Katalog

Ewa Melańczuk, 2016-05-31
Włodawa

Geografia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego

- n +


Czynności organizacyjne

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Potwierdzenia

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju i opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju


1. Analiza przepisów prawa oświatowego:
– Ustawy o systemie oświaty z dnia 21 czerwca 1996 r. (Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami);

– Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami);

– Ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239);

– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 z późniejszymi zmianami);

– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli


2. Wniosek o rozpoczęcie stażu

3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

4. Gromadzenie dokumentacji

5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
6. Uzyskanie oceny dorobku zawodowego

7. Sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego
sierpień/wrzesień 2013r.wrzesień, 2013r.

wrzesień, 2013r.

cały okres stażu

maj-czerwiec 2016 2016r.


czerwiec 2016
opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu wniosek
wniosek o rozpoczęcie stażu

plan rozwoju zawodowego

sprawozdanieocena dorobku zawodowego

wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego
§8 ust. 2, pkt 1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających
na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1.Doskonalenie kompetencji zawodowych. 1. Analiza i ocena własnych umiejętności.
2. Udział w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego:
- szkoleniowe Rady Pedagogiczne:
- kursy szkoleniowe
3. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu szóstoklasisty
cały okres stażu analiza, potwierdzenie, dyplom ukończenia lub zaświadczenie ukończenia
2 Uczestniczenie w pracach organów szkoły
oraz zespołów zadaniowych związanych z
realizacją podstawowych funkcji szkoły.

1. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy
2. Praca w ramach zespołu nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. oraz pełnienie funkcji koordynatora konkursów z przyrody i geografii
3. Organizacja konkursów na szczeblu szkolnym, okręgowym i wojewódzkim
4. Współpraca z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim – współorganizacja lub organizacja imprez o charakterze ogólnoszkolnym, konsultacje w sprawie egzaminów oraz konkursów na poziomie szkolnym, okręgowym i wojewódzkim
notatki, potwierdzenie dyrektora
scenariusze

3. Wzbogacenie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej . 1. Wzbogacenie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej w pracy z uczniem zdolnym i z trudnościami w nauce
2. Uczestnictwo w szkoleniach, spotkaniach, warsztatach,
3. Konsultacje z innymi nauczycielami.
4.Zbieranie i tworzenie pomocy dydaktycznych do nauczania przyrody i geografii, prowadzenia lekcji wychowawczych, oraz scenariuszy imprez szkolnych cały okres stażu
scenariusze, potwierdzenia, wykaz pomocy
4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności.


5. Tworzenie
własnej bazy materia-łów dydaktycznych. 1.Samodoskonalenie poprzez studiowanie literatury z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki i metodyki nauczania przyrody i geografii
2. Pogłębianie wiedzy z przepisów prawa oświatowego a zwłaszcza dotyczących awansu zawodowego
1. Wykonanie pomocy dydaktycznych przy użyciu techniki kompute-rowej oraz innych technik.

2. Przygotowanie materiałów wzbogacających pracownię przyrodniczo- geograficzną


materiały, pomoce dydaktyczne, bibliografia

testy, regulaminy konkursów, foto-grafie, plakaty, prace wykonane przez uczniów, sprawozdania
6 . Rozwijanie kultury czytelniczej
1. Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez gazetki, wystawy i pogadanki oraz przez prowadzenie biblioteczki z czasopismami przyrodniczymi.
2. Stwarzanie uczniom odpowiednich warunków do samodzielnego poszerzania i zdobywania wiedzy – lekcje z internetem.zapisy tematów w dzienniku, sprawozdania, lista zgromadzonych materiałów


§8 ust. 2, pkt 2. Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.
1.Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.

