Katalog

Aneta Janek, 2016-06-01
Marcinów

Informatyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Wykształcenie: wyższe magisterskie, kierunek informatyka w technice i nauczaniu
Studia podyplomowe:
Wychowanie fizyczne, Plastyka, Edukacja dla bezpieczeństwa
Zajmowane stanowisko: nauczyciel informatyki, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego
Wymiar stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 2.09.2013 r.
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2016 r.
Cele rozwoju zawodowego w okresie stażu:
1. Rozwijanie i doskonalenie pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej.
2. Pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
5. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Zadania
Formy realizacji
1.Poznanie procedur awansu zawodowego
2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności.
3.Doskonalenie własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej.
4.Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniem zdolnym.
5.Rozwijanie i doskonalenie swego warsztatu pracy.

 Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela
 Analiza materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w Internecie i innych źródłach

 Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły (udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach doskonalących, konferencjach).
 Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki, dydaktyki poprzez studiowanie fachowej literatury jak również korzystanie z Internetu jako podstawowego źródła informacji.
 Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.

 Stosowanie w pracy nowoczesnych metod i form pracy celem uatrakcyjnienia zajęć.
 Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
 Poszukiwanie nowatorskich metod rozwiązywania problemów.
 Współpraca z psychologiem szkolnym w celu lepszego poznania zespołu klasowego np. zajęcia integracyjne, ogniska
 Współpraca z PPP
 Praca z uczniem w formie zajęć dodatkowych.

 Tworzenie pracowni przedmiotowej
 Przygotowanie pomocy dydaktycznych, w tym także przy współudziale uczniów

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania
Formy realizacji
1.Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.
2.Prowadzenie strony internetowej szkoły
3.Umieszczanie i opracowanie materiałów na stronach internetowych.
4.Wykorzystywanie na lekcjach urządzeń multimedialnych.
5.Opracowywanie prezentacji multimedialnych.
 Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem komputera
 Wykorzystanie technik informacyjnych do gromadzenia danych.
 Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych.
 Tworzenie zaproszeń autorskich zaproszeń, dyplomów, listów gratulacyjnych na potrzeby szkoły
 Prowadzenie dokumentacji własnej
w formie elektronicznej.


 Umieszczanie materiałów, zdjęć i filmów (obróbka zdjęć, filmów)
 Umieszczenie materiałów na stronach internetowych.
 Prowadzenie lekcji i zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i programów edukacyjnych.
 Opracowywanie prezentacji wykorzystywanych podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania
Formy realizacji

1.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
2.Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
 Udział w zespole przedmiotowym nauczycieli
 Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów.
 Prowadzenie lekcji otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych oraz rodziców
 Współpraca z Radą Pedagogiczną podczas tworzenia dokumentacji szkolnej
 Zorganizowanie spotkań z innymi nauczycielami w celu podzielenia się zdobytą wiedzą z odbytych szkoleń.
 Spotkania z rodzicami w celu rozwiązywania problemów wychowawczych
 Wspólne opracowywanie scenariuszy i uroczystości szkolnych, akademii
Zadania
Formy realizacji
1.Współpraca przy organizowaniu uroczystości szkolnych
2.Organizowanie imprez klasowych
3.Rozwijanie zainteresowań młodzież
4.Działania profilaktyczne
5.Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
6.Organizowanie pomocy charytatywnej
 Współpraca z Zespołem Szkolnym
 Pomoc w organizowaniu imprez, konkursów.
 Organizowanie pogadanek , ćwiczeń ewakuacji, współpraca z PSP lub OSP w zakresie ewakuacji
 Pogadanki
 Systematyczne spotkania, rozmowy, konsultacje
 Podejmowanie działań na rzecz poprawy zachowania uczniów
 Udział w akcji Sprzątanie Świata
 Organizowanie zajęć z pierwszej pomocy, nauczanie udzielania pierwszej pomocy

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Zadania
Formy realizacji
1.Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
 Zebranie informacji o uczniach, zdiagnozowanie przypadków wychowawczych,
 Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych.
 Współpraca z psychologiem szkolnym, innymi wychowawcami, rodzicami.
 Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.