AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Grzegorz Radłowski, 2016-04-22
Białystok

Historia, Sprawozdania

Grzegorz Radłowski: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i Nazwisko:
Grzegorz Radłowski
Okres stażu:
od 1 września 2010 do 31 maja 201WSTĘP

Jestem nauczycielem historii z sześcioletnim stażem pracy pedagogicznej. W chwili rozpoczęcia stażu posiadałem:
- studia wyższe z socjologii (Uniwersytet w Białymstoku),
- studia wyższe z historii (Uniwersytet w Białymstoku)
- przygotowanie pedagogiczne (Uniwersytet w Białymstoku),
- kurs metodyczny „Pomiar dydaktyczny i jego praktyczne zastosowanie z praktyce lekcyjnej” (MODM w Białymstoku)
Odbywanie stażu zostało poprzedzone przeprowadzoną przeze mnie analizą odpowiednich dokumentów prawnych:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z 2004r.) zmienione rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 214, poz. 1580 z 2007r.).
Na ich podstawie oraz po zapoznaniu się z różnymi publikacjami, interpretującymi zasady ubiegania się o kolejne stopnie awansu, przygotowałem i złożyłem w dniu 1 września 2009r. wniosek o rozpoczęcie stażu. Dyrektor szkoły pozytywnie rozpatrzył mój wniosek o odbycie stażu od 01.09.2010r. do 31.05.2013r. na stopień nauczyciela mianowanego, trwającego 2 lata i 9 miesięcy.
W miesiącu wrześniu przygotowałem plan rozwoju zawodowego:
- przeprowadzając analizę własnych umiejętności, kompetencji oraz swoich mocnych i słabych stron,
- wyznaczając kierunki dalszego rozwoju.
W trakcie trwania stażu systematycznie realizowałem poszczególne wymagania stawiane przed nauczycielem kontraktowym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, które zawarłem w swoim Planie Rozwoju Zawodowego. Zostały one podporządkowane zadaniom szkoły oraz interesom ucznia. Dbałem także o podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych i umiejętności w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Zaplanowane przeze mnie działania przyczyniły się do podniesienia moich kompetencji jako nauczyciela. Doświadczenie zawodowe nabywałem w ciągu 6 lat stażu pracując w szkole ponadgimnazjalnej.
Na podstawie autodiagnozy stwierdziłem, iż jestem nauczycielem rzetelnie realizującym zadania związane z powierzonym mi stanowiskiem, chętnie uczestniczę w doskonaleniu zawodowym, stale doskonalę i wzbogacam swój warsztat pracy. Efektem tych przemyśleń było sformułowanie planu rozwoju, uwzględniającego zarówno działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy nauczyciela, jak i zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań zamierzonych w planie rozwoju zawodowego.

WYMAGANIE 1
§ 7. ust. 2 pkt. 1
„ umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach”