1.Korzystanie z zasobów edukacyjnych portali internetowych, encyklopedii oraz różnego rodzaju oprogramowania: edytorów tekstu, arkusza kalkulacyjnego, Power Point.2. Wykorzystanie technologii informacyjnej do przygotowania testów, sprawdzianów, konkursów szkolnych oraz uroczystości szkolnych

3. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera
4.Wykorzystanie Internetu do komunikowania się i wymiany informacji
5.Zachęcanie uczniów do korzystania z materiałów dostępnych w internecie przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego np. Eduqrsor
6. Przygotowanie wystroju pracowni przyrodniczo- geograficznej oraz korytarzy szkolnych cały okres stażu


konspekt lekcji, pomoce, przykłady wykorzystania w pracy ,potwierdzenie dyrektora szkoły
2. Doskonalenie umie-jętności wykorzystania technologii kompute-rowej i informacyjnej
w pracy nauczyciela. 1. Konsultacje z nauczycielami informatyki.
2. Przygotowywanie sprawozdań i zestawień dotyczących próbnych oraz właściwych egzaminów gimnazjalnych część matematyczno- przyrodnicza : treści geograficzne cały okres stażu

sprawozdania

zaświadczenia, certyfikaty

sprawozdania w teczce Zespołu Przedmiotów Przyrodniczych

§8 ust. 2, pkt 3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

1. Podejmowanie działań w ramach WDN 1.Przygotowanie szkolenia zespołu przyrodniczego II, III rok stażu referat
2. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom 1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli i rodziców
2. Konsultacje z nauczycielami geografii, przyrody i biologii z mojej szkoły w ramach zespołu przedmiotów przyrodniczych
3. Udostępnianie materiałów dydaktycznych innym nauczycielom – scenariusze zajęć , karty pracy, prezentacje multimedialne itp.
4 Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich Cały staż

Według potrzeb notatki, konspekty, potwierdzenia
3. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy. 1. Opublikowanie na portalu internetowym planu rozwoju zawodowego oraz innych materiałów dydaktycznych II, III rok stażu adres strony internetowej, potwierdzenie

§8 ust. 2, pkt 4a. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych
odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub w sprawach nieletnich
1.Umiejętność projektowania własnych działań. 1. Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawcy w gimnazjum zgodnego z programem wychowawczym szkoły

2. Organizowanie dodatkowych zajęć dydaktycznych zgodnie z
potrzebami i zainteresowaniami uczniów.

3. Opracowanie i realizacja zajęć w ramach kółka geograficznego
cały okres stażu

plan pracy, program zajęć , potwierdzenie§8 ust. 2, pkt 4c. Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych


1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży.

1. Organizowanie wycieczek dydaktyczno- krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu , wyjazdów do kina i teatru
2.Organizowanie dodatkowych zajęć dydaktycznych zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów

cały okres stażu


karty wycieczek, potwierdzenia, sprawozdania
2. Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów. 1. Prowadzenie koła zainteresowań z przyrody i geografii
2. Indywidualna praca z uczniem przygotowującym się do konkursów organizowanych przez Lubelskie Kuratorium Oświaty, praca z uczniem zdolnym
3. Prezentacja prac uczniów na gazetkach klasowych i szkolnych
4. Współpraca z Samorządem Uczniowskim Cały okres stażu
Wg potrzeb plan pracy, potwierdzenie

§8 ust.2, pkt 4e. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi
osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej. 1. Współorganizowanie lub organizowanie uroczystości szkolnych, akademii – klasowa Wigilia, klasowe Mikołajki, dzień nauczyciela, dzień kobiet, dzień Ziemi
2. Aktywne uczestnictwo w akcjach charytatywnych na terenie szkoły i gminy, np. Pomóż dzieciom przetrwać zimę, szlachetna paczka, pomoc dla hospicjum i osób poszkodowanych i inne.
3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym ,Poleskim Parkiem Narodowym, z kuratorem zawodowym, asystentem rodziny, Lubelski Kuratorem Oświaty
Cały okres stażu, wg kalendarza uroczystości szkolnych i w razie potrzeb scenariusze imprez, potwierdzenia

§8 ust.2, pkt5. Umiejętność rozpoznawania rozwiązywania problemów edukacyjnych ,wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.( rozpoznanie warunków sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowę , obserwację )
2. Współpraca z psychologiem szkolnym i rodzicami oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań problemów edukacyjnych i wychowawczych
3. Przygotowanie planu pomocy uczniom i zorganizowanie grup
wsparcia pomocy w formie: konsultacji, pomocy koleżeńskiej itp.
Okres stażu zgodnie z potrzebami opis przypadku


(Zastrzega się możliwość modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego w trakcie trwania stażu)

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.