Katalog

Iwona Papciak, 2016-05-31
Łużna

Zajęcia zintegrowane, Różne

Przykładowa śródroczna ocena opisowa uczniów kl.I

- n +

Śródroczna ocena opisowa ucznia kl.I
Imię i nazwisko:

Zachowanie:
• Uczennica wyróżnia się znakomitym zachowaniem.
• Współpracuje w zespole i bawi się
w grupie.
• Zna i stosuje zwroty grzecznościowe, przestrzega ustalonych zasad bezpiecznej pracy i zabawy.
• Wywiązuje się ze swoich obowiązków.
• Pracuje samodzielnie i we właściwym tempie, zawsze kończy rozpoczętą pracę.
• Chętnie pomaga innym.
• Potrafi właściwie zachować się
w różnych miejscach i sytuacjach.Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

Edukacja polonistyczna:

Czytanie i rozumienie czytanego tekstu: Wspaniale czyta wyuczone i nowe teksty. Rozumie każdy czytany tekst i odpowiada na pytania.

Wypowiadanie się i słuchanie: wypowiada się złożonymi zdaniami w uporządkowanej formie. Ładnie recytuje wiersze. Zawsze w skupieniu słucha poleceń i wypowiedzi innych osób.

Pisanie:
Poziom graficzny: Prawidłowo odtwarza kształt, proporcje i łączenia liter. Dba o estetykę pisma.
Pisanie zdań (samodzielne prace):Bezbłędnie układa i pisze proste zdania.
Przepisywanie tekstów: Bezbłędnie przepisuje zdania.
Pisanie z pamięci i ze słuchu: Pisze z pamięci i ze słuchu proste zdania.
Gramatyka: Bardzo dobrze dokonuje analizy
i syntezy głoskowej i sylabowej. Zna pojęcia głoski i litery. Potrafi wymienić samogłoski.

Edukacja matematyczna:

Stosunki przestrzenne, cechy wielkościowe:
W zakresie czynności umysłowych potrafi bardzo dobrze klasyfikować obiekty według podanej cechy, określić kierunki i położenie przedmiotów.

Sprawność rachunkowa: Poprawnie przelicza
i dolicza, dodaje i odejmuje w zakresie 10.

Zadania tekstowe: Bardzo dobrze rozwiązuje
i układa proste zadania z treścią.

Umiejętności praktyczne: Nazywa dni tygodnia. Orientuje się do czego służy kalendarz. Zna monety będące w obiegu.

Geometria: Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne.

Edukacja przyrodnicza: Wymienia pory roku
i ich cechy charakterystyczne. Dokonuje obserwacji. Rozpoznaje i nazywa poznane rośliny
i zwierzęta. Zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych.

Edukacja plastyczno-techniczna:
Pracuje twórczo i z zaangażowaniem, kończy rozpoczętą pracę. Dba o estetykę wykonywanej pracy. Utrzymuje ład i porządek wokół siebie.

Edukacja muzyczna: Bardzo ładnie śpiewa poznane piosenki i bawi się przy muzyce. Odtwarza różne rytmy.

Wychowanie fizyczne: Aktywnie uczestniczy
w zajęciach wychowania fizycznego. Potrafi cieszyć się ze zwycięstwa i pogodzić się z poniesioną porażką.


Zajęcia komputerowe: Potrafi prawidłowo włączyć i wyłączyć komputer, posługiwać się myszką komputerową. Wie jak należy uruchomić
i zamykać program Point, poznała znaczenie podstawowych ikon programu.


Język angielski: Uczennica wspaniale opanowała wiedzę i umiejętności z języka angielskiego.

Śródroczna ocena opisowa ucznia kl.I
Imię i nazwisko:

Zachowanie:
• Uczennica zdyscyplinowana, pilna
i obowiązkowa.
• Zawsze systematycznie przygotowuje się do zajęć.
• Pracuje samodzielnie w dobrym tempie.
• Zawsze kończy rozpoczęte zadania.
• Dba o porządek w swoim otoczeniu.
• Przestrzega zasad kulturalnego słuchania
i prowadzenia dialogu.
• Aktywnie uczestniczy w zajęciach.
• Posiada umiejętności organizacyjne.
• Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami.


Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

Edukacja polonistyczna:

Czytanie i rozumienie czytanego tekstu: Wspaniale czyta wyuczone i nowe teksty. Rozumie czytany tekst i prawidłowo odpowiada na pytania.

