Katalog

Marta kaczor, 2016-06-01
potworów

Geografia, Sprawdziany i testy

Test sprawdzający po II klasie technikum - rozszerzenie

- n +

TEST SPRAWDZAJĄCY PO II KLASIE
ZADANIE 1
Przyporządkuj do podanych mierników wzrostu gospodarczego właściwą definicję ( A – D ). 0 – 2p.
a)Produkt narodowy netto ( PNN ) - ……………………………………
b)Produkt krajowy brutto ( PKB ) - ……………………………………..

A.Wartość produktu narodowego netto pomniejszona o podatki pośrednie, np. VAT.
B.Suma wartości wytworzonych towarów oraz świadczonych usług na terenie danego kraju niezależnie od własności czynników produkcji.
C.Wartość produktu narodowego brutto pomniejszona o amortyzację.
D.Wielkość produkcji dóbr i usług oraz poziom zamożności społeczeństwa.
ZADANIE 2
Wymień po jednej cesze krajów o średnim poziomie rozwoju. 0 – 3p.

Kategoria Cechy krajów o średnim poziomie rozwoju
Społeczne -
ekonomiczne -
demograficzne -

ZADANIE 3
Zaznacz współczynniki brane pod uwagę przy obliczaniu HDI. 0 – 2p.
a)Produkcja energii elektrycznej i jej zużycie na 1 mieszkańca.
b)Oczekiwana liczba lat edukacji dla dzieci.
c)Dochód narodowy na osobę.
d)Wskaźnik urbanizacji.
e)Wartość kaloryczna posiłków spożywanych w ciągu doby.
f)PKB per capita.

ZADANIE 4
Uzupełnij tabelę odpowiednimi nazwami stolic konstytucyjnych oraz rzeczywistych siedzib władz wymienionych państw – wybierz je spośród wymienionych poniżej. 0 – 2p.
Amsterdam, Dar es Salaam, La Paz, Haga, Sucre

Państwo Stolica konstytucyjna Siedziba władz
Boliwia
Holandia


ZADANIE 5
Oblicz współczynnik przyrostu naturalnego w Bułgarii, wiedząc, że w 2011r. w kraju tym urodziło się 71 tys. osób, a zmarło 109 tys. osób. Liczba ludności Bułgarii wynosiła wówczas 7,4 mln. 0 – 3p.
Obliczenia:


Odpowiedź:

ZADANIE 6
Podziel kraje, których nazwy podano poniżej, na monarchie i republiki. 0 – 3p.
Belgia, Czechy, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja, Szwecja, Wielka Brytania.
Monarchie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Republiki: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ZADANIE 7
Oblicz wskaźnik gęstości zaludnienia w Brazylii, wiedząc, że powierzchnia tego kraju liczy 8,51 mln km², a liczba ludności w 2012 r. wynosiła 204,7 mln. 0 – 2p.
Obliczenia:

Odpowiedź:

ZADANIA 8
Podkreśl nazwy chorób dotykających mieszkańców krajów słabo rozwiniętych gospodarczo. 0 – 2p.

alergia, cholera, cukrzyca, depresja, gorączka krwotoczna, gruźlica, nadciśnienie tętnicze, trąd,
tyfus, żółtaczka.

ZADANIE 9
Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego literę F. 0 – 3p.
a)Najlepsze warunki dla rozwoju rolnictwa panują na obszarach o klimacie równikowym wilgotnym.
b)Żyzność gleby zależy m.in. od wielkości budujących ją cząstek, składu mineralnego oraz zawartości materii organicznej.
c)W klimacie zwrotnikowym suchym uprawę roślin warunkuje występowanie cieków wodnych,
d)Znaczny spadek terenu jest korzystny dla rozwoju rolnictwa, gdyż powoduje szybki spływ wody, umożliwiający stosunkowo łatwe nawadnianie pól.
e)Znaczny wpływ na uprawianie niektórych roślin ma ekspozycja stoku.
f)Na półkuli północnej korzystniejsze dla rolnictwa są stoki o ekspozycji północnej.

ZADANIE 10
Podkreśl prawdziwe informacje dotyczące rolnictwa uprzemysłowionego. 0 – 3p.
Rolnictwo uprzemysłowione rozwinęło się w Europie zwłaszcza na zachodzie/wschodzie. Odznacza się ono znacznie niższą/wyższą wydajnością niż rolnictwo tradycyjne. Stosuje się w nim znacznie mniej/więcej nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz zabiegów weterynaryjnych. Jego cechami charakterystycznymi są także: małe/duże zatrudnienie, mała/duża powierzchnia gospodarstwa oraz niska /wysoka towarowość. Tego typu gospodarstwa są w stanie wytwarzać produkty po stosunkowo niskich/wysokich cenach.
ZADANIE 11
Uzupełnij tabelę właściwymi informacjami. 0 – 3p.
Etap industrializacji: epoka pary, epoka elektryczności, rewolucja informacyjna, rewolucja naukowo – techniczna.
Wiek: XVIII, XIX, XX, XXI
Wynalazki: żarówka, silnik wysokoprężny, iPhone, maszyna parowa.
Osoba Wynalazek Etap indusrializacji Wiek
Steve
Jobs
Thomas
Edison
James
Watt

ZADANIE 12
Podkreśl nazwy sześciu krajów nowo uprzemysłowionych. 0 – 2p.
Afganistan, Indie, Litwa, nowa Zelandia, Turcja, Słowacja, Brazylia, Indonezja, Malezja,
RPA, Tunezja, Stany Zjednoczone

ZADANIE 13
Podkreśl cztery przykłady usług dominujących w krajach postindustrialnych. 0 – 2p.
administracja, bankowość, finanse, handel, kultura, szkolnictwo podstawowe,
szkolnictwo zawodowe, usługi transportowe, turystyka, wojsko.
ZADANIE 14
Podziel wymienione poniżej usługi na materialne i niematerialne. 0 – 2p.
usługi finansowe, gastronomia, usługi krawieckie, pomoc społeczna, naprawa samochodów,
służba zdrowia.
Usługi materialne Usługi niematerialne


ZDANIE 15
Uzupełnij tabelę wpisując we właściwe miejsca poniższe skróty organizacji międzynarodowych oraz ich pełne nazwy. 0 – 4p.
NAFTA, OECD, LPA, OPEC
Skrót nazwy Pełna nazwa organizacji
( polska lub angielska) Cele organizacji
Wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego oraz poziomu życia obywateli.
Kontrolowanie m.in. światowego wydobycia ropy naftowej i poziomu życia.
Zacieśnianie stosunków między państwami arabskimi i kształtowanie wspólnego stanowiska w sprawach międzynarodowych.
Budowanie współpracy opartej na rozszerzeniu zasad wspólnego rynku na obszarze państw członkowskich.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.