Starania o uzyskanie kolejnego szczebla awansu zawodowego rozpocząłem od zapoznania się z przepisami prawa oświatowego. Szczególnej analizie poddałem Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Poszukiwania moje koncentrowały się przede wszystkim na odwiedzaniu odpowiednich stron w Internecie zawierających informacje na temat awansu zawodowego nauczycieli oraz analizie wydawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej aktów prawnych. W oparciu o przywołane powyżej rozporządzenie dokonałem samooceny i przystąpiłem do opracowania planu rozwoju zawodowego, który miałem zrealizować w ciągu 2 lat i 9 miesięcy.
Przed rozpoczęciem stażu odbyłem rozmowę z opiekunem stażu. Zawarliśmy kontrakt, który ustalał przejrzyste zasady współpracy oraz cele do zrealizowania w ciągu trwania mojego stażu. Wraz z opiekunem stażu ustaliliśmy harmonogram hospitacji (2 razy w semestrze), po to aby na bieżąco monitorować rozwój moich umiejętności dydaktyczno – wychowawczych. Następnie przy współpracy z opiekunem stażu opracowałem plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.
Na początku stażu dokładnie przeanalizowałem dokumentację związaną z funkcjonowaniem szkoły, dzięki której poznałem organizację pracy szkoły, główne cele i zadania. Zapoznałem się z wymaganiami i obowiązkami stawianymi przed nauczycielami i uczniami. W szczególności przeanalizowałem:
- Statut Szkoły
- Regulamin Rady Rodziców
- Regulamin Rady Liceum
- Szkolny Program Profilaktyczny,
- Szkolny Program Wychowawczy
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Przedmiotowy System Oceniania z historii
W oparciu o wymienione akty, na początku każdego roku szkolnego, określałem zadania do realizacji dla mnie jako nauczyciela historii i wychowawcy oraz tworzyłem dokumenty niezbędne do dalszej pracy:
- rozkłady materiału nauczania historii w oparciu o program nauczania i podstawę programową szkoły ponadgimnazjalnej
- plan pracy wychowawczej klasy w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyczny.
Dokonywałem również analizy informacji zawartych w opiniach lub orzeczeniach z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych i dostosowywałem wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia na lekcjach historii.
Realizując założone w planie rozwoju cele prowadziłem zajęcia w obecności opiekuna stażu. Do każdego tematu przygotowałem konspekty lekcji, scenariusze zajęć z uwzględnieniem metod aktywizujących pracę ucznia. Opracowane scenariusze, konsultowałem oraz omawiałem z opiekunem stażu, którego cenne uwagi wyznaczały te obszary mojego działania, w których powinienem dokonać korekty.
Lekcje prowadzone w obecności opiekuna stażu:
- Wojny grecko – perskie (klasa I)
- Początki państwa polskiego (klasa I)
- Wielkie odkrycia geograficzne (klasa II)
- Powstanie listopadowe (klasa II)
- Konstytucja Marcowa i ustrój II Rzeczpospolitej (klasa I)
- Sprawa polska w okresie napoleońskim i na Kongresie Wiedeńskim (klasa I)
Elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy była również obserwacja lekcji prowadzonych przez mojego opiekuna stażu. Obserwowałem zajęcia, w trakcie których szczególną uwagę zwracałem na: wykorzystanie czasu na lekcji, rodzaje środków dydaktycznych i form pracy z uczniami, zasady stosowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania, indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych.
Lekcje prowadzone przez opiekuna stażu:
- Ewolucja ustrojowa państwa rzymskiego – od republiki do cesarstwa (klasa I)
- Geneza i rozwój przywilejów szlacheckich (klasa I)
- Kształtowanie się absolutyzmu francuskiego (klasa II)
- Kultura oświecenia w Polsce (klasa II)
- Gospodarcze i społeczne problemy II Rzeczypospolitej (klasa III)
- Kampania wrześniowa (klasa III)
Aby przyczynić się do zwiększenia efektywności nauczania, nieustannie doskonaliłem swój warsztat pracy. Konstruowałem własne narzędzia do pomiaru dydaktycznego, tj. testy, sprawdziany, karty pracy, ćwiczenia, jak też współtworzyłem szkolne narzędzia diagnostyczne
Konsekwentnie i stale starałem się podnosić poziom swoich kwalifikacji. Działania te zmierzały do nabycia umiejętności, dzięki którym będę mógł efektywniej pracować na rzecz uczniów i szkoły. Aby poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę, a także wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczniów systematycznie uczestniczyłem w różnorodnych formach doskonalenia:
- Warsztaty „Jak sobie radzić z agresją i przemocą w szkole” Ośrodek Szkolenia Nauczycieli Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz inaczej”, 2010. W ramach tych warsztatów dowiedziałem się jaka jest natura złości i jak należy radzić ze złością u uczniów. Na zajęciach była również poruszana tematyka przyczyn, źródeł oraz mechanizmów agresji, a także zjawisko i sytuacje przemocy w szkole. Omówiona została również rola nauczyciela w sytuacji agresji szkolnej oraz w sytuacji przemocy szkolnej. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z metodologią tworzenia szkolnego programu przeciwdziałania przemocy.
- „Praktyczny kurs ratowania życia”, WORD Białystok 2010. W trakcie kursu zapoznałem się z następującą tematyką dotyczącą ratowania życia: schemat postępowania na miejscu wypadku, ocena stanu poszkodowanego, resuscytacja krążeniowo – oddechowa, rany, krwotoki, wstrząsy, manewr Heimlich’a.
- Warsztaty „Venimus, vidimus, Deus Vicit – Śladami Jana III Sobieskiego pod Wiedeń, Wydawnictwo PWN – marzec 2011
- Spotkanie metodyczne „Matura z Operonem – program przygotowań z historii dla ucznia i nauczyciela”, Wydawnictwo Operon wrzesień 2011. Na spotkaniu miałem możliwość poznania różnych metod przygotowania uczniów do matury podstawowej i rozszerzonej z historii.
- Konferencja metodyczna „Ocenianie kształtujące w praktyce nauczyciela historii. Wspierająca funkcja oceny szkolnej”, Wydawnictwo PWN 2012. Udział w konferencji pozwolił mi poznać nowoczesne metody i formy wspierania ucznia w procesie nauczania.
- Szkolenie „Nowe media Nowej Ery”, Wydawnictwo Nowa Era grudzień 2012. Na szkoleniu miałem możliwość nabycia praktycznych wskazówek i umiejętności, które pozwalają mi wykorzystywać ibooki oraz tablicę interaktywną na lekcjach historii
- Kurs „Historia i społeczeństwo w szkole ponadgimnazjalnej” MODM 2013. W ramach kursu miałem możliwość zapoznania się ze wszystkimi wątkami tematycznymi przewidzianymi w nowej podstawie programowej przedmiotu Historia i Społeczeństwo.
- Szkolenie „Poznacz przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory – propozycja realizacji przedmiotu historia i społeczeństwo”, Wydawnictwo Nowa Era 2013. Na szkoleniu miałem możliwość pogłębienia swojej wiedzy merytorycznej oraz nabycia dodatkowych umiejętności dydaktycznych niezbędnych przy realizacji nowej podstawy programowej z przedmiotów Historia oraz Historia i Społeczeństwo.
- Konferencja humanistyczna „Jak uczyć historii i społeczeństwa – nowy przedmiot w szkołach ponadgimnazjalnych” Wydawnictwo WSIP 2013. Konferencja dla nauczycieli Historii zorganizowana przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, na której prelegenci mówili jak należy uczyć nowego przedmiotu Historii i Społeczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych.
- e-konferencja „Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. Oczekiwania, kontrowersje, możliwości”, WSIP 2013. W czasie konferencji miałem możliwość zapoznania się ofertą wydawniczą WSIP, sposobami na ciekawe prowadzenie zajęć z przedmiotu Historii i Społeczeństwa oraz wykorzystania środków multimedialnych na lekcjach z tego przedmiotu. Wysłuchałem również wykładu Pani prof. Jolanty Choińskiej – Miki o oczekiwaniach, kontrowersjach i możliwościach związanych z wprowadzaniem do szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Historia i Społeczeństwo”.
- Kurs e-lerningowy „Samoocena pracy nauczyciela” 2013. MODN w Białymstoku. Kurs w ramach którego mogłem doskonalić wiedzę i umiejętności o metodach i narzędziach diagnozy i ewaluacji pracy dydaktycznej w świetle teorii grupowego uczenia się we współpracy.
Uczestniczyłem aktywnie w procesie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Brałem udział we wszystkich uwzględnionych w harmonogramie pracy szkoły, posiedzeniach szkoleniowych rad pedagogicznych, które okazały się niezwykle przydatne w planowaniu mojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Aktywnie uczestniczyłem również w posiedzeniach rad klasyfikacyjnych oraz podsumuwujacych, co służyło wymianie doświadczeń zawodowych oraz dawało obraz praktycznych sposobów realizacji zadań szkoły.