Wypowiadanie się i słuchanie: Uczennica posiada bogaty zasób słownictwa. Wypowiada się na określony temat samodzielnie, używając zdań rozwiniętych. Odtwarza z pamięci teksty dla dzieci (recytuje).

Pisanie:
Poziom graficzny: Starannie pisze, zachowując właściwy kształt i łączenie liter w wyrazach.
Pisanie zdań (samodzielne prace): Bezbłędnie układa i pisze proste zdania.
Przepisywanie tekstów: Bezbłędnie przepisuje wyrazy i zdania.
Pisanie z pamięci i ze słuchu: Pisze z pamięci i ze słuchu krótkie zdania.
Gramatyka: Posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie. Dokonuje analizy i syntezy wyrazów. Potrafi wymienić samogłoski.

Edukacja matematyczna:

Stosunki przestrzenne, cechy wielkościowe: Określa wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz kierunki ruchu. Porównuje i porządkuje przedmioty według określonej cechy.

Sprawność rachunkowa: Wymienia kolejne liczebniki od wyodrębnionej liczby do 10 i wspak. Zapisuje liczby cyframi. Biegle dodaje i odejmuje
w pamięci w zakresie 10.

Zadania tekstowe: Bezbłędnie układa i rozwiązuje typowe zadania tekstowe.

Umiejętności praktyczne: Nazywa dni tygodnia. Orientuje się do czego służy kalendarz. Zna monety będące w obiegu.

Geometria: Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne.

Edukacja przyrodnicza: Wykazuje zainteresowanie światem przyrody. Rozpoznaje
i nazywa poznane rośliny i zwierzęta. Zna nazwy pór roku. Obserwuje zjawiska przyrodnicze. Zna zasady dotyczące ochrony przyrody.

Edukacja plastyczno-techniczna: Chętnie wykonuje prace plastyczno – techniczne. Poszukuje oryginalnych rozwiązań. Dba o estetykę wykonanej pracy.

Edukacja muzyczna: Bardzo ładnie śpiewa poznane piosenki i bawi się przy muzyce. Ilustruje muzykę ruchem.
Wychowanie fizyczne: Sprawnie i dokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas gier i zabaw.
Zajęcia komputerowe: Zna budowę stanowiska komputerowego. Potrafi prawidłowo włączyć
i wyłączyć komputer. Korzysta z klawiatury
i myszy. Potrafi uruchomić program Point i poznała znaczenie podstawowych narzędzi tego programu.

Język angielski: Uczennica bardzo ładnie opanowała wiedzę i umiejętności z języka angielskiego.

Śródroczna ocena opisowa ucznia kl.I
Imię i nazwisko:

Zachowanie:
• Uczennica wywiązuje się z obowiązków szkolnych.
• Zawsze jest przygotowana do zajęć.
• Kulturalnie zachowuje się w szkole
i używa zwrotów grzecznościowych.
• Jest samodzielna, pracuje w dobrym tempie i zawsze kończy rozpoczętą pracę.
• Aktywnie uczestniczy w zajęciach.
• Utrzymuje ład i porządek wokół siebie.
• Zna i przestrzega zasad bezpiecznej pracy i zabawy. Zawsze chętnie pomaga innym.


Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

Edukacja polonistyczna:

Czytanie i rozumienie czytanego tekstu: Bardzo ładnie czyta wyrazami wyuczone i nowe teksty. Rozumie czytany tekst i prawidłowo odpowiada na pytania.

Wypowiadanie się i słuchanie: Chętnie wypowiada się i opowiada historyjki obrazkowe. W swoich wypowiedziach stosuje zdania rozwinięte. Aktywnie uczestniczy w zakresie małych form teatralnych. Bardzo ładnie recytuje teksty, stosując odpowiednią intonację i mimikę.

Pisanie:
Poziom graficzny: Dba o estetykę pisma, prawidłowo pisze i łączy litery.
Pisanie zdań (samodzielne prace): Układa i pisze krótkie zdania.
Przepisywanie tekstów: Bezbłędnie przepisuje wyrazy i zdania.
Pisanie z pamięci i ze słuchu: Potrafi napisać
z pamięci i ze słuchu krótkie zdanie.
Gramatyka: Dokonuje analizy i syntezy głoskowej i literowej wyrazów, zna pojęcie głoski i litery. Potrafi wymienić niektóre samogłoski. Układa wyrazy z rozsypani literowej i sylabowej.

