Katalog

Malwina Banasik, 2016-05-31
Konstancin- Jeziorna

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju na nauczyciela mianowanego (j.angielski)

- n +PLAN ROZWOJU NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


mgr Malwina Banasik
Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie- Jeziornie
Data rozpoczęcia stażu: 02.09.2013
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr Barbara Cenkała

Rodzaje działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Formy realizacji Termin Uwagi
1. Wstępna ocena własnych umiejętności

2. Współpraca z opiekunem stażu.

• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy .
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• Opracowanie projektu sprawozdania.
• Wstępna ocena własnych umiejętności.

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o jego wartości merytoryczne.
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych- gazetki, plakaty, testy.
• Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania.
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.

4. Pozyskiwanie pomocy naukowych z zakresu nauczanego przedmiotu (gry, plakaty).

5. Publikowanie własnych prac.

• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
• Publikacja scenariuszy lekcji.

6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, ścieżki edukacyjne, dzienniki pozalekcyjne.
7. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.


8. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrz szkolnym doskonaleniu zawodowym:

• Rady szkoleniowe
• Konferencje i warsztaty metodyczne
• Warsztaty szkoleniowe dotyczące nauczania języka angielskiego

9. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno-przedmiotowa.

10. Tworzenie własnego warsztatu pracy (budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism).

11. Tworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu.

12. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.

13. Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korekty pracy i modyfikacji pracy z uczniami, porównywanie uzyskanych wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań.

14. Opracowywanie nowych metod pracy oraz narzędzi podnoszących atrakcyjność zajęć.

15. Ankietowanie uczniów mające na celu ocenę własnych działań wychowawczych.
Wrzesień 2013

Cały okres stażu
W ciągu całego roku szkolnego


Na bieżącoCały okres stażuZgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej i szkoleń.Na bieżąco.

cały okres stażu
cały okres stażu Notatki własne potwierdzone przez opiekuna stażu
Dokumentacja własna i sprawozdania. Notatki własne.


Notatki własne potwierdzone przez opiekuna stażu


Dokumentacja szkolna


Notatki własne potwierdzone przez opiekuna stażu

§ 7 ust.2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Poznawanie struktury i problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego; rozmowy i obserwacja uczniów; zaznajomienie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole; opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej (PPP), zapisy w protokołach Rady Pedagogicznej

2. Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z uczniami, konsultacje z rodzicami, wywiady, ankiety, współpracę z rodzicami, konsultacje w wychowawcami.

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym i psychologiem szkolnym przy rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów uczniów.

4. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty, wspierającymi działalność szkoły.

5. Prowadzenie pracy wychowawczej w zakresie promocji zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym

6. Realizacja elementów programów profilaktycznych dotyczących przemocy, komunikacji w grupie, uzależnień i stresu.

7. Przygotowanie wraz z uczniami uroczystości szkolnych.

8. Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce.

9. Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb uczniów (wycieczki szkolne, kółka zainteresowań, pogadanki, akcje lokalne, imprezy środowiskowe, konkursy)

10. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczniów poprzez organizację pomocy koleżeńskiej, udział w uroczystościach lokalnych.

11. Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego – praca z uczniem zdolnym.

12. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce

13. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych (praca nad eliminowaniem niepowodzeń szkolnych, promowanie sukcesów i osiągnieć uczniów, zajęcia profilaktyczne).

14. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.

15. Rozmowy z rodzicami podczas zebrań i wywiadówek szkolnych, dni otwartych, pedagogizacja rodziców.

16. Udział w przygotowywaniu uczniów do konkursów.

17. Kontakty i współpraca z Pedagogiem Szkolnym.

18. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących.

19. Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Szkolnego.
• Tworzenie ceremoniału szkolnego, kultywowanie tradycji (pasowanie na ucznia, udział w uroczystościach szkolnych)
• Organizacja dyskotek i konkursów dla uczniów
• Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez integracyjnych
• Udział w akcjach charytatywnych (WOŚP, Szlachetna Paczka)
• Udział w pracach porządkowych

20. Wdrażanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

21. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.
Wg planu

W ciągu całego stażu


Według terminarza


Według harmonogramu
§ 7 ust.2 pkt. 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Wstępna ocena własnych umiejętności informatycznych oraz szkolnej bazy informatycznej koniecznej do planowania pracy z uczniami i do własnego rozwoju.

2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii komputerowej i informacyjnej (udział w szkoleniach z zakresu wykorzystania komputera na lekcjach j. angielskiego, korzystanie z portali edukacyjnych, urządzeń multimedialnych).

3. Wykorzystanie technologii informatycznej w pracy i w życiu codziennym: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych, publikacje na stronach www.

4. Przygotowywanie na bieżąco dokumentacji potrzebnej do realizacji stażu.

5. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego: testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.

6. Wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowania zajęć i konkursów szkolnych (rebusy, kwizy, opracowania plastyczne i komputerowe dyplomów).

7. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.

8. Wykorzystanie komputera i Internetu na zajęciach lekcyjnych: prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej, wykorzystanie na zajęciach narzędzi multimedialnych, encyklopedii multimedialnych, słowników, programów edukacyjnych, Internetu.

9. Tworzenie bazy stron www z materiałami dydaktycznymi. Wrzesień 2013Cały okres stażu
§ 7 ust. 2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły i określenie działań wychowawcy.

2. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych (udział w kursach i warsztatach).

3. Aktywna praca nad samokształceniem.

4. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.

5. Kształtowanie i doskonalenie kompetencji osobowościowych koniecznych w pracy: umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z uczniami, życzliwości, otwartości w kontaktach interpersonalnych, umiejętność współpracy w zespole.

6. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe i czasopisma).

7. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.

8. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych (poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych).

9. Stosowanie w trakcie zajęć metod aktywizujących.

10. Współpraca przy organizacji uroczystości szkolnych integrujących społeczność szkolną i lokalną.

11. Prowadzenie badan ankietowych służących ocenie jakości i efektywności własnej pracy.

12. Pedagogizacja rodziców- współpraca z rodzicami. Październik 2013


Cały okres stażu
§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Analiza podstawowych aktów prawnych i dokumentacji, szczególnie dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich:

a. Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

b. Karta Nauczyciela.

c. Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

d. Ustawa o systemie oświaty.

e. Karta Praw Dziecka.

f. Kodeks Ucznia.

g. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, publikację w prasie oświatowej, Internet).

2. Bieżąca analiza, aktualizacja i poszerzanie wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

3. Poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego (opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia i potrzebnej podczas stażu), udział w warsztatach, szkoleniach, śledzenie dokumentów.

4. Znajomość przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy właściwych dla szkoły.

5. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego:
• Udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne.
• Dostosowanie przedmiotowych planów wynikowych, przedmiotowego systemu oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych.
• Udział w pracach różnorodnych komisji- egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych it. Na bieżąco
cały okres stażu

Zatwierdzam do realizacji podpis nauczyciela

Podpis dyrektora szkoły
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.