Uczestnictwo w wymienionych formach doskonalenia pozwoliło mi, jako nauczycielowi, poczuć się pewniej, rozwinąć swoje umiejętności dydaktyczne i pedagogiczne. Potwierdziło skuteczność stosowanych przeze mnie metod nauczania oraz wskazało wiele innych atrakcyjnych sposobów realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych, które wykorzystałem podczas prowadzonych zajęć oraz w innych działaniach ogólnoszkolnych. Wybierając formę i temat warsztatów, w których brałem udział, kierowałem się bieżącymi potrzebami wynikającymi z codziennej pracy z uczniami na lekcjach historii.
W ramach poszerzania wiedzy i umiejętności brałem czynny udział w spotkaniach Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli Historii oraz Zespołu Wychowawczego. Na spotkaniach Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli Historii:
- Uczestniczyłem w przygotowywaniu i przeprowadzaniu szkolnych etapów olimpiad i konkursów przedmiotowych z historii: Olimpiady Historycznej, Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym, Konkursie Polska Piastów.
- Pracowałem przy sprawdzaniu i analizie testów diagnostycznych.
- Uczestniczyłem w pracach nad Przedmiotowym Systemem Oceniania z historii
- Współpracowałem z członkami zespołu w uzgadnianiu sposobów realizacji podstawy programowej, programów nauczania, a także decyzji w sprawie wyboru programu nauczania i podręcznika
W ramach działalności w Zespole Wychowawczym:
- Omawiałem i brałem udział w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w pracy z uczniami.
- Uczestniczyłem w organizacji uroczystości i imprez szkolnych dla klas należących do zespołu wychowawczego: „Otrzęsin klas pierwszych”, „Połowinek” oraz „Studniówki”.
Samodzielnie rozwijałem swoje umiejętności zawodowe poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Korzystałem również z publikacji i portali internetowych dla nauczycieli historii
Przez cały okres stażu studiowałem:
a.) Literaturę i czasopisma historyczne:
- „Mówią wieki”
- „Kwartalnik Historyczny”
- „Przegląd Historyczno-Oświatowy”
- „Przegląd Historyczny”
- „Biuletyn IPN”
b.) Literaturę i czasopisma pedagogiczne:
- Barbara Stryczniewicz, Spotkania w klasie szkolnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001
- Ewa Kosińska, Wychowawca w szkole, Kraków: „Rubikon”, 1999
- Ewa Kosińska, Rodzice a szkoła, Kraków: „Rubikon”, 1999
- Hans Peter Nolting, Jak zachować porządek w klasie, Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
c.) strony internetowe:
- www.men.gov.pl,
- www.oke.lomza.pl,
- www.kuratorium.bialystok.pl,
- www.modm.bialystok.pl,
- www.literka.pl
- www.45minut.pl
Zamieszczone w wymienionych czasopismach i literaturze historycznej rozmowy z badaczami, świadkami wydarzeń, artykuły, archiwalia (dokumenty i zdjęcia), wspomnienia były wykorzystywane przy przygotowywaniu lekcji z historii oraz koła historycznego. Zdobytą wiedzę z zakresu literatury pedagogicznej wykorzystywałem do rozwiązywania bieżących problemów w klasie, sposobów przeprowadzania trudnych rozmów na trudne tematy oraz budowania autorytetu nauczyciela wśród uczniów.
Systematycznie uzupełniałem dokumentację szkolną: dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne, oraz arkusze ocen uczniów. Wzbogacając własny warsztat pracy, wykonywałem wiele materiałów dydaktycznych i pomocy, które wykorzystałam na lekcjach historii m.in.: prezentacje multimedialne, czy też karty pracy. Zgromadziłem biblioteczkę tematyczną obejmującą różnego rodzaju podręczniki do historii, materiały dydaktyczne, z których wielokrotnie korzystałem podczas zajęć.
Jako nauczyciel historii starałem się zapoznać z potrzebami, zainteresowaniami, problemami uczniów poprzez ich obserwację w trakcie lekcji i zajęć dodatkowych. Zdobyte informacje wykorzystywałem do wprowadzenia korekt w programach nauczania w kolejnym roku szkolnym oraz modyfikowania metod pracy na lekcji. Uczniom słabszym starałem się pomóc poprzez wyjaśnianie przyczyn ich niepowodzeń oraz udzielanie wszelkiej pomocy, zaś uczniów zdolnych motywowałem do rozwiązywania zadań dodatkowych i udziału w konkursach.