Edukacja matematyczna:

Stosunki przestrzenne, cechy wielkościowe: Poprawnie klasyfikuje obiekty według podanej cechy. Bardzo dobrze określa stosunki przestrzenne i położenie przedmiotów w przestrzeni.


Sprawność rachunkowa: Zapisuje poprawnie cyfry oznaczające liczby w zakresie 10. Bardzo ładnie przelicza i dolicza w zakresie 10. Dodaje i odejmuje w zakresie 10.

Zadania tekstowe: Stosuje zapis cyfrowy i znaki działań w rozwiązywaniu zadań z treścią. Układa
i rozwiązuje proste zadania tekstowe.

Umiejętności praktyczne: Nazywa dni tygodnia. Orientuje się do czego służy kalendarz. Zna monety będące w obiegu.

Geometria: Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne.

Edukacja przyrodnicza: Dokonuje obserwacji zjawisk przyrodniczych. Rozumie zależności występujące w przyrodzie. Rozpoznaje i nazywa poznane rośliny i zwierzęta. Dostrzega konieczność ochrony środowiska.

Edukacja plastyczno-techniczna: Chętnie wykonuje prace plastyczno-techniczne. Dba
o czystość i estetykę prac.

Edukacja muzyczna: Chętnie śpiewa, tańczy
i improwizuje przy muzyce. Potrafi bardzo ładnie zaśpiewać poznane piosenki.
Wychowanie fizyczne: Jest sprawna ruchowa. Chętnie ćwiczy na zajęciach. Przestrzega bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć.
Zajęcia komputerowe: Potrafi prawidłowo włączyć i wyłączyć komputer. Korzysta z myszki
i klawiatury. Posługuje się programem Point – zna podstawowe ikony tego programu.

Język angielski: Uczennica bardzo ładnie opanowała wiedzę i umiejętności z języka angielskiego
Śródroczna ocena opisowa ucznia kl.I
Imię i nazwisko:

Zachowanie:
• Uczeń jest miły i bardzo koleżeński.
• Pamięta o swoich obowiązkach.
• Z dużym zapałem podejmuje zadania szkolne. Pracuje samodzielnie, w dobrym tempie.
• Umie współdziałać w grupie.
• Zawsze pamięta o zasadach bezpieczeństwa w czasie zabaw
z kolegami.
• Nie zniechęca się trudnościami.
• Ma zawsze przygotowane przybory
i pomoce. Przestrzega zasad obowiązujących w grupie. Zawsze grzecznie zwraca się do kolegów
i dorosłych.


Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

Edukacja polonistyczna:

Czytanie i rozumienie czytanego tekstu: Czyta sylabami znane teksty. Rozumie czytany tekst
i prawidłowo odpowiada na pytania.

Wypowiadanie się i słuchanie: Chętnie wypowiada się na tematy bliskie dziecku. Buduje wypowiedzi poprawne gramatycznie ujmując je w formie zdania. Ładnie recytuje wiersze.

Pisanie:
Poziom graficzny: Pisze poprawnie poznane litery, wyrazy uwzględniając właściwy kształt liter, poprawne ich łączenie oraz pochylenie. Dba
o estetykę pisma.
Pisanie zdań (samodzielne prace): Układa i pisze krótkie zdania.
Przepisywanie tekstów: Bezbłędnie przepisuje wyrazy i zdania.
Pisanie z pamięci i ze słuchu: Podczas pisania
z pamięci i ze słuchu popełnia nieliczne błędy.
Gramatyka: Dzieli wyrazy na litery, głoski
i sylaby. Różnicuje samogłoski i spółgłoski. Potrafi wymienić niektóre samogłoski. Układa wyrazy
z rozsypani literowej i sylabowej.


Edukacja matematyczna:

Stosunki przestrzenne, cechy wielkościowe: Określa i ilustruje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni. Porządkuje przedmioty pod względem określonej cechy.
Sprawność rachunkowa: Zapisuje i odczytuje liczby w zakresie 10. Sprawnie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10.

Zadania tekstowe: Stosuje zapis cyfrowy i znaki działań w rozwiązywaniu zadań z treścią. Układa
i rozwiązuje proste zadania tekstowe.

Umiejętności praktyczne: Nazywa dni tygodnia. Orientuje się do czego służy kalendarz. Zna monety będące w obiegu.

