AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Pawelec, 2016-06-01
Przyłęk

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

- n +


Podstawa prawna

•Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późń, zm.
(Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli)

•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz.U. 2013 poz. 393)


Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
o Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
o Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
o Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków odbywania zajęć edukacyjnych.
o Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
o Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
o Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych oraz poprzez samokształcenie).

1. Zadania związane z organizacją stażu.

Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli.
Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie.
Wrzesień 2015 Rozpoczęcie stażu z dniem
01.09.2015r.

Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje.
Określenia zasad współpracy. Wrzesień 2015 Kontrakt zawarty między stażystą a opiekunem stażu. Pomoc opiekuna w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego.

Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2015 Plan Rozwoju Zawodowego.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć itp.
Wrzesień 2015 – Maj 2016

Zaświadczenia, potwierdzenia, scenariusze lekcji, zdjęcia.
Sporządzenie projektu sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.Maj 2016

Sprawozdanie z realizacji własnego planu rozwoju zawodowego.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Maj 2016Wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu.

2. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły oraz obowiązującej dokumentacji.Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę szkoły:
-Statut Szkoły
-Wewnątrzszkolny System Oceniania
-Prawa i obowiązki ucznia
-Regulamin dyżurów
-Tygodniowy plan zajęć w szkole, plan zastępstw. Wrzesień 2015 oraz na bieżąco. Notatki własne.

Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.Samodzielne przygotowanie PSO, planu wychowawczego klasy IV, prowadzenie dokumentacji wychowawczej.
Praca w zespołach szkolnych. Wrzesień2015– Maj 2016

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Udział w szkoleniu BHP, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie. Wrzesień 2015
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych, pozalekcyjnych i dyżurów.
Wrzesień 2015 – Maj 2016 Notatki własne.

3. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.

Tworzenie własnego warsztatu pracy. Analiza wybranych zestawów podręczników, modyfikacja i tworzenie planów wynikowych. Konspekty zajęć.
Wrzesień 2015 Plany wynikowe do wybranych programów nauczania, konspekty zajęć.
Realizacja programu nauczania matematyki.


Poznanie podstawy programowej, prowadzenie zajęć lekcyjnych, poznanie kryteriów oceniania opracowanych w szkole. Wrzesień 2015 – Maj 2016 Rozkłady materiałów
nauczania, zapisy w dzienniku lekcyjnym, odniesienia do podstawy programowej.

Opracowanie kryteriów oceniania dla poszczególnych klas. Opracowanie kryteriów oceniania z jednoczesnym przestrzeganiem zasad WSO.
Wrzesień 2015
Ujęcie oczekiwanych od ucznia umiejętności w planach wynikowych, kryteria oceniania.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Wykonywanie pomocy dydaktycznych, opracowywanie testów, prac klasowych i kart pracy ucznia.
Wrzesień 2015 – Maj 2016 Gromadzone karty pracy ucznia, sprawdziany i testy.
Pomoc uczniom słabym.Prowadzenie zajęć wyrównawczych
w klasie III
Cały rok szkolny Zapisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.
Wspomaganie aktywności twórczej uczniów. Przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych. Na bieżąco. Udział uczniów w konkursach. Wyniki konkursów.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu.
Obecność na lekcjach innych nauczycieli, omówienie zajęć.
Na bieżąco.
Wykaz lekcji przeprowadzonych w obecności innych nauczycieli.
Notatki i wnioski z prowadzonych zajęć.
Hospitacje na własnych lekcjach w wymiarze jednej godziny zajęć w miesiącu.Prowadzenie zajęć w obecności dyrekcji szkoły lub opiekuna stażu i późniejsze ich omówienie.
Na bieżąco.
Arkusze obserwacji lekcji, opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej, konspekty z zajęć.
Analiza i ocena swoich działań. Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych.Na bieżąco. Wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy.

5. Uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Praca z komputerem z wykorzystaniem Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, przygotowaniu lekcji oraz na lekcjach z uczniami. Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego oraz wybranych konspektów lekcji. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Prowadzenie strony internetowej szkoły.
Wrzesień 2015 – Maj 2016 Płyta z elektronicznym zapisem dokumentacji dotyczącej stażu. Adresy portali edukacyjnych.
Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego. Udział w kursach, warsztatach, spotkaniach metodycznych, szkoleniach, szkoleniowych radach pedagogicznych itp., zgodnie z potrzebami szkoły. Na bieżąco. Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów itp.
Współpraca z biblioteką szkolną. Zapoznanie się z regulaminem oraz zasobami biblioteki. Wrzesień 2015 – Maj 2016 Potwierdzenie nauczyciela – bibliotekarza o zapoznaniu się z regulaminem oraz zasobami biblioteki szkolnej.

6. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

Zapoznanie się z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły.
Analiza programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
Wrzesień – Październik 2015
Plan pracy wychowawczej
i profilaktycznej na rok szkolny 2014/2015, notatki własne.

Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.Planowanie i organizacja, lub udział w organizowanych wydarzeniach w życiu szkoły.Wrzesień 2015 – Maj 2016
Dokumentacja szkolna, zapisy w dziennikach, potwierdzenia uczestnictwa w organizacji imprez szkolnych, programy imprez szkolnych.

Poznanie sytuacji uczniów, oraz przyczyn występowania trudności.
Spotkania z rodzicami, rozmowy z uczniami. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów z dysfunkcjami. Wrzesień2015– Maj 2016 Odpowiednie potwierdzenia.

Nawiązanie współpracy z wychowawcami.
Rozmowy, konsultacje,
uwagi, wnioski, opinie o
uczniach.Wrzesień 2015 – Maj 2016( w miarę potrzeb)Odpowiednie potwierdzenia.Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.