WYMAGANIE 2
§ 7. ust. 2 pkt. 2
„umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;”

Przez cały okres stażu, jako wychowawca klasy starałem się przede wszystkim poznać dokładnie swoich wychowanków, ich potrzeby, zainteresowania, środowisko rodzinne i panujące w nim zwyczaje. Zapoznałem się, więc dokładnie z dokumentacją uczniów, prowadziłem również wiele rozmów z pedagogiem i psychologiem szkolnym, a także z opiekunami uczniów przy okazji zebrań z rodzicami, indywidualnych konsultacji lub też w czasie wielu rozmów telefonicznych.
Pełniąc funkcje wychowawcy klasy utrzymywałem stały kontakt z rodzicami uczniów. Organizowałem i prowadziłem zebrania oraz wywiadówki, uczestniczyłem w konsultacjach dla rodziców uczniów w czasie dni otwartych szkoły. Starałem łączyć moją wiedzę z doświadczeniem rodziców by wspólnie rozwiązywać problemy, jakie pojawiały się w trakcie roku szkolnego.
Starałem się również nawiązać życzliwy i szczery kontakt z powierzonymi mojej opiece uczniami. Służyły temu między innymi indywidualne rozmowy z uczniami w celu diagnozowania ich sytuacji materialnej, rodzinnej oraz problemów emocjonalnych.
Aby kształtować u uczniów empatię oraz troskę o los drugiego człowieka w roku szkolnym 2010/2011 zorganizowałem z wychowankami kwestę, z której fundusze zostały przeznaczone na zakup gier planszowych i puzzli przekazanych następnie do świetlicy Zespołu Szkół Nr 15 działającego przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.
W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadziłem koło historyczne przygotowujące uczniów do matury oraz olimpiad i konkursów przedmiotowych. Uczniowie uczęszczający na zajęcia mieli możliwość rozwijania i doskonalenia umiejętności myślenia historycznego, doskonalenia własnych umiejętność pracy, pogłębienia posiadanej wiedzy, rozwijanie umiejętności organizowania pracy własnej, redagowania tekstów (prac) historycznych. Na zajęciach panowała dobra atmosfera, swoboda w samodzielnych, twórczych poszukiwaniach. Za sukces prowadzonych zajęć można uznać liczny udział uczniów uczęszczających na nie w konkursach i olimpiadach historycznych. Uczniowie pod moim kierunkiem brali udział w następujących konkursach:
- Olimpiada Historyczna
- Olimpiada Mediewistyczna
- Olimpiada Wiedzy o Świecie Antycznym
- Konkurs „Polska Piastów”
- Szkolny Konkurs „Wśród dat, postaci i wydarzeń”
- Szkolny konkurs na komiks nawiązujący do okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 maja
Na zajęciach pozalekcyjnych przygotowywałem też uczniów do egzaminu maturalnego. Zajęcia te prowadzone były zarówno dla uczniów słabych jak i zdolnych, a ich głównym celem było powtórzenie najważniejszych zagadnień z historii oraz doskonalenie umiejętności nabytych na lekcjach.
Kolejnym zadaniem wynikającym z mojego planu rozwoju było pełnienie roli organizatora wycieczek oraz wyjść klasowych. Organizowałem wycieczki, które maiły na celu poszerzenie wiedzy historycznej uczniów oraz integrację zespołu klasowego:
- Wycieczka do Warszawy: Muzeum Narodowe, 2010.
- Wyjście klasowe do kina na film „Mogiła Nieznanego Żołnierza”, 2010.
- Wycieczka na Cmentarz Wojskowy w Białymstoku, 2010.
- Wyjście klasowe do kina na film „Czarny czwartek”, 2011.
- Wyjście do kręgielni, 2011.
- Wycieczka do Warszawy: Muzeum Sportu, Powązki, Centrum Kopernika, 2011
- Zwiedzanie wystawy w Muzeum Historycznym w Białymstoku z okazji 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, 2011.
- Wyjście klasowe do kina na film „W ciemności”, 2011.
- Wyjście klasy na wykład organizowany przez Odział IPN w Białymstoku w ramach spotkań z cyklu Przystanek Historia, 2012.
Wszystkie zorganizowane wycieczki umacniały integrację klasy, a także wpływały na poprawę relacji między wychowankami. Były formą wzajemnego budowania zaufania i przebywania ze sobą w przyjaznej atmosferze. Ponadto pozwoliły mi jako wychowawcy lepiej poznać swoich uczniów, ich poglądy i problemy.
Jako wychowawca przeprowadziłem szereg lekcji, na których realizowałem tematy zgodne ze szkolnym programem wychowawczym oraz szkolnym programem profilaktyki. Zostały na nich omówione zagadnienia poruszające najważniejsze problemy dzisiejszej cywilizacji tj. zanieczyszczenie środowiska, środki uzależniające, zdrowe odżywianie, stres czy wpływ telewizji i Internetu na rozwój dziecka. Aby móc rzetelnie przygotować się do tych zajęć, analizowałem literaturę poświęconą współczesnym problemom, zagrożeniom, materiały dostępne w bibliotece szkolnej, publikacje internetowe.
Aby zwiększyć zainteresowanie lekcjami historii i godzin wychowawczych podjąłem współpracę z instytucjami lokalnymi wspierającymi szkołę:
- pedagogiem i psychologiem szkolnym
- Muzeum Historycznym W Białymstoku
- Muzeum Wojska w Białymstoku
- Odziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku
- Policyjną Izbą Dziecka w Białymstoku
Uwzględniając w swojej pracy potrzeby rozwojowe uczniów, brałem wspólnie z nauczycielami z Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli Historii oraz Zespołu Wychowawców aktywny udział w przygotowywaniu i organizowaniu uroczystości szkolnych z okazji świąt państwowych i okolicznościowych.
- Święto Odzyskania Niepodległości – listopad 2010, 2011
- Święto Konstytucji 3 maja – maj 2012
- Otrzęsin klas pierwszych – listopad 2010
- Połowinki – listopad 2011
- Studniówka – styczeń 2013
Przygotowanie tych uroczystości stało się ważnym czynnikiem integrującym zespoły klasowe. Uczniowie nabyli umiejętność poprawnej recytacji, publicznego zaprezentowania się przed szerszym gronem odbiorców oraz odpowiedniego zachowania się w sytuacjach oficjalnych.
Inicjowałem również organizowanie różnych imprez klasowych, które miały pomóc w stworzeniu przyjaznej, budującej atmosfery i integracji zespołu klasowego (np. wigilia klasowa). Starałem się koordynować te działania, a ich szczegółową organizację pozostawiałem wychowankom, aby uczyć ich odpowiednich postaw prospołecznych oraz umiejętności działania i komunikacji w grupie.