Geometria: Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne.

Edukacja przyrodnicza: Zna ogólne zasady poruszania się po drogach. Wie, że należy chronić przyrodę. Rozpoznaje rośliny i zwierzęta
w najbliższym otoczeniu.

Edukacja plastyczno-techniczna: Aktywnie uczestniczy w zajęciach plastyczno-technicznych. Prace wykonuje samodzielnie i z dużym zaangażowaniem.

Edukacja muzyczna: Chętnie śpiewa poznane piosenki i bawi się przy muzyce.

Wychowanie fizyczne: Na zajęciach wychowania fizycznego poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne i chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych.

Zajęcia komputerowe: Potrafi włączyć i wyłączyć komputer oraz posługiwać się myszką komputerową. Samodzielnie korzysta
z podstawowych narzędzi z Przybornika programu Point.

Język angielski: Uczeń bardzo ładnie opanował wiedzę i umiejętności z języka angielskiego.


Śródroczna ocena opisowa ucznia kl.I
Imię i nazwisko:Zachowanie:
• Uczeń grzecznie zachowuje się podczas zajęć, ale jest mało aktywny.
• Pracuje samodzielnie w dość dobrym tempie. Czasem zapomina o obowiązkach i zdarza mu się nie odrobić zadania domowego.
• Przestrzega zasad kulturalnego słuchania i prowadzenia dialogu.
• Jest koleżeński, lubiany przez rówieśników. Potrafi zgodnie współdziałać w grupie.
• Jest wrażliwy, często nieśmiały w kontaktach z dorosłymi.

Religia: bardzo dobry

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

Edukacja polonistyczna:

Czytanie i rozumienie czytanego tekstu: Czyta sylabami znane teksty. Rozumie czytany tekst
i odpowiada na pytania stosując krótkie zdania.

Wypowiadanie się i słuchanie: Z pomocą nauczyciela wypowiada się na znane tematy
w formie prostych zdań. Ładnie recytuje wiersze.

Pisanie:
Poziom graficzny: Pisze poprawnie poznane litery, wyrazy uwzględniając właściwy kształt liter, poprawne ich łączenie oraz pochylenie.
Pisanie zdań (samodzielne prace): Układa i pisze krótkie zdania.
Przepisywanie tekstów: Podczas przepisywania wyrazów i zdań popełnia nieliczne błędy.
Pisanie z pamięci i ze słuchu: Pisząc z pamięci i ze słuchu popełnia nieliczne błędy.
Gramatyka: Dokonuje analizy i syntezy głoskowej i literowej wyrazów. Zna pojęcie głoski i litery. Ma problemy z wymienieniem samogłosek. Układa wyrazy z rozsypanki literowej i sylabowej.

Edukacja matematyczna:

Stosunki przestrzenne, cechy wielkościowe: Potrafi dobrze klasyfikować obiekty według podanej cechy i określić położenie przedmiotów. Czasami popełnia błędy podczas określania kierunków
w przestrzeni.Sprawność rachunkowa: Zapisuje i odczytuje liczby w zakresie 8. Poprawnie przelicza i dolicza. Dodaje i odejmuje w zakresie 8.

Zadania tekstowe: Rozwiązuje proste zadania tekstowe.

Umiejętności praktyczne: Nazywa dni tygodnia. Wymienia je zachowując poprawną kolejność. Zna monety będące w obiegu.

Geometria: Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne.

Edukacja przyrodnicza: Rozpoznaje rośliny
i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak park, las, pole, sad, ogród
i łąka. Nazywa zjawiska atmosferyczne w kolejnych porach roku. Zna ogólne zasady poruszania się po drogach.

Edukacja plastyczno-techniczna: Chętnie wykonuje prace plastyczno-techniczne. Bezpiecznie posługuje się narzędziami.

Edukacja muzyczna: Chętnie śpiewa poznane piosenki i bawi się przy muzyce.

Wychowanie fizyczne: Aktywnie uczestniczy
w zajęciach wychowania fizycznego. Sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

Zajęcia komputerowe: Potrafi włączyć i wyłączyć komputer oraz posługiwać się myszką komputerową. Korzysta z programu Point, poznał znaczenie podstawowych narzędzi tego programu.

Język angielski: Uczeń dobrze opanował wiedzę
i umiejętności z języka angielskiego.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.