorm - burza mózgów
Nauczyciel pyta uczniów o słówka jakie mogą się pojawić w dzisiejszej lekcji.

Burza mózgów.

Nauczyciel pisze na tablicy słowo Christmas, a uczniowie podchodzą i dopisują do niego skojarzenia – słowa związane z Bożym Narodzeniem, które znają. Są to słowa typu: Jesus, carp, church, midnight mass itp. Powstaje mapa skojarzeń, którą uczniowie przepisują do zeszytów i razem z nauczycielem wyjaśniają sobie znaczenie wszystkich słów.


przygotowanie do prezentacji nowego materiału

Karty obrazkowe

Obrazki tematyczne - święta
Nauczyciel rozdaje uczniom karty obrazkowe z podstawowym słownictwem świątecznym.
Uczniowie zapoznają się z nimi.

Nauczyciel wyświetla na projektorze obrazki, uczniowie odpowiadają co przedstawia wyświetlony obrazek.

część utrwalająca wprowadzony materiał

Jakie są tradycje i zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem w Polsce i w Wielkiej Brytanii?

Karta Pracy 1 "Christmas crossword"

Nauczyciel rozdaje materiały xero. Uczniowie uzupełniają świąteczną krzyżówkę. Nauczyciel monitoruje ich pracę. Uczniowie prezentują rezultaty ich pracy.

Karta Pracy 2 "Christmas rhymes"

Nauczyciel rozdaje materiały xero. Uczniowie wyszukują w wyszukiwarce wyrazowej słówka związane z świętami.

Karta Pracy 3 "Christmas wordsearch"

Nauczyciel rozdaje materiały xero. Następnie czyta je na głos, a uczniowie próbują dojść do wyrazów, które rymują się z tymi podanymi przez nauczyciela.
Dyskusja

Karaoke

Uczniowie śpiewają piosenki świąteczne - karaoke.


Kalambury

Nauczyciel prosi na środek klasy 2 uczniów (1 uczeń i 1 uczennica)
Ich zadaniem jest zaprezentować klasie słówka jakie się na lekcji pojawiły. Pozostali uczniowie zgaduj co oni pokazali.


zadanie i objaśnienie pracy domowej, ewaluacja Zadanie domowe pisemne

1. Stwórz kartkę świąteczną i napisz życzenia
2. Karty Pracy

Ocenianie wkładu pracy

Ewaluacja

Nauczyciel objaśnia zadanie domowe.

Uczniowie zapisują zadanie domowe w zeszytach.

Ocenia wkład uczniów w lekcję plusami i minusami.

Nauczyciel pyta uczniów o ich opinie odnośnie lekcji, co im się w niej podobało / a co nie, co by dodali, zmienili?


.............................................
(Dawid Krzystała)
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.