WYMAGANIE 3
§ 7. ust. 2 pkt. 3
„umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;”

Systematycznie wykorzystywałem technologię komputerową w pracy dydaktycznej, stosując ją zgodnie z moimi potrzebami. Komputer stał się nieodzownym narzędziem pozwalającym zwiększyć efektywność i skrócił czas wykonywania rutynowych czynności, przez co ułatwił moją pracę. Przy użyciu edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego tworzyłem:
- konspekty i scenariusze zajęć
- karty pracy na zajęcia
- scenariusze akademii szkolnych i ich oprawy
- dokumentacje wycieczek szkolnych
- testy i sprawdziany
- plan rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji
Korzystałem z Internetu w celu:
- przygotowania się do zajęć dydaktycznych
- zebrania informacji o konkursach
- opracowania scenariuszy uroczystości szkolnych
- wysłania zgłoszeń do udziału w kursach kwalifikacyjnych, warsztatach szkoleniowych i innych formach doskonalenia zawodowego
- przesyłania materiałów, publikacji, opracowań itp. drogą mailową
- zebrania informacji o formach doskonalenia zawodowego
- zapoznania się z treścią informacji dostępnych na stronach Kuratorium, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej czy Ministerstwa Edukacji Narodowej
Korzystałem z portali internetowych: www.literka.pl, www.edukacja.edux.pl, www.profesor.pl, www.wsip.net.pl, www.publikacje.edu.pl, www.ceo.org.pl, www.modm.bialystok, które zamieszczają na swoich stronach publikacje z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, a także stron www.menis.gov.pl, www.kuratorium.bialystok.pl, dzięki którym mogłem w najszybszy sposób zdobyć niezbędne informacje dotyczące awansu zawodowego oraz zapoznać się ze zmianami w oświacie (w szczególności Reformą Programową www.reformaprogramowa.men.gov.pl).
W ramach doskonalenia umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii komputerowej brałem udział w szkoleniu „Nowe media Nowej Ery”. Dzięki temu zdobyłem praktyczne wskazówki i umiejętności, które pozwalają mi z powodzeniem wykorzystywać ibooki oraz tablicę interaktywną na lekcjach historii. Swe umiejętności z zakresu technologii informacyjnej miałem możliwość doskonalić poprzez uczestnictwo w e-learningowym kursie „Samoocena pracy nauczyciel”.

