Katalog

Marta kaczor, 2016-06-01
potworów

Geografia, Plany pracy

Przedmiotowy System Oceniania

- n +

Przedmiotowy system oceniania z geografii w technikum i zasadniczej szkole zawodowej opracowany został w oparciu o :

1. Podstawę programową.
2. Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 20.02.2015r. (z późniejszymi zmianami).
3. WSO.
4. Program nauczania geografii w technikum i zasadniczej szkole zawodowej wydawnictwa „Nowa Era”.

Przedmiotem oceniania są:

- wiadomości,
- umiejętności,
- postawa ucznia i jego aktywność.

Formy aktywności podlegającej ocenie:

• dłuższe wypowiedzi ustne ( przynajmniej raz w semestrze)
• wypowiedzi pisemne:
- kartkówki obejmujące materiał z dwóch, trzech ostatnich lekcji
- sprawdziany podsumowujące działy
• aktywność na lekcjach
• znajomość mapy Polski i świata
• prace domowe
• zeszyty ćwiczeń
• zeszyty przedmiotowe
• prace dodatkowe ( referaty, prezentacje, opracowania projektów, plansze tematyczne, prace plastyczne, albumy)
• udział w konkursach na terenie szkoły i poza nią


Tryb ustalania oceny semestralnej i oceny końcoworocznej:

1. Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu zaliczającego cały semestr. Ocena semestralna wynika z ocen cząstkowych, a ocena roczna z oceny semestralnej i ocen cząstkowych drugiego semestru ( nie jest średnią arytmetyczną).
2. Klasyfikacji semestralnej i końcoworocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym największe znaczenie mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są kartkówki i odpowiedzi ustne. Inne oceny mają charakter wspomagający.
3. Na koniec semestru uczeń nie może dodatkowo odpowiadać by uzyskać wyższą ocenę.
4. Uczeń, który posiada jedną ( lub więcej ) niepoprawioną ocenę niedostateczną nie może uzyskać na koniec semestru czy roku oceny dobrej i wyższej.
5. Każda ocena semestralna i końcoworoczna zostanie uczniowie przez nauczyciela ustnie umotywowana.Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum

Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który:
- prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią geograficzną,
- formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,
- stosuje swoje wiadomości w sytuacjach nietypowych,
- bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,
- wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią,
- w pracach pisemnych osiąga 100% punktów możliwych do zdobycia i w pełni odpowiada na
dodatkowe pytania ,
- odnosi sukcesy w konkursach geograficznych.


Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,
- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych
sytuacjach,
- wykazuje się biegłą znajomością mapy fizycznej świata,
- potrafi charakteryzować środowisko przyrodnicze dowolnego obszaru na podstawie map i innych
źródeł,
- potrafi oceniać wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze,
- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,
- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 95% do 100% punktów możliwych do
zdobycia


Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,
- dostrzega, nazywa i wyjaśnia związki przyczynowo- skutkowe,
- dostrzega i opisuje zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Ziemi,
- odczytuje główne cechy klimatu z wykresów lub tabel,
- jest aktywny na lekcji,
- w pracach pisemnych osiąga od 75% do 94% punktów.


Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu
geografii, oraz takie które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych i
wykorzystuje je przy niewielkiej pomocy nauczyciela,
- podaje przykłady prostych związków przyczynowo – skutkowych,
- odczytuje informacje z map tematycznych,
- wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym,
- w przypadku prac pisemnych osiąga od 50% do 74% punktów.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
- opanował jedynie minimum wiedzy i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one
możliwości dalszego kształcenia,
- większość ćwiczeń i poleceń wykonuje z pomocą nauczyciela,
- potrafi w niewielkim stopniu korzystać z mapy,
- jest mało aktywny na lekcji,
- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 30% do 49% punktów ( poziom podstawowy ) lub od 40% do 49% ( poziom rozszerzony ).
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi do
dalszego kształcenia,
- wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych,
- nie podejmuje próby rozwiązywania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,
- nie potrafi czytać mapy,
- wykazuje się bierną postawą na lekcji,
- w przypadku prac pisemnych osiąga od 0% do 29% punktów ( poziom podstawowy ) lub 0% do 39% ( poziom rozszerzony )


Zasady przedmiotowego systemu oceniania:

1. Sprawdziany podsumowujące dział są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Poprawie podlega każda otrzymana z niego ocena (poza oceną niedostateczną uzyskaną w wyniku ściągania) zgodnie z zasadą, że ocena niedostateczna i bardzo dobra może być poprawiona o jeden stopień w górę a każda inna o dwa.
2. Krótkie sprawdziany pisemne nie muszą być zapowiadane i mogą się odbywać na początku bądź na końcu lekcji. Poprawie podlega każda otrzymana z niego ocena zgodnie z zasadami zawartymi w punkcie 1.
3. W wypadku nieobecności na sprawdzianie czy kartkówce, uczeń zobowiązany jest zaliczyć je w ciągu dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły. Konsekwencją nie zaliczenia go w w/w terminie będzie ocena niedostateczna.
4. Każdy uczeń przynajmniej raz w roku zostanie poproszony o odpowiedź ustną, przy czym ocenę tę można również uzyskać zgłaszając się do odpowiedzi z zakresu trzech ostatnich lekcji, bądź biorąc aktywny udział w zajęciach.
5. Każdą ocenę uzyskaną w toku nauki (poza oceną niedostateczną za ściąganie) uczeń może poprawić ale tylko i wyłącznie w ciągu dwóch tygodni od momentu uzyskania jej. Wyjątek stanowi dłuższa nieobecność usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim.
6. Uczniowi przysługuje jedno lub dwa nieprzygotowania w semestrze w zależności od ilości godzin lekcyjnych prowadzonych w tygodniu. W dzienniku będzie ono oznaczone jako „np.”.
7. Uczniowie zobowiązani są do systematycznego i schludnego prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz kart pracy a także samodzielnego i rzetelnego odrabiania zadawanych prac domowych.
8. Na lekcji stosowane są plusy i minusy z aktywności zgodnie z zasadą: pięć plusów – 5, pięć minusów – 1.
9. Zarówno zeszyty przedmiotowe jak i karty pracy podlegają sprawdzeniu i ocenie przynajmniej raz w semestrze.
10. Uczniowie uczestniczący w lekcji zobowiązani są wykazywać się kulturą osobistą, stosować do zasad dobrego wychowania a także wspierać czynnie nauczyciela oraz kolegów w procesie uczenia się.
11. Obowiązkiem każdego ucznia jest również posiadanie zmienionego obuwia.
12. Na zajęciach nie można używać telefonu komórkowego, żuć gumy oraz pić czy konsumować czego kol wiek. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy wymaga tego stan zdrowotny ucznia.

Opracowała:
Marta Kaczor
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.