Katalog

Joanna Mucha, 2016-05-31
NYSA

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju na nauczyciela mianowanego

- n +PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r.

ZADANIA DO WYKONANIA
I FORMY ICH REALIZACJI TERMIN UWAGI

§ 7 ust.1 pkt.1

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych
z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły
i środowiska lokalnego.

1. Zapoznanie się z zasadami organizacji pracy szkoły, zadaniami i przepisami związanymi z jej funkcjonowaniem, przepisami dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej obowiązującej w ZST w Nysie.
2. Udział w pracach Rady Pedagogicznej,
3. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
4. Udział w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia nauczycieli
5. Współpraca z wychowawcami, rodzicami innymi nauczycielami
6. Wdrażanie szkolnego programu wychowawczego
7. Współpraca z pedagogiem szkolnym
Wrzesień 2013
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej

Cały okres stażu


Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady Pedagogicznej, zaświadczenia, certyfikaty uczestnictwa w spotkaniach


§ 7 ust.1 pkt.2

Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Dokonanie autorefleksji w celu zdiagnozowania własnych umiejętności i możliwości.
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
2. Udział w pracach zespołu języków obcych.
3. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
4. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- konferencje szkoleniowe
- warsztaty metodyczne dotyczące nauczania języka
niemieckiego.
5. Poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych
z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez szkołę; śledzenie nowości wydawniczych; poznawanie najnowszych opracowań dotyczących nauczania języka niemieckiego w szkole ponadgimnazjalnej – współpraca z biblioteką szkolną i pedagogiczną.
6. Tworzenie własnego warsztatu pracy
- budowanie bazy materiałów dydaktycznych
- tworzenie bazy łączy do stron WWW z materiałami dydaktycznymi
7. Obserwacja lekcji prowadzonych przez nauczycieli języka niemieckiego i nauczycieli innych języków obcych. Prowadzenie lekcji otwartych dla dyrektora szkoły i innych nauczycieli. Dzielenie się spostrzeżeniami i uwagami.

Wrzesień 2013

Cały okres stażuCały okres stażu
Cały okres stażu

Ustalenie zadań ujętych w planie rozwojuZaświadczenie z ukończonych szkoleń i certyfikaty.Notatki


Przygotowane materiały dydaktyczne

Baza łączy

Karta obserwacji lekcji, scenariusze§ 7 ust.1 pkt.3

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1.Analiza dokumentacji:
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Karta Nauczyciela.
- Rozporządzenie MEN z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (z dnia 7 września 2004 r. ) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
- Rozporządzenie MEN Z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia, oraz dla zasadniczych szkół zawodowych, stanowiącą załącznik nr 5 do rozporządzenia).
- Ustawa o systemie oświaty.

Wrzesień 2013
Notatki własne


§ 7 ust.2 pkt.1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


1.Współpraca z opiekunem stażu:
- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy;
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem;
- hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji;
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza;
- określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, opracowanie planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- analiza programów nauczania i podręczników z języka niemieckiego;
- opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka niemieckiego oraz wymagań edukacyjnych dla uczniów;
- opracowanie planu pracy dydaktycznej na dany rok szkolny –rozkłady materiałów;
- opracowanie pomocy dydaktycznych- sprawdziany, scenariusze, testy diagnozujące i kompetencji, plansze, gazetki;
- stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania;
- doskonalenie warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami;
- dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
4. Zorganizowanie szkolnego konkursu z języka niemieckiego.
5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne.


Wrzesień 2013Cały okres stażu
Wrzesień 2013
Czerwiec 2016


Wrzesień 2013

Cały okres stażu.

Cały okres stażu.

Kontrakt
Harmonogram spotkań
i konsultacji

Konspekty, karty obserwacji lekcjiWniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z jego realizacji


PSO, rozkłady materiału

Materiały, pomoce dydaktyczne.§ 7 ust.2 pkt.2

Umiejętność uwzględniania
w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


1. Zapoznanie z opiniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
2. Konsultacje z wychowawcami i innymi nauczycielami.
3. Prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego.
4. Kontakty z pedagogiem szkolnym.
5. Rozmowy z rodzicami – w ramach konsultacji.
6. Zróżnicowanie pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem mającym trudności w nauce, dostosowywanie wymagań do możliwości uczniów.
7. Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów przedmiotowych.

Cały okres stażu.Dziennik zajęć pozalekcyjnych


§ 7 ust.2 pkt.3

Umiejętność uwzględniania
w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

1.Wykorzystywanie komputera w przygotowaniu lekcji, tworzenie scenariuszy zajęć, testów, sprawdzianów i własnych środków dydaktycznych.
2.Wykorzystywanie zasobów internetowych do przygotowywania zajęć lekcyjnych, w tym stron wydawnictw edukacyjnych.
3. Korzystanie z platform edukacyjnych wydawnictw szkolnych do tworzenia materiałów dydaktycznych.
4. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową.
5. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych.
6. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów
multimedialnych, tablicy interaktywnej, Internetu.
7.Wykorzystanie portali językowych w samokształceniu.
8. Publikacja własnych materiałów dydaktycznych na portalach edukacyjnych.
9.Wykorzystanie komputera w przygotowywaniu dokumentacji w przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego


Cały okres stażu
Baza łączy
Strony WWW
§ 7 ust.2 pkt.4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii
i dydaktyki:
- korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej
(nowości książkowe, czasopisma) ;
- korzystanie z publikacji na stronach www poświęconych
nauczaniu i wychowaniu w szkole, śledzenie nowości
wydawniczych w Internecie;
2. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły:
- dostarczenie uczniom pozytywnych wzorców i pomoc w procesie
kształtowania charakteru;
- sprawowanie opieki nad uczniami podczas imprez, wycieczek;
- pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych.
Cały okres stażu


Cały okres stażu


Notatki

§ 7 ust.2 pkt.5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i ich modyfikacji: Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki.
2. Analiza przepisów prawa oświatowego i posługiwanie się nimi w trakcie awansu.
3. Uczestnictwo w Radach Pedagogicznych i spotkaniach zespołu przedmiotowego języków obcych opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne.
4. Poszerzanie znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy właściwych dla szkoły.
5. Wdrażanie procedur obowiązujących w szkole w sytuacjach kryzysowych.
6.Udział w pracach różnorodnych komisji powołanych w szkole – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.
Wrzesień 2013Cały okres stażuNotatki


Zatwierdzam do realizacji:

............................................................................... ......................................................................
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.