WYMAGANIE 4
§ 7. ust. 2 pkt. 4
„umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;”

W celu poszerzenia wiedzy pedagogicznej i psychologicznej korzystałem ze zbiorów bibliotek publicznych oraz Internetu. Dzięki temu miałem możliwość zapoznania się z informacjami na temat przepisów dotyczących praw dziecka, sposobów postępowania w sprawach nieletnich, metod pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych. Niezwykle cenna była dla mnie współpraca z innymi, doświadczonymi wychowawcami, psychologiem i pedagogiem szkolnym. Służyli mi radą i przykładem w rozwiązywaniu konkretnych problemów.
W ramach doskonalenia swojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, w październiku 2010 roku wzięłam udział w szkoleniu „Jak sobie radzić z agresją i przemocą w szkole” prowadzonym przez Ośrodek Szkolenia Nauczycieli Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz inaczej”. W ramach tych warsztatów dowiedziałem się jaka jest natura złości i jak należy radzić ze złością u uczniów. Na zajęciach była również poruszana tematyka przyczyn, źródeł oraz mechanizmów agresji, a także zjawisko i sytuacje przemocy w szkole. Omówiona została również rola nauczyciela w sytuacji agresji szkolnej oraz w sytuacji przemocy szkolnej. Jako uczestnik warsztatów zapoznałem się z metodologią tworzenia szkolnego programu przeciwdziałania przemocy. Bardzo cenne były też dla mnie szkolenia prowadzone przez pedagog szkolną dotyczące zasad tworzenia Planów Działań Wspierających oraz Kart Indywidualnych Potrzeb Uczniów dla uczniów posiadających orzeczenia i opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Pozwoliły one na dostosowanie metod i form nauczania do indywidualnych możliwości uczniów, co dało możliwość stałego monitorowania ich postępów, dokonywania korekt w sposobach nauczania oraz poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań
W pracy z uczniami starałem się objąć opieką uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy, zaś uczniom o specyficznych potrzebach edukacyjnych dostosowywałem wymagania, które były zgodne z zaleceniami PPP. Starałem się dopasować kryteria wymagań w taki sposób, aby zapewnić realizację celów edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, z uwzględnieniem możliwości i potencjału ucznia. Uzupełniałem Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia, dobierałem formy pomocy na zajęciach historii.
Jako wychowawca klasy realizowałem zadania zgodne ze szkolnym programem wychowawczym, starałem się przeciwdziałać konfliktom w klasie, zaznajamiałem a następnie przypominałem o prawach i obowiązkach ucznia, działałem na rzecz podnoszenia kultury osobistej, przeciwdziałania nałogom i uzależnieniom.
W ramach obowiązków wychowawcy, na bieżąco prowadziłem ścisłą współpracę z rodzicami uczniów. W zależności od sytuacji spotykałem się z nimi na zebraniach klasowych lub indywidualnych konsultacjach. Biorąc pod uwagę dobro uczniów, staraliśmy się wspólnie rozwiązywać pojawiające się problemy dydaktyczne lub wychowawcze. Jako wychowawca kilkakrotnie konsultowałem się z panią pedagog w celu rozwiązania zaistniałych problemów dydaktycznych lub wychowawczych.
Wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki i pedagogiki potwierdzałem codzienną pracą z uczniami na lekcjach historii i godzinach wychowawczych. W celu lepszej integracji klasy i ukazania uczniom istoty wzajemnego wspierania, uzupełniania się i pomocy wykorzystywałem na swoich zajęciach metody aktywizujące m.in.: metodę dramy, metodę trójkąta, debatę, drzewo decyzyjne, burzę mózgów, metaplan, mapy mentalne.

