AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Marta kaczor, 2016-06-01
potworów

Geografia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

- n +

Marta Kaczor
Nauczyciel geografii
w Zespole Szkół nr 2
im. Ludwika Skowyry
w Przysusze


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
MARTY KACZOR
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

realizowany od dnia 1.09.2013 do 31.05.2016r.

§ 8 ust.2 pkt 1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia
jakości pracy szkoły.

Lp.
Zadania do
realizacji
Formy realizacji Termin
realizacji

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego(Rozporządzenie MENiS z dn. 01.03.2013r. w sprawie uzyskania awansu zawodowego nauczycieli).

VIII.2013r.

2.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Przedstawienie i omówienie planu rozwoju zawodowego.
Złożenie wniosku wraz z planem rozwoju zawodowego do akceptacji.

IX.2013r.

3.
Przygotowanie projektu sprawozdania.

Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
V-VI.2016r.
V-VI.2016r.


4.
Nauczanie na lekcjach geografii dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów (modyfikacja planów edukacyjnych).

Przeprowadzenie badań wstępnych wiedzy i umiejętności uczniów w klasach rozpoczynających naukę geografii
IX.2013r.
IX.2014r.
IX.2015r.

5.
Usystematyzowanie i ujednolicenie zasad oceniania z geografii.

Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania
IX.2013r.
6.
Podnoszenie efektów pracy wychowawczej.

Rozwijanie zainteresowań uczniów, podejmowanie działań wspierających pozytywna
samoocenę uczniów.
Okres całego stażu.

7.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.


Opracowywanie rozkładów materiału dla poszczególnych klas.
Przygotowywanie uczniów do egzaminu maturalnego z geografii na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych (Art.42 K.N.)
Uczestniczenie w procesie Wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, Szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, warsztatach szkoleniowych


Okres całego stażu

8.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

Sprawowanie opieki nad pracownią geograficzną.
Wdrażanie już znanych i poznawanie nowych metod aktywizujących. Tworzenie testów, ćwiczeń. Prezentacji multimedialnych, pomocy naukowych oraz pomocy do nowych metod aktywizujących.

Okres całego stażu.

9.
Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału w zewnętrznym doskonaleniu.

Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
Okres całego stażu.

10.
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności.
Pogłębianie wiedzy z zakresu prawa oświatowego zwłaszcza dotyczących awansu zawodowego.
Studiowanie literatury fachowej, wykorzystywanie publikacji z Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych i poszerzanie wiadomości dotyczących problematyki opiekuńczo-wychowawczej.

Okres całego stażu.

§ 8 ust.2 pkt 2 Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.


Lp.
Zadania do
realizacji
Formy realizacji Termin
realizacji

1.
Stosowanie techniki komputerowej i internetu
w pracy pedagogicznej.
Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej.
Zastosowanie komputera w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy
z uczniami.
Opracowywanie i wdrażanie nowych materiałów dydaktycznych.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu.
Tworzenie za pomocą odpowiednich programów komputerowych różnego rodzaju prezentacji graficznych.

Okres całego stażu.

§ 8 ust.2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym
przeprowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli
kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


Lp.
Zadania do
realizacji
Formy realizacji Termin realizacji

1.
Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod
i form pracy.
Opublikowanie na portalu internetowym planu rozwoju zawodowego.
Przygotowanie referatów i materiałów do publikacji na stronie internetowej.

Okres całego stażu.

2.
Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy
i doświadczenia innym nauczycielom.
Prowadzenie zajęć otwartych, lekcji koleżeńskich dla zainteresowanych nauczycieli.
Opracowanie referatów szkoleniowych w ramach pracy komisji przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Praca w komisjach szkolnych.
Okres całego stażu.

3.
Opracowanie materiałów dydaktycznych.

Opracowanie testów, przykładowych ćwiczeń
i publkacja ich w internecie.
Okres całego stażu.

§ 8 ust.2 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub
postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp.
Zadania do
realizacji
Formy realizacji Termin realizacji

1.
Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.

Opracowanie programu zajęć koła geograficznego.
Okres całego stażu.

2.
Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego „Klub geografa”.

Opracowanie programu odpowiadającego potrzebom i zainteresowaniom uczniów, mającego na celu poszerzenie ich wiedzy oraz znajomości wybranych zagadnień geograficznych.

2014/2015

§ 8 ust.2 pkt 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp.
Zadania do
realizacji
Formy realizacji Termin realizacji

1.
Rozwijanie zainteresowań młodzieży.
Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju.
Okres całego stażu.

2.
Podwyższenie wiedzy
i umiejętności z zakresu nauczania i metodyki przedmiotu geografia.

Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa.
Okres całego stażu.

3.
Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów.


Opracowanie planu pracy koła geograficznego.
Zorganizowanie i prowadzenie zajęć koła geograficznego. Okres całego stażu.


§ 8 ust.2 pkt 4d uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym.
.
Lp.
Zadania do
realizacji
Formy realizacji Termin realizacji

1.
Ukończenie kursu języka angielskiego.

Kurs języka angielskiego w stopniu zaawamsowanym.
2014/2015

§ 8 ust.2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest
zatrudniony.

Lp.
Zadania do
realizacji
Formy realizacji Termin realizacji

1.
Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów.


Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Znalezienie rozwiązania i zastosowanie go.

2015/2016

2.
Ewaluacja programów autorskich.

Analiza efektywności programów zaplanowanych przez nauczyciela.
V-VI.2016r.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.