WYMAGANIE 5
§ 7. ust. 2 pkt. 5
„umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;”

Doskonaląc umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, na początku każdego roku szkolnego przystępowałem do ponownej lektury dokumentów szkolnych, tj. Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego i Profilaktycznego. W codziennej pracy zawodowej na bieżąco kierowałem się zasadami nakreślonymi w tych dokumentach.
Dokonałem również analizy przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, co umożliwiło mi spełnienie wymagań na stopień nauczyciela mianowanego. Przestudiowałem następujące akty prawne:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2004 r. Nr 260, poz. 2593)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., z późniejszymi zmianami
(z dnia 15 lipca 2004 r.)
- Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy- Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 22 marca 2000 r. Nr 19, poz. 239)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Zapoznałem się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań IV LO im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku. W czasie mojego stażu zapoznałem się również ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji.
Uczestniczyłem w posiedzeniach rad pedagogicznych i spotkaniach zespołów przedmiotowych dotyczących ewaluacji kształcenia oraz analizy wyników próbnych i właściwych egzaminów maturalnych.
Pracowałem również w komisjach powoływanych w szkole:
- komisjach szkolnych etapów konkursów i olimpiad przedmiotowych z historii
- komisjach próbnych i właściwych egzaminów maturalnych
- komisji wnioskowej rad pedagogicznej
Modyfikowałem i tworzyłem plany wychowawcze, plany wynikowe, rozkłady materiałów zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Dzięki temu mam jasno sprecyzowane treści nauczania, z podziałem na poszczególne tematy. Zapoznaję uczniów i rodziców z kryteriami, jakie należy spełnić, aby uzyskać odpowiednie oceny. Organizując i uczestnicząc w wyjściach grupowych przypominałemm uczniom regulamin wycieczek.


PODSUMOWANIE

Ubiegając się o stopień nauczyciela mianowanego, w trakcie 3-letniego stażu, udało mi się zrealizować mój Plan Rozwoju Zawodowego, co wykazałem w swoim Sprawozdaniu
z Realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Spełniłem obowiązki wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, spoczywające na nauczycielu kontraktowym, ubiegającym się o kolejny stopień awansu zawodowego.
W czasie odbywanego stażu zapoznałem się z zadaniami szkoły, brałem udział w posiedzeniach rad pedagogicznych oraz szkoleniach WDN-u. Podejmowałem również szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Bardzo dobrze potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę, studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej placówki. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających ze statutu naszej placówki. Uwzględniam w swojej pracy indywidualne możliwości rozwojowe uczniów
i dostosowuje metody nauczania do ich możliwości. Pracowałem z uczniami zdolnymi
i prowadziłem Koło Historyczne. Nawiązałem współpracę z instytucjami wspomagającymi szkołę. Integrowałem zespół klasowy poprzez szereg działań w szkole.
Wykorzystywałem na bieżąco w swojej pracy komputer i Internet, m.in. przygotowując się do zajęć, konstruując karty pracy i układając sprawdziany. Przygotowywałem również prezentacje multimedialne z historii.
Wykorzystywałem opinie poradni psychologiczno – pedagogicznych w konstruowaniu indywidualnych programów nauczania. Rozwiązywałem problemy dydaktyczno – wychowawcze, współpracowałem z pedagogiem szkolnym i rodzicami uczniów.
Dokładnie poznałem prawo oświatowe: wewnątrzszkolne i zewnątrzszkolne. Nauczyłem się konstruować plan i sprawozdanie, związane z awansem zawodowym nauczycieli.
Zawód nauczyciela należy do profesji twórczych, dlatego też zamierzam dalej dbać o doskonalenie swoich umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia, systematycznie dokształcać się oraz dzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Praca z młodzieżą i dla młodzieży daje mi niezmiernie dużo satysfakcji i zadowolenia.

Opracował: Grzegorz Radłowski

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.